Iekārtas un tehniski produkti

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai ES mēroga ražojumu prasībām. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju sk. sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katra virsraksta vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Tehniskā saskaņošana

Tehniskās saskaņošanas mērķis Eiropas Savienībā (ES) ir saskaņot pamatprasības, kurām produktiem jāatbilst, laižot tos tirgū, piemērojot formulu “vispārēja atsauce uz standartiem” un savstarpējas atzīšanas principu, lai novērstu tehniskus šķēršļus brīvai preču apritei. Šādas tehniskās specifikācijas atšķiras atkarībā no attiecīgo ražojumu kategorijas.

 

Tehniskie standarti iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX)

Visām iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē, pirms laišanas ES tirgū jāatbilst standartizācijas pilnvarām un saskaņotām tehniskajām specifikācijām.

 

Būvizstrādājumu tehniskās specifikācijas

Visiem ražojumiem vai komplektiem, ko ražo un laiž tirgū iekļaušanai būvdarbos, pirms laišanas ES tirgū jāatbilst standartizācijas pilnvarām un saskaņotajām tehniskajām specifikācijām.

 

Rotaļlietu tehniskie standarti

ES importētajām rotaļlietām ir jāatbilst īpašām drošības prasībām, kas attiecas uz paredzēto vecuma grupu, kā arī izsekojamības prasībām.

 

Civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu tehniskie standarti

Uz ES importētajām sprāgstvielām, kas paredzētas civilām vajadzībām, attiecas ES direktīva, kuras pamatā ir ANO ieteikums par bīstamo kravu pārvadāšanu.

 

Pirotehnisko izstrādājumu tehniskie standarti

Šie tehniskie standarti ir nepieciešami tikai skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem (kas paredzēti izmantošanai iekštelpās vai ārpus telpām, tostarp filmu un televīzijas izstrādājumu ražošanai vai līdzīgai izmantošanai), uguņošanas ierīcēm un citiem pirotehniskajiem izstrādājumiem tehniskiem mērķiem.

 

Mašīnas

 

Liftu tehniskie standarti

Liftiem, ko paredzēts pastāvīgi uzstādīt ēkās, pirms laišanas ES tirgū jāatbilst veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas saistītas ar ietilpības ierobežojumiem, ugunsdrošību un apkopi.

 

Tehniskie standarti mašīnām un drošības sastāvdaļām

Mašīnu projektēšanai un konstrukcijai ir jāatbilst obligātajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, lai tās varētu laist ES tirgū.

 

Individuālo aizsardzības līdzekļu tehniskie standarti

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ko laiž ES tirgū, jāatbilst prasībām, kas saistītas ar projektēšanu, ražošanu, materiāliem, testēšanu, instrukcijām, informāciju, kas jāsniedz ražotājam, un citiem aspektiem.

 

Tehniskie standarti āra iekārtām, kas veicina vides trokšņa emisiju

ES tirgū laistajām iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām, jāatbilst prasībām attiecībā uz trokšņa emisiju vidē.

 

Spiediena iekārtas

 

Spiediena iekārtu tehniskie standarti

Spiedtvertnēm, cauruļvadiem, drošības piederumiem un spiediena piederumiem, ko laiž ES tirgū, jāatbilst konkrētām projektēšanas, ražošanas un atbilstības novērtēšanas prasībām. Tas attiecas tikai uz iekārtām, kuru maksimālais pieļaujamais spiediens pārsniedz 0,5 bārus.

 

Tehniskie standarti vienkāršām spiedtvertnēm

Vienkāršām metinātām spiedtvertnēm, ko laiž ES tirgū, ir jāatbilst obligātajām drošības pamatprasībām. Tas attiecas tikai uz metinātām tvertnēm, kas pakļautas spiedienam, kurš pārsniedz 0,5 bārus un kuras paredzētas gaisa vai slāpekļa glabāšanai un kuras nav paredzētas kurināšanai.

 

Medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču laišana ES tirgū ir atkarīga no atbilstības pamatprasībām, lai nodrošinātu pacientu, lietotāju un trešo personu veselības un drošības augsta līmeņa aizsardzību un sasniegtu paredzēto veiktspējas līmeni.

 

Medicīnisko ierīču tehniskie standarti

 

In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču tehniskie standarti

 

Tehniskie standarti aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm

 

Elektriskās un elektroniskās iekārtas un gāzes iekārtas

 

Elektromagnētiskās savietojamības tehniskie standarti

Jebkurai elektriskai un elektroniskai aparatūrai jāatbilst obligātajām pamatprasībām, kas noteiktas Elektromagnētiskās savietojamības (EMS) direktīvā, lai nodrošinātu, ka to darbība ir aizsargāta pret elektromagnētiskiem traucējumiem.

 

Ekodizaina prasības terciārās apgaismes iekārtām

Luminiscences lampas bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampas, droseles un apgaismes iekārtas, kas spēj ekspluatēt šādas lampas, var laist ES tirgū tikai tad, ja tās atbilst konkrētām ekodizaina prasībām.

 

Sadzīves gāzes iekārtu tehniskie standarti

Sadzīves gāzes ierīcēm (tostarp piespiedu sausuma degļiem), ko tirgo ES, cita starpā jāatbilst obligātajām veselības aizsardzības un drošības prasībām attiecībā uz aizdegšanos, ilgizturību un enerģijas patēriņu.

 

Zemsprieguma elektroiekārtu tehniskie standarti

Zemsprieguma elektroiekārtas atbilst obligātajām pamatprasībām, lai nodrošinātu cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma veselību un drošību.

 

Radioiekārtu tehniskie standarti

Radioiekārtas atbilst obligātajām pamatprasībām. Ietekmēto produktu piemēri ir šādi: tīmekli iespējotas ierīces, mājas novērošanas medicīniskās ierīces, navigācijas vai izsekošanas sistēmas, mobilie tālruņi.

 

Transportēšana

 

Mehānisko transportlīdzekļu tehniskie standarti

Dažām mehānisko transportlīdzekļu kategorijām ir jāatbilst saskaņotām tehniskajām prasībām, kas noteiktas ES tiesību aktos attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, motocikliem un traktoriem, kā arī to piekabēm, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām.

 

Tehniskie standarti trošu ceļiem pasažieru pārvadāšanai

Trošu ceļu iekārtām, kas paredzētas cilvēku pārvadāšanai, jāatbilst noteiktām būtiskām veselības aizsardzības un drošības prasībām. Jo īpaši tie attiecas uz funikulāriem dzelzceļiem vai citiem ritekļiem, ja vilci nodrošina viens vai vairāki kabeļi, kabeļautomobiļi, kas pacelti un/vai pārvietoti ar nesējkabelēm, tostarp gondolas un krēslu pacēlāji, un pretvilcēji.

 

Izpriecu kuģu tehniskie standarti

Atpūtas kuģiem (tostarp ūdens motocikliem) jāatbilst saskaņotiem standartiem un atbilstības novērtējumiem.

 

Tehniskie standarti zvejas kuģiem

Zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri un vairāk, ir jāatbilst drošības prasībām un atbilstības sertifikātiem, kā noteikts ES noteikumos.

 

Kuģu aprīkojuma tehniskie standarti

Kuģu aprīkojumam ir jāatbilst konkrētām prasībām un noteikumiem. Tie attiecas uz šādām iekārtām: dzīvības glābšanas ierīces, jūras piesārņojuma novēršana, ugunsdrošības iekārtas, navigācijas iekārtas un radiosakaru iekārtas.

 

Pasažieru kuģu tehniskie standarti

Drošības prasības un attiecīgi sertifikāti ir vajadzīgi jauniem un esošiem pasažieru kuģiem, kuru garums ir 24 metri un vairāk, un ātrgaitas pasažieru kuģiem, kas veic vietējos reisus ES dalībvalstī.

 

Civilās aviācijas gaisa kuģu tehniskie standarti

Civilās aviācijas gaisa kuģu (tostarp to daļu) importam jāatbilst ES prasībām attiecībā uz ražojuma lidojumderīgumu, integritāti, darbību un organizatorisko struktūru.

 

Dzelzceļu sistēmas komponentu tehniskie standarti

Uz dzelzceļa transporta strukturālajiem un darbības aspektiem attiecas ES direktīva.

 

Metroloģija

 

Tehniskie standarti automātiskajiem svariem

Automātiskajiem svariem jāatbilst pamatprasībām, kas noteiktas īpašā direktīvā. Automātiskie svari ir definēti kā svari, kas paredzēti ķermeņa masas noteikšanai, izmantojot smaguma spēka iedarbību uz šo virsbūvi bez operatora iejaukšanās.

 

Tehniskie standarti materiālajiem garuma mēriem

Materiālajiem garuma mēriem jāatbilst prasībām attiecībā uz materiāliem, marķējumu, atskaites apstākļiem un maksimālajām iespējamām kļūdām.

 

Tehniskie standarti skaitītājiem

Uz skaitītājiem attiecas atbilstība pamatprasībām, kas noteiktas ar īpašu direktīvu. Tās attiecas uz: ūdens skaitītāji, gāzes skaitītāji un tilpuma pārveidošanas ierīces, aktīvās elektroenerģijas skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, mērīšanas sistēmas šķidrumu, kas nav ūdens, daudzuma nepārtrauktiem un dinamiskiem mērījumiem un taksometri

 

Tehniskie standarti neautomātiskajiem svariem

Neautomātiskajiem svariem jāatbilst pamatprasībām, kas noteiktas konkrētā direktīvā. Neautomātiskie svari ir definēti kā svari, kam svēršanas laikā vajadzīga operatora iejaukšanās.

 

Enerģiju patērējošu ražojumu ekodizains

ES ir izveidojusi sistēmu, saskaņā ar kuru enerģiju patērējošu ražojumu ražotājiem projektēšanas posmā ir jāsamazina enerģijas patēriņš un cita veida negatīva ietekme uz vidi, kas rodas ražojuma aprites ciklā. Informācijai par ražojuma ekoloģiskajiem raksturlielumiem un energoefektivitāti, ja iespējams, jābūt redzamai arī uz paša ražojuma, tādējādi ļaujot patērētājiem pirms iegādes salīdzināt.

 

Ekodizaina prasības noteiktiem gaisa sildīšanas un dzesēšanas iekārtām

 

Ekodizaina prasības hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

 

Ekodizaina prasības ventilatoriem

 

Ekodizaina prasības ūdenssūkņiem

 

Ekodizaina prasības par mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām

 

Ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem

 

Ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem

 

Ekodizaina prasības elektromotoriem

 

Ekodizaina prasības vienkāršām televizora papildierīcēm

 

Ekodizaina prasības virzītas gaismas lampām, LED lampām un saistītām iekārtām

 

Ekodizaina prasības spēka transformatoriem

 

Ekodizaina prasības datoriem un datoru serveriem

 

Ekodizaina prasības terciārās apgaismes iekārtām

 

Ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko un elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā un tīklierosas gaidstāves režīmā

 

Energoefektīvi produkti

Papildus pienākumiem, kas noteikti ES Ekodizaina direktīvā par enerģijas patēriņa samazināšanu un cita veida negatīvu ietekmi uz vidi, ražojot enerģiju patērējošus ražojumus, ES Energomarķējuma direktīva izveido sistēmu marķēšanai un patērētāju informēšanai par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energopatēriņu. Mērķis ir ļaut patērētājiem pieņemt apzinātus lēmumus par pirkumu, pamatojoties uz enerģijas patēriņu, un mudināt ražotājus izstrādāt efektīvākus ražojumus, lai apmierinātu patērētāju pieprasījumu. Turpmāk izklāstītais prasību saraksts attiecas uz noteikumiem, kas paredzēti abās direktīvās attiecībā uz konkrētiem enerģiju patērējošiem ražojumiem:

 

Energoefektivitātes prasības gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem

 

Cietā kurināmā katlu energoefektivitātes prasības

 

Energoefektivitātes prasības mājsaimniecības veļas žāvētājiem

 

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energoefektivitātes prasības

 

Energoefektivitātes prasības mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām

 

Energoefektivitātes prasības sadzīves ēdiena gatavošanas ierīcēm

 

Putekļsūcēju energoefektivitātes prasības

 

Ventilācijas iekārtu energoefektivitātes prasības

 

Telpu sildītāju un kombinēto sildītāju energoefektivitātes prasības

 

Lokālo telpu sildītāju energoefektivitātes prasības

 

Energoefektivitātes prasības ūdenssildītājiem un karstā ūdens tvertnēm

 

Energoefektivitātes prasības profesionālām aukstumiekārtām

 

Energoefektivitātes prasības televizoriem

 

Energoefektivitātes prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites