Ταξινόμηση υπολογιστών και λογισμικού

Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να ταξινομήσετε σωστά τους υπολογιστές και το λογισμικό για τους σκοπούς της τιμολόγησης.

Οι υπολογιστές, τα μέρη υπολογιστών και τα λογισμικά υπολογιστών που καλύπτονται από το κεφάλαιο 84 και το κεφάλαιο 85 της ευρωπαϊκής ταξινόμησης εμπορευμάτων (ΣΟ) μπορούν να κατατάσσονται σύμφωνα με

 • τα καθήκοντά τους
 • τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις επιδόσεις τους
 • κατά πόσον έχουν αναλάβει περισσότερες από μία λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που δεν σχετίζονται με υπολογιστές
 • κατά πόσον αποτελούν μέρος πλήρους συστήματος ή μεμονωμένης χωριστής μονάδας

Πλήρεις υπολογιστές

Είδη που κατατάσσονται στην κλάση 8471 ως «αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών» — υπολογιστές — είναι μηχανές που πρέπει να είναι ικανές για όλες τις ακόλουθες εργασίες

 • αποθήκευση των προγραμμάτων επεξεργασίας που εφαρμόζονται σε αυτά — και τουλάχιστον των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός προγράμματος
 • να προγραμματίζονται ελεύθερα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη
 • εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών που καθορίζονται από τον χρήστη
 • εκτέλεση, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, προγράμματος επεξεργασίας για το οποίο πρέπει να τροποποιήσουν την εκτέλεσή τους λαμβάνοντας λογικές αποφάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

Η σημείωση 5α του κεφαλαίου 84 ορίζει τον όρο «αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών» για τους σκοπούς της κλάσης 8471. Ουσιαστικά, τα αγαθά που ταξινομούνται ως υπολογιστές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τυποποιημένο λειτουργικό λογισμικό και να επιτελούν λειτουργίες όπως η επεξεργασία κειμένου και οι εφαρμογές λογιστικών φύλλων. Πρέπει να διαθέτουν σκληρό δίσκο.

Ένας υπολογιστής μπορεί να έχει τη μορφή συστήματος αποτελούμενου από περισσότερες χωριστές μονάδες — για παράδειγμα πληκτρολόγιο, οθόνη, βασική μονάδα κ.ο.κ. Με ορισμένες εξαιρέσεις, μια μονάδα αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ηλεκτρονικού συστήματος εάν πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • είναι του τύπου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε σύστημα πληροφορικής
 • μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) είτε απευθείας είτε μέσω μίας ή περισσότερων άλλων μονάδων
 • μπορεί να δέχεται ή να παρέχει δεδομένα σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα, όπως κώδικες ή σήματα

Πληκτρολόγια, συσκευές εισόδου συντεταγμένων X-Y, όπως joysticks και συσκευές ποντικιού, και μονάδες μνήμης σε δίσκους πρέπει να πληρούν μόνο τις δύο τελευταίες προϋποθέσεις.

Επιτραπέζια συστήματα και συστήματα πύργου

Τα τυποποιημένα επιτραπέζια συστήματα και τα συστήματα πύργου πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον

 • CPU — η βασική μονάδα ή το «κιβώτιο συστήματος»
 • μονάδα εισόδου — π.χ. πληκτρολόγιο
 • μονάδα εξόδου — π.χ. οθόνη

Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλες μονάδες, όπως εκτυπωτές και σαρωτές. Οι κάρτες δικτύου και οι τηλεοπτικές κάρτες θεωρούνται επίσης ως μέρος του συστήματος. Τα επιτραπέζια και πύργινα συστήματα υπολογιστών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 49 00 00.

Εξυπηρετητές

Οι εξυπηρετητές δικτύου με πληκτρολόγιο και οθόνη κατατάσσονται, όπως και τα επιτραπέζια συστήματα υπολογιστών, στη διάκριση 8471 49 00 00.

Οι εξυπηρετητές δικτυακού αρχείου που δεν διαθέτουν πληκτρολόγιο και οθόνη ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες. Η ίδια η βασική μονάδα κατατάσσεται στον κωδικό διάκρισης 8471 50 00 90. Εάν υπάρχει οθόνη απεικόνισης (μόνο D-υπο-15-pin — όχι βίντεο), τότε αυτό θα καταταγόταν χωριστά στον κωδικό διάκρισης 8528 52 10 00, ενώ ένα πληκτρολόγιο θα κατατάσσεται χωριστά στη διάκριση 8471 60 60 90.

Οι εξυπηρετητές εκτυπωτών και τα συστήματα τείχους προστασίας δεν αντιμετωπίζονται ως εξυπηρετητές υπολογιστών, αλλά ως συσκευές επικοινωνίας δεδομένων. Κατατάσσονται στη διάκριση 8517 62 00 00.

Μικροί φορητοί υπολογιστές

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι φορητοί υπολογιστές και οι φορητοί υπολογιστές και οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί με παρόμοιες ικανότητες με τους φορητούς υπολογιστές. Για να καταταγούν στη διάκριση 8471 30 00 00, πρέπει να ζυγίζουν λιγότερο από 10 χιλιόγραμμα και να έχουν τουλάχιστον

 • CPU
 • πληκτρολόγιο
 • διάταξη απεικόνισης
 • μέσα φόρτωσης προγραμμάτων

Για την ορθή ταξινόμηση φορητού υπολογιστή, ανατρέξτε επίσης στις ακόλουθες περιγραφές ειδών.

Φορητά φορητά που διατηρούνται από φοινικέλαιο

Πρόκειται για ηλεκτρονικούς προσωπικούς διοργανωτές που συνήθως δεν διαθέτουν πλήρες πληκτρολόγιο. Γενικά, έχουν προκαθορισμένες λειτουργίες όπως ένα ημερολόγιο και ένα βιβλίο διευθύνσεων. Κατατάσσονται στη διάκριση 8543 70 90 99.

Άλλοι φορητοί υπολογιστές

Οι φορητοί υπολογιστές που δεν πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν οθόνες αφής, αποσκευές και βιομηχανικούς υπολογιστές. Δεν υπάρχει μέγιστο βάρος, αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στο ίδιο περίβλημα

 • CPU
 • μονάδα εισόδου
 • μονάδα εξόδου

Μια οθόνη αφής συνήθως μετράει τόσο ως μονάδα εισόδου όσο και ως μονάδα εξόδου.

Αυτοί οι τύποι φορητού υπολογιστή κατατάσσονται στη διάκριση 8471 41 00 00.

Χωριστές υπολογιστικές μονάδες — οθόνες, οθόνες και προβολείς

Οι συσκευές εξόδου, όπως οθόνες, οθόνες και προβολείς υπολογιστών ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος ενός πλήρους συστήματος, όπως επιτραπέζιος υπολογιστής. Ο κωδικός διάκρισης στον οποίο κατατάσσονται εξαρτάται κυρίως από

 • τον τύπο τους — π.χ. σωληνωτή καθοδική λυχνία (CRT) ή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
 • ο σκοπός τους — μόνο για παραγωγή υπολογιστή ή για διπλή χρήση

Επισημαίνεται ότι όταν οι οθόνες υπολογιστών και οι προβολείς είναι χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στον κωδικό κλάσης 471.

Οθόνες με πλάσμα, οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) και άλλες επίπεδες οθόνες

Πρέπει να κριθεί αν μια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) που δεν συνδυάζεται με άλλη συσκευή κατατάσσεται στη διάκριση 8528 52 ή ως «άλλη» μόνιτορ στη διάκριση 8528 59 00.

Η διάκριση 8528 52 καλύπτει: οθόνες που μπορούν να συνδεθούν απευθείας και έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471, που δεν είναι οθόνες CRT.

Η διάκριση 8528 59 00 περιλαμβάνει άλλες οθόνες απεικόνισης από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω.

Για να αποφασιστεί ποια διάκριση εφαρμόζεται, απαιτείται συνολική αξιολόγηση των λειτουργιών που επιτελεί η οθόνη, καθώς και του βαθμού απόδοσής τους. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη χαρακτηριστικά όπως ο λόγος όψης, η ανάλυση, το μέγεθος οθόνης κ.λπ.

Οι ακόλουθοι εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής κατέταξαν διάφορες οθόνες απεικόνισης στις δύο διακρίσεις 8528 52 και 8528 59

Οι οθόνες απεικόνισης που δεν είναι σε θέση να λάβουν σήμα απευθείας από υπολογιστή ή δεν μπορούν καθόλου να λάβουν σήμα από υπολογιστή κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8528 59 00.

Ο εκτελεστικός κανονισμός 459/2014 της Επιτροπής κατατάσσει διάφορα προϊόντα ως οθόνες απεικόνισης στον κωδικό διάκρισης 8528 59 00. Τα προϊόντα που περιλαμβάνουν διεπαφή USB που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μεταφορά αρχείων μέσων ή για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας από κλειδί μνήμης USB κ.λπ., θα κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8528 59 00. Βλέπε τα προϊόντα αυτά στα παραρτήματα I, II και IV του κανονισμού.

Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) ή διόδων φωτοεκπομπής (LED) που περιλαμβάνουν δέκτη τηλεόρασης κατατάσσονται στις διακρίσεις 8528 72 40 00 ή 8528 72 80 00 αντίστοιχα ως δέκτες τηλεόρασης.

Οι οθόνες καθοδικών λυχνιών (CRT) κατατάσσονται στις διακρίσεις 8528 42 00 00 ή 8528 49 00.

Προβολείς

Τα προϊόντα που μπορούν να συνδεθούν απευθείας και έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 κατατάσσονται στη διάκριση 8528 62 00 00.

Οι προβολείς διπλής χρήσης μπορούν να απεικονίζουν σήματα από υπολογιστή καθώς και από άλλες συσκευές, όπως

 • συσκευές εγγραφής βίντεο και DVD
 • δέκτες τηλεόρασης
 • βιντεοκάμερες

Αυτοί οι τύποι προβολέων διπλής χρήσης είναι συχνά γνωστοί ως συσκευές προβολής βίντεο. Οι προβολείς επίπεδης οθόνης που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως η LCD και η ψηφιακή επεξεργασία φωτός (DLP) και άλλοι τύποι προβολέων, όπως οι CRT, κατατάσσονται στη διάκριση 8528 69

 • μονόχρωμες συσκευές — 8528 69 20 00
 • άλλοι — 8528 69 80

Τοίχος βίντεο LED

Πρόκειται για οθόνες συστοιχιών σχεδιασμένες για εξωτερική θέαση, όπως σε αθλητικό στάδιο, χώρους ψυχαγωγίας κ.λπ. Οι μονάδες αποτελούνται από διάφορες ενότητες από πλακίδια, κάθε πλακίδιο περιέχει ερυθρό, πράσινο και μπλε LED, ο πίνακας παρουσιάζεται με επεξεργαστή βίντεο και επεξεργαστή σήματος που επιτρέπει την εμφάνιση εικόνων και βίντεο. Κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8528 52 99 00. Ωστόσο, τα πλακίδια LED, έστω και συνδεδεμένα σε πλακίδια χωρίς επεξεργαστή βίντεο και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να εμφανίσουν απευθείας πηγή βίντεο στην οθόνη, κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8529 90 92 99.

Οι εκτελεστικοί κανονισμοί 2015/712 και 875/2014 της Επιτροπής κατέταξαν ένα τοίχωμα βίντεο LED στη διάκριση 8528 59 39 (επί του παρόντος 8528 52 99) και ένα πλακίδιο LED στη διάκριση 8529 90 92.

Τοίχος βίντεο LCD

Οι εν λόγω ενότητες LCD προορίζονται για πολλαπλή διάταξη οθόνης, π.χ. 5x5, είναι σχεδιασμένες για εσωτερική θέαση, όπως παρουσίαση βίντεο, δημόσιες πληροφορίες, διαφημίσεις συνεχών εικόνων ή κινούμενων εικόνων κ.λπ. Ο ολοκληρωμένος υπολογιστής έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία βίντεο και τον έλεγχο του δικτύου. Οι μονάδες οθόνης υγρών κρυστάλλων κατατάσσονται στη διάκριση 8528 52 91 00.

Ο εκτελεστικός κανονισμός 877/2014 της Επιτροπής κατέταξε κάδο οθόνης υγρών κρυστάλλων στη διάκριση 8528 59 31 (επί του παρόντος 8528 52 91).

Άλλοι τύποι οθόνης

Οι ηλεκτρονικοί λευκοί πίνακες κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 70 00.

Οι μη ηλεκτρικές οθόνες προβολής κατατάσσονται στο κεφάλαιο 90 στη διάκριση 9010 60 00 00.

Εκτυπωτές και σαρωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι εκτυπωτές και οι σαρωτές υπολογιστών ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος πλήρους συστήματος υπολογιστή. Σημειωτέον ότι, όταν οι εκτυπωτές — συμπεριλαμβανομένων των πολυλειτουργικών μηχανημάτων — είναι χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στην κλάση 8471.

Εκτυπωτές υπολογιστών

Όλοι οι εκτυπωτές — λέιζερ, εκτόξευση μελάνης, θερμομεταφορά, κορδέλες κ.λπ. — κατατάσσονται στη διάκριση 8443 32 10 90, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως διατάξεις εξόδου για υπολογιστές. Άλλοι εκτυπωτές κατατάσσονται στη διάκριση 8443 39 00 00.

Σαρωτές

Οι σαρωτές επίπεδης κλίνης και φιλμ κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 70 00.

Συνδυασμένοι εκτυπωτές και σαρωτές

Οι πολυλειτουργικές συσκευές που συνδυάζουν εκτυπωτή λέιζερ, σαρωτή, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα και ορισμένες φορές φαξ κατατάσσονται στις διακρίσεις 8443 31, 8443 32 ή 8443 39.

Φυσίγγες μελάνης

Τα φυσίγγια μελάνης με κεφαλή εκτύπωσης κατατάσσονται στη διάκριση 8443 99 10 90.

Τα φυσίγγια μελάνης χωρίς κεφαλή εκτύπωσης κατατάσσονται στο κεφάλαιο 39 στη διάκριση 3923 30 10 00, εάν είναι κενές, και στο κεφάλαιο 32 στη διάκριση 3215 90 70 90, εφόσον έχουν ξαναγεμιστεί. Τα φυσίγγια με «μικροκύκλωμα» για τη μέτρηση της στάθμης μελάνης κατατάσσονται επίσης στη διάκριση 3215 90 70 90.

Πληκτρολόγια, διατάξεις για ποντίκια και άλλες υπολογιστικές διατάξεις εισόδου

Οι συσκευές εισόδου υπολογιστή, όπως τα πληκτρολόγια, ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος πλήρους συστήματος υπολογιστή.

Πληκτρολόγια υπολογιστών

Τα πληκτρολόγια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8471 60 60 00.

Συσκευές εισόδου συντεταγμένων X-Y

Οι μονάδες εισόδου, όπως οι συσκευές σε ποντίκια, οι ερπυστριοφόροι μπάλες, οι ταμπλέτες γραφικών και οι ελαφροί στυλογράφοι κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 70 00. Ο κωδικός αυτός της διάκρισης περιλαμβάνει τόσο τις τυποποιημένες συσκευές με κορδόνια όσο και τις ασύρματες μονάδες.

Οι ηλεκτρονικοί λευκοί πίνακες αποτελούν επίσης διατάξεις εισόδου και κατατάσσονται στη διάκριση 8471 60 70 00.

Κόμβοι, προσαρμογείς υπολογιστών και άλλες μονάδες δικτύου

Οι μονάδες δικτύου περιλαμβάνουν μηχανές λήψης, μετατροπής, μετάδοσης και αναγέννησης φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων. Περιλαμβάνουν διάφορους τύπους συσκευών μεταγωγής και δρομολόγησης. Σημειωτέον ότι, όταν οι συσκευές δικτύου είναι χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στην κλάση 8471.

Όλα τα ακόλουθα είδη κατατάσσονται στη διάκριση 8517 62 00 00

 • μόντεμ, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών διαποδιαμορφωτών και των προσαρμογέων του ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN)
 • μονάδες εξωτερικού τοπικού δικτύου (LAN), συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογέων, γεφυρών και κόμβων
 • μονάδες δικτύου ευρείας περιοχής (WAN), συμπεριλαμβανομένων των πυλών και των καρτών ISDN
 • κάρτες δικτύου για ethernet, αδειοδοτικό δακτύλιο και άλλη τεχνολογία δικτύου

Οι μονάδες ασύρματης σταθερής πρόσβασης (Wi-Fi) υπάγονται επίσης σε αυτόν τον κωδικό διάκρισης. Πρόκειται για μονάδες πομπού/δέκτη που καθιστούν δυνατή την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα σταθερής γραμμής. Μπορούν να λάβουν τη μορφή πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων ή πλήρων μονάδων σε περίβλημα.

Ασύρματο παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών (GSM) και μονάδες General Packet Radio Service (GPRS)

Πρόκειται για μονάδες πομπού/δέκτη που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως ασύρματη πρόσβαση σε προσωπικό ψηφιακό βοηθητικό εξοπλισμό (PDA) μέσω κυψελοειδών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Κατατάσσονται επίσης στη διάκριση 8517 62 00 00.

Καλώδια εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης

Τα ομοαξονικά καλώδια που φέρουν τεμάχια σύνδεσης κατατάσσονται στη διάκριση 8544 20 00 00.

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση διαποδιαμορφωτών (modem) με τηλεφωνικούς υποδοχείς κατατάσσονται στη διάκριση 8544 42 10 00.

Τα καλώδια δεδομένων και τα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμοποιούνται για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1,000 V κατατάσσονται στη διάκριση 8544 42 90 00.

Συσκευές ήχου, εικόνας και γραφικών υπολογιστών

Οι μηχανές λήψης (webcams) και άλλες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που δεν καταγράφουν, αποθηκεύουν ή αποθηκεύουν εικόνες κατατάσσονται στη διάκριση 8525 80 19 90 ως μηχανές λήψης εικόνων για την τηλεόραση. Είναι σχεδιασμένα για να σχηματίζουν εικόνες για περαιτέρω μετάδοση, με γραμμή ή ραδιόφωνο, σε άλλες συσκευές.

Άλλες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Πρόκειται για φωτογραφικές μηχανές που καταγράφουν ή αποθηκεύουν εικόνες σε κάρτα μνήμης ή δομοστοιχείο, δίσκο, ταινία ή άλλη διάταξη αποθήκευσης.

Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σταθερής εικόνας με δυνατότητα λήψης βίντεο κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8525 80 91 ή στον κωδικό διάκρισης 8525 80 99, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • μπορούν, με τη χρήση της μέγιστης χωρητικότητας αποθήκευσης, να καταγραφούν σε ποιότητα τουλάχιστον 800 x 600 pixel με 23 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο, τουλάχιστον 30 λεπτά σε μια ενιαία ακολουθία βίντεο
 • ορισμένες φωτογραφικές μηχανές μπορούν να καταγράφουν συνεχώς βίντεο για περισσότερο από 30 λεπτά, αλλά οι λαμβανόμενες εικόνες καταγράφονται σε χωριστά αρχεία που διαρκούν λιγότερο από 30 λεπτά — εκτός εάν η κάμερα διακοπεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά, η λήψη εικόνων σε χωριστά αρχεία που διαρκούν λιγότερο από 30 λεπτά δεν επηρεάζει τη διάρκεια της συνεχούς ικανότητας βιντεοσκόπησης της κάμερας

Οι βιντεοκάμερες — ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές — κατατάσσονται στη διάκριση 8525 80 99 00 εάν τα αρχεία μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή άλλη εξωτερική συσκευή μέσω της διεπαφής USB ή DV-in.

Σημειωτέον ότι όταν οι βιντεοκάμερες, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι ψηφιακές βιντεοκάμερες αποτελούν χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στην κλάση 8471.

Υπάρχουν διάφοροι εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής σχετικά με τις κάμερες

Το ΔΕΕ εξέδωσε επίσης απόφαση στην υπόθεση C-178/14 Vario Tek GmbH κατά Hauptzollamt Dusseldorf σχετικά με την κατάταξη βιντεοκάμερας χωρίς λειτουργία μεγέθυνσης

Ομιλητές

Οι ομιλητές μπορούν να είναι παθητικές ή ενεργητικές μονάδες. Οι ενεργές μονάδες περιλαμβάνουν ενισχυτή στο περίβλημα ή το ερμάριο. Ο κωδικός διάκρισης στον οποίο κατατάσσονται τα μεγάφωνα εξαρτάται από τον αριθμό των «κινητήριων μονάδων» — τον πραγματικό κώδωνα ή κορδέλα του μεγαφώνου — σε κάθε ερμάριο.

Τα μεγάφωνα με ένα μόνο χειριστήριο σε κάθε ερμάριο κατατάσσονται στη διάκριση 8518 21 00 00.

Τα μεγάφωνα με περισσότερες από μία μονάδες οδήγησης σε κάθε ερμάριο κατατάσσονται στη διάκριση 8518 22 00 90.

Επισημαίνεται ότι όταν τα μεγάφωνα — και τα μικρόφωνα — είναι χωριστές μονάδες, δεν κατατάσσονται ποτέ στην κλάση 8471.

Συσκευές αναπαραγωγής MP3

Οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 ταξινομούνται ως συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου. Ο κωδικός διάκρισης στον οποίο «κατατάσσονται» εξαρτάται από το αν έχουν ή όχι ενσωματωμένη συσκευή ραδιοφώνου ή βίντεο.

Οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 χωρίς ασύρματο κατατάσσονται στη διάκριση 8519 81 95 90. Οι συσκευές με ενσωματωμένο ραδιόφωνο κατατάσσονται στη διάκριση 8527 13 99 00. Αν μπορούν να εγγραφούν ή να παίξουν βίντεο, «κατατάσσονται στη διάκριση 8521 90 00 90, ανεξάρτητα από το αν έχουν ραδιοφωνική μετάδοση ή όχι.

Κάρτες γραφικών

Μπορεί να είναι οι βασικοί προσαρμογείς 2D γραφικών, οι κάρτες 2D/3D ή οι επιταχυντές 3D γραφικών που λειτουργούν μέσω υπάρχουσας κάρτας γραφικών ή μέσω κάρτας αρπαγής ή επεξεργασίας. Κατατάσσονται στη διάκριση 8471 80 00 00.

Κάρτες ήχου

Οι κάρτες ήχου, μόνες τους, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 80 00 00.

Κάρτες τηλεοπτικού δέκτη

Τα συγκροτήματα καρτών δέκτη τηλεοπτικού PCI κατατάσσονται στη διάκριση 8528 71 11 00. Τα προϊόντα που περιέχονται σε περίβλημα θεωρείται ότι έχουν απολέσει τον χαρακτήρα τους ως ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις και κατατάσσονται στη διάκριση 8528 71 19 00.

Άλλες χωριστές υπολογιστικές μονάδες

Διάφορες άλλες μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος πλήρους συστήματος υπολογιστή.

Βασικές μονάδες

Οι βασικές μονάδες, ή τα «κιβώτια συστημάτων», θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και κύρια μνήμη. Κατατάσσονται στη διάκριση 8471 50 00 00.

Εξωτερικά συστήματα μετάδοσης

Οι κεντρικές μονάδες μνήμης, όπως τα συστήματα Redundant Array of Independent Disks (RAID) για δίκτυα, μπορούν να είναι μαγνητικοί δίσκοι, ταινίες ή οπτικοί δίσκοι. Κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 20 00.

Τα χειριστήρια επιδρομής χωρίς συστήματα μετάδοσης της κίνησης κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 98 00.

Τα εξωτερικά συστήματα μετάδοσης κίνησης για χρήση με έναν μόνο υπολογιστή ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο του συστήματος μετάδοσης κίνησης, ως εξής:

 • τα οπτικά συστήματα οδήγησης, όπως τα CD, DVD και MO (μαγνητο-οπτικά), κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 30 00, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ανάγνωση ή ανάγνωση και εγγραφή (οι δίσκοι CD μπορούν να ανακτήσουν σήματα από CD-ROM, ακουστικά CD και CD-φωτογραφιών και περιλαμβάνουν ανάγλυφο για ενώτια, έλεγχο όγκου ή κουμπί εκκίνησης/διακοπής)
 • οι σκληροί δίσκοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετακινούμενοι δίσκοι και οι μικροδίσκοι, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 50 00
 • τα δισκέτα (floppy drives), στα οποία περιλαμβάνεται και η υπερδισκέτα (super floppy), κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 70 00
 • οι δίσκοι ταινιών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 80 00
 • οι κινητήριοι δίσκοι τύπου πένας — φορητές συσκευές μνήμης USB — κατατάσσονται στη διάκριση 8523 5110 00

Συσκευές αναπαραγωγής CD και DVD

Οι αυτοτελείς μηχανές για τη χύδην αντιγραφή δίσκων CD ή DVD κατατάσσονται στη διάκριση 8521 90 00 90.

Αναγνώστες καρτών

Οι ακόλουθοι τύποι συσκευών ανάγνωσης καρτών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 90 00 00

 • αναγνώστες μαγνητικής κάρτας
 • συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών (έξυπνη κάρτα είναι κάρτα που έχει ενσωματώσει σε αυτήν ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα — μικροεπεξεργαστής, μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) ή μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM) — υπό μορφή μικροπλακετών που μπορούν να περιέχουν επαφές, μαγνητική λωρίδα ή ενσωματωμένη κεραία, αλλά δεν περιλαμβάνουν άλλα ενεργητικά ή παθητικά στοιχεία κυκλώματος)
 • συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης — συμπεριλαμβανομένων Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card και PC Card

Ενότητες του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS)

Οι μονάδες αυτές παρέχουν μια λειτουργία καθορισμού θέσης σε συσκευές όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDAs) και οι φορητοί υπολογιστές μέσω καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης. Κατατάσσονται στη διάκριση 8526 91 20 20 εάν έχουν τη μορφή συναρμολόγησης ή στη διάκριση 8526 91 20 90.

Εξωτερικοί κόμβοι USB

Τα προϊόντα αυτά κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8517 62 00.

Πετεινοί

Τα dongles είναι συσκευές διεπαφής USB που παρέχουν ένα μέσο επικοινωνίας (Bluetooth ή WI-FI) με υπολογιστή. Τα dongles κατατάσσονται στη διάκριση 8517 62 00 00.

Οι συσκευές κρυπτογράφησης υλισμικού που συνδέονται με υπολογιστή μέσω διεπαφής USB για απενεργοποίηση σε λογισμικό ή για την προστασία των δεδομένων του υπολογιστή κατατάσσονται στη διάκριση 8471 80 00 00.

Συσκευές ασφαλείας κρυπτογράφησης

Πρόκειται για γεννήτριες κωδικών πρόσβασης που επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν σε ένα δίκτυο εξ αποστάσεως. Δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας με υπολογιστή. Οι συσκευές ασφαλείας κρυπτογράφησης κατατάσσονται στη διάκριση 8543 70 90 99.

Εσωτερικές αναβαθμίσεις και εξαρτήματα

Πολλά μέρη και εξαρτήματα για υπολογιστές κατατάσσονται στην κλάση 8473. Ωστόσο, ορισμένα είδη αντιμετωπίζονται ως πλήρεις μονάδες, όχι ως μέρη, και κατατάσσονται σε άλλες κλάσεις.

Μέρη

Τα ακόλουθα είδη κατατάσσονται ως μέρη και όχι ως πλήρεις μονάδες στην κλάση 8473.

Οικεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορεί να συσκευάζονται με ορισμένα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία, συνήθως με θερμοσυσσωμάτωση και μερικές φορές με ανεμιστήρα ψύξης. Ορισμένα παραδείγματα είναι οι μεταποιητές. Κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 20 00.

Οι νεροχύτεςτης κεντρικής μονάδας καύσης (CPU), μόνες τους, κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 80 00.

Οι μητρικές σανίδες που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες με CPU και μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) αντιμετωπίζονται ως ηλεκτρονικά εξαρτήματα και κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 20 00.

Περιβλήματα για υπολογιστές — με ή χωρίς τροφοδοτικό ισχύος — κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 80 00.

Οι μονάδες Barebone αποτελούνται συνήθως από ένα κιβώτιο υπολογιστή, μια μητρική πλακέτα και ένα τροφοδοτικό ισχύος. Κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 80 00.

Οι μονάδες μνήμης που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, ή κυρίως, με υπολογιστές και μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατατάσσονται στην κλάση 8471, κατατάσσονται στην κλάση 8473. Οι μονάδες μνήμης που προορίζονται αποκλειστικά, ή κυρίως, για συσκευές που κατατάσσονται σε διαφορετική κλάση κατατάσσονται ως μέρος της συσκευής. Οι μονάδες μνήμης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με μια σειρά συσκευών κατατάσσονται στην κλάση 8548.

Ηπρότυπη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM) και οι ενότητες τεχνολογίας ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων (MOS), όπως η μονάδα μνήμης απλής γραμμής (SIMM) και η μονάδα μνήμης διπλής γραμμής (DIMM), κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 20 00.

Άλλες τυποποιημένες μονάδες μνήμης, συμπεριλαμβανομένων των μη πτητικών τύπων, όπως οι μονάδες στατικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (SRAM), κατατάσσονται στη διάκριση 8473 30 20 00.

Πλήρεις μονάδες

Τα ακόλουθα στοιχεία ταξινομούνται ως πλήρεις μονάδες και όχι ως μέρη σε διάφορους κωδικούς κλάσεων.

Οι μονάδες τροφοδότησης ισχύος (ΠΜΔ) που κατασκευάζονται ειδικά και είναι κατάλληλες για χρήση με μονάδες πληροφορικής όπως βασικά συστήματα ή εκτυπωτές κατατάσσονται στη διάκριση 8504 40 30 90.

Οισυνδυασμένες μονάδες ανεμιστήρα και θερμοκαταψύκτη CPU για προσωπικούς υπολογιστές κατατάσσονται στη διάκριση 8414 59 20 90.

Οιμητρικές πλακέτες που είναι πλήρεις με CPU και RAM αντιμετωπίζονται ως πλήρης βασική μονάδα υπολογιστή και κατατάσσονται στη διάκριση 8471 50 00 90.

Τα εσωτερικά συστήματα οδήγησης ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, ως εξής:

 • οι οπτικοί δίσκοι, όπως τα CD, DVD και MO, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 30 00 ανεξάρτητα από το αν διαβάζονται και γράφονται
 • οι σκληροί δίσκοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετακινούμενοι δίσκοι, κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 50 00
 • οι συσκευές ανάγνωσης καρτών για υποθέματα με ημιαγωγό κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 98 00
 • τα δισκέτα (floppy drives), στα οποία περιλαμβάνεται και η υπερδισκέτα (super floppy), κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 70 00
 • οι δίσκοι ταινιών κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 80 00

Άλλες κάρτες επέκτασης ταξινομούνται επίσης ως πλήρεις μονάδες και όχι ως μέρη. Οι ακόλουθες κάρτες επέκτασης κατατάσσονται στη διάκριση 8471 80 00 00

 • κάρτες εισόδου/εξόδου (I/O)
 • σειριακές και παράλληλες πορτοκαλί κάρτες
 • Κάρτες USB και προσαρμογείς
 • Κάρτες ελεγκτή SCSI (μικρή διεπαφή συστήματος υπολογιστών) και IDE (Integrated Drive Electronics)

Στην παρούσα διάκριση κατατάσσονται και διάφοροι άλλοι τύποι καρτών επέκτασης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι μονάδες μνήμης που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται με συσκευές άλλες από τους υπολογιστές και τις μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατατάσσονται στην κλάση 8471 κατατάσσονται στη διάκριση 8548 90.

Μηχανές με συγκεκριμένη λειτουργία που δεν είναι υπολογιστές

Το «τμήμα υπολογιστή» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός υπολογιστή. Διάφορα μέρη υπολογιστή ταξινομούνται ως χωριστές μονάδες εάν δεν αποτελούν μέρος πλήρους συστήματος υπολογιστή.

Ένα «εξάρτημα υπολογιστή» παρέχει στον υπολογιστή μια πρόσθετη λειτουργία, αλλά δεν αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο. Είναι εναλλάξιμο μέρος ή διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζει ένα μηχάνημα σε

 • πραγματοποιείτε μια συγκεκριμένη πράξη
 • εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • να αυξήσει το φάσμα των λειτουργιών της

Μέρη ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η σημείωση 2 του τμήματος XVI καθορίζει τη νομική βάση για την ταξινόμηση μερών (ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Πολλά ενσωματωμένα μέρη ηλεκτρονικών υπολογιστών κατατάσσονται στην κλάση 8473.

Ένα μέρος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά καλύπτεται ειδικά από κλάση του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, κατατάσσεται στην κλάση αυτή. Για παράδειγμα, επειδή ομοαξονικά καλώδια καλύπτονται ειδικά από την κλάση 8544, κατατάσσονται στην κλάση αυτή και όχι ως μέρος ηλεκτρονικού υπολογιστή στην κλάση 8473. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κλάσεις στις οποίες ο κανόνας αυτός «εφαρμόζεται επειδή» ορίζονται ως μέρη. Απαριθμούνται στη σημείωση 2α του τμήματος XVI και είναι

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Ορισμένα μέρη αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ένα συγκεκριμένο είδος μηχανής — ή για περισσότερες μηχανές που κατατάσσονται στην ίδια κεφαλή- αλλά δεν καλύπτονται ειδικά από κλάση του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85. Τα προϊόντα αυτά κατατάσσονται είτε σε μία από τις κλάσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε στην ίδια κλάση με τη μηχανή ή τις μηχανές για την οποία είναι κατάλληλα.

Τα μέρη που αναγνωρίζονται εξίσου ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμπορεύματα που υπάγονται στην κλάση 8517 και στις κλάσεις 8525 έως 8528, κατατάσσονται πάντοτε στην κλάση 8517. Ο κανόνας αυτός καθορίζεται στη σημείωση 2β του τμήματος XVI.

Όλα τα άλλα μέρη που είναι κατάλληλα για χρήση με πολλές μηχανές που κατατάσσονται σε διαφορετικές κλάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, σε μία από τις ακόλουθες κλάσεις:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Εάν κανένας από τους ανωτέρω κωδικούς κλάσεων δεν είναι κατάλληλος, κατατάσσεται στις κλάσεις 8487 ή 8548. Ο κανόνας αυτός καθορίζεται στη σημείωση 2γ του τμήματος XVI.

Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πολλά εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κατατάσσονται στην κλάση 8473, η οποία αφορά ειδικά τα μέρη και εξαρτήματα μηχανών που περιλαμβάνουν υπολογιστές. Μόνο μερικές κλάσεις των κεφαλαίων 84 και 85 καλύπτουν τα εξαρτήματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν το είδος ή τα είδη για τα οποία προορίζονται τα εξαρτήματα κατατάσσονται σε κλάση που δεν καλύπτει εξαρτήματα, τότε τα ίδια τα εξαρτήματα κατατάσσονται αλλού στο δασμολόγιο ανάλογα με τη λειτουργία ή τη συστατική ύλη τους.

Λογισμικό

Η ταξινόμηση του λογισμικού εξαρτάται από τα μέσα στα οποία έχει καταγραφεί και από τη φύση του λογισμικού. Τα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνουν:

 • CD, DVD, Laserdisc, Minidisc και άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ. Παρόλο που υπάρχουν διαφορές στις διαδικασίες κατασκευής και καταγραφής — ή γραφής — όλες αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να διαβάζονται από κάποιο είδος συστήματος λέιζερ μετά την καταγραφή τους.
 • δισκέτες
 • μαγνητικές ταινίες
 • κάρτες με μαγνητικές λωρίδες
 • κάρτες μνήμης
 • φυσίγγια για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Για τους σκοπούς της δασμολογικής κατάταξης, οι κατηγορίες λογισμικού περιλαμβάνουν:

 • προγράμματα και δεδομένα
 • ηχογραφήσεις
 • παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • ταινίες, εικόνες και αρχεία εικόνων
 • παιχνίδια για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Προγράμματα και δεδομένα

Σε αυτά περιλαμβάνονται προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, προγράμματα έκδοσης επιτραπέζιων υπολογιστών, προγράμματα ζωγραφικής ή σχεδίασης, σχεδιαστές διαδρομών, εγκυκλοπαίδεια, κατάλογοι επιχειρήσεων ή τηλεφώνου, κατάλογοι, οδηγοί συσκευών, δίσκοι μπότες συστήματος και εφεδρικοί δίσκοι. Τα προγράμματα και τα δεδομένα ταξινομούνται σύμφωνα με τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένα. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • CD, Laserdisc, Minidisc ή άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ, τότε κατατάσσονται στις διακρίσεις 8523 49 20 00
 • DVD, τότε κατατάσσονται στη διάκριση 8523 49 10 00
 • μαγνητικές ταινίες και δισκέτες, τότε κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 19 00

Ηχογραφήσεις

Σε αυτούς περιλαμβάνονται μουσικοί δίσκοι, μαθήματα γλωσσών, ηχογραφήσεις της άγριας ζωής, ταλαντούχα παιδιά, βιβλία ομιλίας κ.ο.κ. Οι ηχογραφήσεις ταξινομούνται σύμφωνα με τα μέσα εγγραφής τους. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • Μίνι δίσκος και στη συνέχεια κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 19 00
 • οποιοσδήποτε άλλος δίσκος ανάγνωσης λέιζερ — π.χ. CD, SACD ή DVD — τότε κατατάσσεται στη διάκριση 8523 49 10 ή 8523 49 20 00

Παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι προσομοιωτές πτήσης, οι «βλαστοί», τα αθλητικά παιχνίδια, τα παιχνίδια αγώνων αυτοκινήτων, τα παιχνίδια στρατηγικής κ.λπ. για χρήση μόνο σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών (υπολογιστή). Τα παιχνίδια υπολογιστή ταξινομούνται ανάλογα με τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένα. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • CD, Laserdisc, Minidisc ή άλλος δίσκος ανάγνωσης λέιζερ, τότε κατατάσσονται στη διάκριση 8523 49 20 00
 • δισκέτα στη συνέχεια κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 19 00

Ταινίες, εικόνες και αρχεία εικόνων

Σε αυτές περιλαμβάνονται ταινίες, βίντεο, φωτοδίσκοι, βιντεοσκοπημένες συλλογές έργων τέχνης, φωτογραφικές συλλογές και δίσκοι Karaoke. Οι ταινίες, οι εικόνες και τα αρχεία εικόνων ταξινομούνται ανάλογα με το μέσο εγγραφής τους. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • Κατόπιν, τα DVD κατατάσσονται στη διάκριση 8523 49 10 00
 • οποιοσδήποτε άλλος δίσκος ανάγνωσης λέιζερ τότε κατατάσσεται στη διάκριση 8523 49 20 00
 • δισκέτα στη συνέχεια κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 19 00

Παιχνίδια για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Ταξινομούνται σύμφωνα με τα μέσα στα οποία είναι εγγεγραμμένα. Εάν έχουν καταγραφεί στις

 • DVD, τότε κατατάσσονται στη διάκριση 8523 49 10 00
 • οποιοσδήποτε άλλος δίσκος ανάγνωσης λέιζερ, τότε κατατάσσεται στη διάκριση 8523 49 20 00
 • φυσίγγια, στη συνέχεια κατατάσσονται μαζί με τις κονσόλες παιχνιδιών στο κεφάλαιο 95 στη διάκριση 9504 50 00

Λογισμικό για κάρτες μνήμης και κάρτες με μαγνητικές λωρίδες

Λογισμικό που εγγράφεται σε κάρτα μνήμης — π.χ. Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card ή PCMCIA Card — κατατάσσεται στη διάκριση 8523 52 00 00.

Τα λογισμικά που είναι εγγεγραμμένα σε κάρτα με μαγνητικές λωρίδες κατατάσσονται στη διάκριση 8523 21 00 00.

Τυφλό υπόθεμα

Στα τυφλά μέσα περιλαμβάνονται

 • CD, DVD, Minidisc και άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ
 • κάρτες μνήμης flash
 • μαγνητικές ταινίες και δίσκοι
 • αφαιρούμενοι σκληρός δίσκος
 • μικροδίσκοι
 • δισκέτες, μόνο δισκέτες και υπερδισκέτες δίσκοι

CD, DVD, Minidisc και άλλοι δίσκοι ανάγνωσης λέιζερ

Οι τυφλοί δίσκοι (δίσκοι) κατατάσσονται στη διάκριση 8523 41. Ανάλογα με τη χωρητικότητα των δίσκων κατατάσσονται στις διακρίσεις 8523 41 10, 8543 41 30 ή 8523 41 90. Χρησιμοποιούν μαγνητική οπτική τεχνολογία για την καταγραφή και τη διαγραφή. Πήραν ένα μαγνητικό στρώμα και είναι άκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι. Οι τυφλοί μικροδίσκοι κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 15 00.

 • άλλοι τυφλοί μαγνητοοπτικοί δίσκοι — αυτοί κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 15 00.
 • Δίσκοι DVD-R — η τεχνολογία των δίσκων αυτών θεωρείται παρόμοια με τον δίσκο CD-R επειδή χρησιμοποιούν τεχνολογία λέιζερ τόσο για ανάγνωση όσο και για γραφή — οι δίσκοι DVD-R κατατάσσονται στη διάκριση 8523 41.

Δίσκοι DVD + RW. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία αλλαγής φάσης για την καταγραφή και τη διαγραφή και κατατάσσονται στη διάκριση 8523 41.

Κάρτες μνήμης flash

Οι κάρτες αυτές περιέχουν δύο ή περισσότερα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα μνήμης flash συναρμολογημένα σε βάση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κάρτας μνήμης flash, όπως Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card και PCMCIA. Οι κάρτες μνήμης flash κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 8523 51 10 00 εάν δεν είναι εγγεγραμμένες. Τα οποία καταγράφονται κατατάσσονται στη διάκριση 8523 51 90.

Μαγνητικές ταινίες και δίσκοι

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι συμπαγείς κασέτες, η VHS και η μίνι DV και κατατάσσονται στη διάκριση 8523 29 15 00.

Αφαιρούμενοι σκληρός δίσκος — μόνο δίσκος, όχι ο πλήρης δίσκος

Αυτός ο τύπος δίσκου παρέχεται συνήθως με προφορτωμένες υπηρεσίες λογισμικού, οπότε κατατάσσεται ως εγγεγραμμένο λογισμικό στη διάκριση 8523 80 10 00.

Μικροδίσκοι

Πρόκειται για μικροσκοπικούς σκληρούς δίσκους για χρήση σε κάρτα PC ή παρόμοια υποδοχή. Κατατάσσονται στη διάκριση 8471 70 50 00.

Δισκέτες

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι τυποποιημένοι δισκέτες, τα cookies με δισκέτα μόνο και οι υπερδισκέτες — για παράδειγμα ο τύπος LS120. Όλα υπάγονται στη διάκριση 8523 29 15 00.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;