Alkuperäsäännöt

EU:lla on kumppaneidensa kanssa tullietuuksia koskevia erityissopimuksia tai -järjestelyjä, joihin sisältyy myös erityisiä alkuperäsääntöjä sen määrittämiseksi, milloin tuotteen katsotaan olevan peräisin kumppanimaasta. Näissä olosuhteissa tuotteelle myönnetään tullietuuskohtelu.

Alkuperäsäännöt, joita sovelletaan kuhunkin kumppanimaahan eri sopimusten nojalla, eivät ole identtisiä, vaikka ne kaikki perustuvat samoihin käsitteisiin. Näin ollen kuhunkin etuusmenettelyyn liittyy erityisiä alkuperäsääntöjä, joita on tarkasteltava seuraavasti:

Lue lisää perusperiaatteista.

Alkuperämenettelyt

Alkuperätodisteet

Alkuperäselvitys on kansainvälinen kaupallinen asiakirja, jolla todistetaan, että lähetykseen sisältyvät tavarat ovat peräisin tietystä maasta tai tietyltä alueelta. Alkuperätodistukset on liitettävä tuonti-ilmoitukseen (tai yhtenäiseen hallinnolliseen asiakirjaan), kun ne toimitetaan EU:n tulliviranomaiselle.

Tavaroiden alkuperäasema voidaan todistaa joko

  • muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskeva todistus. Todistuksella todistetaan, että tavaroiden alkuperämaahan ei voida soveltaa etuuskohtelua – nämä todistukset antaa yleensä kauppakamari
  • etuuskohteluun oikeuttava alkuperätodistus – sen perusteella tavaroihin voidaan soveltaa alennettuja tulleja tai tullittomia tulleja, jos ne tuodaan EU:n ulkopuolisesta maasta, jonka kanssa EU:lla on etuuskohtelusopimus

Näiden todistusten on oltava viejämaan tulliviranomaisten antamia, ja ne on esitettävä tulliselvityksen yhteydessä.

Käytettävä todistustyyppi määritetään kussakin etuuskohtelusopimuksessa: Lomake A (GSP-järjestelmää varten), EUR MED (joitakin konkreettisia tapauksia varten PEM-järjestelmässä) tai 1 EUR (kaikki muut tapaukset).

Enintään 6,000 euron lähetyksistä viejät voivat vaihtoehtoisesti antaa kauppalaskuilmoituksen kauppakumppanimaasta riippumatta. Yli 6,000 euron suuruisista lähetyksistä hyväksytään kauppalaskuilmoitukset ainoastaan, jos ne on antanut niin sanottu valtuutettu viejä.

Kauppalaskuilmoitusten erityistapaus on REX-järjestelmä:

REX-järjestelmä perustuu periaatteeseen, jonka mukaan talouden toimijat antavat itse oman varmennuksen ja antavat niin kutsuttuja alkuperävakuutuksia.

Alkuperävakuutus on rekisteröidyn viejän kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan lisäämä alkuperäilmoitus. Alkuperävakuutuksen teksti on UTK:n täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 22–07 (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 (EUVL L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Jotta talouden toimijoilla olisi oikeus laatia alkuperävakuutus, niiden alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä ne tietokantaan. Rekisteröinnin jälkeen talouden toimijasta tulee ”rekisteröity viejä”.

Tiedot rekisteröidyn viejän tiedoista julkaistaan REXiä käsittelevillä EU:n erityisillä sivuilla. Tällä sivulla yritykset voivat tarkistaa alkuperävakuutuksia antavien rekisteröityjen viejien rekisteröinnin pätevyyden.

On huomattava, että alle 6,000 euron arvoisten lähetysten osalta alkuperävakuutus voidaan tehdä ilman rekisteröintivelvollisuutta.

REX-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

REX-järjestelmä korvaa asteittain nykyisen järjestelmän, joka perustuu valtion viranomaisten antamiin alkuperätodistuksiin ja talouden toimijoiden laatimiin kauppalaskuilmoituksiin.

Sitä on sovellettu ensin ja asteittain yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP). Katso sen täytäntöönpanon nykytilanne ja luettelo maista, jotka soveltavat sitä.

Sitova alkuperätieto (SAT)

Jos et ole varma tavaroiden alkuperästä tai haluat yksinkertaisesti oikeusvarmuutta, voit hakea sitovaa alkuperätietopäätöstä (BOI).

SAT-päätökset sitovat haltijaa ja EU:n tulliviranomaisia. Ne ovat päteviä ja sitovia niiden antamisen jälkeen edellyttäen, että tavarat ja SAT-päätöstä haettaessa kuvatut olosuhteet ovat kaikilta osin identtiset.Ne ovat yleensä voimassa kolme vuotta myöntämispäivästä.

Tässä on luettelo viranomaisista, jotka vastaavat SAT-tietojen antamisesta kussakin 27 EU-maassa (ks. s. 19 EUVL:n numerossa C 29, 28.01.2017). Lisätietoa sitovista alkuperätiedoista on täällä.

Jaa tämä sivu:

Linkit