Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine između EU-a i Gruzije

EU i Gruzija potpisali su Sporazum o pridruživanju u lipnju 2014., a stupio je na snagu u srpnju 2016. Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA) sastavni je dio Sporazuma. Njome se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Gruziju. Time se povećava učinkovitost carinskih postupaka. Njime se također dodatno olakšava trgovina postupnim približavanjem gruzijskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući standarde, zakonodavstvu, pravilima i postupcima EU-a.

Ukratko o dogovoru

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije stupio je na snagu 1. srpnja 2016.

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazumom se vašem poduzeću olakšava izvoz u Gruziju i uvoz iz Gruzije jer je ono

 • ukida većinu tarifa
 • predviđaju se učinkovitiji carinski postupci

Tko može izvoziti iz EU-a u Gruziju na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije?

Za izvoz iz EU-a u Gruziju vaše društvo mora biti registrirano u jednoj od država članica EU-a i mora imati valjanu carinsku deklaraciju i, prema potrebi, izvoznu dozvolu.

Tko može izvoziti u EU iz Gruzije u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije?

Za izvoz u EU u skladu sa sporazumom između EU-a i Gruzije vaše će društvo morati biti registrirano u Republici Gruziji.

 

Najvažniji izvoz robe iz Gruzije je

 • mineralni proizvodi
 • strojevi i aparati
 • kemijski proizvodi
 • prijevozna oprema

EUje jedan od glavnih trgovinskih partnera Gruzije. Stoga zemlja radi na pojednostavnjenju svojeg trgovinskog zakonodavstva i praksi s trgovinskim zakonodavstvom i praksama EU-a, što posebno pogoduje MSP-ovima koji se bave trgovinom.

Tarife

Sporazumom se ukida većina carina na robu.

Industrijska roba

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije ukida se 100 % carina na industrijske proizvode.

Poljoprivredni proizvodi

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije zabranjuje se upotreba carinskih kvota i na uvoz i na izvoz.

Međutim, za uvoz u EU postoji nekoliko iznimaka za određene osjetljive poljoprivredne proizvode na koje se primjenjuju carinske kvote:

Carinska kvota za češnjak

Godišnja carinska kvota primjenjuje se na uvoz češnjaka u EU. U skladu sa sporazumom EU prihvaća uvoz iz Gruzije u ukupnom iznosu od 220 tona češnjaka godišnje. Uvoz uključen u ukupan iznos određuje se prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva. Kada se premaše ukupni iznos, primjenjivat će se EU-ova carina utvrđena prema načelu najpovlaštenije države. Prije izvoza provjerite saldo svake primjenjive kvote.

Ulazna cijena za određeno voće i povrće

Ako uvozite određeno voće i povrće u EU, npr. rajčice, tikvice ili breskve, na vašu će se robu primjenjivati sustav „ulazne cijene”. U skladu sa sporazumom to znači da će se carina izračunati kao posebna carina. Ako roba koju uvozite u EU ispunjava zahtjeve iz pravila o podrijetlu i vrednuje se po cijeni na računu nižoj od iznosa navedenog na posebnoj carini, kao uvoznik snosite razliku između utvrđenog iznosa posebne pristojbe i iznosa računa.

Međutim, nećete morati platiti nikakve naknade ako je razina carinske vrijednosti robe koju uvozite iz Gruzije jednaka ulaznoj cijeni koju je odredio carinski ured ili viša od nje.

Vidjeti popis robe koja podliježe ulaznoj cijeni.

Morate li platiti ulaznu cijenu za voće i povrće ako uvozite robu iz Gruzije?

U praksi većina robe uvezene iz Gruzije ima carinsku vrijednost veću od ulazne cijene, tako da u većini slučajeva nećete morati platiti ulaznu cijenu.

Sprečavanje izbjegavanja mjera

Većina (prerađenih) poljoprivrednih proizvoda podliježe mehanizmu za sprečavanje izbjegavanja mjera, tj. pragu za ukupni godišnji obujam uvoza. UPrilogu II.C Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije naveden je popis poljoprivrednih proizvoda na koje se primjenjuje mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera.

To znači da, ako uvoz iz Gruzije premaši određenu razinu, EU može suspendirati niže carine za te proizvode. Prag se može premašiti samo ako gruzijska vlada EU-u može pružiti utemeljeno obrazloženje da gruzijski proizvođači imaju kapacitet za proizvodnju te robe i/ili kapacitet za izvoz obujma koji premašuje prag. Ako je obrazloženje zadovoljavajuće, carinske će se pristojbe ukinuti.

To se čini kako bi se osiguralo da treće zemlje ne iskoriste sporazum između EU-a i Gruzije te da nezakonito izvoze u EU preko Gruzije.

 

Pronađite carinsku stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod u odjeljku Moja pomoćnica za trgovinu

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom utvrđena su u Dodatku I. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (Konvencija PEM). Ta su pravila u postupku revizije, a novi skup alternativnih pravila o podrijetlu trebao bi se primjenjivati do sredine 2021., uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, toleranciji i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će se ublažiti.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji među 25 ugovornih stranaka (EU, zemlje EFTA-e, balkanske zemlje i partneri u sporazumu o slobodnoj trgovini u južnom i istočnom susjedstvu EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuropskom sustavu Euro-Med dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Gruzije u skladu s Konvencijom PEM?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu s Konvencijom PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Gruzije.

Proizvod „izvori” ako je

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što je nedovoljna obrada ili prerada, ili pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, na primjer dopušteno odstupanje ili kumulacija.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za određene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena pravila o razvrstavanju u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer, proizvodnja papira (Harmonizirani sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebni postupci – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu. Ta se pravila prvenstveno primjenjuju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za određene proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene 5. do 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”
Kumulacija

Konvencijom PEM predviđena su dva načina kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Gruzije mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • dijagonalna kumulacija – materijali podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali s podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje je li konačni proizvod podrijetlom radi ostvarivanja koristi od povlaštenog pristupa pri izvozu u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranske zone.

  Međutim, dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako postoji trgovinski sporazum između svih dotičnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu. Provjerite „matricu” (tablica koja sadržava sve važeće sporazume koristeći se Konvencijom PEM) u kojoj su navedene ugovorne stranke s kojima Gruzija može primijeniti dijagonalnu kumulaciju. U travnju 2020. zajednički partneri EU-a i Gruzije koji ispunjavaju uvjete za dijagonalnu kumulaciju bili su Island, Švicarska (uključujući Lihtenštajn) i Norveška.

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija dopuštena je među nekoliko različitih zemalja koje imaju ista pravila o podrijetlu i koje imaju trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i koristiti ih kao da potječu iz svoje zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, gruzijski trgovac koji proizvodi odjeću za izvoz u Švicarsku može upotrebljavati pređu podrijetlom iz EU-a i može je smatrati robom podrijetlom iz Gruzije. Ispunjen je zahtjev dvostruke prerade, tj. proizvodnja tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnja odjeće te se smatra da je odjeća podrijetlom iz Gruzije pri izvozu u Švicarsku te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa švicarskom tržištu.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji u okviru PEM-a dostupna su ovdje.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što je nedovoljna obrada ili prerada, ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Gruziju (i obrnuto) ili preko državnih područja ugovornih stranaka s kojima se primjenjuje kumulacija, bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provesti u trećoj zemlji ako proizvodi ostanu pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Carinskim tijelima zemlje uvoznice dostavlja se dokaz da su ti uvjeti ispunjeni predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (na primjer teretnica) koja obuhvaća prolaz iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju se roba provozi
 • potvrda koju su izdala carinska tijela treće zemlje kroz koju prevozite robu
 • ako to nije moguće, sve isprave koje mogu poslužiti kao dokaz

Povrat carine

U skladu s Konvencijom PEM u trgovini između EU-a i Gruzije nije moguće dobiti povrat na prethodno plaćene carine na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se, primjerice, pojašnjava kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu valjan je četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • Prilog III.a i Prilog III.b sadržavaju ogledne primjerke potvrda EUR.1 i EUR-MED te daju upute za njihovo ispunjavanje.
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada upotrebljavati potvrdu EUR.1 ili EUR-MED nalaze se na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 6 000 EUR
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

Izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod trebao unijeti tip, pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.a):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu EUR-MED

U tom slučaju izjava je sljedeća (Prilog IV.b.)

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.

— Primjenjuje se kumulacija s... (ime zemlje/zemalja).

- nije primijenjena kumulacija

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na bilo kojem službenom jeziku u području PEM kako je navedeno u Prilogu IV. točkama (a) i (b) (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku).

Morate vlastoručno potpisati svoju izjavu o podrijetlu. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje provode lokalne carine (posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni)

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

U skladu sa sporazumom Gruzija je uskladila svoje tehničke standarde i propise kako bi odgovarala onima EU-a. To znači da će većina tehničkih pravila u Gruziji biti ista kao i u EU-u.

Gruzijski usklađeni propisi, uključujući

 • akreditacija i stavljanje na tržište proizvoda, kojim se utvrđuju moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti
 • opća sigurnost proizvoda, utvrđivanje kriterija o tome što treba smatrati sigurnim pri određivanju proizvoda i određivanja kada treba zabraniti proizvod jer predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Za popis tih propisa i ostalog zakonodavstva koje je Gruzija provela vidjeti Prilog III.B Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Gruzija je također postigla dogovor o usklađivanju 21 propisa koji obuhvaćaju zdravstvene i sigurnosne zahtjeve širokog raspona proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske proizvode i jednostavne tlačne posude. Navedeni su u Prilogu III.-A Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kad je riječ o standardima, Gruzija usvaja međunarodne i europske standarde u skladu s najboljom praksom. Od svih registriranih gruzijskih standarda 98 % su međunarodni i europski, a 2 % specifični su za Gruziju.

Sljedeće vrste normi mogu se upotrebljavati u Gruziji, iako na dobrovoljnoj osnovi:

 • međunarodni i regionalni standardi CIS-a
 • standardi bilo koje države članice EU-a ili OECD-a
 • Gruzijski standardi
 • Gruzijski standardi za trgovačka društva

 

Ako želite uvoziti robu gruzijskog proizvođača koji je odabrao primjenu vlastitih specifikacija, morate dobiti EU izjavu o sukladnosti koju je potpisao taj proizvođač.

EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se i izjavljuje da dotični proizvodi ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve i norme. Nakon toga vaš proizvođač može na svoj proizvod staviti oznaku Conformité Européenne (CE), što znači da je ona u skladu s normama EU-a.

Ako vaš proizvođač odluči dokazati sukladnost s pomoću EU izjave o sukladnosti, to može koštati više novca i vremena od rada s usklađenim normama EU-a kojima se osigurava jednakovrijednost.

Prikaz usklađenih normi grupiranih u postojećim sektorskim direktivama o proizvodima.

Kako ću znati da je roba koju uvozim u skladu s propisima i standardima EU-a?

 • nakon provedbe postupaka ocjenjivanja sukladnosti relevantni dokumenti koji prate vaš izvoz iz EU-a u Gruziju izdat će se na engleski ili ovjereni gruzijski prijevod.
 • ocjenjivanje sukladnosti mora provesti prijavljeno tijelo (koje je obično posebna organizacija kao što je laboratorij ili inspekcijsko ili certifikacijsko tijelo).
 • ako izvozite robu u Gruziju, ocjenjivanje sukladnosti može provesti tijelo za ocjenjivanje sukladnosti akreditirano u Gruziji.
 • ako uvozite robu u EU iz Gruzije, pogledajte popis akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Gruzija je članica Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini te Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Zbog toga uvoz kemikalija može podlijegati zabranama ili ograničenjima. Ministarstvo zaštite okoliša i poljoprivrede službena je kontaktna točka (OCP) za takve kemikalije.

EU i Gruzija trenutačno rade na vrsti sporazuma o uzajamnom priznavanju kojim će se omogućiti stavljanje na tržište određenih industrijskih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti bez daljnjih postupaka ispitivanja ili sukladnosti.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i biljaka

Sporazumom između EU-a i Gruzije uklanja se i zabranjuje i EU-u i Gruziji da donose neopravdane propise. To se posebno odnosi na vašu korist ako ste mali poljoprivrednik koji izvozi poljoprivredne proizvode u Gruziju.

To ne znači da će razina zaštite svake zemlje biti ugrožena. S obzirom na to da su standardi EU-a u pogledu sigurnosti hrane vrlo visoki i strogi, gruzijska vlada donosi neke od zakonodavnih mjera EU-a o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.

Sporazumom između EU-a i Gruzije osigurava se i da pravila o dobrobiti životinja i zdravlju bilja odražavaju norme EU-a i promjene u Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE).

 

Ako Gruzija i dalje približava pravila EU-a, kako izvozite/uvezete?

Ako uvozite biljne i/ili životinjske proizvode u EU, morat ćete dobiti certifikat od nadležnog tijela Gruzije. Tom bi se certifikacijom trebalo jamčiti da vaš proizvod ispunjava odgovarajuće sanitarne i fitosanitarne zahtjeve.

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije gruzijska vlada obvezna je obavijestiti EU o usklađivanju pravila koja se odnose na dobrobit životinja te zdravlje i sigurnost bilja. Postupak savjetovanja kako bi se utvrdilo je li postignuto usklađivanje propisa može trajati do 360 dana.

Popis nadležnih tijela
 • nacionalna agencija za hranu (NFA) u okviru Ministarstva zaštite okoliša i poljoprivrede odgovorna je za nadzor, praćenje, provođenje planiranih i/ili neplaniranih inspekcija, provođenje dokumentacijskih pregleda, uzorkovanje za ispitivanje i nadzor nad pitanjima sigurnosti hrane, što također znači da će u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije nacionalno tijelo za financiranje provoditi državnu kontrolu usklađenosti hrane/hrane za životinje
  • nacionalno tijelo za financiranje ima i veterinarski odjel zadužen za veterinarske kontrole živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u Gruziji.
  • fitosanitarni odjel NFA-a odgovoran je za reguliranje analiza rizika od štetnih organizama u Gruziji.
 • Ministarstvo rada, zdravstva i socijalnih pitanja odgovorno je za proizvode i mjere povezane sa zdravljem – doprinosi upravljanju krizom u pitanjima sigurnosti hrane i sudjeluje u nastojanjima da se osigura uvođenje normi i parametara sigurnosti hrane

Kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, mogu se primjenjivati posebni postupci uvoza za kozmetičke proizvode i s njima povezane proizvode, uključujući postupak certificiranja higijene i poseban postupak registracije za pristup tržištu u Gruziji. Za informacije o svim potrebnim dokumentima možete se obratiti Ministarstvu rada, zdravstva i socijalne skrbi.

 • porezna služba odjel je Ministarstva financija koji je odgovoran za usklađenost s propisima o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama na vanjskim granicama Gruzije.
 • laboratoriji su ključan dio institucionalnog sustava SPS-a. Gruzijski akreditacijski centar akreditira sve laboratorije koji djeluju u skladu s priznatim međunarodnim standardima.

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu biti znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom preprekom koja usporava vaše poslovanje ili sprječava vaš izvoz, možete nam reći
 • prijavite što zaustavljate izvoz u Gruziju s pomoću internetskog obrasca. EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Isprave i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i pojednostavnjeni carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima se korak po korak opisuju različite vrste dokumenata koje trebate pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke elemente navedene u nastavku.

 • trgovački račun (definirao posebne zahtjeve u pogledu oblika i sadržaja u odjeljku My Trade Assistant)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati o vašem proizvodu u skladu su s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed zatražiti obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moji trgovinski asistent.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opise kako dokazati podrijetlo vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu vaše robe u Gruziju.

Žigovi i autorska prava

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije u skladu je s nekoliko međunarodnih sporazuma kojima se uređuje upravljanje žigovima i autorskim pravima. Ako uprava za žigove odbije vaš zahtjev, odluka vam se mora priopćiti u pisanom obliku, uz obrazloženje odbijanja.

Dizajni i patenti

Vaši neovisno stvoreni dizajni koji imaju individualni karakter zaštićeni su registracijom u razdoblju do 25 godina. Time će vam se osigurati isključivo pravo upotrebe dizajna i spriječiti da ga treće strane koje nemaju vaš pristanak upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze.

Pokazatelji zemljopisnog podrijetla 

Posebni odbor za oznake zemljopisnog podrijetla osnovan na temelju sporazuma između EU-a i Gruzije pratit će provedbu sporazuma u tom području i o tome izvijestiti Odbor za trgovinu. Za više informacija o oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih proizvoda i oznakama zemljopisnog podrijetla na prehrambenim proizvodima, vrstama vina i jakim alkoholnim pićima vidjeti Prilog XVII.C Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kako dobiti zaštitu?

Sakpatenti je gruzijski neovisni pravni subjekt odgovoran za zaštitu cjelokupnog intelektualnog vlasništva u zemlji i za definiranje politike prava intelektualnog vlasništva.

Vi ili vaš zastupnik možete izravno podnijeti zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla. Zahtjev bi se trebao podnijeti u papirnatom ili elektroničkom obliku na gruzijskom jeziku i trebao bi upućivati na jednu oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla.

Zahtjev bi trebao uključivati:

 • zahtjev za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla
 • puno ime (naziv) i adresa podnositelja zahtjeva
 • oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla
 • naziv proizvoda za koje je zatražena registracija oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla

Uz zahtjev za oznaku zemljopisnog podrijetla trebali biste priložiti i dokument u kojem se navodi

 • opis robe i sirovine s naznakom njihovih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških i/ili organoleptičkih i drugih svojstava
 • opis lokacije zemljopisnog područja podrijetla robe s naznakom njegovih točnih granica
 • opis tehnologije proizvodnje robe te uvjeta i metoda proizvodnje specifičnih za odgovarajuće zemljopisno područje, u slučaju da ona postoji
 • podatke kojima se potvrđuje da su posebna kvaliteta i obilježja proizvoda oznake izvornosti u osnovi ili isključivo posljedica posebnog zemljopisnog okruženja i ljudskih čimbenika
 • podatke kojima se potvrđuje da su posebna kvaliteta, ugled ili druga svojstva proizvoda povezani s tim zemljopisnim područjem
  • isprava kojom se potvrđuje zemljopisno podrijetlo robe
  • punomoć kojom se potvrđuje ovlaštenje zastupnika

Trgovina uslugama

Gruzijska vlada i EU utvrdili su sva postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga, uz visoku razinu transparentnosti. To vam pruža vrijednu pravnu sigurnost kao pružatelj usluga iz EU-a. Za popis rezervi specifičnih za Gruziju vidjeti priloge XIV.-E, XIV.F i XIV.G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kako prolazite kroz priloge?

Sporazum između EU-a i Gruzije sadržava sljedeća četiri priloga s rezervama Gruzije koje bi mogle utjecati na vas i vaše poduzeće.

 • ako ste zainteresirani za osnivanje poduzeća u Gruziji, moratevidjeti Prilog XIV.E s negativnim popisom svih uslužnih sektora u kojima nemate pristup, što znači da možete iskoristiti mogućnosti u svim drugim sektorima koji nisu navedeni.
 • ako ste zainteresirani za prekograničnu trgovinu svojim uslugama, morate vidjeti Prilog XIV.F u kojem se nalazi pozitivan popis uslužnih sektora u kojima imate pristup – u tom se popisu navode svi sektori u kojima smijete trgovati.
 • ako tražite mogućnosti diplomiranog pripravnika ili ključnog osoblja, vidjeti Prilog XIV.G u kojem su navedeni sektori ili podsektori u kojima se primjenjuju ograničenja.
 • ako ste neovisni profesionalni ili ugovorni pružatelj usluga, vidjeti Prilog XIV.H u kojem su navedene primijenjene rezerve.

Tko može osnovati poduzeće u Gruziji?

Ako ste

 • poduzeće, sporazumom između EU-a i Gruzije, omogućuje vam se osnivanje ili kupnja podružnica vašeg poduzeća ili predstavništava u Gruziji
 • pojedinac, sporazumom između EU-a i Gruzije, pruža vam se prilika za osnivanje i pokretanje poslovanja putem samozapošljavanja ili poduzeća koja su pod vašom kontrolom.

Prema pružateljima usluga iz EU-a postupat će se jednako kao prema gruzijskim državljanima. Vidjeti Prilog XIV.E za popis sektora u kojima postoje ograničenja u pogledu poslovnog nastana.

Prekogranično pružanje usluga

Sporazumom između EU-a i Gruzije pružateljima usluga iz EU-a omogućuje se pristup gruzijskom tržištu pod istim uvjetima kao i gruzijski državljani. Iznimke od toga navedene su i u prilozima XIV.E, XIV.-F i XIV.G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Što ako se želite privremeno preseliti u Gruziju radi posla?

Sporazum između EU-a i Gruzije omogućuje vam da se privremeno preselite u Gruziju (ili EU) kako biste radili kao diplomirani vježbenici, prodavatelj poslovnih usluga ili kao ključno osoblje poduzeća u toj zemlji.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • osoba premještena unutar društva (ključno osoblje trgovačkog društva u Gruziji (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do tri godine
 • poslovni posjetitelj (npr. putovanje radi osnivanja poduzeća u Gruziji (ili EU-u) ili prodavatelj poslovnih usluga) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • diplomirani pripravnik koji nije osoba premještena unutar društva – do 1 godine

Sporazumom između EU-a i Gruzije stvaraju se i prilike za ugovorne pružatelje usluga u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu morate

 • privremeno pružati dotičnu uslugu kao zaposlenik subjekta koji je sklopio ugovor o pružanju usluga u trajanju od najviše godinu dana
 • imati najmanje tri godine radnog iskustva u sektoru u kojem nudite ugovorne usluge
 • imati sveučilišnu diplomu ili kvalifikaciju kojom se dokazuje znanje jednakovrijedne razine i relevantne stručne kvalifikacije

Za više informacija o ograničenjima u pogledu osoblja, diplomiranih vježbenika, prodavatelja poslovnih usluga i ugovornih pružatelja usluga vidjeti Prilog G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Gruzijska nacionalna agencija za ulaganja promiče poslovne kontakte između Gruzije i EU-a. Ako tražite gruzijskog partnera, obratite se veleposlanstvu Gruzije u bilo kojoj od država članica EU-a.

Javna nabava

EU i Gruzija predviđaju zajednički pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Taj će se pristup dobiti u fazama za Gruziju. To se odnosi i na ugovore o javnoj nabavi i koncesije u tradicionalnim sektorima, kao i u sektoru komunalnih usluga.

Sporazumom između EU-a i Gruzije također se osigurava pravedno razmatranje prijava za podnošenje ponuda u objema zemljama, uz jednako postupanje prema lokalnim i stranim podnositeljima zahtjeva.

Sporazumom se EU i Gruzija obvezuju osigurati sljedeće:

 • svi predviđeni postupci javne nabave objavljuju se – to se čini kako bi se tržište otvorilo za tržišno natjecanje i kako bi vam se omogućio pristup informacijama o planiranoj nabavi prije dodjele ugovora
 • postoji nediskriminirajući opis predmeta ugovora koji pokazuje odgovarajuće rokove, dostupan svim gospodarskim subjektima
 • nema diskriminacije protiv vas kao gospodarskog subjekta, što bi vas moglo onemogućiti u ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u natječaju.
 • postoji transparentnost u postupku dodjele natječaja do objave odabrane ponude
 • konačna odluka bit će priopćena svim podnositeljima zahtjeva – na zahtjev će neuspješni podnositelji zahtjeva dobiti objašnjenje kako biste mogli analizirati odluku.

Kako se dodjeljuju ugovori?

Gruzijska državna agencija za javnu nabavu (SPA) ima vodeću ulogu u koordinaciji, provedbi i praćenju javne nabave. Za dodjelu ponude upotrebljava se pet metoda

 • elektronička ponuda za nadmetanje – upotrebljava se za kupnju homogenih predmeta vrijednosti 75,182 EUR ili više
 • pojednostavnjeni elektronički natječaj – upotrebljava se za kupnju homogenih predmeta vrijednosti do 75 182 EUR
 • pojednostavnjena nabava – upotrebljava se za kupnju vrijednosti manje od 1 880 EUR (s različitim pragovima za diplomatske misije i nabavu povezanu s obranom, sigurnošću i održavanjem javnog reda)
 • projektni natječaji – koji se upotrebljavaju za nabavu projekata i usluga povezanih s projektiranjem, na temelju odluke javnog naručitelja
 • konsolidirani natječaj – jedinstveni, centralizirani postupak javne nabave koji provodi SPA za kupnju homogenih nabavljenih predmeta za različite naručitelje

Registar bijelih i crnih lista” također se održava na internetskim stranicama SPA-a. Taj registar sadržava dva skupa popisa.

 • podnositelji zahtjeva s crne liste koji ne pruže jamstvo za provedbu ugovora i/ili odbiju potpisati ugovor s agencijom za nabavu i/ili ne ispune svoje obveze iz ugovora – ti su podnositelji zahtjeva blokirani u sudjelovanju u ponudama za ponude ili u roku od godine dana od njihova uvrštavanja na crnu listu
 • kandidati uvršteni na popis odabranih kandidata koji su uspješno ispunili kriterije zahtjeva, nisu u postupku u slučaju nesolventnosti, nemaju dug prema državnom proračunu i čiji rekord za prethodne tri godine ne pokazuju promet manji od 375 940 EUR

Što ako imate pritužbu?

Sporazum o strateškom partnerstvu ima i Odbor za rješavanje sporova (DRB) koji se sastoji od šest članova. Civilno društvo imenuje troje članova odbora kako bi se osigurala transparentnost i neovisnost DRB-a.

Ako imate bilo kakvih pritužbi o sustavu nabave, možete ih uputiti DRB-u. Podnošenje i razmatranje vaših pritužbi neće podlijegati nikakvim naknadama.

Kako podnosite pritužbu?

Pritužbu možete podnijeti elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na stranici za nadmetanje. Nakon što DRB potvrdi legitimnost vaše pritužbe, DRB može u roku od najviše deset dana obavijestiti javnog naručitelja o pogrešci i zatražiti ispravak. Alternativno, DRB može zahtijevati i potpunu reviziju ili poništenje odluke odbora za podnošenje ponuda ili slučaj prijaviti tijelima kaznenog progona u slučaju ozbiljnog kršenja. Ako niste zadovoljni odlukom DRB-a, protiv odluke možete podnijeti žalbu sudu.

E-nabava

Možete se koristiti i jedinstvenim elektroničkim sustavom koji je gruzijski portal e-nabave. Time se omogućuje jednostavan pristup informacijama o nabavi, uključujući najavu planiranih aktivnosti nabave, dostupnost elektroničke natječajne dokumentacije, automatizirani bilten o javnoj nabavi i izradu elektroničkog predloška za ponude za elektroničke operatere.

Kontakti za javnu nabavu

Poveznice, kontakti i dokumenti

Nacionalne institucije

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti u skladu sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Kontakti za javnu nabavu

Dodatne poveznice

Nacionalne institucije

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Gruzija prati uvoz tvari koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju kemijskog oružja. Za uvoz određenih kemikalija može biti potrebno posebno odobrenje, a Ministarstvo vanjskih poslova imenovano je nacionalno tijelo.

 

Ulica Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2945000 (proširenje: 1207)

Telefaks: + 995 32 2945001

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Gruzije

Ulica Sanapiro 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Telefaks: + 995 32 2921534

E-pošta: ministry@moesd.gov.ge

Nacionalna banka Gruzije

GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2406120

Nacionalni centar za intelektualno vlasništvo Gruzije

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2252533

E-pošta: info@sakpatenti.org.ge

Državni ured za statistiku Gruzije

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2367210

E-pošta: info@geostat.ge

Poduzeće Georgia

Ulica Marjanishvli 5/6 (ulica Uznadze 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2960010

E-pošta: info@enterprise.gov.ge

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Delegacija Europske unije u Gruziji

Ulica Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2943763

E-pošta: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misija Gruzije pri Europskoj uniji

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Telefaks: + 995 32 27611199

E-pošta: geomission.eu@mfa.gov.ge

Web: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Odjel za međunarodne odnose, Gruzijska gospodarska i industrijska komora

Ulica Berdzeni 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2694747

Europsko poslovno udruženje Gruzije

Ulica Rapiel Eristavi 3, kat IV., GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-pošta: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: + 32 27491851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve

Gruzijska nacionalna agencija za standarde i mjeriteljstvo

Ulica Chargali 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2612530

Telefaks: + 995 32 2613500

E-pošta: geostm@geostm.ge

Jedinstveno nacionalno tijelo za akreditaciju

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-pošta: gac@gac.gov.ge

Kontakti u skladu sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Nacionalna agencija za hranu (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167

Telefaks: + 995 32 2919165

Fitosanitarni odjel dodijeljen Nacionalnoj agenciji za hranu

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167 (proširenja: 120, 133)

Telefaks: + 995 32 2919165

Odjel za veterinarstvo dodijeljen Nacionalnoj agenciji za hranu

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167 (proširenja: 120, 106)

Telefaks: + 995 32 2919165

Ministarstvo zaštite okoliša i poljoprivrede

Ulica Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Telefaks: + 995 32 727231

Odjel za biološku raznolikost Ministarstva zaštite okoliša i poljoprivrede

Ulica Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Telefaks: + 995 32 727231

Ministarstvo rada, zdravstva i socijalne skrbi

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 272538

Porezna služba, Središnji ured

Ulica V. Gorgasali 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Informacijski centar:

Tel.: + 995 32 2299299

E-pošta: info@rs.ge

Laboratorij Ministarstva poljoprivrede

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2530968

Telefaks: + 995 32 2541016

E-pošta: contact@lma.gov.ge

Kontakti za javnu nabavu

Državna agencija za javnu nabavu

Ulica Richard Holbrooke 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 22484822

Platforma državne agencije za javnu nabavu

 

Web: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jedinstveni elektronički sustav:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • više informacija o Sporazumu o pridruživanju i trgovinskim odnosima između EU-a i Gruzije možete pronaći na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu. Ovdje možete potražiti i druge informacije o trgovinskim odnosima EU-a i Gruzije.
 • ako vas zanimaju informacije o provedbi DCFTA-e u Gruziji, EU Monitor pruža informacije o tekućem radu Odbora za pridruživanje u sastavu za trgovinu.
 • Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) također pruža detaljne informacije o odnosima EU-a i Gruzije. Pregled možete pronaći i u informativnom članku.
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice