Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava međusobna ulaganja i trgovinu te poticanje razvoja diljem Kariba.Saznajte kako EU-ovi sporazumi o gospodarskom partnerstvu (SGP) s 14 karipskih država imaju koristi od vaše trgovine.

Kratki pregled

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU— a potpisan je u listopadu 2008. To nije samo sporazum o trgovini robom; uključuje obveze u pogledu trgovine uslugama, ulaganja, pitanja povezanih s trgovinom kao što su politika tržišnog natjecanja, javna nabava, prava intelektualnog vlasništva te aspekti održivog razvoja. Sporazumom se postiže sljedeće:

 • pomaže dvjema regijama da ulažu u jedni s drugima i s njima trguju
 • omogućuje predvidljiv pristup tržištu za trgovce iz EU-a i Karibe
 • postupno otvara tržište usluga EU-a, uključujući kreativnu industriju i industriju zabave, kao i karipsko tržište za pružatelje usluga iz EU-a
 • osigurava pristup tržištu EU-a bez carina i kvota za sve proizvode
 • Izvoz osjetljivih proizvoda iz EU-a postupno se liberalizira tijekom razdoblja od 25 godina
 • poduzećima CARIFORUM-a omogućuje se uspostavljanje komercijalne prisutnosti u EU-u
 • predviđa klauzulu o regionalnim povlasticama za trgovinu unutar karipske regije, potičući regionalnu integraciju i regionalne lance vrijednosti.

Sporazum uključuje i zasebni Protokol o suradnji u području kulture čiji je cilj poboljšati uvjete kojima se uređuje razmjena kulturnih djelatnosti, dobara i usluga između zemalja CARIFORUM-a i EU-a. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a prvi je trgovinski sporazum u koji je EU posebno uključio sveobuhvatne odredbe o kulturi.

Zemlje korisnice

Ukupno 14 zemalja CARIFORUM-a provodi sporazume o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a:

 • Dominikanska Republika
 • Karipska zajednica navodi:
  • Antigva i Barbuda
  • Bahami
  • Bangladeš
  • Barbados
  • Dominika
  • Grenada
  • Gvajana
  • Jamajka
  • Sveta Lucija
  • Sveti Vincent i Grenadini
  • Sveti Kristofor i Nevis
  • Surinam
  • Trinidad i Tobago

Haiti je također potpisao sporazum u prosincu 2009., ali ga još ne primjenjuje dok ga parlament ne ratificira.

Asimetrične odredbe u korist karipskih zemalja

SGP-om se predviđaju asimetrije u korist zemalja AKP-a, kao što su isključenje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost hrane i zaštitu novorođenčadi.

Iako su tržišta EU-a odmah i potpuno otvorena, države CARIFORUM-a imaju 15 – 25 godina za otvaranje uvoza u EU. Osim toga, proizvođači 17 % najosjetljivije robe (uglavnom iz poglavlja 1. – 24. HS-a) imat će trajnu zaštitu od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • EU odobrava 100 % bescarinskog i beskvotnog pristupa za svu robu iz država Cariforuma. Pristup tržištu EU-a stalan je, potpun i slobodan za sve proizvode iz CARIFORUM-a
 • Karipske zemlje postupno ukidaju carine, u razdoblju od 15 do 25 godina. 17 % proizvoda i usluga smatra se osjetljivim i potpuno je isključeno iz liberalizacije. Ako se uvoz neke robe iz EU-a u zemlje CARIFORUM-a iznenada poveća i prijeti lokalnoj proizvodnji, mogu se primijeniti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote.
 • Sve carine mogu se pronaći u prilozima 1., 2. i 3. Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a i EU-a. Imajte na umu da sve zemlje CARIFORUM-a ne slijede isti raspored liberalizacije.
 • Upotrijebite opciju Moj pomoćnik za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredišta. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.
 • Postoje posebne odredbe o uvozu mlijeka u prahu u Dominikansku Republiku – postoje uvozne kvote s povlaštenim carinama.

Pravila o podrijetlu

Primjenjuje se poglavlje o pravilima o podrijetlu SGP-ova.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju.

Potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću asistenta My Trade Assistant. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju.
 • Potražite zdravstvena, sigurnosna i fitosanitarna pravila koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u službi My Trade Assistant. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja SGP-a moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu ostaje na snazi 10 mjeseci. To mogu biti:

 • Potvrda o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde mora biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom na zahtjev i ispunjavati ostale zahtjeve iz Protokola o pravilima o podrijetlu. Dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom vrijedi deset mjeseci od datuma izdavanja.
 • Izjava na računu – izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6000 EUR ili manje, ili ovlašteni izvoznici, za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom i ispunjavati ostale uvjete iz Protokola o pravilima o podrijetlu.

Kumulativna obrada

U slučaju zahtjeva za kumulaciju u pogledu uporabe materijala partnera SGP-a, države AKP-a koja nije država CARIFORUM-a ili PZP-a ili obrade ili prerade obavljene u tim zemljama, dokazi koje trebate dostaviti carinskim tijelima su:

 • za isporučene materijale, potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava dobavljača;
 • za obavljenu obradu ili preradu, posebnu izjavu dobavljača.

Za svaku pošiljku isporučenog materijala na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi treba dostaviti zasebnu izjavu dobavljača u kojoj se ti materijali detaljno opisuju.

Drugi dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima i postupcima carinjenja potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Odredbama povezanima s autorskim pravima nastoji se osigurati da nositelji prava iz EU-a i država CARIFORUM-a dobiju odgovarajuću naknadu za korištenje njihovih djela. Stoga bi nositeljima prava CARIFORUM-a koji žele izvoziti proizvode ili usluge zaštićene autorskim pravom u EU trebalo biti lakše dobiti naknadu za uporabu takvih proizvoda i usluga.
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu (poglavlje o uslugama) sadržava obveze 27 država članica EU-a (osim Belgije) u pogledu pristupa tržištu za razmjenu zabavnih usluga, osim audiovizualnih usluga. To znači da umjetnici CARIFORUM-a, glazbenici i drugi stručnjaci u kulturi koji su registrirani kao poduzeće mogu poslati svoje članove ili zaposlenike u 27 država EU-a radi pružanja usluga zabave, kao što su izvedbe, koje su zaštićene autorskim i srodnim pravima.
 • U tijeku su pregovori o sporazumu o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Budući da je SGP asimetričan u korist karipskih država, CARIFORUM otvara 65 – 75 % njihovih tržišta s naglaskom na sektore s najvećim učinkom na razvoj i u kojima su potrebna ulaganja i prijenos tehnologije, dok EU otvara 90 % svojeg tržišta usluga.

Dvije strane trenutačno raspravljaju:

 • turizam
 • aktivacija kulturnog protokola
 • osnivanje Odbora za usluge

Molimo vas da

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu pomaže se razvoju karipskih zemalja većom integracijom u globalnu i regionalnu trgovinu i novim tržišnim prilikama:

 • otvaranje trgovine uslugama i ulaganja
 • olakšavanje poslovanja na Karibima – uključujući pravila za osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja
 • pružanje financijske potpore EU-a za pomoć:
  • vlade provode poduzeća iz SGP-a
  • iskoristiti SGP za veći izvoz i privlačenje više vanjskih ulaganja

Natjecanje

EU je od 2014. prestao izvoziti subvencije na sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a.

EU je sveo mjere na najmanju moguću mjeru s učincima na proizvodnju i narušavanje trgovine.

Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, SGP-ovi omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije u povojima.

Održivi razvoj

Sporazum o gospodarskom partnerstvu izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. na ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazumi o gospodarskom partnerstvu stoga sadržavaju neke od najjačih jezika o pravima i održivom razvoju koji su dostupni u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene Sporazumom iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati suspenziju trgovinskih povlastica.
 • Zajedničke institucije SGP-a zadužene su za praćenje i procjenu učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Zemlje CARIFORUM-a bliže su se međusobno integrirale. Sporazumom o gospodarskom partnerstvu olakšava se izvoz robe i usluga između:

 • sve zemlje koje čine CARIFORUM
 • 17 Karipskih područja s izravnim vezama s državama članicama EU-a (četiri francuske „najudaljenije regije” i 13 prekomorskih područja – šest britanskih, šest nizozemskih i jedan francuski)
 • Države CARIFORUM-a obvezale su se da će jedna drugoj ponuditi iste povlastice koje daju EU-u (još nije u potpunosti provedeno).
 • U razdoblju od 2014. do 2020. EU je osigurao 346 milijuna eura u okviru programa regionalne suradnje.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pomaže karipskim vladama da ispune svoje obveze na sljedeće načine:

 • Prvo, EU financira provedbene strukture Sporazuma o gospodarskom partnerstvu diljem Kariba. Ona se nalaze u nacionalnim ministarstvima trgovine i u Upravi CARIFORUM-a u Tajništvu Karipske zajednice (CARICOM).
 • Drugo, u okviru Europskog razvojnog fonda EU od 2012. financira provedbu sporazuma o gospodarskom partnerstvu i programe razvoja privatnog sektora za vlade i poduzeća. Povezivanjem s nekoliko karipskih i međunarodnih tijela EU pomaže karipskim zemljama
  • modernizacija načina na koji prikupljaju poreze i prikupljaju statističke podatke
  • pomoć poduzećima u ispunjavanju zdravstvenih, sigurnosnih i okolišnih standarda EU-a
  • diversificirati svoja gospodarstva podupiranjem rasta njihova uslužnog sektora
  • Osnivanje agencija za tržišno natjecanje, zaštitu trgovine i zaštitne mjere kojima
   se pruža tehnička pomoć u području prava intelektualnog vlasništva
 • Treće, EU ulaže kako bi pomogao vladama da se integriraju na druge načine
  • diljem CARICOM-a: stvaranjem jedinstvenog tržišta i gospodarstva (CSME)
  • u DR-u i Haitiju: poticanjem bliskije suradnje između njih
  • na istoku Kariba: tješnjom integracijom
 • Četvrto, EU financira sličan rad i u okviru svojih programa za pojedine zemlje.
  • sve države imaju uspostavljene koordinatore i strukture za SGP
  • gotovo sve države provele su postupno smanjenje carina u 2011. i 2013., 2015. i 2017. kako je dogovoreno u Sporazumu o gospodarskom partnerstvu
  • u tijeku je rad na jačanju CROSQ-a, regionalnog tijela za normizaciju, i CAHFSA-e, regionalne agencije za sigurnost hrane osnovane 2010.

Zajedničke institucije

EU je pomogao i u provedbi sporazuma o gospodarskom partnerstvu surađujući s karipskim zemljama na osnivanju nekoliko novih, karipskih i europskih institucija.

Cilj je tih tijela praćenje načina na koji obje regije provode sporazum u praksi. Njima se također nastoji osigurati da Sporazum o gospodarskom partnerstvu daje pozitivne rezultate i riješiti sve probleme ako se pojave.

Šest zajedničkih institucija CARIFORUM-a i EU-a:

 • Zajedničko vijeće
 • Odbor za trgovinu i razvoj (T&DC)
 • Parlamentarni odbor
 • Savjetodavni odbor
 • Posebni odbor za carinsku suradnju i olakšavanje trgovine
 • Posebni odbor za poljoprivredu.

Pomoć karipskim poduzećima

EU pomaže i u provedbi sporazuma o gospodarskom partnerstvu u praksi putem partnerstva s karipskim izvozom, agencijom na cijelom karipskom području koja promiče trgovinu i ulaganja diljem regije.

EU financira programe za pomoć karipskom izvozu u bliskoj suradnji s karipskim poduzećima kako bi mogla iskoristiti SGP za razvoj njihove proizvodnje i izvoza u druge karipske zemlje i u EU.

Agencija surađuje i s najudaljenijim regijama EU-a i prekomorskim zemljama i područjima na Karibima kako bi potaknula trgovinu između njih i ostatka regije.

Kulturna suradnja

Protokolom o suradnji u području kulture uspostavlja se okvir za veću suradnju u pogledu razmjena u vezi s kulturnim aktivnostima te robom i uslugama između CARIFORUM-a i EU-a.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice