Ταξινόμηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού

Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να ταξινομήσετε σωστά τους υπολογιστές και το λογισμικό για τους σκοπούς του τιμολογίου.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα μέρη ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα λογισμικά που καλύπτονται από τα κεφάλαια 84 και 85 της ευρωπαϊκής ταξινόμησης εμπορευμάτων (ΣΟ) μπορούν να καταταγούν σύμφωνα με

 • τα καθήκοντά τους
 • σχεδιασμός, κατασκευή και απόδοσή τους
 • αν έχουν επιτελέσει περισσότερες από μία λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που δεν σχετίζονται με υπολογιστές
 • αν αποτελούν μέρος ενός πλήρους συστήματος ή μιας μεμονωμένης χωριστής μονάδας

Πλήρεις υπολογιστές

Τα είδη που κατατάσσονται στην κλάση 8471 ως «αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών» — ηλεκτρονικοί υπολογιστές — είναι μηχανές που πρέπει να μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις ακόλουθες εργασίες:

 • αποθήκευση των προγραμμάτων επεξεργασίας που εφαρμόζονται σε αυτά — και τουλάχιστον των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός προγράμματος
 • να προγραμματίζεται ελεύθερα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη
 • εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών που καθορίζονται από τον χρήστη
 • εκτέλεση, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, προγράμματος επεξεργασίας για το οποίο πρέπει να τροποποιήσουν την εκτέλεσή τους λαμβάνοντας λογικές αποφάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

Η σημείωση 5α του κεφαλαίου 84 ορίζει τον όρο «αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών» για τους σκοπούς της κλάσης 8471. Ουσιαστικά, τα εμπορεύματα που ταξινομούνται ως ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σύνηθες λειτουργικό λογισμικό και να εκτελούν λειτουργίες όπως η επεξεργασία κειμένου και οι εφαρμογές λογιστικών φύλλων. Πρέπει να έχουν ενσωματωμένο σκληρό δίσκο.

Ο υπολογιστής μπορεί να λάβει τη μορφή συστήματος αποτελούμενου από πολλές χωριστές μονάδες — π.χ. πληκτρολόγιο, οθόνη, βασική μονάδα κ.ο.κ. Με ορισμένες εξαιρέσεις, μια μονάδα αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός συστήματος πληροφορικής εφόσον πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • είναι τύπου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε σύστημα πληροφορικής
 • μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) είτε απευθείας είτε μέσω μίας ή περισσότερων άλλων μονάδων
 • μπορεί να δέχεται ή να παρέχει δεδομένα σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα, όπως κώδικες ή σήματα

Τα πληκτρολόγια, οι συσκευές εισόδου συντεταγμένων X-Y, όπως τα «joysticks» και οι διατάξεις ποντικού, καθώς και οι μονάδες αποθήκευσης σε δίσκους πρέπει να πληρούν μόνο τις δύο τελευταίες προϋποθέσεις.

Επιτραπέζια συστήματα και συστήματα πύργου

Τα τυποποιημένα επιτραπέζια συστήματα και τα συστήματα πύργου πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον

 • CPU — η βασική μονάδα ή «κιβώτιο συστήματος»
 • μονάδα εισόδου — για παράδειγμα πληκτρολόγιο
 • μονάδα εξόδου — για παράδειγμα μια οθόνη

Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλες μονάδες, όπως εκτυπωτές και σαρωτές. Ενσωματωμένες σε «πρόσθετες πληροφορίες», όπως κάρτες δικτύου και τηλεοπτικές κάρτες, αντιμετωπίζονται επίσης ως μέρος του συστήματος. Τα συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών και πύργων υπολογιστών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 49 00 00.

Εξυπηρετητές

Οι εξυπηρετητές αρχείων δικτύου με πληκτρολόγιο και οθόνη κατατάσσονται, όπως και τα επιτραπέζια συστήματα υπολογιστών, στη διάκριση 8471 49 00 00.

Οι εξυπηρετητές αρχείων δικτύου που δεν διαθέτουν πληκτρολόγιο και οθόνη ταξινομούνται ως μεμονωμένες χωριστές μονάδες. Η ίδια η βασική μονάδα κατατάσσεται στη διάκριση 8471 50 00 90. Εάν υπάρχει οθόνη απεικόνισης (μόνο D-υπο 15 ακροδέκτες — όχι βίντεο), τότε αυτό θα κατατάσσεται χωριστά στη διάκριση 8528 52 10 00, ενώ ένα πληκτρολόγιο θα κατατάσσεται χωριστά στη διάκριση 8471 60 60 90.

Οι εξυπηρετητές εκτυπωτών και τα συστήματα τείχους προστασίας δεν αντιμετωπίζονται ως εξυπηρετητές υπολογιστών, αλλά ως συσκευές επικοινωνίας δεδομένων. Κατατάσσονται στη διάκριση 8517 62 00 00.

Μικροί φορητοί υπολογιστές

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι φορητοί υπολογιστές και οι φορητοί υπολογιστές και οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί με παρόμοιες δυνατότητες με τους φορητούς υπολογιστές. Για να καταταγούν στη διάκριση 8471 30 00 00, πρέπει να ζυγίζουν λιγότερο από 10 χιλιόγραμμα και να έχουν τουλάχιστον

 • CPU
 • πληκτρολόγιο
 • απεικόνιση
 • μέσα φόρτωσης προγραμμάτων

Για να ταξινομήσετε σωστά έναν φορητό υπολογιστή, ανατρέξτε επίσης στις ακόλουθες περιγραφές στοιχείων.

Φορητές φορητές συσκευές που κρατούνται με παλάμι

Πρόκειται για ηλεκτρονικούς προσωπικούς διοργανωτές που συνήθως δεν διαθέτουν πλήρες πληκτρολόγιο. Γενικά, έχουν προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως ένα ημερολόγιο και ένα βιβλίο διευθύνσεων. Κατατάσσονται στη διάκριση 8543 70 90 99.

Άλλοι φορητοί υπολογιστές

Οι φορητοί υπολογιστές που δεν πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν οθόνη αφής, φορητούς και βιομηχανικούς υπολογιστές. Δεν υπάρχει μέγιστο βάρος, αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στο ίδιο περίβλημα

 • CPU
 • μονάδα εισόδου
 • μονάδα παραγωγής

Μια οθόνη αφής λογίζεται συνήθως τόσο ως μονάδα εισόδου όσο και ως μονάδα εξόδου.

Αυτοί οι τύποι φορητών υπολογιστών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 41 00 00.

Χωριστές μονάδες πληροφορικής — οθόνες, οθόνες και συσκευές προβολής

Οι συσκευές εξόδου όπως οθόνες, οθόνες και συσκευές προβολής υπολογιστών ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος ενός πλήρους συστήματος όπως ένας επιτραπέζιος υπολογιστής. Ο κωδικός διάκρισης στον οποίο κατατάσσονται εξαρτάται κυρίως από

 • τον τύπο τους — π.χ. καθοδική λυχνία (CRT) ή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
 • ο σκοπός τους — μόνο για έξοδο υπολογιστή ή διπλή χρήση

Επισημαίνεται ότι, όταν οι οθόνες υπολογιστών και οι συσκευές προβολής είναι χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στον κωδικό 471.

Οθόνες απεικόνισης με επίπεδη οθόνη, πλάσμα, LCD και άλλες οθόνες απεικόνισης

Είναι αναγκαίο να αποφασιστεί αν μια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) που δεν είναι συνδυασμένη με άλλες συσκευές κατατάσσεται στη διάκριση 8528 52 ή ως «άλλη» οθόνη στη διάκριση 8528 59 00.

Η διάκριση 8528 52 καλύπτει: οθόνες απεικόνισης που μπορούν να συνδεθούν απευθείας με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 και είναι σχεδιασμένες για χρήση με αυτές, οι οποίες δεν είναι οθόνες CRT.

Η διάκριση 8528 59 00 περιλαμβάνει άλλες οθόνες απεικόνισης από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω.

Για να αποφασιστεί ποια διάκριση εφαρμόζεται, απαιτείται συνολική αξιολόγηση των λειτουργιών που επιτελεί η οθόνη, καθώς και του βαθμού απόδοσής τους. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη χαρακτηριστικά όπως ο λόγος όψης, η ανάλυση, το μέγεθος της οθόνης κ.λπ.

Οι ακόλουθοι εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής κατέταξαν διάφορες οθόνες απεικόνισης στις δύο διακρίσεις 8528 52 και 8528 59

Οι οθόνες απεικόνισης που δεν είναι σε θέση να λαμβάνουν σήμα απευθείας από υπολογιστή ή δεν μπορούν καθόλου να λαμβάνουν σήμα από υπολογιστή, κατατάσσονται στη διάκριση 8528 59 00.

Ο εκτελεστικός κανονισμός 459/2014 της Επιτροπής κατατάσσει διάφορα προϊόντα ως οθόνες απεικόνισης στον κωδικό διάκρισης 8528 59 00. Τα προϊόντα που περιλαμβάνουν διεπαφή USB που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μεταφορά αρχείων πολυμέσων ή για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας από κλειδί μνήμης USB κ.λπ., κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8528 59 00. Βλ. τα εν λόγω προϊόντα στα παραρτήματα I, II και IV του κανονισμού.

Οι οθόνες LCD ή διόδων φωτοεκπομπής (LED) που περιλαμβάνουν δέκτη τηλεόρασης κατατάσσονται στις διακρίσεις 8528 72 40 00 ή 8528 72 80 00 ως δέκτες τηλεόρασης, αντίστοιχα.

Οι οθόνες καθοδικών ακτίνων (CRT) κατατάσσονται στις διακρίσεις 8528 42 00 00 ή 8528 49 00.

Προβολείς

Οι συσκευές που μπορούν να συνδεθούν απευθείας με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 και έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αυτές κατατάσσονται στη διάκριση 8528 62 00 00.

Οι προβολείς διπλής χρήσης μπορούν να απεικονίζουν σήματα από υπολογιστή καθώς και από άλλες συσκευές, όπως

 • συσκευές εγγραφής βίντεο και DVD
 • δέκτες τηλεόρασης
 • βιντεοκάμερες

Αυτοί οι τύποι προβολέων διπλής χρήσης είναι συχνά γνωστοί ως συσκευές βιντεοπροβολής. Οι προβολείς επίπεδης οθόνης που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως η επεξεργασία υγρών κρυστάλλων (LCD) και η ψηφιακή επεξεργασία φωτός (DLP) και άλλοι τύποι προβολέων, όπως οι CRT, κατατάσσονται στη διάκριση 8528 69

 • μονόχρωμες συσκευές — 8528 69 20 00
 • άλλοι — 8528 69 80

Τοίχος βίντεο LED

Πρόκειται για πίνακες οθόνης δομοστοιχείων που έχουν σχεδιαστεί για εξωτερική θέαση, όπως σε αθλητικό στάδιο, χώρους ψυχαγωγίας κ.λπ. Οι μονάδες περιλαμβάνουν διάφορες ενότητες από πλακίδια, κάθε πλακίδιο περιέχει κόκκινο, πράσινο και μπλε LED, η οθόνη παρουσιάζεται με επεξεργαστή βίντεο και επεξεργαστή σήματος που επιτρέπει την προβολή εικόνων και βίντεο. Κατατάσσονται στη διάκριση 8528 52 99 00. Ωστόσο, τα πλακίδια LED συνδεδεμένα ή μη σε πλακίδια χωρίς επεξεργαστή βίντεο και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να εμφανίσουν πηγή βίντεο απευθείας στην οθόνη κατατάσσονται στη διάκριση 8529 90 92 99.

Οι εκτελεστικοί κανονισμοί 2015/712 και 875/2014 της Επιτροπής κατέταξαν έναν τοίχο βίντεο LED στη διάκριση 8528 59 39 (επί του παρόντος 8528 52 99) και ένα πλακίδιο LED στη διάκριση 8529 90 92.

Τοίχος βίντεο LCD

Οι εν λόγω μονάδες υγρών κρυστάλλων (LCD) προορίζονται για διαμόρφωση πολλαπλής οθόνης έως 5x5, είναι σχεδιασμένες για προβολή σε εσωτερικούς χώρους, όπως παρουσίαση βίντεο, ενημέρωση του κοινού, διαφήμιση σταθερών ή κινούμενων εικόνων κ.λπ. Ο ολοκληρωμένος υπολογιστής είναι σχεδιασμένος για την επεξεργασία βίντεο και τον έλεγχο του δικτύου. Οι μονάδες υγρών κρυστάλλων (LCD) κατατάσσονται στη διάκριση 8528 52 91 00.

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 877/2014 της Επιτροπής κατέταξε ένα υψόμετρο Video LCD στη διάκριση 8528 59 31 (επί του παρόντος 8528 52 91).

Άλλοι τύποι οθόνης

Οι ηλεκτρονικοί πίνακες κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 70 00.

Οι μη ηλεκτρικές οθόνες προβολής κατατάσσονται στο κεφάλαιο 90 στη διάκριση 9010 60 00 00.

Εκτυπωτές υπολογιστών και σαρωτές

Οι εκτυπωτές υπολογιστών και οι σαρωτές ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος ενός πλήρους συστήματος υπολογιστών. Επισημαίνεται ότι, όταν οι εκτυπωτές — συμπεριλαμβανομένων των πολυλειτουργικών μηχανών — είναι χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στην κλάση 8471.

Εκτυπωτές υπολογιστών

Όλοι οι τύποι εκτυπωτών — λέιζερ, εκτόξευση μελάνης, θερμική μεταφορά, ταινία κ.λπ. — κατατάσσονται στη διάκριση 8443 32 10 90 εφόσον προορίζονται για την έξοδο υπολογιστών. Άλλοι τύποι εκτυπωτών κατατάσσονται στη διάκριση 8443 39 00 00.

Σαρωτές

Οι σαρωτές επίπεδης κλίνης και φιλμ κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 70 00.

Συνδυασμένοι εκτυπωτές και σαρωτές

Οι πολυλειτουργικές μηχανές που συνδυάζουν εκτυπωτή λέιζερ, σαρωτή, φωτοτυπικό μηχάνημα και ενίοτε τηλεομοιοτυπία κατατάσσονται στις διακρίσεις 8443 31, 8443 32 ή 8443 39.

Φύσιγγες μελάνης

Οι κασέτες μελάνης με κεφαλή εκτύπωσης κατατάσσονται στη διάκριση 8443 99 10 90.

Οι κασέτες μελάνης χωρίς κεφαλή εκτύπωσης κατατάσσονται στο κεφάλαιο 39 στη διάκριση 3923 30 10 00 αν είναι κενές, και στο κεφάλαιο 32 στη διάκριση 3215 90 70 90 αν έχουν επαναπληρώσει. Τα φυσίγγια με «μικροκύκλωμα» για τη μέτρηση της στάθμης της μελάνης κατατάσσονται επίσης στη διάκριση 3215 90 70 90.

Πληκτρολόγια υπολογιστών, συσκευές ποντικιού και άλλες υπολογιστικές συσκευές εισόδου

Οι συσκευές εισόδου υπολογιστών, όπως τα πληκτρολόγια, ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος ενός πλήρους συστήματος υπολογιστών.

Πληκτρολόγια υπολογιστών

Τα πληκτρολόγια για υπολογιστές κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 60 00.

Συσκευές εισόδου συντεταγμένων X-Y

Οι μονάδες εισόδου, όπως οι συσκευές ποντικιού, οι μπάλες ερπυστριών, οι γραφικές ταμπλέτες και οι ελαφροί στυλογράφοι κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 70 00. Ο κωδικός διάκρισης περιλαμβάνει τόσο τις τυποποιημένες διατάξεις κορμού όσο και τις ασύρματες μονάδες.

Οι ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελούν επίσης συσκευές εισόδου και κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 70 00.

Κόμβοι υπολογιστών, προσαρμογείς και άλλες μονάδες δικτύου

Οι μονάδες δικτύου περιλαμβάνουν μηχανές για τη λήψη, τη μετατροπή, τη μετάδοση και την αναγέννηση φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων. Περιλαμβάνουν διάφορους τύπους συσκευών μεταγωγής και δρομολόγησης. Επισημαίνεται ότι, όταν οι συσκευές δικτύου αποτελούν χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στην κλάση 8471.

Όλα τα παρακάτω είδη κατατάσσονται στη διάκριση 8517 62 00 00

 • μόντεμ, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών μόντεμ και των προσαρμογέων του ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN)
 • μονάδες εξωτερικού τοπικού δικτύου (LAN), συμπεριλαμβανομένων προσαρμογέων, γεφυρών και κόμβων
 • μονάδες δικτύου ευρείας περιοχής (WAN), συμπεριλαμβανομένων των πυλών και των καρτών ISDN
 • κάρτες δικτύου για ethernet, αδειοδοτικό δακτύλιο και άλλη τεχνολογία δικτύου

Οι μονάδες ασύρματης σταθερής πρόσβασης (Wi-Fi) κατατάσσονται επίσης στον εν λόγω κωδικό διάκρισης. Πρόκειται για μονάδες πομπού/δέκτη που επιτρέπουν την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα σταθερής γραμμής. Μπορούν να λάβουν τη μορφή πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων ή ολόκληρων μονάδων σε περίβλημα.

Ενότητες ασύρματου παγκόσμιου συστήματος κινητών επικοινωνιών (GSM) και γενικής ραδιοεπικοινωνίας (GPRS)

Πρόκειται για μονάδες πομπού/δέκτη που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως ασύρματη πρόσβαση σε προσωπικό ψηφιακό εξοπλισμό βοηθού (PDA) μέσω κυψελοειδών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Κατατάσσονται επίσης στη διάκριση 8517 62 00 00.

Καλώδια εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης

Ομοαξονικά καλώδια εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης κατατάσσονται στη διάκριση 8544 20 00 00.

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των μόντεμ με ρευματολήπτες τηλεφώνου κατατάσσονται στη διάκριση 8544 42 10 00.

Τα καλώδια δεδομένων και τα καλώδια ισχύος που χρησιμοποιούνται για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1,000 V κατατάσσονται στη διάκριση 8544 42 90 00.

Συσκευές ήχου, εικόνας και γραφικών υπολογιστών

Οι διαδικτυακές κάμερες και άλλες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που δεν καταγράφουν, αποθηκεύουν ή αποθηκεύουν εικόνες κατατάσσονται ως τηλεοπτικές κάμερες στη διάκριση 8525 80 19 90. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σχηματίζουν εικόνες για περαιτέρω μετάδοση, μέσω γραμμής ή ραδιοφώνου, σε άλλες συσκευές.

Άλλες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Πρόκειται για κάμερες που καταγράφουν ή αποθηκεύουν εικόνες σε κάρτα μνήμης ή σε αυτοτελή μονάδα, δίσκο, ταινία ή άλλη συσκευή αποθήκευσης.

Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σταθερής εικόνας με δυνατότητα λήψης βίντεο κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8525 80 91 ή στον κωδικό διάκρισης 8525 80 99, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • έχουν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τη μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης, να εγγράφουν σε ποιότητα ίση ή μεγαλύτερη από 800 x 600 εικονοστοιχεία σε 23 εικόνες ανά δευτερόλεπτο, τουλάχιστον 30 λεπτά σε μία μόνο ακολουθία βίντεο
 • ορισμένες κάμερες μπορούν να καταγράφουν συνεχώς βίντεο για περισσότερο από 30 λεπτά, αλλά οι εικόνες που λαμβάνονται εγγράφονται σε χωριστά αρχεία που διαρκούν λιγότερο από 30 λεπτά — εκτός εάν η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά, η λήψη εικόνων σε χωριστά αρχεία που διαρκούν λιγότερο από 30 λεπτά δεν επηρεάζει τη διάρκεια της συνεχούς ικανότητας εγγραφής βίντεο της κάμερας.

Οι βιντεοκάμερες — ψηφιακές κάμερες — κατατάσσονται στη διάκριση 8525 80 99 00 αν τα αρχεία μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή άλλη εξωτερική συσκευή μέσω της διεπαφής USB ή DV-in.

Επισημαίνεται ότι, όταν οι διαδικτυακές κάμερες, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι ψηφιακές βιντεοκάμερες είναι χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στην κλάση 8471.

Υπάρχουν αρκετοί εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής σχετικά με τις κάμερες

Το ΔΕΕ εξέδωσε επίσης απόφαση στην υπόθεση C-178/14 Vario Tek GmbH κατά Hauptzollamt Dusseldorf σχετικά με την κατάταξη βιντεοκάμερας χωρίς λειτουργία εστίασης

Ομιλητές

Τα ηχεία μπορεί να είναι παθητικές ή ενεργητικές μονάδες. Οι ενεργές μονάδες περιλαμβάνουν ενισχυτή στο περίβλημα ή στο ερμάριο. Ο κωδικός διάκρισης στον οποίο κατατάσσονται τα ηχεία εξαρτάται από τον αριθμό των «κινητήριων μονάδων» — των πραγματικών κώνων ή ταινιών μεγαφώνου — σε κάθε ερμάριο.

Τα ηχεία με ένα μόνο χειριστήριο σε κάθε ερμάριο κατατάσσονται στη διάκριση 8518 21 00 00.

Ηχεία με περισσότερα από ένα χειριστήρια σε κάθε ερμάριο κατατάσσονται στη διάκριση 8518 22 00 90.

Επισημαίνεται ότι, όταν τα ηχεία — και τα μικρόφωνα — είναι χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στην κλάση 8471.

Παίκτες MP3

Οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 ταξινομούνται ως συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Ο κωδικός διάκρισης υπό τον οποίο «κατατάσσονται» εξαρτάται από το αν διαθέτουν ενσωματωμένη συσκευή ραδιοφώνου ή βίντεο.

Οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 χωρίς ραδιόφωνο κατατάσσονται στη διάκριση 8519 81 95 90. Τα άτομα με ενσωματωμένο ραδιόφωνο κατατάσσονται στη διάκριση 8527 13 99 00. Αν μπορούν να εγγραφούν ή να αναπαράγουν βίντεο, κατατάσσονται στη διάκριση 8521 90 00 90, ανεξάρτητα από το αν έχουν λάβει ή όχι ραδιόφωνο.

Κάρτες γραφικών

Αυτά μπορεί να είναι βασικοί προσαρμογείς γραφικών 2D, κάρτες 2D/3D ή επιταχυντές γραφικών 3D που λειτουργούν μέσω υπάρχουσας κάρτας γραφικών ή μέσω κάρτας αρπαγής ή επεξεργασίας. Κατατάσσονται στη διάκριση 8471 80 00 00.

Κάρτες ήχου

Οι κάρτες ήχου από μόνες τους κατατάσσονται στη διάκριση 8471 80 00 00.

Κάρτες δέκτη τηλεόρασης

Τα συγκροτήματα καρτών συντονισμού PCI για την τηλεόραση κατατάσσονται στη διάκριση 8528 71 11 00. Τα προϊόντα που περιέχονται σε περίβλημα θεωρείται ότι έχουν απολέσει τον χαρακτήρα ηλεκτρονικών συναρμολογήσεων και κατατάσσονται στη διάκριση 8528 71 19 00.

Άλλες χωριστές υπολογιστικές μονάδες

Διάφορες άλλες μονάδες υπολογιστών ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος ενός πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος.

Βασικές μονάδες

Οι βασικές μονάδες, ή «κουτιά συστήματος», θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και την κύρια μνήμη. Κατατάσσονται στη διάκριση 8471 50 00 00.

Εξωτερικά συστήματα μετάδοσης κίνησης

Οι κεντρικές μονάδες αποθήκευσης, όπως τα συστήματα Redundant Array of Independent Disks (RAID) για δίκτυα, μπορούν να είναι μαγνητικοί δίσκοι, ταινίες ή οπτικοί δίσκοι. Κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 20 00.

Οι ελεγκτές υπερύψωσης χωρίς οδηγό κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 98 00.

Οι εξωτερικοί οδηγοί για χρήση με έναν μόνο υπολογιστή ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο οδήγησης, ως εξής:

 • οπτικοί δίσκοι, όπως οι δίσκοι CD, DVD και MO (μαγνητοοπτικοί), κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 30 00 ανεξάρτητα από το αν είναι μόνο για ανάγνωση ή διαβάζουν και γράφουν (οι δίσκοι CD μπορούν να ανακτούν σήματα από CD-Roms, CD ήχου και CD φωτογραφιών και περιλαμβάνουν jack για ακουστικά, ρύθμιση όγκου ή κουμπί έναρξης/διακοπής)
 • οι οδηγοί σκληρών δίσκων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οδηγοί δίσκων και οι μικροδίσκοι που αφαιρούνται, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 50 00
 • οι οδοντωτοί δίσκοι, στους οποίους περιλαμβάνεται και η υπερδισκέτα, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 70 00
 • οι δίσκοι ταινιών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 80 00
 • οι δίσκοι με στυλό — φορητές συσκευές μνήμης USB — κατατάσσονται στη διάκριση 8523 5110 00

Συσκευές αναπαραγωγής CD και DVD

Οι αυτόνομες μηχανές για τη μαζική αντιγραφή δίσκων CD ή DVD κατατάσσονται στη διάκριση 8521 90 00 90.

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Οι ακόλουθοι τύποι συσκευών ανάγνωσης καρτών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 90 00 00

 • αναγνώστες μαγνητικής κάρτας
 • συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών (μια έξυπνη κάρτα είναι μια κάρτα που έχει ενσωματώσει ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα — μικροεπεξεργαστή, μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) ή μνήμη μόνο για ανάγνωση (ROM) — με τη μορφή «τσιπ» που μπορεί να περιέχει επαφές, μαγνητική λωρίδα ή ενσωματωμένη κεραία, αλλά δεν περιλαμβάνει άλλα ενεργά ή παθητικά στοιχεία κυκλώματος)
 • συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης — συμπεριλαμβανομένων των συμβόλων Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card και PC Card

Ενότητες παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS)

Οι μονάδες αυτές παρέχουν μια λειτουργία καθορισμού θέσης σε συσκευές όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA) και οι φορητοί υπολογιστές μέσω καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης. Κατατάσσονται στη διάκριση 8526 91 20 20 αν έχουν τη μορφή συνόλου ή στη διάκριση 8526 91 20 90.

Εξωτερικοί κόμβοι USB

Τα προϊόντα αυτά κατατάσσονται στη διάκριση 8517 62 00.

Δόντια

Τα dongles είναι συσκευές διεπαφής USB που παρέχουν ένα μέσο επικοινωνίας (Bluetooth ή WI-FI) με υπολογιστή. Τα δόντια κατατάσσονται στη διάκριση 8517 62 00 00.

Οι συσκευές κρυπτογράφησης υλισμικού που συνδέονται με υπολογιστή μέσω διεπαφής USB για την απενεργοποίηση λογισμικού ή για την προστασία των δεδομένων του υπολογιστή κατατάσσονται στη διάκριση 8471 80 00 00.

Συσκευές ασφαλείας κρυπτογράφησης

Πρόκειται για γεννήτριες κωδικών πρόσβασης που επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν με ένα δίκτυο εξ αποστάσεως. Δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας με υπολογιστή. Οι συσκευές ασφαλείας κρυπτογράφησης κατατάσσονται στη διάκριση 8543 70 90 99.

Εσωτερικές αναβαθμίσεις και εξαρτήματα

Πολλά μέρη και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κατατάσσονται στην κλάση 8473. Ωστόσο, ορισμένα είδη αντιμετωπίζονται ως πλήρεις μονάδες, όχι μέρη, και κατατάσσονται σε άλλες κλάσεις.

Μέρη

Τα ακόλουθα είδη κατατάσσονται ως μέρη και όχι ως πλήρεις μονάδες στην κλάση 8473.

Οικεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορεί να συσκευάζονται με ορισμένα άλλα συστατικά στοιχεία, συνήθως με θερμαντήρα και μερικές φορές με ανεμιστήρα ψύξης. Ορισμένα παραδείγματα είναι οι επεξεργαστές. Κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 20 00.

Οιαυτόματοι συλλέκτες θερμότητας CPU κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 80 00.

Οι μητρικές σανίδες που δεν διαθέτουν πλήρως CPU και μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) αντιμετωπίζονται ως ηλεκτρονικά μέρη και κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 20 00.

Τα περιβλήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, με ή χωρίς παροχή ρεύματος, κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 80 00.

Οι μονάδες γυμνού οστού αποτελούνται συνήθως από ένα κιβώτιο υπολογιστή, μια μητρική πλακέτα και μια ηλεκτρική τροφοδότηση. Κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 80 00.

Τα δομοστοιχεία μνήμης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μονάδες υπολογιστών που κατατάσσονται στην κλάση 8471 κατατάσσονται στην κλάση 8473. Τα δομοστοιχεία μνήμης που προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για συσκευές που κατατάσσονται σε διαφορετική κλάση κατατάσσονται ως μέρος της συσκευής. Τα δομοστοιχεία μνήμης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με ευρύ φάσμα συσκευών κατατάσσονται στην κλάση 8548.

Ησυνήθης δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM) και οι δομομονάδες τεχνολογίας ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων (MOS), όπως η μονόχρονη μονάδα μνήμης (SIMM) και η μονάδα μνήμης διπλής γραμμής (DIMM), κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 20 00.

Άλλες τυποποιημένες μονάδες μνήμης, συμπεριλαμβανομένων των μη πτητικών τύπων, όπως οι μονάδες στατικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (SRAM), κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 20 00.

Πλήρεις μονάδες

Τα ακόλουθα στοιχεία κατατάσσονται ως πλήρεις μονάδες και όχι ως μέρη σε διάφορους κωδικούς κλάσεων.

Οιμονάδες τροφοδοσίας ισχύος που είναι ειδικά κατασκευασμένες και κατάλληλες για χρήση με μονάδες υπολογιστών, όπως βασικά συστήματα ή εκτυπωτές, κατατάσσονται στη διάκριση 8504 40 30 90.

Οι συνδυασμένοι ανεμιστήρες CPU και μονάδες θερμοσυλλέκτη για προσωπικούς υπολογιστές κατατάσσονται στη διάκριση 8414 59 20 90.

Οι μητρικές σανίδες που είναι πλήρεις με CPU και RAM αντιμετωπίζονται ως πλήρης βασική μονάδα υπολογιστή και κατατάσσονται στη διάκριση 8471 50 00 90.

Οι εσωτερικοί οδηγοί ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο οδήγησης, ως εξής:

 • οι οπτικοί δίσκοι, όπως τα CD, DVD και MO, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 30 00 ανεξάρτητα από το αν είναι μόνο για ανάγνωση ή για ανάγνωση και γραφή
 • οι οδηγοί σκληρών δίσκων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οδηγοί δίσκων που αφαιρούνται, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 50 00
 • οι συσκευές ανάγνωσης καρτών για υποθέματα ημιαγωγών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 98 00
 • οι οδοντωτοί δίσκοι, στους οποίους περιλαμβάνεται και η υπερδισκέτα, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 70 00
 • οι δίσκοι ταινιών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 80 00

Άλλες κάρτες επέκτασης ταξινομούνται επίσης ως πλήρεις μονάδες και όχι ως εξαρτήματα. Οι ακόλουθες κάρτες επέκτασης κατατάσσονται στη διάκριση 8471 80 00 00

 • κάρτες εισόδου/εξόδου (I/O)
 • σειριακές και παράλληλες κάρτες λιμένα
 • Κάρτες USB και προσαρμογείς
 • Κάρτες ελεγκτή SCSI (μικρή διεπαφή ηλεκτρονικού υπολογιστή) και IDE (Integrated Drive Electronics)

Στην παρούσα διάκριση κατατάσσονται επίσης και διάφοροι άλλοι τύποι καρτών επέκτασης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τα δομοστοιχεία μνήμης που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται με συσκευές άλλες από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μονάδες υπολογιστών που κατατάσσονται στην κλάση 8471 κατατάσσονται στη διάκριση 8548 90.

Μηχανές με ειδική λειτουργία που δεν αφορά υπολογιστές

Το «μέρος υπολογιστή» είναι αναπόσπαστο μέρος ενός υπολογιστή. Διάφορα μέρη του υπολογιστή ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος ενός πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος.

Ένα «εξάρτημα υπολογιστή» παρέχει σε έναν υπολογιστή μια πρόσθετη λειτουργία, αλλά δεν αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο. Είναι ένα εναλλάξιμο μέρος ή διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζει μια μηχανή σε

 • μια συγκεκριμένη πράξη
 • εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • να αυξήσει το φάσμα των δραστηριοτήτων της

Μέρη ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η σημείωση 2 του τμήματος XVI καθορίζει τη νομική βάση για την κατάταξη των μερών (ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Πολλά ενσωματωμένα μέρη υπολογιστών κατατάσσονται στην κλάση 8473.

Μέρος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος υπολογιστή, αλλά καλύπτεται ειδικά από κλάση του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, κατατάσσεται στην εν λόγω κλάση. Για παράδειγμα, επειδή τα ομοαξονικά καλώδια καλύπτονται ειδικά από την κλάση 8544, κατατάσσονται στην κλάση αυτή και όχι ως μέρος ηλεκτρονικού υπολογιστή στην κλάση 8473. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κλάσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο κανόνας αυτός, επειδή πρόκειται για χαρακτηρισμένες κλάσεις μερών. Περιλαμβάνονται στη σημείωση 2α του τμήματος XVI και είναι

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Ορισμένα μέρη είναι κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με συγκεκριμένο είδος μηχανής — ή με περισσότερες μηχανές που κατατάσσονται στην ίδια κεφαλή- αλλά δεν καλύπτονται ειδικά από κλάση του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται είτε σε μία από τις κλάσεις που αναφέρονται παραπάνω είτε στην ίδια κλάση με τη μηχανή ή τις μηχανές για τις οποίες προορίζονται.

Τα μέρη που προορίζονται εξίσου για αποκλειστική ή κύρια χρήση με είδη που κατατάσσονται στην κλάση 8517 και στις κλάσεις 8525 έως 8528 κατατάσσονται πάντοτε στην κλάση 8517. Ο κανόνας αυτός καθορίζεται στη σημείωση 2β του τμήματος XVI.

Όλα τα άλλα μέρη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες μηχανές που κατατάσσονται σε διαφορετικές κλάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, σε μία από τις ακόλουθες κλάσεις:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Αν κανένας από τους παραπάνω κωδικούς δεν είναι κατάλληλος, κατατάσσεται στις κλάσεις 8487 ή 8548. Ο κανόνας αυτός καθορίζεται στη σημείωση 2γ του τμήματος XVI.

Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πολλά εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κατατάσσονται στην κλάση 8473, η οποία αφορά ειδικά τα μέρη και εξαρτήματα μηχανών που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μόνο λίγες κλάσεις των κεφαλαίων 84 και 85 καλύπτουν εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εάν το ή τα είδη για τα οποία προορίζονται τα εξαρτήματα κατατάσσονται σε κλάση που δεν καλύπτει εξαρτήματα, τότε τα ίδια τα εξαρτήματα κατατάσσονται αλλού στο δασμολόγιο ανάλογα με τη λειτουργία ή τη συστατική ύλη τους.

Λογισμικό

Η ταξινόμηση του λογισμικού εξαρτάται από τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένο και από τη φύση του λογισμικού. Τα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνουν:

 • Δίσκοι CD, DVD, Laserdisc, Minidisc και άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ. Παρόλο που υπάρχουν διαφορές στις διαδικασίες κατασκευής και καταγραφής — ή γραφής —, όλες αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να διαβάζονται από κάποιο είδος συστήματος λέιζερ μετά την καταγραφή τους.
 • δισκέτες
 • μαγνητικές ταινίες
 • κάρτες με μαγνητικές λωρίδες
 • κάρτες μνήμης
 • κασέτες για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Για τους σκοπούς της δασμολογικής κατάταξης, οι κατηγορίες λογισμικού περιλαμβάνουν:

 • προγράμματα και δεδομένα
 • ηχογραφήσεις
 • παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • ταινίες, φωτογραφίες και αρχεία εικόνων
 • παιχνίδια για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Προγράμματα και δεδομένα

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τα επιτραπέζια εκδοτικά προγράμματα, τα προγράμματα ζωγραφικής ή σχεδίασης, οι σχεδιαστές διαδρομών, η εγκυκλοπαίδεια, οι επαγγελματικοί ή τηλεφωνικοί κατάλογοι, οι κατάλογοι, οι οδηγοί συσκευών, οι κρατικοί δίσκοι συστήματος και οι εφεδρικοί δίσκοι. Τα προγράμματα και τα δεδομένα ταξινομούνται σύμφωνα με τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένα. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • Δίσκοι CD, Laserdisc, Minidisc ή άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ κατατάσσονται στη διάκριση 8523 49 20 00
 • DVD, στη συνέχεια κατατάσσονται στη διάκριση 8523 49 10 00
 • μαγνητικές ταινίες και δισκέτες και, στη συνέχεια, κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 19 00

Ηχογραφήσεις

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι μουσικοί δίσκοι, τα μαθήματα γλωσσών, οι μαγνητοσκοπήσεις άγριων ειδών, η εκπαίδευση των ενθουσιαστών, τα βιβλία ομιλίας και ούτω καθεξής. Οι ηχογραφήσεις ταξινομούνται ανάλογα με τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένες. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • Στη συνέχεια, οι μικροδίσκοι κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 19 00
 • οποιοσδήποτε άλλος δίσκος ανάγνωσης λέιζερ — π.χ. CD, SACD ή DVD — τότε κατατάσσονται στις διακρίσεις 8523 49 10 ή 8523 49 20 00

Παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Σε αυτά περιλαμβάνονται προσομοιωτές πτήσης, «σκοποβολή», αθλητικά παιχνίδια, παιχνίδια ιπποδρομιών αυτοκινήτων, παιχνίδια στρατηγικής κ.λπ. για χρήση μόνο σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας δεδομένων (υπολογιστή). Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ταξινομούνται ανάλογα με τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένα. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • CD, Laserdisc, Minidisc ή άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ κατατάσσονται στη διάκριση 8523 49 20 00
 • η δισκέτα τότε κατατάσσεται στη διάκριση 8523 29 19 00

Ταινίες, φωτογραφίες και αρχεία εικόνων

Σε αυτές περιλαμβάνονται ταινίες, βίντεο, CD φωτογραφιών, συλλογές έργων τέχνης για κλιπ, φωτογραφικές συλλογές και δίσκοι karaoke. Οι ταινίες, οι φωτογραφίες και τα αρχεία εικόνων ταξινομούνται σύμφωνα με τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένες. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • Στη συνέχεια, το DVD κατατάσσεται στη διάκριση 8523 49 10 00
 • κάθε άλλος δίσκος ανάγνωσης λέιζερ κατατάσσεται στη διάκριση 8523 49 20 00
 • η δισκέτα τότε κατατάσσεται στη διάκριση 8523 29 19 00

Παιχνίδια για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Ταξινομούνται ανάλογα με τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένα. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • DVD, στη συνέχεια κατατάσσονται στη διάκριση 8523 49 10 00
 • οποιοσδήποτε άλλος δίσκος ανάγνωσης λέιζερ κατατάσσεται στη διάκριση 8523 49 20 00
 • φυσίγγια, στη συνέχεια κατατάσσονται μαζί με κονσόλες παιχνιδιών στο κεφάλαιο 95 στη διάκριση 9504 50 00

Λογισμικό σε κάρτες μνήμης και κάρτες με μαγνητικές λωρίδες

Τα λογισμικά που εγγράφονται σε κάρτα μνήμης — π.χ. Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card ή PCMCIA — κατατάσσονται στη διάκριση 8523 51 90 00.

Το λογισμικό που είναι εγγεγραμμένο σε κάρτα με μαγνητική λωρίδα κατατάσσεται στη διάκριση 8523 21 00 00.

Λευκά μέσα

Τα κενά μέσα περιλαμβάνουν:

 • Δίσκοι CD, DVD, Minidisc και άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ
 • κάρτες μνήμης flash
 • μαγνητικές ταινίες και δίσκοι
 • αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι
 • μικροδίσκοι
 • δισκέτες, μόνο μπισκότα δισκέτας και υπερδισκέτες

Δίσκοι CD, DVD, Minidisc και άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ

Οι ημιτελείς (μη εγγεγραμμένοι δίσκοι) κατατάσσονται στη διάκριση 8523 41. Ανάλογα με τη χωρητικότητα των δίσκων, κατατάσσονται στις διακρίσεις 8523 41 10, 8543 41 30 ή 8523 41 90. Αυτά χρησιμοποιούν μαγνητική οπτική τεχνολογία για την καταγραφή και τη διαγραφή τους. Έχουν ένα μαγνητικό στρώμα και είναι άκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι. Οι ημιτελείς δίσκοι Minidiss κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 15 00.

 • άλλοι ημιτελείς μαγνητικοί οπτικοί δίσκοι — κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 15 00.
 • Δίσκοι DVD-R — η τεχνολογία αυτών των δίσκων θεωρείται παρόμοια με τον δίσκο CD-R, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία λέιζερ τόσο για την ανάγνωση όσο και για τη γραφή — οι δίσκοι DVD-R κατατάσσονται στη διάκριση 8523 41.

Δίσκοι DVD + RW. Για την καταγραφή και τη διαγραφή τους χρησιμοποιείται η τεχνολογία των μεταλλαγών (Phase-change) και κατατάσσονται στη διάκριση 8523 41.

Κάρτες μνήμης flash

Οι κάρτες αυτές περιέχουν δύο ή περισσότερα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα μνήμης flash, τοποθετημένα σε βάση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κάρτας μνήμης flash, όπως τα Compact Flash, τα έξυπνα μέσα ενημέρωσης, η ασφαλής ψηφιακή (SD), η κάρτα πολυμέσων (MMC), το Memory Stick, η XD Picture Card, η PC Card και η PCMCIA. Οι κάρτες μνήμης flash κατατάσσονται στη διάκριση 8523 51 10 00 εάν δεν είναι εγγεγραμμένες. Καταχωρούνται στη διάκριση 8523 51 90.

Μαγνητικές ταινίες και δίσκοι

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συμπαγείς κασέτες, οι VHS και οι μίνι DV και κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 15 00.

Αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι — μόνο ο δίσκος, όχι ο πλήρης οδηγός

Αυτός ο τύπος δίσκου συνήθως προμηθεύεται εκ των προτέρων ορισμένες υπηρεσίες κοινής ωφελείας λογισμικού και, ως εκ τούτου, κατατάσσεται ως εγγεγραμμένο λογισμικό στη διάκριση 8523 80 10 00.

Μικροδίσκοι

Πρόκειται για μικροσκοπικούς οδηγούς σκληρών δίσκων για χρήση σε κάρτα Η/Υ ή παρόμοια σχισμή. Κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 50 00.

Δισκέτες

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι τυποποιημένες δισκέτες, τα cookie δισκέτων μόνο και οι υπερδισκέτες — για παράδειγμα ο τύπος LS120. Όλες κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 15 00.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις