Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Det vidtgående og brede frihandelsområde mellem EU og Georgien

EU og Georgien undertegnede en associeringsaftale i juni 2014 og trådte i kraft i juli 2016. Det vidtgående og brede frihandelsområde er en integrerende del af aftalen.Det reducerer de takster, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Georgien. Den øger toldprocedurernes effektivitet. Det letter også handelen yderligere ved gradvis tilnærmelse af Georgiens lovgivning, regler og procedurer, herunder standarder, til EU's.

Aftalen kort

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien trådte i kraft den 1. juli 2016.

Fuld tekst og bilag til aftalen.

Hvilke fordele er der for din virksomhed?

Aftalen gør det lettere for virksomheden at eksportere til og importere fra Georgien.

 • afskaffelse af de fleste toldsatser
 • indeholder bestemmelser om mere effektive toldprocedurer

Hvem kan eksportere fra EU til Georgien i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Georgien?

For at eksportere virksomheden fra EU til Georgien skal din virksomhed være registreret i en af EU's medlemsstater og have erhvervet en gyldig toldangivelse og om nødvendigt en eksportlicens.

Hvem kan eksportere til EU fra Georgien i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Georgien?

For at eksportere til EU i henhold til aftalen mellem EU og Georgien skal din virksomhed være registreret i Republikken Georgien.

 

Georgiens vigtigste eksportvarer er

 • mineralske produkter
 • maskiner og apparater
 • kemiske produkter
 • transportudstyr

EU er en af Georgiens vigtigste handelspartnere. Landet arbejder derfor på at strømline sin handelslovgivning og -praksis med EU's, som især er til gavn for SMV'er, der driver handel.

Tariffer

Aftalen afskaffer de fleste toldafgifter på varer.

Industrivarer

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien fjerner 100 % af tolden på industrivarer.

Landbrugsprodukter

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien forbyder anvendelse af toldkontingenter for både import og eksport.

For import til EU er der dog nogle få undtagelser for visse følsomme landbrugsprodukter, for hvilke toldkontingenterne gælder:

Toldkontingent for hvidløg

Der anvendes et årligt toldkontingent på import af hvidløg til EU. I henhold til aftalen accepterer EU import fra Georgien på i alt 220 tons hvidløg om året. Importen i alt fastsættes efter "først til mølle" -princippet. Når det samlede beløb er overskredet, vil EU's MFN-toldsats finde anvendelse. Inden eksport kontrolleres resten af den relevante kvote.

Indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

Hvis du importerer visse frugter og grøntsager til EU, f.eks. tomater, courgetter eller ferskner, vil dine varer blive omfattet af et "indgangsprisordning". Ifølge aftalen beregnes tolden som en specifik told. Hvis de varer, du importerer til EU, opfylder kravene i henhold til oprindelsesreglerne og værdiansættes til en lavere fakturapris end den, der er angivet i den specifikke told, som importøren, skal du betale forskellen mellem det faste specifikke toldbeløb og fakturabeløbet.

Det er dog ikke obligatorisk at betale eventuelle afgifter, hvor toldværdien af den vare, du importerer fra Georgien, svarer til eller er højere end den pris, som toldkontoret giver.

Se listen over varer, der er omfattet af en indgangspris.

Skal du betale indgangsprisen for frugt og grøntsager, hvis du importerer varer fra Georgien?

I praksis har de fleste varer, der importeres fra Georgien, en værdi, der er højere end indgangsprisen, så i de fleste tilfælde vil du ikke skulle betale en indgangspris.

Antiomgåelsesundersøgelse

De fleste (forarbejdede) landbrugsprodukter er omfattet af en mekanisme til modvirkning af omgåelse, dvs. en tærskel for den samlede importmængde pr. år.Bilag II-C til associeringsaftalen mellem EU og Georgien indeholder en liste over landbrugsprodukter, som er omfattet af en mekanisme til modvirkning af omgåelse.

Det betyder, at hvis importen fra Georgien overstiger et vist niveau, kan EU suspendere de lavere toldsatser for disse varer. Tærsklen kan kun overskrides, hvis den georgiske regering kan give EU en solid begrundelse for, at de georgiske producenter har kapacitet til at producere disse varer og/eller kapaciteten til at eksportere mængder, der overstiger tærskelværdien. Hvis begrundelsen er tilfredsstillende, vil der blive givet afkald på told.

Dette gøres for at sikre, at tredjelande ikke udnytter aftalen mellem EU og Georgien og svigagtigt eksporterer til EU gennem Georgien.

 

Find den toldsats, der gælder for dit produkt i My Trade Assistent

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der viser oprindelsen for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor kan jeg finde oprindelsesreglerne?

De oprindelsesregler, der gælder i henhold til associeringsaftalen med Georgien, er defineret i tillæg I til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (PEM).Disse regler revideres, og et nyt sæt alternative oprindelsesregler bør finde anvendelse medio 2021, herunder bestemmelser om kumulering, toldgodtgørelse, tolerance og reglen om, at der ikke må foretages ændringer (se nedenfor), som vil blive lempet.

Formålet med PEM's oprindelseskonvention er at fastsætte fælles oprindelsesregler og kumulation mellem 25 kontraherende parter (EU, EFTA, Balkanlandene og FTA-partnere i EU's sydlige og østlige naboregion) og EU for at lette handelen og integrere forsyningskæderne i området.

Listen over PEM's kontraherende parter

Du kan læse mere om pan-Euro-Med-systemet i brugervejledningen.

Har mit produkt oprindelse i EU eller Georgien i henhold til PEM's konvention?

For at produktet kan komme i betragtning til den lavere takst eller nultakst, der er fastsat i PEM's konvention, skal den have oprindelse i EU eller i Georgien.

Et produkt med oprindelsesstatus, hvis det enten er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet, f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, eller reglen om direkte transport. Der er også yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler, f.eks. tolerance eller kumulering.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i et produkt, må ikke overstige en vis procentdel af dets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingsbestemmelsen — produktionsprocessen fører til en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og færdigvaren — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • der kræves en særlig fremstillingsproces, f.eks. spinding af fibre til garn. Disse bestemmelser anvendes primært i tekstil- og beklædningssektoren og i den kemiske sektor.

 

Du kan finde de gældende produktspecifikke regler i min handelsassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler som f.eks. tolerance eller kumulering.

Tolerance
 • tolerancen gør det muligt for producenten at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt ifølge den produktspecifikke regel op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • De specifikke tolerancer gælder for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der er klassificeret i kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system, jf. note 5-6 i bilag I "Indledende noter til listen i bilag II".
Kumulering

PEM's konvention indeholder to former for kumulation af oprindelse

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Georgien kan anses for at have oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes i produktionen af produktet i EU.
 • Diagonal kumulation anvendes kun, hvis der er indgået en handelsaftale

  mellem alle de berørte kontraherende parter, og disse lande anvender de samme oprindelsesregler. Kontrollér "matricen" (skema over alle gældende aftaler ved brug af PEM's konvention) med angivelse af de kontraherende parter, som Georgien kan anvende på diagonal kumulation. I april 2020 var de fælles EU-partnere og Georgien, der er berettiget til diagonal kumulation, Island, Schweiz (herunder Liechtenstein) og Norge.

 

Hvordan virker diagonal kumulation?

Diagonal kumulation er tilladt blandt flere forskellige lande, der har samme oprindelsesregler, og som har handelsaftaler med hinanden. Det er tilfældet, når en producent af varer i begge lande kan importere materialer og anvende dem, som om de havde oprindelse i deres eget land. I henhold til PEM's konvention kan en georgisk erhvervsdrivende, der fremstiller tøj til eksport til Schweiz, anvende garn med oprindelse i EU og medregne dem som havende oprindelse i Georgien. Kravet om dobbelt anvendelse, dvs. fremstilling af stoffet fra garnet (uden oprindelsesstatus) og fremstilling af tøj, er opfyldt, og det pågældende tøj anses for at have oprindelse i Georgien, når det eksporteres til Schweiz, og det vil derfor få fri adgang til det schweiziske marked.

Yderligere forklaringer vedrørende kumulation i henhold til PEM kan findes her

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i konventionen, f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, eller reglen om direkte transport.

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Georgien (og omvendt) eller gennem de kontraherende parters områder, hvor der anvendes kumulation uden at blive videreforarbejdet i et tredjeland.

Nogle operationer kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • losning
 • omladning
 • enhver anden foranstaltning, der har til formål at bevare produkter i god stand

Som dokumentation for, at disse betingelser er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges

 • et gennemgående transportdokument (f.eks. et konnossement), som omfatter passage fra eksportlandet gennem det tredjeland, som varerne er forsendt til
 • et certifikat udstedt af toldmyndighederne i det tredjeland, gennem hvilket du transporterer dine varer
 • i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Toldgodtgørelse

I henhold til PEM's konvention om handel mellem EU og Georgien er det ikke muligt at få tilbagebetalt told, der tidligere var betalt af materialer uden oprindelsesstatus, der blev anvendt til fremstilling af et produkt, som eksporteres under en favørsats.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastsat i afsnit V om oprindelsesbevis og afsnit VI om ordninger for administrativt samarbejde. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan der gøres krav på præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Påstand om, at der skal betales en særpris

For at være omfattet af en toldpræferenceordning skal importørerne fremlægge bevis for oprindelse.

Oprindelsesbeviset kan være enten

Oprindelsesbeviset er gyldigt i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • Bilag IIIa og bilag III b omfatter modeller til certifikater EUR.1 og EUR-MED og giver instrukser med hensyn til deres udfyldelse.
 • den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være indstillet på at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus

Yderligere forklaringer på, hvornår EUR.1-certifikater eller EUR-MED-certifikater skal bruges, findes på side 72 i håndbogen.

Oprindelseserklæring eller EUR-MED-oprindelseserklæring

Eksportørerne kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller i den kontraherende part i PEM's konvention ved at afgive en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan afgives enten

 • en godkendt eksportør
 • en eksportør, hvis den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 6,000 EUR.
Indgivelse af en oprindelseserklæring

Eksportøren skal indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, som identificerer produktet (bilag IVa):

"the exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... Erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse. "

Sådan udarbejder du en EUR-MED-oprindelseserklæring

I dette tilfælde er erklæringen følgende (bilag IV b)

"eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr....), erklærer, at produkterne, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse.

Kumulation med... (landets/landenes navn).

Ingen kumulation anvendt " 

Oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst officielt EU-sprog eller officielle sprog i PEM's område, jf. bilag IV a og b (erklæringen vedrørende kumulation skal altid være på engelsk).

Du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, hvis du giver toldmyndighederne et skriftligt tilsagn om, at du påtager dig det fulde ansvar for enhver erklæring, der identificerer dig.

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Kontrollen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i de importerende og de eksporterende parter
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder (den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt)

Den eksporterende parts myndigheder foretager den endelige afgørelse af oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

I henhold til aftalen tilnærmede Georgien sine tekniske standarder og bestemmelser for at matche EU's. Det betyder, at de fleste tekniske regler i Georgien vil være de samme som i EU.

Georgiens tilnærmede regler, herunder

 • akkreditering og markedsføring af produkter, som beskriver modulerne i procedurerne for overensstemmelsesvurdering
 • generel produktsikkerhed, der fastsætter kriterier for, hvad der skal tages i betragtning ved bestemmelse af et produkt som sikkert, og bestemmelse af, hvornår det er forbudt at fremstille et produkt, fordi det udgør en alvorlig sundheds- og sikkerhedsrisiko

En liste over disse forordninger og anden lovgivning, som Georgien har gennemført, jf. bilag III-B til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Georgien nåede også til enighed om ca. 21 forordninger, der dækker sundheds- og sikkerhedskravene for en lang række produkter, herunder maskiner, elevatorer, legetøj, medicinsk udstyr og simple trykbeholdere. Disse er opført i bilag III-A til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Med hensyn til standarder har Georgien vedtaget internationale og europæiske standarder på grundlag af bedste praksis. Af alle registrerede georgiske standarder er 98 % internationale og europæiske, mens 2 % er georgisk-specifikke.

Følgende standarder kan anvendes i Georgien, selv om de på frivillig basis kan anvendes

 • internationale og regionale CIS-standarder
 • standarder i EU's eller OECD's medlemslande
 • Georgiske standarder
 • Georgiens selskabsstandarder

 

Hvis du ønsker at importere varer fra en georgisk fabrikant, som har valgt at bruge deres egne specifikationer, skal du indhente en EU-overensstemmelseserklæring, der er underskrevet af den pågældende fabrikant.

EU-overensstemmelseserklæringen bekræfter og erklærer, at de pågældende produkter opfylder de relevante krav og standarder. Efter at have gjort dette kan din fabrikant så vedhæfte mærket Européenne ( CE) -mærket på deres varer, hvilket tyder på, at det har opfyldt EU's standarder.

Hvis din fabrikant vælger at dokumentere overensstemmelse gennem en EU-overensstemmelseserklæring, kan den koste mere i form af penge og tid end at arbejde med de harmoniserede EU-standarder, der giver ækvivalens.

Se de harmoniserede standarder , der er grupperet i de eksisterende sektorproduktdirektiver.

Hvordan vil jeg vide, at de varer, jeg importerer, er i overensstemmelse med EU's regler og standarder?

 • når procedurerne for overensstemmelsesvurdering er afsluttet, vil de relevante dokumenter, der ledsager din eksport fra EU til Georgien, blive udstedt i en engelsk eller en notarius georgisk oversættelse.
 • overensstemmelsesvurderingen skal udføres af et bemyndiget organ (som normalt er en specifik organisation, f.eks. et laboratorium eller et inspektions- eller certificeringsorgan).
 • Hvis du eksporterer dine varer til Georgien, kan overensstemmelsesvurderingen gennemføres af overensstemmelsesvurderingsorganet, der er akkrediteret i Georgien.
 • se listen over godkendte overensstemmelsesvurderingsorganer, hvis du importerer dine varer til EU fra Georgien.

Georgien er medlem af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel samt Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte. Import af kemikalier kan derfor være genstand for forbud eller restriktioner.Ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug er officielt kontaktpunkt for sådanne kemikalier.

EU og Georgien arbejder i øjeblikket på en form for gensidig anerkendelsesaftale, der vil give mulighed for, at visse industrivarer, der opfylder kravene om overensstemmelse, kan bringes i omsætning på et marked uden yderligere prøvning eller overensstemmelsesprocedurer.

Kontakter for tekniske krav

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed

Aftalen mellem EU og Georgien fjerner og forbyder både EU og Georgien at indføre regler, der er uberettigede. Dette er især til din fordel, hvis der er tale om mindre landbrugere, der eksporterer landbrugsvarer til Georgien.

Dette betyder ikke, at beskyttelsesniveauet i hvert af landene vil blive bragt i fare. Eftersom EU's standarder for fødevaresikkerhed er meget høje og strenge, vedtager Georgiens regering nogle af EU's SPS-lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Aftalen mellem EU og Georgien sikrer også, at reglerne om dyrevelfærd og plantesundhed afspejler EU's normer og Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

 

Hvis Georgien stadig nærmer sig EU-reglerne, hvordan eksporteres/importeres der?

Hvis du importerer vegetabilske og/eller animalske produkter til EU, skal du indhente certificering fra Georgiens kompetente myndighed. Denne certificering bør sikre, at dit produkt opfylder de relevante SPS-krav.

Under associeringsaftalen mellem EU og Georgien er Georgiens regering forpligtet til at underrette EU, når det har opnået indbyrdes tilnærmelse af reglerne om dyrevelfærd og plantesundhed og sikkerhed. Høringsprocessen med henblik på at fastslå, om der er opnået en tilnærmelse af lovgivningen, kan tage op til 360 dage.

Liste over kompetente myndigheder
 • Den nationale fødevarestyrelse (NFA) under ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug har ansvaret for at føre tilsyn med, overvåge, gennemføre planlagte og/eller uplanlagte inspektioner, foretage dokumentkontrol, udtage prøver til testning og overvågning i spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed — dette betyder også, at NFA i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled vil udøve statslig kontrol med fødevare-/foderproduktionens overensstemmelse.
  • NFA har også en veterinærafdeling, som er ansvarlig for veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter i Georgien.
  • den plantesundhedsmæssige afdeling i NFA er ansvarlig for at regulere skadegørerrisikoanalyser i Georgien
 • Ministeriet for arbejde, sundhed og sociale anliggender er ansvarligt for sundhedsrelaterede varer og foranstaltninger — det bidrager til krisestyring i fødevaresikkerhedsanliggender og deltager i indsatsen for at sikre, at der indføres standarder og parametre for fødevaresikkerhed.

For at beskytte menneskers sundhed kan der anvendes særlige importprocedurer for kosmetik og relaterede varer, herunder en hygiejnecertificeringsprocedure og en særlig registreringsprocedure for markedsadgang i Georgien. Du kan kontakte arbejds-, sundheds- og socialministeriet for at få oplysninger om eventuelle nødvendige dokumenter.

 • Skattemyndighederne er en afdeling under finansministeriet, der er ansvarlig for overholdelse af SPS-reglerne ved Georgiens ydre grænser.
 • laboratorierne er en afgørende del af det institutionelle SPS-system. Det georgiske akkrediteringscenter akkrediterer alle laboratorier, der er i overensstemmelse med anerkendte internationale standarder

Tekniske handelshindringer

Selv om de tekniske regler er vigtige, kan de til tider udgøre hindringer for den internationale handel og kan derfor være en stor byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der sinker din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der stopper din eksport til Georgien ved brug af onlineformularen. EU vil analysere situationen og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Dokumenter og procedurer i forbindelse med toldbehandling

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

De trinvise vejledninger beskriver de forskellige dokumenttyper, du skal forberede for toldbehandlingen af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve, at alle eller nogle af nedenstående elementer

 • Handelsfaktura (finder de specifikke krav til form og indhold i min handelsassistent)
 • pakkeliste
 • Importlicenser for visse varer
 • Certifikater , der viser, at produktet er i overensstemmelse med de obligatoriske produktregler, f.eks. krav til sundhed og sikkerhed, mærkning og emballering
 • Oprindelsesbevis

Af større sikkerhed kan du ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

Du kan få detaljerede oplysninger om, hvilke dokumenter du skal fremlægge for at få toldklareret for dit produkt, til min handelsassistent.

Procedurer for dokumentation og kontrol af oprindelse

For beskrivelser af, hvordan du kan bevise dine produkters oprindelse for at anmode om præferencetakster og regler for toldmyndighedernes verifikation af oprindelse, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Se oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Aftalen beskytter dine intellektuelle ejendomsrettigheder ved import og/eller eksport af dine varer til Georgien.

Varemærker og ophavsret

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien er i overensstemmelse med en række internationale aftaler, der regulerer forvaltningen af varemærker og ophavsret. Hvis ansøgningen afslås af varemærkemyndigheden, skal afgørelsen meddeles dig skriftligt med begrundelse for afslaget.

Design og patenter

Dine uafhængigt frembragte design, der har individuel karakter, beskyttes ved deres registrering i en periode på op til 25 år. Dette giver dig eneret til at bruge designet og forhindre tredjeparter, der ikke har dit samtykke, i at bruge, genskabe, sælge eller importere og/eller eksportere den.

Geografiske betegnelser

Et særligt udvalg om geografiske indikatorer, der er nedsat i henhold til aftalen mellem EU og Georgien, vil overvåge gennemførelsen af aftalen på dette område og aflægge rapport til Handelsudvalget. Yderligere oplysninger om geografiske betegnelser for landbrugsprodukter samt geografiske betegnelser for fødevarer, vin og spiritus findes i bilag XVII-C til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvordan opnås beskyttelsen?

Sapatenti er den georgiske uafhængige juridiske enhed, der er ansvarlig for at beskytte al intellektuel ejendom i landet og for at definere en politik for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du eller din repræsentant kan ansøge direkte om registrering af en geografisk betegnelse. Ansøgningen skal indgives i papirform eller elektronisk på det georgiske sprog og henvise til en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse.

Ansøgningen bør omfatte:

 • en anmodning om registrering af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse
 • ansøgerens fulde navn og adresse
 • oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse
 • navnet på de varer, for hvilke registreringen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er påkrævet

Sammen med din ansøgning om en geografisk betegnelse bør du også vedlægge et dokument, der indeholder følgende:

 • en beskrivelse af varerne og råvarerne med angivelse af deres kemiske, fysiske, mikrobiologiske og/eller organoleptiske og andre egenskaber
 • en beskrivelse af beliggenheden af det geografiske område, hvor varerne har oprindelse, med angivelse af de nøjagtige grænser
 • en beskrivelse af produktionsteknologien for varer og de produktionsbetingelser og -metoder, der er specifikke for det pågældende geografiske område i tilfælde af deres eksistens
 • de oplysninger, der bekræfter, at produkternes specifikke egenskaber og egenskaber hovedsagelig eller udelukkende er af betydning for det geografiske miljø og de menneskelige faktorer
 • dataene, der bekræfter, at varernes specifikke egenskaber, omdømme eller andre egenskaber er knyttet til dette geografiske område
  • dokumentet, der bekræfter varernes geografiske oprindelse
  • fuldmagt til at bekræfte en repræsentant

Handel med tjenesteydelser

Både den georgiske regering og EU har fastsat alle deres eksisterende begrænsninger eller forbehold med hensyn til levering af tjenesteydelser med en høj grad af gennemsigtighed. Dette bringer dig værdifuld retssikkerhed i kraft som en EU-tjenesteudbyder. En liste over forbehold vedrørende Georgien findes i bilag XIV-E, XIV-F og XIV-G i associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvordan navigerer du gennem bilagene?

Aftalen mellem EU og Georgien indeholder følgende 4 bilag med forbehold fra Georgien, som kan påvirke dig og din virksomhed.

 • Hvis du er interesseret i at etablere en virksomhed i Georgien, skal du se  bilag XIVE-E, som har en negativliste over alle de servicesektorer, hvor du ikke har adgang — det betyder, at du kan udnytte mulighederne i alle andre sektorer, som ikke er opført på listen.
 • Hvis du er interesseret i grænseoverskridende handel med dine tjenester, skal du se  bilag XIV-F , som har en positivliste over de servicesektorer, hvor du har adgang — listen indeholder alle de sektorer, hvor du har tilladelse til at handle.
 • Hvis du leder efter kandidattrainee eller vigtige personalemuligheder, se bilag XIV-G , som indeholder en liste over de sektorer eller delsektorer, hvor der gælder begrænsninger
 • Hvis du er en uafhængig professionel udbyder af kontraktbaserede tjenesteydelser, jf. bilag XIV-H,  som indeholder en liste over de forbehold, der er taget

Hvem kan etablere en virksomhed i Georgien?

Hvis De er

 • en virksomhed, aftalen mellem EU og Georgien, gør det muligt for dig at etablere eller erhverve afdelinger af din virksomhed eller repræsentationskontorer i Georgien
 • en enkeltperson, aftalen mellem EU og Georgien, giver dig mulighed for at oprette og etablere din virksomhed gennem selvstændig virksomhed eller virksomheder, der er under din kontrol.

EU's tjenesteydere vil blive behandlet på samme måde som georgiske statsborgere. Se bilag XIVE for en liste over sektorer, hvor der indføres begrænsninger for etablering.

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

Aftalen mellem EU og Georgien giver EU-tjenesteleverandører mulighed for at få adgang til det georgiske marked på samme vilkår som georgiske statsborgere. Undtagelser herfra er også opført i bilag XIV-E , XIV-F og XIV-G i associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Hvad hvis du vil flytte til Georgien midlertidigt for at arbejde?

Aftalen mellem EU og Georgien giver dig mulighed for midlertidigt at flytte til Georgien (eller EU) for at arbejde som kandidattrainee, en forretningssælger eller som en af nøglepersonalet i en virksomhed i det pågældende land.

De midlertidige opholdsperioder er følgende:

 • Den virksomhedsinternt udstationerede (nøglepersonale i en virksomhed i Georgien (eller EU) eller kandidattrainees) — op til 3 år
 • Forretningsrejsende ( f.eks. rejse for at etablere virksomhed i Georgien (eller EU) eller en erhvervsdrivende sælger) — op til 90 dage over en periode på 12 måneder
 • Kandidattrap,  ikke en virksomhedsinternt udstationeret — op til 1 år

Aftalen mellem EU og Georgien skaber også muligheder for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser i bestemte sektorer i begge lande. I denne forbindelse skal du dog

 • midlertidigt levere den pågældende tjenesteydelse som ansat i en virksomhed, der har fået tildelt en tjenesteydelseskontrakt på højst 1 år
 • have mindst 3 års erhvervserfaring i den sektor, du tilbyder kontraktbaserede tjenesteydelser
 • have en universitetsuddannelse eller en kvalifikation, der dokumenterer kendskab til et tilsvarende niveau og relevante faglige kvalifikationer

For yderligere oplysninger om de begrænsninger, der gælder for personale, praktikanter, sælgere af erhvervsdrivende og leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser, henvises til bilag G til associeringsaftalen mellem EU og Georgien.

Det georgiske nationale investeringsagentur fremmer forretningskontakter mellem Georgien og EU. Hvis du leder efter en georgisk partner, kan du kontakte Georgiens ambassade i en af EU's medlemsstater.

Offentlige indkøb

EU og Georgien har planer om gensidig adgang til markederne for offentlige indkøb i de enkelte lande på nationalt, regionalt og lokalt plan. Denne adgang vil blive opnået i faser for Georgien. Dette gælder både for offentlige kontrakter og koncessioner i de traditionelle sektorer samt i forsyningssektoren.

Aftalen mellem EU og Georgien sikrer også, at behandlingen af ansøgninger om tilbud i begge lande sker på retfærdig vis, idet den samme behandling anvendes over for lokale og udenlandske ansøgere.

Aftalen forpligter både EU og Georgien til at sikre, at

 • alle påtænkte indkøb offentliggøres — dette sker for at åbne markedet for konkurrence og give dig adgang til oplysninger om de påtænkte indkøb inden tildelingen af kontrakten
 • der gives en ikke-diskriminerende beskrivelse af kontraktens genstand, idet der fastsættes passende tidsfrister, der er tilgængelige for alle økonomiske aktører.
 • der er ikke tale om forskelsbehandling af dig som økonomisk aktør, der kan sætte dig i stand til at deltage i udbuddet
 • der er gennemsigtighed i udbudsproceduren frem til det vindende buds offentliggørelse
 • den endelige afgørelse vil blive meddelt alle ansøgere — efter anmodning, og ansøgere, som ikke får medhold, vil få en forklaring, der gør det muligt at analysere afgørelsen

Hvordan tildeles kontrakter?

Georgiens statslige agentur for offentlige indkøb (SPA) har den førende rolle med hensyn til at koordinere, gennemføre og overvåge offentlige udbud. Der er fem metoder, der anvendes til at tildele et bud

 • Elektronisk betalingsmiddel — anvendt til køb af homogene objekter, hvis værdi er lig med eller overstiger 75,182 EUR
 • Forenklet elektronisk bud — anvendt ved køb af homogene objekter til en værdi af op til 75,182 EUR
 • Forenklet udbud — der anvendes til indkøb af en værdi på under 1,880 EUR (med forskellige tærskler for diplomatiske missioner og indkøb i forbindelse med forsvar, sikkerhed og opretholdelse af den offentlige orden)
 • Projektkonkurrencer , der anvendes til indkøb af designrelaterede projekter og tjenesteydelser, på grundlag af en beslutning truffet af en ordregivende myndighed
 • Konsolideret udbud — en samlet, centraliseret offentligt udbud foretaget af SBO'et med henblik på indkøb af homogene indkøbte genstande for forskellige ordregivere

Der findes også et "register over hvide og sorte lister" på SBO'ets websted. Registret indeholder to lister.

 • sortlistede ansøgere, som ikke stiller en garanti for gennemførelse af en kontrakt og/eller nægter at underskrive kontrakten med den ordregivende myndighed, og/eller undlader at opfylde deres forpligtelser i henhold til kontrakten — disse ansøgere er blokeret for at deltage i udbud eller for at få tildelt et andet bud inden for et år, hvor de opføres på den sorte liste.
 • hvis de ansøgere, der har indsendt positivlisten, og som har opfyldt ansøgningskriterierne, ikke er under insolvensbehandling, har de ikke gæld til statsbudgettet, og hvis de for de foregående 3 år ikke har en omsætning på under 375,940 EUR

Hvad hvis du har en klage?

Den strategiske partnerskabsaftale omfatter også 6 medlemmer. Tre af medlemmerne i bestyrelsen udpeges af civilsamfundet og sikrer gennemsigtighed og uafhængighed i DRB.

Hvis du har klager over udbudssystemet, kan du henvende dig til repræsentationsorganet. Der opkræves ikke gebyrer for indgivelse og behandling af klager.

Hvordan indsender du din klage?

Du kan indsende din klage elektronisk ved at udfylde en formular på siden med bud. Når DRB bekræfter klagens legitimitet, kan DRB inden for en frist på højst ti dage underrette den ordregivende myndighed om fejlen og kræve en korrektion. Alternativt kan DRB også kræve en fuldstændig revision eller annullering af udbudskomitéens afgørelse eller indberetning af sagen til retshåndhævende myndigheder i tilfælde af en alvorlig overtrædelse. Hvis du er utilfreds med DRB's afgørelse, kan du appellere afgørelsen ved en domstol.

E-indkøb

Du kan også bruge det fælles elektroniske system, som er Georgiens portal for e-udbud. Dette giver let adgang til oplysninger om offentlige indkøb, herunder meddelelse om påtænkte indkøbsaktiviteter, adgang til elektroniske tilbudsdokumenter, elektronisk offentliggørelse af offentlige indkøb og generering af et elektronisk budskema for elektroniske operatører.

Kontakter til offentlige indkøb

Links, kontakter og dokumenter

Nationale institutioner

Repræsentationer, handelskamre og erhvervsorganisationer

Kontakter til tekniske krav

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Kontakter til offentlige indkøb

Yderligere links

Nationale institutioner

Udenrigsministeriet

Georgien overvåger importen af stoffer, der kan anvendes til fremstilling af kemiske våben. Import af visse kemikalier kan kræve en særlig godkendelse, og udenrigsministeriet er den udpegede nationale myndighed.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2945000 (udvidelse: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministeriet for økonomi og bæredygtig udvikling i Georgien

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Georgiens nationalbank

GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2406120

Georgiens nationale center for intellektuel ejendomsret

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Georgiens statistiske kontor

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2367210

E-mail:Info@geostat.ge

Enterprise Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Repræsentationer, handelskamre og erhvervsorganisationer

Den Europæiske Unions delegation i Georgien

Nino Chvheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2943763

E-mail:Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgiens mission ved Den Europæiske Union

Rue Père Eudore Devaye/Pater Eudore Devroyystraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tlf.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail:Geomission.eu@mfa.gov.ge

Websted: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Afdelingen for internationale forbindelser, det georgiske handels- og industrikammer

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia

Rapiel Eutazi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 599 25 66 55

E-mail:Info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tlf.: + 32 27491851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kontakter til tekniske krav

Georgiens nationale agentur for standarder og metrologi

Chargegi Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Den Fælles Nationale Organisation for Akkreditering (Unified National Body of Accreditation)

Al. Kazchbegi Avenue, 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS)

National Food Agency (NFA)

Marskal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Plantesundhedsafdeling, der er tildelt det nationale fødevareagentur

Marskal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2919167 (Udspændinger: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinærafdelingen i Fødevaredirektoratet

Marskal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2919167 (udvidelser: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug

Guua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Departementet for biodiversitet under ministeriet for miljøbeskyttelse og landbrug

Guua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Arbejds-, sundheds- og socialministeriet

AK. Tserelteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 272538

Revenue Service, det centrale kontor

V.Gorcalali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Informationscenter:

Tlf.: + 995 32 2299299

E-mail:Info@rs.ge

Landbrugsministeriets laboratorium

Godziasvillis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail:Contact@lma.gov.ge

Kontakter til offentlige indkøb

Det statslige agentur for offentlige indkøb

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgien

Tlf.: + 995 32 22484822

Det statslige udbudsagenturs platform

 

Websted: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ensartet elektronisk system:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • du kan finde flere oplysninger om associeringsaftalen og handelsforbindelserne mellem EU og Georgien på GD for Handels websted. Du kan også søge efter andre oplysninger om handelsforbindelserne mellem EU og Georgien
 • Hvis du er interesseret i oplysninger om gennemførelsen af DCFTA i Georgien, giver EU's inspektør oplysninger om det igangværende arbejde i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning
 • Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) giver også detaljerede oplysninger om forbindelserne mellem EU og Georgien. For at få et overblik kan du også læse et faktablad.
Del denne side:

Genveje