ØPA — Det østlige og det sydlige Afrika

ØPA'en mellem EU og ESA gør det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og at fremme udviklingen i det østlige og sydlige Afrika. Find ud af, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med 5 afrikanske lande kan gavne din handel.

Kort fortalt

Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og det østlige og sydlige Afrika (den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og ESA) blev undertegnet af Mauritius, Seychellerne, Zimbabwe og Madagaskar i august 2009 og blev anvendt midlertidigt i maj 2012. I januar 2013 godkendte Europa-Parlamentet aftalen. Comorerne undertegnede aftalen i juli 2017 og begyndte at anvende den i februar 2019.

Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og ESA omfatter:

 • afskaffelse af alle EU-toldsatser og -kontingenter for import fra ØSA-landene
 • gradvis åbning af ESA-markederne for EU's eksport
 • detaljerede bestemmelser om oprindelses-, fiskeri- og handelsbeskyttelsesregler
 • samarbejde om tekniske handelshindringer samt standarder for dyre- og plantesundhed
 • regler om udviklingssamarbejde
 • mekanismer til bilæggelse af tvister.

De fem lande, der allerede anvender aftalen, har erklæret sig rede til at bevæge sig ud over handel med varer og hen imod en mere omfattende aftale. Den 2. oktober 2019 blev der indledt forhandlinger om at udvide ØPA'ens anvendelsesområde til også at omfatte handel med tjenesteydelser, investeringer, bæredygtig udvikling og konkurrence. Desuden blev parterne enige om en pakke til modernisering af oprindelsesreglerne for denne ØPA.

Begunstigede lande

 • Comorerne
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychellerne
 • Zimbabwe
 • Aftalen er fortsat åben for andre lande i regionen.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for ØSA-landene

ØPA'en mellem EU og ESA indeholder asymmetribestemmelser til fordel for ØSA-landene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

 • Mens EU's markeder blev åbnet øjeblikkeligt og fuldstændigt, åbnede ØSA-landene deres markeder delvist for import fra EU under fuld hensyntagen til forskellene i udviklingsniveauer.

Tariffer

EU giver 100 % told- og kvotefri adgang til al import fra ØSA-landene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter.

ØSA-landene udfaser delvist tolden i overensstemmelse med deres individuelle planer, der er knyttet som bilag til den foreløbige ØPA, som følger:

 • Madagaskar liberaliserer 81 % af EU's import;
 • Mauritius 96 %
 • Seychellerne 98 %
 • Zimbabwe 80 %.

Følsomme varer kan helt udelukkes fra liberaliseringen. De vigtigste udelukkelser fra liberaliseringen omfatter:

 • Madagaskar: kød, mælk og ost, fiskeri, grøntsager, korn, olier og fedtstoffer, spiselige tilberedninger, sukker, kakao, drikkevarer, tobak, kemikalier, plast og papir, tekstiler, metalvarer, møbler
 • Mauritius: levende dyr og kød, spiselige produkter af animalsk oprindelse, fedtstoffer, spiselige tilberedninger og drikkevarer, kemikalier, plast og gummivarer af læder og pelsskind, jernstål og elektroniske forbrugsvarer
 • Seychellerne: kød, fiskeri, drikkevarer, tobak, lædervarer, glas og keramiske produkter og køretøjer
 • Zimbabwe: animalske produkter, korn, drikkevarepapir, plast og gummi, tekstiler og beklædning, fodtøj, glas og keramik, elektronik og køretøjer.

Brug søgefunktionen My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og takster for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelsesland og bestemmelsessted. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

 

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen My Trade Assistant.

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbeviser

For at blive godkendt eksportør skal du kunne bevise over for toldmyndighederne, at dine produkter har oprindelsesstatus, samt alle andre krav, de måtte stille.

Toldmyndighederne kan trække din status som godkendt eksportør tilbage i tilfælde af misbrug. Kontakt toldmyndighederne for at få mere at vide om procedurerne.

For at være omfattet af præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i ØSA-landene være ledsaget af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Dette kan enten være:

 1. et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
 2. en fakturaerklæring — udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af 6,000 EUR eller derunder, eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi. Når De udfylder en fakturaerklæring, skal De være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at Deres produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

Andre dokumenter

Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investering

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU indstillet eksportsubsidierne for alle produkter, der eksporteres til ØPA-lande.
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktion og handelsforvridende foranstaltninger
 • Hvis den lokale industri trues af den kraftige stigning i importen fra Europa, gør ØPA'en det muligt at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'en mellem EU og ESA er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse.

 • "Ikkegennemførelsesbestemmelsen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere konsekvenserne af gennemførelsen af ØPA'en for parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmerne en klar rolle.

Regional integration

ØPA'en fremmer ØSA-landenes forberedelser til at gennemføre det afrikanske kontinentale frihandelsområde (AfCFTA) under Den Afrikanske Union og udgør således en byggesten til regional økonomisk integration.

Udviklingssamarbejde, kapacitetsopbygning og teknisk bistand

 • EU er rede til at yde støtte, som vil blive finansieret gennem eksisterende instrumenter, hovedsagelig EU's udviklingsbudget og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), gennem Aid for Trade.
 • Efter anmodning fra de fem ØSA-lande har Den Europæiske Union allerede indvilliget i at yde finansiel bistand til oprettelsen af en ØPA-koordineringsmekanisme. Formålet er at sikre passende koordinering og teknisk støtte til de fem ØSA-lande, så de kan deltage effektivt i forhandlingsprocessen. Koordineringsmekanismen har hos ØSA-landene allerede bidraget til at forberede afgrænsningsfasen i forbindelse med de kommende forhandlinger.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje