ØPA SADC — Southern African Development Community

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC (ØPA) gør det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i hele det sydlige Afrika. Find ud af, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftale med fem SADC-lande kan gavne din handel.

Aftalen kort fortalt

Den økonomiske partnerskabsaftale mellemEU ogSouthern African Development Community (SADC) bestående af Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sydafrika og Eswatini (tidligere Swaziland) undertegnede SADC-ØPA-aftalen den 10. juni 2016. ØPA'en trådte midlertidigt i kraft den 10. oktober 2016, idet Mozambique har anvendt den midlertidigt siden den 4. februar 2018.

SADC-ØPA'en er en udviklingsorienteret handelsaftale, der giver asymmetrisk adgang til partnerne i SADC-ØPA-gruppen. De kan beskytte følsomme produkter mod fuld liberalisering og indføre beskyttelsesforanstaltninger, når importen fra EU vokser for hurtigt. Et kapitel om samarbejde identificerer handelsrelaterede områder, der kan drage fordel af finansiering. Aftalen indeholder også et kapitel om bæredygtig udvikling, som omfatter sociale og miljømæssige spørgsmål.

Hvad angår handel med varer, omfatter den nye markedsadgang bedre handelsvilkår, navnlig inden for landbrug og fiskeri, herunder vin, sukker, fiskevarer, blomster og frugter på dåse. På sin side vil EU opnå meningsfuld ny markedsadgang til toldunionen for det sydlige Afrika (produkter, der omfatter hvede, byg, ost, kødprodukter og smør).

Begunstigede lande

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mozambique
 • Namibia
 • Sydafrika
 • Eswatini (Swaziland)

De øvrige seks medlemmer af Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab — Den Demokratiske Republik Congo, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Zambia og Zimbabwe — er en del af eller forhandler om ØPA'er med EU som en del af andre regionale grupper, nemlig Centralafrika eller det østlige og sydlige Afrika.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for SADC-landene

ØPA'en indeholder asymmetriske bestemmelser til fordel for SADC-ØPA-landene, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, fleksible oprindelsesregler ud over særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevarer og nyoprettede industrier.

 • SADC-ØPA-landene kan aktivere fem bilaterale beskyttelsesforanstaltninger og øge importtolden, hvis importen fra EU stiger så meget eller så hurtigt, at de truer med at forstyrre den indenlandske produktion
 • hvis EU anvender en beskyttelsesforanstaltning i henhold til WTO's regler, tilbyder EU sine SADC-ØPA-partnere en 5-årig undtagelse, der kan forlænges, og som giver SADC-ØPA-landene mulighed for at fortsætte deres eksport.

Tariffer

 • EU giver 100 % told- og kvotefri adgang til al import fra Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia og Swaziland. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter. EU fjerner told på 98,7 % af importen fra Sydafrika under specifikke mængdekontingenter.
 • lande, der er en del af toldunionen for det sydlige Afrika (Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika og Eswatini), fjerner tolden på ca. 86 % af importen fra EU. Mozambique fjerner told på 74 % af importen fra EU
 • al told findes i bilag I, II og III til EU-SADC-ØPA'en.

 

Brug søgefunktionen Min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og toldsatser for dit specifikke produkt under hensyntagen til oprindelses- og bestemmelseslandet. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek "værktøjet til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA)" i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne findes nedenfor.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol I om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde (EUT L 250 af 16.9.2016, s. 1924) i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC. Se også vejledningen om anvendelsen af protokol 1 til ØPA'en SADC-EU.

Har mit produkt oprindelse i EU eller et SADC-ØPA-land?

Et produkt skal have oprindelse i EU eller et SADC-ØPA-land, for at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere eller ingen præferencetold i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC.

En vare anses for at have oprindelse i EU eller i et SADC-ØPA-land, hvis den er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om ikkeændring). Der er også yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulation).

 

Eksempler på produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • Værditilvækstreglen — værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • Ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt, f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • Specifikke processer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn, sådanne regler anvendes for det meste i tekstil- og beklædningssektoren og i den kemiske sektor.
 • Det er muligt at kombinere disse forskellige regler, idet de forskellige regler overholdes alternativt eller i kombination.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver dig yderligere fleksibilitet, så du kan overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance
 • i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC giver tolerancereglen producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 15 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en tærskel for maksimale materialer uden oprindelsesstatus udtrykt i værdi, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er indeholdt i note 5 til 6 i bilag 1 "Indledende bemærkninger"
Kumulation

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC indeholder bestemmelser om

 • bilateral kumulation, som gør det muligt at betragte materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt.
 • fuld kumulation, som gør det muligt at tage hensyn til bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus i EU i et SADC-ØPA-land (og omvendt), når det vurderes, om du overholder den produktspecifikke regel.
 • diagonal kumulation, som gør det muligt i) materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land, i det andet ØPA-land i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i et oversøisk land eller territorium i EU og ii) at betragte materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land eller EU som materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land eller EU, når de anvendes til fremstilling af et produkt, forudsat at visse betingelser er opfyldt, herunder at der er indgået administrative samarbejdsaftaler mellem de to lande, hvorfra oprindelsen kumuleres. Denne kumulation finder ikke anvendelse på i) materialer HS 1604-1605 med oprindelse i Stillehavet og ii) materialer med oprindelse i Sydafrika, som ikke kan importeres til EU told- og kvotefrit.   
 • kumulation med hensyn til materialer, der er omfattet af mestbegunstigelsesbehandling i EU, som giver eksportører i et SADC-ØPA-land mulighed for at medregne materialer uden oprindelsesstatus, som ved import til EU ville være omfattet af told- og kvotefri behandling i henhold til EU's mestbegunstigelsestoldsatser, som om de havde oprindelse i det pågældende SADC-ØPA-land, når de indgår i en vare, der fremstilles dér, forudsat at der ikke er indført antidumping- eller antiomgåelsestold over for dette materiale fra oprindelseslandet
 • kumulation med hensyn til materialer medoprindelse i andre lande, der er omfattet af told- og kvotefri præferenceadgang til EU, som giver mulighed for, at materialer med oprindelse i lande, der er omfattet af told- og kvotefri adgang til EU, kan betragtes som materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land, hvis de anvendes til fremstilling af et produkt, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Denne kumulation finder på nuværende tidspunkt ikke anvendelse.
Undtagelser

Efter anmodning fra et SADC-ØPA-land kan der indrømmes en særlig undtagelse på særlige betingelser for at gøre det muligt at anvende mere lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. På nuværende tidspunkt gælder der ingen specifikke undtagelser.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport:

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

I den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC skal produkter med oprindelsesstatus transporteres fra EU til et SADC-ØPA-land (og omvendt) uden at blive videreforarbejdet i et tredjeland.

Nogle transaktioner kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter under gode forhold
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

I tvivlstilfælde kan toldmyndighederne anmode klarereren om at fremlægge bevis for overholdelse, hvilket kan ske ved hjælp af ethvert middel, herunder kontraktlige transportdokumenter såsom konnossementer eller faktuelle eller konkrete beviser baseret på mærkning eller nummerering af kolli eller enhver form for dokumentation vedrørende selve varerne.

Toldgodtgørelse

I henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC er tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres under en præferencetold, tilladt.

Oprindelsesprocedurer

Oprindelsesprocedurerne i forbindelse med påberåbelse af en præferencetoldsats og toldmyndighedernes kontrol er fastsat i afsnit IV om oprindelsesbevis og afsnit V om ordninger for administrativt samarbejde.

Hvordan ansøger man om en præferencetakst?

For at være omfattet af præferencebehandling skal du fremlægge oprindelsesbevis

 • du har brug for enten
 • oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder fra udstedelsesdatoen
 • der kræves ikke bevis for oprindelse, når
  • den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 500 EUR, når der er tale om småpakninger, eller
  • 1,200 EUR for produkter, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage
Varecertifikat EUR.1
 • en model til et EUR.1-certifikat findes i bilag III og indeholder anvisninger for udfyldelse heraf.
 • Varecertifikater EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus
Oprindelseserklæring (egenerklæring fra eksportøren)

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller et SADC-ØPA-land, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Den kan udarbejdes af

 • en godkendt eksportør, eller
 • af enhver eksportør, forudsat at sendingens samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR

 

Godkendte eksportører

Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer uanset de pågældende produkters værdi.

En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal give toldmyndighederne alle de garantier, der er nødvendige for at kontrollere, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

Toldmyndighederne kan inddrage status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug.

 

Hvad skal oprindelseserklæringen indeholde?

 • for at kunne udfærdige en oprindelseserklæring skal eksportøren (på det relevante sprog) skrive, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument: "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr.... ) erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse. "
 • teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog og findes i bilag IV. Spørg dine toldmyndigheder om eventuelle yderligere krav, de måtte have.
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt over for toldmyndighederne forpligter dig til at påtage dig det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer dig.

Indgivelse

 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved eksporten af de produkter, den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges i importlandet senest to år efter importen af de produkter, den vedrører.
 • når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om en importeret vare faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC er baseret på følgende principper:

 • verifikationen er baseret på administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • kontrol af produkternes oprindelse foretages af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt

Den eksporterende parts myndigheder bestemmer oprindelsen og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen My Trade Assistant

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Der henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor for en beskrivelse af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at kunne gøre krav på præferencetoldsatser, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelsen.

Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

ØPA'en omfatter en bilateral protokol mellem EU og Sydafrika om beskyttelse af geografiske betegnelser og om handel med vin og spiritus.

 • EU beskytter mere end 100 sydafrikanske navne såsom Rooibos, den berømte infusion fra Sydafrika og talrige vinbetegnelser som Stellenbosch og Paarl
 • Sydafrika beskytter mere end 250 EU-betegnelser fordelt på kategorierne fødevarer, vin og spiritus

Det betyder f.eks., at en producent i et andet land end Sydafrika ikke kan markedsføre en te fremstillet af en plante fra sit eget område under det symbolske vigtige navn Rooibos. Det samme gælder for EU's traditionelle produktbetegnelser.

Handel med tjenesteydelser

Offentlige kontrakter

Investeringer

Andre områder

Udvælgelsesprøve

 • EU har indstillet eksportsubsidierne for alle varer, der eksporteres til SADC-ØPA-lande
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktions- og handelsforvridende virkninger
 • hvis den lokale industri trues på grund af stigende import fra Europa, giver ØPA'erne mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier

Bilæggelse af tvister

I henhold til SADC-ØPA'en bilægges tvister gennem konsultationer eller mægling og i sidste ende ved voldgift. Efter en voldgiftsprocedure træffer den indklagede part alle nødvendige foranstaltninger for at efterkomme kendelsen. I tilfælde af manglende overholdelse har den anden part ret til kompensation eller ret til at træffe alle passende foranstaltninger, såsom forhøjelse af tolden.

Bæredygtig udvikling

SADC-ØPA'en er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. Aftalen indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling i EU-aftaler.

 • "klausulen om manglende gennemførelse" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • de fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere indvirkningen af gennemførelsen af ØPA'er på parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmer en klar rolle.

Regional integration

SADC-ØPA'en handler lige så meget om handel mellem SADC-ØPA-landene som om handel med EU.

 • SADC-ØPA's oprindelsesregler støtter udviklingen af nye værdikæder i regionen. Bestemmelserne om akkumulering giver mulighed for at anvende rabatsatser ved EU's grænse for frugt, der høstes i et land i regionen og derefter konserveres og konserveres i et andet. Denne type fleksible oprindelsesregler gavner virksomheder i landbrugs-, fiskeri- og industrisektoren.
 • SADC-ØPA'en harmoniserer toldsatserne for toldunionen for det sydlige Afrika, der pålægges import med oprindelse i EU, og forbedrer derfor toldunionens funktion. På denne måde styrker SADC-ØPA den regionale integration
 • hvert SADC-ØPA-land har aftalt, at enhver fordel, som det har indrømmet EU, også skal udvides til de øvrige SADC-ØPA-lande

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU yder teknisk bistand til handel. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og reducere papirarbejdet. For dig betyder det mindre besvær i forbindelse med toldbehandling.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side: