Alkuperäsäännöt

Eu:lla on kumppanimaidensa kanssa etuuskohteluun oikeuttavia tulleja koskevia erityissopimuksia tai -järjestelyjä, joihin sisältyy myös erityisiä alkuperäsääntöjä sen määrittämiseksi, milloin tuotteen katsotaan olevan peräisin kumppanimaasta. Näissä olosuhteissa tuotteeseen sovelletaan tullietuuskohtelua.

Alkuperäsäännöt, joita sovelletaan kuhunkin kumppanimaahan eri sopimusten nojalla, eivät ole samat, vaikka ne kaikki perustuvat samoihin käsitteisiin. Näin ollen kuhunkin etuuskohteluun oikeuttavaan menettelyyn liittyy erityisiä alkuperäsääntöjä, joihin on tutustuttava seuraavasti:

Lisätietoa perusperiaatteista.

Alkuperämenettelyt

Tuotantomenetelmä

Alkuperäselvitys on kansainvälinen kaupallinen asiakirja, jolla todistetaan, että lähetykseen sisältyvät tavarat ovat peräisin tietystä maasta tai tietyltä alueelta. Alkuperätodistukset on liitettävä tuonti-ilmoitukseen (tai yhtenäiseen hallinnolliseen asiakirjaan), kun ne toimitetaan EU:n tulliviranomaiselle.

Tavaroiden alkuperä voidaan todistaa

  • todistus muusta kuin etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä. Se todistaa, että tavaroiden alkuperämaa ei ole oikeutettu etuuskohteluun – nämä todistukset ovat yleensä kauppakamarien myöntämiä.
  • todistus etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä – sen ansiosta tavaroihin voidaan soveltaa alennettua tullia tai tullittomuutta, kun ne tuodaan EU:n ulkopuolisesta maasta, jonka kanssa eu:lla on etuuskohtelusopimus

Viejämaan tulliviranomaisten on annettava nämä todistukset, ja ne on esitettävä tulliselvityksen yhteydessä.

Käytettävä todistustyyppi määritellään kussakin etuuskohtelusopimuksessa: Lomake A (GSP-järjestelmä), MED EUR (joissakin tapauksissa PEM-järjestelmässä) tai 1 EUR (kaikki muut tapaukset).

Viejät voivat vaihtoehtoisesti antaa kauppalaskuilmoituksen enintään 6 000 euron suuruisten lähetysten osalta kauppakumppanimaasta riippumatta. Yli 6 000 euron suuruisten lähetysten kauppalaskuilmoitukset hyväksytään vain, jos ne on antanut niin kutsuttu valtuutettu viejä.  

Kauppalaskuilmoitusten erityistapaus on REX-järjestelmä:

REX-järjestelmä perustuu periaatteeseen, jonka mukaan talouden toimijat antavat itse todistuksen niin sanotuista alkuperävakuutuksista.

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä lisää kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan. Alkuperävakuutuksen teksti on UTK:n täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015) (CELEX 32015R2447) liitteessä 22-07.

Jotta talouden toimijoilla olisi oikeus laatia alkuperävakuutus, niiden alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä ne tietokantaan. Rekisteröinnin jälkeen talouden toimijasta tulee rekisteröity viejä.

Rekisteröidyn viejän tietoja koskevat tiedot julkaistaan REX-jaostoa koskevilla EU:n sivuilla. Tällä sivulla yritykset voivat tarkistaa alkuperävakuutuksia jättävien rekisteröityjen viejien rekisteröintien pätevyyden.

On huomattava, että alle 6 000 euron arvoisten lähetysten osalta alkuperävakuutus voidaan antaa ilman rekisteröintivelvollisuutta.

REX-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

REX-järjestelmä korvaa asteittain nykyisen järjestelmän, joka perustuu valtion viranomaisten antamiin alkuperätodistuksiin ja talouden toimijoiden laatimiin kauppalaskuilmoituksiin.

Sitä on sovellettu ensin asteittain yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP). Ks. sen täytäntöönpanon tämänhetkinen tilanne ja luettelo maista, joissa sitä sovelletaan.

Sitova alkuperätieto (SAT)

Jos et ole varma tavaroiden alkuperästä tai haluat vain oikeusvarmuuden, voit hakea sitovaa alkuperätietoa koskevaa päätöstä (Binding Origin Information Decision, BOI).

SAT-päätökset sitovat haltijaa ja EU:n tulliviranomaisia. Ne ovat voimassa – ja sitovia – niiden antamisen jälkeen edellyttäen, että tavarat ja SAT-päätöstä haettaessa kuvatut olosuhteet ovat kaikilta osin samat.  Ne ovat yleensä voimassa kolme vuotta myöntämispäivästä.

Täältä on luettelo viranomaisista, jotka vastaavat SAT-tietojen antamisesta kussakin 27 EU-maassa (ks. EUVL C 29, 28.1.2017, s. 19). Lisää sitovia alkuperätietoja koskevia ohjeita on saatavilla täältä.

Jaa tämä sivu: