Detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine između EU-a i Gruzije

EU i Gruzija potpisali su Sporazum o pridruživanju u lipnju 2014., a stupio je na snagu u srpnju 2016. Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA) sastavni je dio Sporazuma. Njime se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Gruziju. Time se povećava učinkovitost carinskih postupaka. Njime se također dodatno olakšava trgovina postupnim usklađivanjem gruzijskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući standarde, s onima EU-a.

Ukratko o sporazumu

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije stupio je na snagu 1. srpnja 2016.

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazumom se vašem poduzeću olakšava izvoz u Gruziju i uvoz iz nje jer

 • ukida se većina tarifa
 • omogućuje učinkovitije carinske postupke

Tko može izvoziti iz EU-a u Gruziju na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije?

Za izvoz iz EU-a u Gruziju vaše poduzeće mora biti registrirano u jednoj od država članica EU-a i dobiti valjanu carinsku deklaraciju i, prema potrebi, izvoznu dozvolu.

Tko može izvoziti u EU iz Gruzije na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije?

Za izvoz u EU u skladu sa sporazumom između EU-a i Gruzije vaše će poduzeće morati biti registrirano u Republici Gruziji.

Najvažniji izvoz robe iz Gruzije je

 • mineralni proizvodi
 • strojevi i aparati
 • kemijski proizvodi
 • prijevozna oprema

EUje jedan od glavnih trgovinskih partnera Gruzije. Stoga zemlja radi na usklađivanju svojeg zakonodavstva i praksi u području trgovine s onima u EU-u, što posebno koristi MSP-ovima koji se bave trgovinom.

Tarife

Sporazumom se ukida većina carina na robu.

Industrijski proizvodi

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije ukida se 100 % carina na industrijske proizvode.

Poljoprivredni proizvodi

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije zabranjuje se upotreba carinskih kvota za uvoz i izvoz.

Međutim, za uvoz u EU postoji nekoliko iznimaka za određene osjetljive poljoprivredne proizvode na koje se primjenjuju carinske kvote:

Carinska kvota za češnjak

Godišnja carinska kvota primjenjuje se na uvoz češnjaka u EU. U skladu sa sporazumom EU prihvaća uvoz iz Gruzije u ukupnom iznosu od 220 tona češnjaka godišnje. Uvoz uključen u ukupan broj određuje se prema redoslijedu prijave. Nakon što se ukupni iznos premaši, primjenjivat će se carine utvrđene prema načelu najpovlaštenije nacije u EU-u. Prije izvoza provjerite bilancu svake primjenjive kvote.

Ulazna cijena za određeno voće i povrće

Ako uvozite određeno voće i povrće u EU, npr. rajčice, tikvice ili breskve, vaši će proizvodi podlijegati sustavu „ulaznih cijena”. U skladu sa sporazumom to znači da će se carina izračunati kao posebna carina. Ako roba koju uvozite u EU ispunjava zahtjeve u skladu s pravilima o podrijetlu i vrednuje se po cijeni na računu nižoj od iznosa navedenog na posebnoj pristojbi, kao uvoznik snosit ćete razliku između fiksnog iznosa posebne pristojbe i iznosa računa.

Međutim, nećete morati platiti nikakve naknade ako je razina carinske vrijednosti robe koju uvozite iz Gruzije jednaka ulaznoj cijeni carinskog ureda ili viša od nje.

Vidjeti popis robe koja podliježe ulaznoj cijeni.

Morate li platiti ulaznu cijenu za voće i povrće ako uvozite robu iz Gruzije?

U praksi većina robe uvezene iz Gruzije ima carinsku vrijednost koja je viša od ulazne cijene, pa u većini slučajeva nećete morati platiti ulaznu cijenu.

Sprječavanje izbjegavanja mjera

Na većinu (prerađenih) poljoprivrednih proizvoda primjenjuje se mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera, tj. prag za ukupni godišnji obujam uvoza. UPrilogu II.-C Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije naveden je popis poljoprivrednih proizvoda na koje se primjenjuje mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera.

To znači da ako uvoz iz Gruzije premaši određenu razinu, EU može suspendirati niže carine za te proizvode. Prag se može premašiti samo ako gruzijska vlada može EU-u pružiti utemeljeno obrazloženje da gruzijski proizvođači imaju kapacitet za proizvodnju te robe i/ili kapacitet za izvoz koji premašuje prag. Ako je opravdanje zadovoljavajuće, odustaje se od carina.

To se čini kako bi se osiguralo da treće zemlje ne iskoriste sporazum između EU-a i Gruzije i prijevarno izvoze u EU preko Gruzije.

Carinsku stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod pronađite u Moj trgovački pomoćnik

Pravilima o podrijetlu;

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA)u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom definirana su u Dodatku I. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (Konvencija PEM). Ta su pravila u postupku revizije, a novi skup alternativnih pravila o podrijetlu trebao bi se početi primjenjivati do sredine 2021., uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, dopuštenom odstupanju i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će biti ublažene.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji između 25 ugovornih stranaka (EU-a, EFTA-e, balkanskih zemalja i partnera u sporazumima o slobodnoj trgovini u južnom i istočnom susjedstvu EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuromediteranskom sustavu dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Gruzije u skladu s Konvencijom PEM?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu s Konvencijom PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Gruzije.

Proizvod „podrijetlom” ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Gruziji, ili
 • proizvedeni u EU-u ili Gruziji uporabom materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za određene proizvode utvrđenima u Prilogu II. Dodatku I. Konvenciji PEM;
  vidjeti i Prilog I. Uvodne napomene pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Za određene proizvode postoje neka alternativna pravila za određene proizvode – vidjeti Dodatak II.

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći da se uskladite s pravilima za određene proizvode, na primjer tolerancijom ili kumulacijom.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena pravila o razvrstavanju u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer, proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne radnje – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu. Ta se pravila prvenstveno upotrebljavaju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su dopušteno odstupanje ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za proizvod u iznosu do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje maksimalnog vrijednosnog praga materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene od 5. do 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”
Kumulacija

U Konvenciji PEM predviđena su dva načina kumuliranja podrijetla.

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Gruzije mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • dijagonalna kumulacija – materijali podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje hoće li konačni proizvod imati pravo na povlašteni pristup pri izvozu u treću ugovornu stranku u paneuromediteranskoj zoni.

  Međutim, dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako je na snazi trgovinski sporazum između svih predmetnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu. Provjerite „matricu” (tablicu koja sadržava sve sporazume na snazi na temelju Konvencije PEM) u kojoj su navedene ugovorne stranke s kojima Gruzija može primjenjivati dijagonalnu kumulaciju. U travnju 2020. zajednički partneri EU-a i Gruzije koji ispunjavaju uvjete za dijagonalnu kumulaciju bili su Island, Švicarska (uključujući Lihtenštajn) i Norveška.

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija dopuštena je među nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i međusobno imaju trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe iz bilo koje zemlje može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da je podrijetlom iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, gruzijski trgovac koji proizvodi odjeću za izvoz u Švicarsku može upotrijebiti pređu podrijetlom iz EU-a i može je smatrati robom podrijetlom iz Gruzije. Ispunjen je zahtjev dvostruke transformacije, tj. proizvodnja tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnja odjeće te se smatra da je odjeća podrijetlom iz Gruzije kada se izvozi u Švicarsku te će stoga imati slobodan pristup švicarskom tržištu.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji u okviru PEM-a dostupna su ovdje.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Gruziju (i obrnuto) ili kroz državna područja ugovornih stranaka s kojima se primjenjuje kumulacija bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neki se postupci mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • svi drugi postupci namijenjeni očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Dokaz da su ti uvjeti ispunjeni podnosi se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (na primjer teretnica) koja obuhvaća prolaz iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju preko koje je roba prošla
 • potvrda koju su izdala carinska tijela treće zemlje preko koje prevozite robu
 • ako to nije moguće, bilo kakve dokazne isprave

Povrat carine

U skladu s Konvencijom PEM u trgovini između EU-a i Gruzije nije moguće dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvoze u okviru povlaštene carine.

Postupci uvezi s podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi ostvarili korist od povlaštene tarife, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu vrijedi četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • Prilog III.a i Prilog III.b sadržavaju ogledne primjerke potvrda EUR.1 i EUR-MED te upute za njihovo ispunjavanje
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada upotrebljavati potvrdu EUR.1 ili EUR-MED navedena su na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 6 000 EUR
Kako podnijeti izjavu o podrijetlu

Izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi za identifikaciju proizvoda trebao upisati, otiskivati pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.a):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno naznačeno.”

Kako podnijeti izjavu o podrijetlu u EUR-MED-u

U tom je slučaju izjava sljedeća (Prilog IV.b)

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno navedeno.

— kumulacija se primjenjuje s... (ime zemlje/zemalja).

- kumulacijase ne primjenjuje”

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na službenim jezicima u zoni PEM kako je navedeno u Prilogu IV.a i (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku).

Izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela (nisu dopušteni posjeti stranke uvoznice izvozniku)

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Na temelju tog sporazuma Gruzija je približila svoje tehničke standarde i propise kako bi odgovarala onima u EU-u. To znači da će većina tehničkih pravila u Gruziji biti ista kao u EU-u.

Približni propisi Gruzije, uključujući

 • ovlašćivanje i stavljanje na tržište proizvoda, kojim se utvrđuju moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti
 • opća sigurnost proizvoda, utvrđivanje kriterija o tome što treba uzeti u obzir pri utvrđivanju sigurnosti proizvoda i utvrđivanje kada treba zabraniti proizvod jer on predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Za popis tih propisa i ostalog zakonodavstva koje je Gruzija provela vidjeti Prilog III.B Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Gruzija je također pristala uskladiti 21 uredbu koja obuhvaća zdravstvene i sigurnosne zahtjeve širokog raspona proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske proizvode i jednostavne tlačne posude. One su navedene u Prilogu III.-A Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kad je riječ o standardima, Gruzija donosi međunarodne i europske standarde u skladu s najboljom praksom. Od svih registriranih gruzijskih standarda 98 % je međunarodno i europsko, a 2 % je specifično za Gruziju.

Sljedeće vrste standarda mogu se upotrebljavati u Gruziji, iako na dobrovoljnoj osnovi:

 • međunarodni i regionalni standardi CIS-a
 • standardi bilo koje države članice EU-a ili OECD-a
 • Gruzijski standardi
 • Gruzijski standardi trgovačkih društava

 

Ako želite uvoziti robu od gruzijskog proizvođača koji se odlučio za upotrebu vlastitih specifikacija, morate dobiti EU izjavu o sukladnosti koju je potpisao taj proizvođač.

EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se i izjavljuje da dotični proizvodi ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve i norme. Nakon što to učini, vaš proizvođač može na svoju robu staviti oznaku Conformité Européenne (CE), na kojoj je navedeno da zadovoljava norme EU-a.

Ako vaš proizvođač odluči dokazati sukladnost izjavom EU-a o sukladnosti, to bi moglo koštati više u smislu novca i vremena od rada s usklađenim normama EU-a kojima se osigurava jednakovrijednost.

Pregledajte usklađene norme grupirane prema postojećim direktivama o sektorskim proizvodima.

Kako ću znati da je roba koju uvozim u skladu s propisima i standardima EU-a?

 • nakon provedbe postupaka ocjene sukladnosti relevantni dokumenti koji prate vaš izvoz iz EU-a u Gruziju izdat će se na engleskom ili ovjerenom gruzijskom prijevodu.
 • ocjenjivanje sukladnosti mora provoditi prijavljeno tijelo (koje je obično posebna organizacija kao što je laboratorij ili inspekcijsko ili certifikacijsko tijelo).
 • ako izvozite robu u Gruziju, ocjenjivanje sukladnosti može provesti tijelo za ocjenjivanje sukladnosti akreditirano u Gruziji.
 • ako uvozite robu u EU iz Gruzije, pogledajte popis akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Gruzija je članica Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, kao i Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Zbog toga uvoz kemikalija može podlijegati zabranama ili ograničenjima. Ministarstvo zaštite okoliša i poljoprivrede službena je kontaktna točka za takve kemikalije.

EU i Gruzija trenutačno rade na vrsti Sporazuma o uzajamnom priznavanju kojim će se omogućiti da se određeni industrijski proizvodi koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti stavljaju na tržište bez daljnjih ispitivanja ili postupaka za provjeru sukladnosti.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i biljaka

Sporazumom između EU-a i Gruzije uklanjaju se i zabranjuju i EU-u i Gruziji donošenje svih neopravdanih propisa. To je posebno korisno ako ste mali poljoprivrednik koji izvozi poljoprivredne proizvode u Gruziju.

To ne znači da će razina zaštite svake od zemalja biti ugrožena. S obzirom na to da su standardi sigurnosti hrane EU-a vrlo visoki i strogi, gruzijska vlada donosi neke od zakonodavnih mjera EU-a o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.

Sporazumom između EU-a i Gruzije osigurava se i da pravila o dobrobiti životinja i zdravlju bilja odražavaju norme EU-a i razvoj Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

 

Ako Gruzija još uvijek usklađuje pravila EU-a, kako izvozite/uvozite?

Ako uvozite biljke i/ili proizvode životinjskog podrijetla u EU, morat ćete ishoditi potvrdu nadležnog tijela Gruzije. Tom bi se certifikacijom trebalo jamčiti da vaš proizvod ispunjava relevantne sanitarne i fitosanitarne zahtjeve.

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije gruzijska vlada obvezna je obavijestiti EU o usklađivanju pravila koja se odnose na dobrobit životinja te zdravlje i sigurnost bilja. Postupak savjetovanja kojim se utvrđuje je li postignuto usklađivanje propisa može trajati do 360 dana.

Popis nadležnih tijela
 • nacionalna agencija za hranu (NFA) u okviru Ministarstva zaštite okoliša i poljoprivrede nadležna je za nadzor, praćenje, provođenje planiranih i/ili neplaniranih inspekcijskih pregleda, provođenje dokumentacijskih provjera, uzorkovanje za ispitivanje i nadzor u pitanjima sigurnosti hrane, što također znači da će u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije nacionalno tijelo za financiranje provoditi državnu kontrolu usklađenosti hrane/hrane za životinje.
  • nacionalno tijelo za financiranje ima i veterinarski odjel zadužen za veterinarske kontrole živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u Gruziji.
  • fitosanitarni odjel nacionalnog tijela za financiranje nadležan je za reguliranje analiza rizika od štetnih organizama u Gruziji.
 • Ministarstvo rada, zdravstva i socijalnih pitanja odgovorno je za proizvode i mjere povezane sa zdravljem – pridonosi upravljanju krizama u pitanjima sigurnosti hrane i sudjeluje u nastojanjima da se osiguraju norme i parametri sigurnosti hrane.

Kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, na kozmetiku i povezane proizvode mogu se primjenjivati posebni postupci uvoza, uključujući postupak izdavanja potvrde o higijeni i poseban postupak registracije za pristup tržištu u Gruziji. Za informacije o svim potrebnim dokumentima možete se obratiti Ministarstvu rada, zdravstva i socijalne skrbi.

 • porezna uprava odjel je Ministarstva financija koji je odgovoran za usklađenost s propisima o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama na vanjskim granicama Gruzije.
 • laboratoriji su ključan dio institucionalnog sustava SPS-a. Gruzijski akreditacijski centar akreditira sve laboratorije koji djeluju u skladu s priznatim međunarodnim standardima

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskim preprekama koje usporavaju poslovanje ili sprečavaju izvoz, možete nam reći
 • navedite što prekidate izvoz u Gruziju s pomoću internetskog obrasca. EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima se opisuju različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (navedite posebne zahtjeve u vezi s njegovim oblikom i sadržajem u mom trgovačkom asistentu)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Podrazumijeva se da biste mogli unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moj trgovački pomoćnik.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opise načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu vaše robe u Gruziju.

Žigovi i autorska prava

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije usklađen je s nekoliko međunarodnih sporazuma kojima se uređuje upravljanje žigovima i autorskim pravima. Ako uprava za žigove odbije vaš zahtjev, odluka vam se mora priopćiti u pisanom obliku, uz navođenje razloga za odbijanje.

Dizajni i patenti

Vaši neovisno stvoreni dizajni koji imaju individualni karakter zaštićeni su svojom registracijom u razdoblju do 25 godina. Time ćete dobiti isključivo pravo na uporabu dizajna i spriječiti treće strane koje nemaju vaš pristanak da ga upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze.

Zemljopisni pokazatelji

Posebni odbor za oznake zemljopisnog podrijetla osnovan na temelju sporazuma između EU-a i Gruzije pratit će provedbu Sporazuma u tom području i o tome izvješćivati Odbor za trgovinu. Za više informacija o oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih proizvoda te oznakama zemljopisnog podrijetla za prehrambene proizvode, vrste vina i jaka alkoholna pića vidjeti Prilog XVII.C Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kako dobiti zaštitu?

Sakpatenti je gruzijski neovisni pravni subjekt odgovoran za zaštitu cjelokupnog intelektualnog vlasništva u zemlji i za utvrđivanje politike prava intelektualnog vlasništva.

Vi ili vaš zastupnik možete izravno podnijeti zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla. Zahtjev bi se trebao podnijeti u papirnatom ili elektroničkom obliku na gruzijskom jeziku i trebao bi upućivati na jednu oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla.

Zahtjev bi trebao uključivati:

 • zahtjev za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla
 • puno ime (naziv) i adresa podnositelja zahtjeva
 • oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla
 • naziv proizvoda za koje se traži registracija oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla

Uz zahtjev za oznaku zemljopisnog podrijetla trebali biste priložiti i dokument koji sadržava:

 • opis robe i sirovine s naznakom njihovih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških i/ili organoleptičkih i drugih svojstava
 • opis lokacije zemljopisnog područja podrijetla robe s naznakom njegovih točnih granica
 • opis tehnologije proizvodnje robe i uvjeta i metoda proizvodnje specifičnih za odgovarajuće zemljopisno područje, u slučaju njezina postojanja
 • podaci koji potvrđuju da su posebna kvaliteta i obilježja proizvoda oznake izvornosti u osnovi ili isključivo posljedica posebnog zemljopisnog okruženja i ljudskih čimbenika
 • podaci koji potvrđuju da su posebna kvaliteta, ugled ili druga svojstva proizvoda povezani s tim zemljopisnim područjem
  • isprava kojom se potvrđuje zemljopisno podrijetlo robe
  • punomoć kojom se potvrđuje ovlaštenje zastupnika

Trgovina uslugama

I gruzijska vlada i EU utvrdili su sva postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga, uz visoku razinu transparentnosti. To vam pruža vrijednu pravnu sigurnost kao pružatelj usluga iz EU-a. Za popis rezervi specifičnih za Gruziju vidjeti priloge XIV.-E, XIV.-F i XIV.-G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kako prolazite kroz priloge?

Sporazum između EU-a i Gruzije sadržava sljedeća četiri priloga uz rezerve Gruzije koje bi mogle utjecati na vas i vaše poduzeće.

 • ako ste zainteresirani za poslovni nastan u Gruziji, moratevidjeti Prilog XIV.-E koji sadržava negativan popis svih uslužnih sektora kojima nemate pristup – to znači da možete iskoristiti mogućnosti u svim drugim sektorima koji nisu navedeni.
 • ako vas zanima prekogranična trgovina vašim uslugama, morate vidjeti Prilog XIV.-F koji sadržava pozitivan popis uslužnih sektora kojima imate pristup – u ovom su popisu navedeni svi sektori u kojima imate pravo trgovati.
 • ako tražite diplomirani pripravnika ili ključno osoblje, vidjeti Prilog XIV.-G u kojem su navedeni sektori ili podsektori u kojima se primjenjuju ograničenja.
 • ako ste neovisni profesionalni ili ugovorni pružatelj usluga, vidjeti Prilog XIV-H u kojem su navedene primijenjene rezerve.

Tko može osnovati poduzeće u Gruziji?

Ako ste

 • poduzeće, Sporazum između EU-a i Gruzije, omogućuje vam osnivanje ili stjecanje podružnica svojeg poduzeća ili predstavništava u Gruziji.
 • kao pojedinac, sporazum između EU-a i Gruzije pruža vam mogućnosti za osnivanje i osnivanje poduzeća putem samozapošljavanja ili poduzeća koja su pod vašom kontrolom.

Prema pružateljima usluga iz EU-a postupat će se jednako kao prema gruzijskim državljanima. Vidjeti Prilog XIV.-E za popis sektora u kojima se na poslovni nastan primjenjuju ograničenja.

Prekogranično pružanje usluga

Sporazumom između EU-a i Gruzije pružateljima usluga iz EU-a omogućuje se pristup gruzijskom tržištu pod istim uvjetima kao i gruzijskim državljanima. Iznimke od toga navedene su i u prilozima XIV.-E, XIV.-F i XIV.-G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Što ako se želite privremeno preseliti u Gruziju radi posla?

Sporazum između EU-a i Gruzije omogućuje vam da se privremeno preselite u Gruziju (ili EU) kako biste radili kao diplomirani pripravnici, prodavatelji poduzeća ili kao ključno osoblje poduzeća u toj zemlji.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • osobe premještene unutar društva (ključno osoblje trgovačkog društva u Gruziji (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do tri godine
 • poslovni posjetitelj (npr. putovanje radi poslovnog nastana u Gruziji (ili EU-u) ili prodavatelj robe ili pružatelj usluga) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • diplomirani pripravnik koji nije osoba premještena unutar društva – do jedne godine

Sporazumom između EU-a i Gruzije stvaraju se i mogućnosti za ugovorne pružatelje usluga u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu morate:

 • privremeno pružanje predmetne usluge kao zaposlenik subjekta koji je dobio ugovor o pružanju usluga u trajanju od najviše godinu dana
 • najmanje tri godine radnog iskustva u sektoru u kojem nudite ugovorne usluge
 • imati sveučilišnu diplomu ili kvalifikaciju kojom se dokazuje znanje jednakovrijedne razine i relevantne stručne kvalifikacije

Za više informacija o ograničenjima za osoblje, diplomirane vježbenike, prodavatelje poslovnih usluga i ugovorne pružatelje usluga vidjeti Prilog G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Gruzijska nacionalna agencija za ulaganja promiče poslovne kontakte između Gruzije i EU-a. Ako tražite gruzijskog partnera, obratite se veleposlanstvu Gruzije u bilo kojoj od država članica EU-a.

Javna nabava

EU i Gruzija predviđaju uzajamni pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Taj će se pristup dobiti u fazama za Gruziju. To se odnosi i na ugovore o javnoj nabavi i koncesije u tradicionalnim sektorima, kao i na sektor komunalnih usluga.

Sporazumom između EU-a i Gruzije osigurava se i pravedno razmatranje prijava za podnošenje ponuda u objema zemljama te jednako postupanje prema lokalnim i stranim podnositeljima zahtjeva.

Sporazumom se i EU i Gruzija obvezuju da osiguraju sljedeće:

 • sve planirane nabave objavljuju se – to se čini kako bi se tržište otvorilo tržišnom natjecanju i kako bi vam se omogućio pristup informacijama o planiranoj nabavi prije dodjele ugovora
 • postoji nediskriminirajući opis predmeta ugovora s odgovarajućim rokovima koji su dostupni svim gospodarskim subjektima
 • nema diskriminacije prema vama kao gospodarskom subjektu, što bi vas moglo onemogućiti u ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u natječaju
 • postupak dodjele natječaja transparentan je do objave odabrane ponude
 • konačna odluka priopćit će se svim podnositeljima zahtjeva – na zahtjev će neuspješni podnositelji zahtjeva dobiti objašnjenje kako biste mogli analizirati odluku.

Kako se dodjeljuju ugovori?

Gruzijska Agencija za državnu nabavu (SPA) ima vodeću ulogu u koordinaciji, provedbi i praćenju javne nabave. Za dodjelu ponude upotrebljava se pet metoda.

 • elektronička ponuda – koja se koristi za kupnju homogenih predmeta vrijednosti 75,182 EUR ili više
 • pojednostavnjena elektronička ponuda – upotrebljava se za kupnju homogenih predmeta vrijednosti do 75,182 EUR
 • pojednostavnjena nabava – upotrebljava se za nabave vrijednosti manje od 1 880 EUR (s različitim pragovima za diplomatske misije i nabavu povezanu s obranom, sigurnošću i održavanjem javnog reda)
 • projektni natječaji – koji se upotrebljavaju za nabavu projekata i usluga povezanih s projektom, na temelju odluke javnog naručitelja
 • konsolidirana ponuda – jedinstveni centralizirani postupak javne nabave koji provodi SPA za kupnju homogenih nabavljenih predmeta za različite naručitelje

Na internetskim stranicama SPA-a održava se i „registar bijele i crne liste”. Taj registar sadržava dva skupa popisa.

 • podnositelji zahtjeva koji su uvršteni na crnu listu i koji ne pruže jamstvo za provedbu ugovora i/ili odbiju potpisati ugovor s agencijom za nabavu i/ili ne ispune svoje obveze iz ugovora – ti podnositelji ne mogu sudjelovati u ponudama za podnošenje ponuda ili dobiti drugu ponudu u roku od godine dana od stavljanja na crnu listu
 • podnositelji zahtjeva uvršteni na popis koji su uspješno ispunili kriterije za prijavu, nisu u postupku u slučaju nesolventnosti, nemaju dug prema državnom proračunu i čiji promet za prethodne tri godine nije manji od 375,940 EUR.

Što ako imate pritužbu?

SPA ima i Odbor za rješavanje sporova (DRB) koji se sastoji od šest članova. Tri člana upravnog odbora imenuje civilno društvo, čime se osigurava transparentnost i neovisnost u DRB-u.

Ako imate pritužbe na sustav nabave, možete ih uputiti DRB-u. Za podnošenje i saslušanje vaših pritužbi neće se naplaćivati nikakve naknade.

Kako podnosite pritužbu?

Pritužbu možete podnijeti elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na stranici s ponudama. Nakon što DRB potvrdi zakonitost vaše pritužbe, DRB može u roku od najviše deset dana obavijestiti javnog naručitelja o pogrešci i zatražiti ispravak. Alternativno, DRB može zahtijevati i potpunu reviziju ili poništenje odluke odbora za nadmetanje ili izvijestiti tijela kaznenog progona o predmetu u slučaju ozbiljnog kršenja. Ako niste zadovoljni odlukom DRB-a, možete se žaliti na odluku pred sudom.

E-javna nabava

Možete se koristiti i Jedinstvenim elektroničkim sustavom, gruzijskim portalom za e-nabavu. Time se omogućuje jednostavan pristup informacijama o nabavi, uključujući objavu planiranih aktivnosti nabave, dostupnost elektroničke dokumentacije za nadmetanje, automatizirani bilten o javnoj nabavi i izradu predloška za elektroničku ponudu za elektroničke operatore.

Kontakti za javnu nabavu

Poveznice, kontakti i dokumenti

Nacionalne institucije

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Kontakti za javnu nabavu

Dodatne poveznice

Nacionalne institucije

Ministarstvo vanjskih poslova

Gruzija prati uvoz tvari koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju kemijskog oružja. Za uvoz određenih kemikalija može biti potrebno posebno odobrenje, a Ministarstvo vanjskih poslova imenovano je nacionalno tijelo.

 

Ulica Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2945000 (proširenje: 1207)

Faks: + 995 32 2945001

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Gruzije

Ulica Sanapiro 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faks: + 995 32 2921534

E-pošta: ministry@moesd.gov.ge

Narodna banka Gruzije

GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2406120

Nacionalni centar za intelektualno vlasništvo Gruzije

Sakpatenti

Ulica Nino Ramishvili 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2252533

E-pošta: info@sakpatenti.org.ge

Nacionalni ured za statistiku Gruzije

GEOSTAT

Ulica Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2367210

E-pošta: info@geostat.ge

Poduzeće Georgia

Ulica Marjanishvli 5/6 (ulica Uznadze 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2960010

E-pošta: info@enterprise.gov.ge

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Delegacija Europske unije u Gruziji

Ulica Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2943763

E-pošta: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misija Gruzije pri Europskoj uniji

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Faks: + 995 32 27611199

E-pošta: geomission.eu@mfa.gov.ge

Web -mjesto: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Odjel za međunarodne odnose, gruzijska gospodarska i industrijska komora

Ulica Berdzeni 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2694747

Europsko udruženje poduzeća u Gruziji

Ulica Rapiel Eristavi 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-pošta: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: + 32 27491851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve

Gruzijska nacionalna agencija za norme i mjeriteljstvo

Ulica Chargali 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2612530

Faks: + 995 32 2613500

E-pošta: geostm@geostm.ge

Jedinstveno nacionalno tijelo za akreditaciju

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-pošta: gac@gac.gov.ge

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Nacionalna agencija za hranu (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167

Faks: + 995 32 2919165

Fitosanitarni odjel dodijeljen Nacionalnoj agenciji za hranu

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167 (proširenja: 120, 133)

Faks: + 995 32 2919165

Veterinarski odjel dodijeljen Nacionalnoj agenciji za hranu

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167 (proširenja: 120, 106)

Faks: + 995 32 2919165

Ministarstvo zaštite okoliša i poljoprivrede

Ulica Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Odjel za biološku raznolikost Ministarstva zaštite okoliša i poljoprivrede

Ulica Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Ministarstvo rada, zdravstva i socijalnih pitanja

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 272538

Služba za prihode, središnji ured

Ulica V. Gorgasali 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Centar za informacije:

Tel.: + 995 32 2299299

E-pošta: info@rs.ge

Laboratorij Ministarstva poljoprivrede

Ulica Godziashvilis 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2530968

Faks: + 995 32 2541016

E-pošta: contact@lma.gov.ge

Kontakti za javnu nabavu

Državna agencija za javnu nabavu

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 22484822

Platforma Agencije za državnu nabavu

 

Web -mjesto: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jedinstveni elektronički sustav:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice