Kaikki paitsi aseet (EPV)

Lue lisää EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmästä (EBA).

Lyhyesti

”Kaikki paitsi aseet” -järjestely poistaa tullit ja kiintiöt kaikilta vähiten kehittyneistä maista EU:hun tuotavilta tavaroilta (aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta).

Tammikuussa 2019 EBA-maat ovat

 • Afganistan
 • Angola
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bhutan
 • Burkina Faso
 • Burma/Myanmar
 • Burundi
 • Kambodža
 • Keski-Afrikan tasavalta
 • Tšad
 • Komorien saaret
 • Kongon demokraattinen tasavalta
 • Djibouti
 • Itä-Timor
 • Päiväntasaajan Guinea
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Gambia
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laos
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritania
 • Nepal
 • Niger
 • Ruanda
 • São Tomé ja Príncipe
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Salomoninsaaret
 • Somalia
 • Etelä-Sudan
 • Sudan
 • Tansania
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Sambia

Tariffit

”Kaikki paitsi aseet” -järjestely poistaa tullit ja kiintiöt kaikilta vähiten kehittyneistä maista EU:hun tuotavilta tavaroilta (aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta).

 • hae kaikki tiedot tuotteesi tariffeista
 • epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt ovat samat kuin yleisessä GSP -järjestelmässä.

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) ”, jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Suvaitsevaisuus

Toleranssi ilmaistaan

 • Kalastus- ja teollisuustuotteiden lopputuotteiden hinta
 • maataloustuotteiden lopputuotteiden painona

GSP-järjestelmään sisältyvät poikkeamat ovat lievempiä kuin tavanomaiset poikkeamat. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 15 prosenttia 10 prosentin sijaan.

Erityisiä poikkeamia sovelletaan myös tekstiileihin ja vaatteisiin, ja ne kuvataan liitteen 22–03 alkuhuomautuksissa.

Ks. myös yleinen suvaitsemattomuutta tai vähimmäistasoa koskeva sääntö.

Kumulaatio

EU:n EBAn puitteissa käytävässä kaupassa sovelletaan seuraavia kumulaatiotyyppejä:

 • kahdenväliset
 • alueellinen
 • jatkettu
 • kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Türkiyen kanssa
Kahdenvälinen kumulaatio

EU:sta peräisin olevat ainekset voidaan sisällyttää EBA-maassa valmistettuihin tuotteisiin, minkä jälkeen niitä voidaan pitää kyseisen EBA-maan alkuperäaineksina, kunhan EBA-maassa suoritettu käsittely ylittää vähimmäistason.

Alueellinen kumulaatio
 • Ryhmä I
  • Brunei-Darussalam
  • Kambodža*
  • Indonesia
  • Laos*
  • Malesia
  • Filippiinit
  • Vietnam
 • Ryhmä II
  • Bolivia
  • Kolumbia
  • Costa Rica
  • EL Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Panama
  • Peru
  • Venezuela
 • Ryhmä III
  • Bangladesh*
  • Bhutan*
  • Intia
  • Nepal*
  • Pakistan
  • Sri Lanka
 • Ryhmä IV
  • Argentiina
  • Brasilia
  • Paraguay
  • Uruguay

*Maat, jotka ovat tällä hetkellä EBA-edunsaajia

 • ainesosien käyttö samaan ryhmään kuuluvien maiden välillä on sallittua (esim. Bangladesh voi käyttää Bhutanista peräisin olevia ainesosia, koska molemmat kuuluvat ryhmään III), mutta joitakin tärkeitä sääntöjä on pidettävä mielessä:
 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välistä alueellista kumulaatiota sovelletaan vain, jos kumulaatioon osallistuvat maat ovat tuotetta Euroopan unioniin vietäessä edunsaajamaita eivätkä ainoastaan tukikelpoisia maita.
 • jos yhden edunsaajamaan alkuperätavaroita jalostetaan edelleen tähän ryhmään kuuluvassa toisessa jäsenvaltiossa, tavaraa voidaan pitää viimeksi mainitun maan alkuperätuotteena (kun käsittely ylittää minimaaliset toiminnot).
 • tuotantopanosten alkuperän määrittämiseksi (kun ryhmän yhden jäsenen panos lähetetään ryhmän toiselle jäsenelle) oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan toimittajamaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
 • kumulaatio on mahdollista myös I ja III ryhmän yksittäisten edunsaajamaiden välillä. Tämä tapahtuu vain pyynnöstä ja tietyin edellytyksin.

On huomattava, että jotkin tuotteet eivät kuulu kumulaation piiriin, jos samaan ryhmään kuuluvien GSP-maiden (GSP/GSP+/EBA) asema vaihtelee. Luettelo kyseisistä tuotteista on liitteessä 13 b.

Laajennettu kumulaatio 

EBA-maat voivat tietyin edellytyksin pyytää EU:lta lupaa kasautua sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa EU on tehnyt kauppasopimuksen.

 • tämä mahdollisuus koskee ainoastaan teollisuustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita.
 • kun kolmannen maan, jonka kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, panos lähetetään johonkin GSP-maahan, oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
Kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Türkiyen alkuperätuotteiden kanssa

Edunsaajamaat voivat kumuloitua alkuperää Norjasta, Sveitsistä ja Türkiyestä peräisin olevien harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmän tavaroiden kanssa.

 • Norjan, Sveitsin tai Türkiyen alkuperäaineksia, joille tehdään edunsaajamaassa enemmän kuin minimaalinen toimi, pidetään kyseisen edunsaajamaan alkuperäaineksina, ja niitä voidaan viedä EU:hun, Norjaan, Sveitsiin tai Türkiyeen.
 • edellä mainittua sääntöä ei sovelleta maataloustuotteisiin tai tuotteisiin, joihin sovelletaan poikkeusta.
 • jotta tällaista kumulaatiota voitaisiin soveltaa, EU:n, Norjan, Sveitsin ja Türkiyen on myönnettävä sama etuuskohtelu EBA-maiden alkuperätuotteille.

Tavaroiden käsittelemättömyys

GSP-alkuperäsääntöihin sisältyvä suoraa kuljetusta koskeva säännös on korvattu käsittelykieltolausekkeella ( komission asetuksen (EU) N:o 1063/2010 74 artikla).

 • suurin ero suoraa kuljetusta koskevaan säännökseen verrattuna on se, että EU:n tuojia ei vaadita todistamaan edellytysten täyttyvän.
 • EU:n jäsenvaltion tullihallinto voi kuitenkin pyytää tällaista todistetta, jos sillä on syytä uskoa, että edellytykset eivät täyty.

Tullinpalautus

Tullinpalautus on sallittu.

Aluksia koskevat vaatimukset

Jotta kalastusaluksen voidaan katsoa olevan peräisin edunsaajamaasta, mikä tarkoittaisi, että kyseisen aluksen aluevesien ulkopuolella pyytämät kalat ovat myös alkuperämaita, sovellettavat perusteet koskevat aluksen rekisteröintimaata ja lippuvaltiota sekä aluksen omistajuutta. On huomattava, että GSP-järjestelmän alkuperäsäännöissä ei aseteta erityisiä vaatimuksia miehistön tai päällystön kansalaisuudelle.

Riittämättömät toiminnot

On olemassa kahdenlaisia niin sanottuja ”minimaalisia” toimia, jotka eivät koskaan riitä antamaan alkuperäasemaa:

 • 76 artiklassa mainitut perusteet
 • ja liitteeseen 16 sisältyvät ainoastaan tekstiilituotteisiin ja ainoastaan alueelliseen kumulaatioon sovellettavat säännökset.

Tuotekohtaiset säännöt

Saman asetuksen liitteessä 13 a on luettelo aineksista, jotka olisi suoritettava alkuperäaseman saamiseksi. Luettelossa on kaksi saraketta:

 • vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin sovellettava järjestelmä
 • yhtä sovelletaan kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin

Graduaatio

Jotkin kehitysmaat vievät erittäin kilpailukykyisiä tuotteita, jotka eivät tarvitse etuuskohtelua päästäkseen onnistuneesti maailmanmarkkinoille. Tässä tapauksessa GSP-järjestelmä poistetaan näiltä tuotealoilta etuuksien asteittaisen vähentämisen avulla:

 • kun GSP-edunsaajamaasta tulevan tuonnin keskimääräinen arvo (jaoteltuna koko GSP-tuonnin kokonaisarvolla kyseisen jakson osalta) ylittää 57 prosentin yleisen kynnysarvon
 • kasvituotteiden, eläin- ja kasviöljyjen, -rasvojen ja -vahojen sekä kivennäistuotteiden graduaatiota sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on yli 17,5 prosenttia.
 • tekstiilien osalta graduaatiota sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on suurempi kuin 47,2 prosenttia.

EU tarkistaa asteittaisten tuotteiden luettelon joka kolmas vuosi täytäntöönpanoasetuksella ja puolueettomin perustein.

Täällä on luettelo asteittaisista tuotteista.

Poikkeukset

Erityinen poikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä. Kap Verdelle on myönnetty tällainen poikkeus. Ks. Kap Verdeä koskeva poikkeus ja sovellettavat alkuperäsäännöt.

Tarkista myös EU:n tuojille antama ilmoitus, jossa annetaan toimijoille tietoa Bangladeshia koskevista erityisistä seikoista.

Tiettyjen tuotteiden alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • käytä Omaa kauppa- avustajaa
  • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä
  • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä

Jos haluat tarkastella tuotetta koskevia vaatimuksia, yksilöi sen tullikoodin. Voit hakea sitä tuotteesi nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • käytä Omaa kauppa- avustajaa
  • tietoa terveyttä, turvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa (terveys- ja kasvinsuojelutoimia) koskevista vaatimuksista, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä
  • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä

Jos haluat tarkastella tuotettasi koskevia vaatimuksia, ilmoita ensin sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Jotta EU:n EBA-menettelyn edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla jokin seuraavista:

Todistus olisi asetettava viejän saataville heti, kun vienti on tapahtunut (tai se on varmistettu). Poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin todistus voidaan antaa viennin jälkeen.

 • Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten antamaA-alkuperätodistus.

  Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

 • Viejän laatima kauppalaskuilmoitus * – enintään 6000 euron lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema.

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamisesta.

* Kauppalaskuilmoitusta varten laskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan on kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus (englanniksi tai ranskaksi): ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen mukaista etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.” Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin.

Muut asiakirjat

Etsi muita tulliselvitysasiakirjoja ja -menettelyjä.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • tietoa EU-lainsäädännöstä
  • Immateriaalioikeudet
  • Maantieteelliset merkinnät

  vähiten kehittyneet maat ja kehitysmaat

 • yleistä tietoa teollis- ja tekijänoikeuksista ja maantieteellisistä merkinnöistä

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

 • erityistietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista
 • yleistä tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä eri hankintamarkkinoille EU:ssa

Sijoitus

Muu (kilpailu, kauppa ja kestävä kehitys)

EU myöntää EBA-aseman maille, jotka Yhdistyneiden kansakuntien kehitysyhteistyöpolitiikan komitea on luokitellut vähiten kehittyneiksi maiksi.

 • maiden ei tarvitse hakea EBA-järjestelmää, EU lisää tai poistaa ne vähiten kehittyneiden maiden aseman perusteella.
 • EU voi peruuttaa EBA-etuudet tietyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten perusoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa vahvistettujen periaatteiden vakavalla ja järjestelmällisellä rikkomisella.
 • toisin kuin yleisessä GSP-järjestelmässä, maat eivät menetä EBA-asemaa allekirjoittamalla vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa.
 • toisin kuin yleisessä GSP-järjestelmässä, ”Kaikki paitsi aseet” -menettelyssä ei ole tuotteiden osalta ”graduaatiomekanismia”
 • EPV:llä ei ole voimassaolon päättymispäivää

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: