Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a

Sporazum o gospodarskom partnerstvu CARIFORUM – EU olakšava međusobna ulaganja i trgovinu među ljudima i poduzećima iz tih dviju regija te potiče razvoj na Karibima. Saznajte kako su sporazumi o gospodarskom partnerstvu EU-a s 14 karipskih država korisni za vašu trgovinu.

Ukratko

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU- a potpisan je u listopadu 2008. Nije riječ samo o sporazumu o trgovini robom; uključuje obveze u pogledu trgovine uslugama, ulaganja, pitanja povezanih s trgovinom kao što su politika tržišnog natjecanja, javna nabava, prava intelektualnog vlasništva te aspekti održivog razvoja. Sporazumom se:

 • pomaže tim dvjema regijama da ulažu i međusobno trguju
 • omogućuje predvidljiv pristup tržištu za trgovce iz EU-a i karipske zemlje
 • postupno otvara tržište usluga EU-a, uključujući kreativnu industriju i industriju zabave, te karipsko tržište za pružatelje usluga iz EU-a
 • osigurava pristup tržištu EU-a bez carina i kvota za sve proizvode
 • Izvoz osjetljivih proizvoda iz EU-a postupno se liberalizira tijekom razdoblja od 25 godina
 • omogućuje trgovačkim društvima CARIFORUM-a da uspostave komercijalnu prisutnost u EU-u
 • predviđa se klauzula o regionalnim povlasticama za trgovinu unutar karipske regije, kojom se potiču regionalna integracija i regionalni vrijednosni lanci.

Sporazum uključuje i zaseban protokol o suradnji u području kulture, čiji je cilj poboljšati uvjete kojima se uređuje razmjena kulturnih aktivnosti, dobara i usluga između država CARIFORUM-a i EU-a. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a prvi je trgovinski sporazum u koji je EU posebno uključio sveobuhvatne odredbe o kulturi.

Zemlje korisnice

Ukupno 14 zemalja CARIFORUM-a provodi sporazume o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a:

 • Dominikanska Republika
 • Karipska zajednica navodi:
  • Antigva i Barbuda
  • Bahami
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Gvajana
  • Jamajka
  • Sveta Lucija
  • Sveta Lucija Sveti Vincent i Grenadini
  • Sveti Kristofor i Nevis
  • Surinam
  • Trinidad i Tobago

Haiti je također potpisao sporazum u prosincu 2009., ali ga još ne primjenjuje, dok ga parlament ne ratificira.

Asimetrične odredbe u korist karipskih zemalja

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu predviđaju se asimetrije u korist zemalja AKP-a, kao što su isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu novih industrija.

Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, države CARIFORUM-a imaju 15 – 25 godina da se otvore za uvoz u EU. Nadalje, proizvođači 17 % najosjetljivije robe (uglavnom iz poglavlja 1. – 24. HS-a) uživat će trajnu zaštitu od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • EU odobrava pristup od 100 % bez carina i kvota za svu robu koja dolazi iz država Cariforuma. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode iz CARIFORUM-a
 • Carribenske zemlje postupno ukidaju carine u razdoblju od 15 do 25 godina. 17 % proizvoda i usluga smatra se osjetljivima i potpuno su isključeni iz liberalizacije. Ako se uvoz određene robe iz EU-a u zemlje CARIFORUM-a naglo naglo poveća i ugrozi lokalna proizvodnja, mogu se primijeniti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote.
 • Sve carine mogu se pronaći u prilozima 1., 2. i 3. SGP-u CARIFORUM – EU. Napominjemo da sve zemlje Cariforuma ne slijede isti raspored liberalizacije.
 • Upotrijebite opciju za pretraživanje Mojeg asistenta za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o carinama i carinama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. Ako niste sigurni, obratite se svojim carinskim tijelima.
 •  Postoje posebne odredbe o uvozu mlijeka u prahu u Dominikansku Republiku – postoje uvozne kvote s povlaštenim carinama.

Pravila o podrijetlu

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Primjenjuje se poglavlje SGP-a o pravilima o podrijetlu.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju.

Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću mojeg pomoćnika za trgovinu. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete ga potražiti s imenom svojeg proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS-a

 • Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima (SPS) koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju.
 • Pretražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku Moji trgovinski asistent. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Dokumenti o carinjenju i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja SGP-a mora biti priložen dokaz o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci. To može biti:

 • Potvrda o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom za predmetne proizvode te ispunjavati ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu. Dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom valjan je u razdoblju od deset mjeseci od datuma izdavanja.
 • Izjava na računu – koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja, ili ovlašteni izvoznici za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom te ispuniti ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu.

Kumulativno liječenje

U slučaju zahtjeva za kumulaciju u pogledu uporabe materijala partnera SGP-a, države AKP-a koja nije država CARIFORUM-a ili PZP-a ili obrade ili prerade obavljene u tim zemljama, dokaz koji trebate dostaviti carinskim tijelima jesu sljedeći:

 • za isporučene materijale, potvrdu o prometu robe EUR.1 ili izjavu dobavljača;
 • za obavljenu obradu ili preradu, posebnu izjavu dobavljača.

Na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi za svaku pošiljku isporučenog materijala potrebno je dostaviti zasebnu izjavu dobavljača u kojoj se ti materijali u cijelosti opisuju.

Ostali dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Odredbama o autorskom pravu nastoji se osigurati da nositelji prava iz država EU-a i CARIFORUM-a dobiju odgovarajuću naknadu za korištenje njihovih djela. Stoga bi nositeljima prava CARIFORUM-a koji žele izvoziti proizvode ili usluge zaštićene autorskim pravima u EU trebalo biti lakše dobiti naknadu za uporabu takvih proizvoda i usluga.
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu (poglavlje o uslugama) sadržava obveze 27 država članica EU-a (osim Belgije) u pogledu pristupa tržištu za razmjenu zabavnih usluga, osim audiovizualnih usluga. To znači da umjetnici CARIFORUM-a, glazbenici i drugi kulturni djelatnici koji su registrirani kao poduzeće mogu poslati svoje članove ili zaposlenike u 27 država članica EU-a radi pružanja zabavnih usluga, kao što su izvedbe, koje su zaštićene autorskim pravom i srodnim pravima.
 • U tijeku su pregovori o sporazumu o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Budući da je SGP asimetričn u korist karipskih država, CARIFORUM otvara 65 – 75 % svojih tržišta usmjerenih na sektore s najvećim učinkom na razvoj i u kojima su potrebna ulaganja i prijenos tehnologije, dok EU otvara 90 % svojeg tržišta usluga.

Dvije strane trenutačno raspravljaju o:

 • turizam
 • aktivacija Kulturnog protokola
 • o osnivanju Odbora za usluge

Molimo vas da

Javna nabava

Ulaganje

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Sporazum o gospodarskom partnerstvu pomaže Karipskom razvoju većom integracijom u globalnu i regionalnu trgovinu i novim tržišnim prilikama:

 • otvaranje trgovine uslugama i ulaganja
 • olakšavanje poslovanja na Karibima – uključujući pravila za osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja
 • pružanje financijske potpore EU-a za pomoć:
  • vlade provode poduzeća iz sporazuma o gospodarskom partnerstvu
  • iskoristiti SGP za veći izvoz i privući više vanjskih ulaganja

Tržišno natjecanje

EU je od 2014. obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a.

EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere s učincima narušavanja proizvodnje i trgovine.

Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, sporazumi o gospodarskom partnerstvu omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i nove industrije.

Održivi razvoj

Sporazum o gospodarskom partnerstvu izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazumi o gospodarskom partnerstvu stoga sadržavaju jedan od najjačih jezika o pravima i održivom razvoju koji su dostupni u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene u Sporazumu iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih povlastica.
 • Zajedničke institucije SGP-a zadužene su za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Zemlje CARIFORUM-a međusobno se bolje integriraju. SGP-om se olakšava izvoz robe i usluga između:

 • sve zemlje koje čine CARIFORUM
 • 17 Karipska područja izravno povezana sa zemljama EU-a (četiri francuske „najudaljenije regije” i 13 prekomorskih područja – šest britanskih, šest nizozemskih i jedan francuski)
 • Države CARIFORUM-a obvezale su se međusobno nuditi iste povlastice koje daju EU-u (još nisu u potpunosti provedene)
 • Od 2014. do 2020. EU je osigurao 346 milijuna EUR u okviru programa regionalne suradnje. 

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pomaže karipskim vladama da ispune svoje obveze na sljedeće načine:

 • Prvo, EU financira strukture za provedbu SGP-a diljem Kariba. Sjedište im je u nacionalnim ministarstvima trgovine i u Upravi CARIFORUM-a pri tajništvu Karipske zajednice (CARICOM).
 • Drugo, EU u okviru svojeg ERF-a financira provedbu Sporazuma o gospodarskom partnerstvu i programe razvoja privatnog sektora za vlade i poduzeća od 2012. U suradnji s nekoliko karipskih i međunarodnih tijela EU pomaže karipskim zemljama
  • modernizirati način na koji prikupljaju poreze i prikupljaju statističke podatke
  • pomoći poduzećima da ispune standarde EU-a u području zdravlja, sigurnosti i okoliša
  • diversificirati svoja gospodarstva podupiranjem rasta njihova uslužnog sektora
  • Osnivanje agencija za mjere tržišnog natjecanja, trgovinske zaštite i zaštite
   koje pružaju tehničku pomoć u području prava intelektualnog vlasništva
 • Treće, EU ulaže kako bi pomogao vladama da se integriraju na druge načine.
  • diljem CARICOM-a: stvaranjem jedinstvenog tržišta i gospodarstva (CSME)
  • u DR-u i Haitiju: poticanjem tješnje suradnje između njih
  • na istočnim Karibima: užom integracijom
 • Četvrto, EU financira sličan rad i u okviru svojih programa za pojedine zemlje.
  • sve države imaju uspostavljene koordinatore i strukture sporazuma o gospodarskom partnerstvu
  • gotovo sve države provele su progresivne krugove smanjenja carina u 2011. i 2013., 2015. i 2017. kako je dogovoreno u Sporazumu o gospodarskom partnerstvu.
  • trenutačno se radi na jačanju CROSQ-a, regionalnog tijela za standarde, i CAHFSA, regionalne agencije za sigurnost hrane osnovane 2010.

Zajedničke institucije

EU je pomogao i u provedbi Sporazuma o gospodarskom partnerstvu suradnjom s karipskim zemljama kako bi se osnovalo nekoliko novih, karipskih i europskih institucija.

Ta su tijela namijenjena praćenju načina na koji obje regije provode sporazum u praksi. Njima se također nastoji osigurati da Sporazum o gospodarskom partnerstvu daje pozitivne rezultate te riješiti sve probleme ako se oni pojave.

Šest zajedničkih institucija CARIFORUM-a i EU-a:

 • Zajedničko vijeće
 • Odbor za trgovinu i razvoj
 • Parlamentarni odbor
 • Savjetodavni odbor
 • Posebni odbor za carinsku suradnju i olakšavanje trgovine
 • Posebni odbor za poljoprivredu.

Pomoć karipskim poduzećima

EU pomaže i u provedbi SGP-a putem partnerstva s karipskim izvozom, karipske agencije koja promiče trgovinu i ulaganja diljem regije.

EU financira programe za pomoć karipskom izvozu u bliskoj suradnji s karipskim poduzećima kako bi ona mogla iskoristiti Sporazum o gospodarskom partnerstvu za razvoj svoje proizvodnje i izvoza u druge karipske zemlje i u EU.

Agencija surađuje i s najudaljenijim regijama EU-a i prekomorskim zemljama i područjima na Karibima kako bi potaknula trgovinu između njih i ostatka regije.

Suradnja u području kulture

Protokolom o suradnji u području kulture uspostavlja se okvir za veću suradnju u razmjeni kulturnih aktivnosti te dobara i usluga između CARIFORUM-a i EU-a.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice