Όρος στο γλωσσάριο:

Ελάχιστες εργασίες

Οι ελάχιστες εργασίες θεωρούνται επίσης ήσσονος σημασίας για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, είτε πραγματοποιείται μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Όλοι οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής περιλαμβάνουν ένα άρθρο που καθορίζει την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που δεν αρκεί για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής. Αυτό ισχύει ακόμη και αν το προϊόν πληροί τον κανόνα της απαρίθμησης. Από την άλλη πλευρά, κατά τον προσδιορισμό της καταγωγής στο πλαίσιο ενός συστήματος σώρευσης, κάθε επεξεργασία ή μεταποίηση που διενεργείται πρέπει να υπερβαίνει τις προαναφερθείσες ελάχιστες εργασίες, αλλά δεν πρέπει αναγκαστικά να ανταποκρίνεται στον σχετικό κανόνα της ρύθμισης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις