Iekārtas un tehniskie produkti

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai attiecībā uz ES mēroga prasībām par ražojumiem. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju skatīt manā tirdzniecības asistentā.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katras pozīcijas vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Tehniska saskaņošana

Tehniskās saskaņošanas Eiropas Savienībā (ES) mērķis ir saskaņot pamatprasības, kurām ražojumiem jāatbilst, tos laižot tirgū, piemērojot “vispārējās atsauces uz standartiem” formulu un savstarpējas atzīšanas principu, lai novērstu tehniskus šķēršļus preču brīvai apritei. Šādas tehniskās specifikācijas atšķiras atkarībā no attiecīgo ražojumu kategorijas.

 

Tehniskie standarti iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX)

Visām iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē, pirms laišanas ES tirgū jāatbilst standartizācijas mandātiem un saskaņotajām tehniskajām specifikācijām.

 

Būvizstrādājumu tehniskās specifikācijas

Jebkuram ražojumam vai komplektam, ko ražo un laiž tirgū, lai to iekļautu būvēs, pirms laišanas ES tirgū jāatbilst standartizācijas mandātiem un saskaņotajām tehniskajām specifikācijām.

 

Rotaļlietu tehniskie standarti

ES importētajām rotaļlietām ir jāatbilst īpašām drošuma prasībām, kas attiecas uz paredzēto vecuma grupu, kā arī izsekojamības prasībām.

 

Tehniskie standarti civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām

Uz sprāgstvielām, ko importē ES un kas paredzētas civilām vajadzībām, attiecas ES direktīva, kuras pamatā ir ANO ieteikums par bīstamo kravu pārvadāšanu.

 

Tehniskie standarti pirotehniskajiem izstrādājumiem

Šie tehniskie standarti ir nepieciešami tikai skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem (kas paredzēti izmantošanai iekštelpās vai ārpus telpām, tostarp filmu un televīzijas producēšanai vai līdzīgam lietojumam), uguņošanas ierīcēm un citiem pirotehniskajiem izstrādājumiem tehniskiem mērķiem.

 

Mašīnas

 

Liftu tehniskie standarti

Liftiem, kurus paredzēts pastāvīgi uzstādīt ēkās, pirms laišanas ES tirgū jāatbilst veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas saistītas ar jaudas ierobežojumiem, ugunsdrošību un apkopi.

 

Mašīnu un drošības sastāvdaļu tehniskie standarti

Mašīnu konstrukcijai un konstrukcijai jāatbilst obligātajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, lai tās varētu laist ES tirgū.

 

Tehniskie standarti attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

ES tirgū laistajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jāatbilst prasībām, kas saistītas ar projektēšanu, ražošanu, materiāliem, testēšanu, instrukcijām, ražotāja sniegto informāciju un citiem aspektiem.

 

Tehniskie standarti āra iekārtām, kas veicina vides trokšņa emisiju

Iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām un ko laiž ES tirgū, jāatbilst prasībām attiecībā uz trokšņa emisiju vidē.

 

Spiediena iekārtas

 

Spiediena iekārtu tehniskie standarti

Spiedtvertnēm, cauruļvadiem, drošības piederumiem un spiediena iekārtām, ko laiž ES tirgū, jāatbilst konkrētām projektēšanas, ražošanas un atbilstības novērtēšanas prasībām. Tas attiecas tikai uz iekārtām, kuru maksimālais pieļaujamais spiediens pārsniedz 0,5 bārus.

 

Tehniskie standarti vienkāršām spiedtvertnēm

Vienkāršas metinātas spiedtvertnes, ko laiž ES tirgū, atbilst obligātajām drošības pamatprasībām. Tas attiecas tikai uz metinātiem traukiem, kuru spiediens pārsniedz 0,5 bārus un kuri paredzēti gaisa vai slāpekļa saturēšanai, un kuri nav paredzēti apdedzināšanai.

 

Medicīnas ierīces;

Medicīnisko ierīču laišana ES tirgū ir atkarīga no pamatprasību ievērošanas, lai nodrošinātu pacientu, lietotāju un trešo personu veselības un drošības augsta līmeņa aizsardzību un sasniegtu paredzēto veiktspējas līmeni.

 

Medicīnas ierīču tehniskie standarti

 

Tehniskie standarti attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm

 

Aktīvo implantējamo medicīnas ierīču tehniskie standarti

 

Elektriskās un elektroniskās iekārtas un gāzes ierīces

 

Elektromagnētiskās savietojamības tehniskie standarti

Uz visiem elektriskajiem un elektroniskajiem aparātiem attiecas Elektromagnētiskās savietojamības (EMC) direktīvā noteiktās obligātās pamatprasības, lai nodrošinātu, ka to darbība ir aizsargāta pret elektromagnētiskajiem traucējumiem.

 

Ekodizaina prasības terciārā apgaismojuma iekārtām

Luminiscences lampas bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampas, droseles un apgaismes iekārtas, ko var ekspluatēt šādas lampas, var laist ES tirgū tikai tad, ja tās atbilst konkrētām ekodizaina prasībām.

 

Tehniskie standarti attiecībā uz sadzīves gāzes iekārtām

Sadzīves gāzes ierīcēm (tostarp piespiedu sausuma degļiem), ko tirgo ES, cita starpā ir jāatbilst obligātajām veselības aizsardzības un drošības prasībām attiecībā uz aizdegšanos, izturību un enerģijas patēriņu.

 

Tehniskie standarti zemsprieguma elektroiekārtām

Zemsprieguma elektroiekārtām ir jāatbilst obligātajām pamatprasībām, lai nodrošinātu cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma veselību un drošību.

 

Radioiekārtu tehniskie standarti

Radioiekārtas atbilst obligātajām pamatprasībām. Skarto produktu piemēri ir šādi: tīmeklī iespējotas ierīces, mājas novērošanas medicīnas ierīces, navigācijas vai izsekošanas sistēmas, mobilie tālruņi.

 

Transports

 

Mehānisko transportlīdzekļu tehniskie standarti

Dažu kategoriju mehāniskajiem transportlīdzekļiem jāatbilst saskaņotajām tehniskajām prasībām, kas noteiktas ES tiesību aktos attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, motocikliem un traktoriem, kā arī to piekabēm, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām.

 

Tehniskie standarti trošu ceļiem pasažieru pārvadāšanai

Trošu ceļu iekārtām, kas paredzētas cilvēku pārvadāšanai, jāatbilst noteiktām būtiskām veselības aizsardzības un drošības prasībām. Jo īpaši tie attiecas uz funikulārajiem dzelzceļiem vai citiem ritekļiem, kuros vilci nodrošina viens vai vairāki kabeļi, trošu vagoniem, kas pacelti un/vai pārvietoti ar nesējkabēm, tostarp gondolas un krēsla pacēlājiem, un vilkšanas pacēlājiem.

 

Tehniskie standarti izpriecu kuģiem

Atpūtas kuģiem (tostarp ūdens motocikliem) jāatbilst saskaņotajiem standartiem un atbilstības novērtējumiem.

 

Zvejas kuģu tehniskie standarti

Zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri un vairāk, ir jāatbilst ES noteikumos paredzētajām drošības prasībām un atbilstības sertifikātiem.

 

Kuģu aprīkojuma tehniskie standarti

Kuģu aprīkojumam jāatbilst noteiktām prasībām un noteikumiem. Tās attiecas uz šādām iekārtām: dzīvības glābšanas ierīces, jūras piesārņojuma novēršanas ierīces, ugunsdrošības iekārtas, navigācijas iekārtas un radiosakaru iekārtas.

 

Tehniskie standarti pasažieru kuģiem

Drošības prasības un atbilstīgi sertifikāti ir vajadzīgi jauniem un esošiem pasažieru kuģiem, kuru garums ir 24 metri un vairāk, un ātrgaitas pasažieru kuģiem, kas veic vietējos reisus ES dalībvalstī.

 

Civilās aviācijas gaisa kuģu tehniskie standarti

Civilās aviācijas gaisa kuģu (tostarp to daļu) importam jāatbilst ES prasībām attiecībā uz ražojuma lidojumderīgumu, integritāti, ekspluatāciju un organizatorisko struktūru.

 

Dzelzceļu sistēmas komponentu tehniskie standarti

Uz dzelzceļa transporta strukturālajiem un darbības aspektiem attiecas ES direktīva.

 

Metroloģija

 

Automātisko svaru tehniskie standarti

Automātiskajiem svariem jāatbilst pamatprasībām, kas noteiktas konkrētā direktīvā. Automātiskie svari ir tie, kas paredzēti ķermeņa masas noteikšanai, izmantojot smaguma spēka iedarbību uz šo ķermeni bez operatora iejaukšanās.

 

Tehniskie standarti attiecībā uz materiālajiem garuma mēriem

Materiālajiem garuma mēriem jāatbilst prasībām attiecībā uz to materiāliem, marķējumiem, standartnosacījumiem un maksimālajām iespējamām kļūdām.

 

Tehniskie standarti skaitītājiem

Uz skaitītājiem attiecas atbilstība pamatprasībām, kas noteiktas ar īpašu direktīvu. Tas attiecas uz: ūdens skaitītāji, gāzes skaitītāji un tilpuma pārveidošanas ierīces, aktīvās elektroenerģijas skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, mērīšanas sistēmas nepārtrauktai un dinamiskai šķidrumu, kas nav ūdens, daudzuma mērīšanai un taksometri

 

Tehniskie standarti neautomātiskajiem svariem

Neautomātiskajiem svariem jāatbilst pamatprasībām, kas noteiktas konkrētā direktīvā. Neautomātiskie svari ir svari, kas svēršanas laikā prasa tirgus dalībnieka iejaukšanos.

 

Enerģiju patērējošu ražojumu ekodizains

ES ir izveidojusi sistēmu, saskaņā ar kuru enerģiju patērējošu ražojumu ražotājiem projektēšanas posmā ir jāsamazina enerģijas patēriņš un cita veida negatīva ietekme uz vidi, kas rodas ražojuma aprites cikla laikā. Informācijai par ražojuma ekoloģiskajiem raksturlielumiem un energoefektivitāti, ja iespējams, jābūt redzamai arī uz paša ražojuma, lai patērētāji varētu to salīdzināt pirms pirkuma veikšanas.

 

Ekodizaina prasības dažām gaisa sildīšanas un dzesēšanas iekārtām

 

Ekodizaina prasības hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

 

Ekodizaina prasības ventilatoriem

 

Ekodizaina prasības ūdenssūkņiem

 

Ekodizaina prasības par mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām

 

Ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem

 

Ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem

 

Ekodizaina prasības elektromotoriem

 

Ekodizaina prasības vienkāršajām televizora papildierīcēm

 

Ekodizaina prasības virzītas gaismas lampām, LED lampām un saistītām iekārtām

 

Ekodizaina prasības spēka transformatoriem

 

Ekodizaina prasības datoriem un datoru serveriem

 

Ekodizaina prasības terciārā apgaismojuma iekārtām

 

Ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko un elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā un tīklierosas gatavības režīmā

 

Energoefektīvi ražojumi

Papildus pienākumiem, kas noteikti ES Ekodizaina direktīvā par enerģijas patēriņa un citas negatīvas ietekmes uz vidi samazināšanu, ražojot enerģiju patērējošus ražojumus, ar ES Energomarķējuma direktīvu ir izveidots satvars marķēšanai un patērētāju informēšanai par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energopatēriņu. Mērķis ir ļaut patērētājiem pieņemt apzinātus lēmumus par pirkumiem, pamatojoties uz enerģijas patēriņu, un mudināt ražotājus izstrādāt efektīvākus ražojumus, lai apmierinātu patērētāju pieprasījumu. Šajā prasību sarakstā ir ietverti noteikumi, kas paredzēti abās direktīvās attiecībā uz dažiem enerģiju patērējošiem ražojumiem:

 

Energoefektivitātes prasības gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem

 

Energoefektivitātes prasības cietā kurināmā katliem

 

Energoefektivitātes prasības mājsaimniecības veļas žāvētājiem

 

Energoefektivitātes prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām

 

Energoefektivitātes prasības mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām

 

Energoefektivitātes prasības mājsaimniecības ēdiena gatavošanas ierīcēm

 

Energoefektivitātes prasības putekļsūcējiem

 

Energoefektivitātes prasības ventilācijas iekārtām

 

Energoefektivitātes prasības telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem

 

Energoefektivitātes prasības lokālajiem telpu sildītājiem

 

Energoefektivitātes prasības ūdenssildītājiem un karstā ūdens tvertnēm

 

Profesionālo aukstumiekārtu energoefektivitātes prasības

 

Energoefektivitātes prasības televizoriem

 

Energoefektivitātes prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites