Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er)

Læs om EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA) med partnere i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

Et overblik

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er handels- og udviklingsaftaler, der forhandles mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). De åbner EU's markeder fuldt ud og øjeblikkeligt, mens AVS-partnerne kun delvist åbner for import fra EU i overgangsperioder.

ØPA-aftaler:

 • er en proces, der går tilbage til undertegnelsen af Cotonouaftalen.
 • er "skræddersyet" til de særlige regionale forhold.
 • er WTO-forenelige aftaler, men går videre end konventionelle frihandelsaftaler, idet der fokuseres på AVS-landenes udvikling under hensyntagen til deres socioøkonomiske forhold, herunder samarbejde og bistand for at hjælpe AVS-landene med at drage fordel af aftalerne.
 • give mulighed for et bredt handelssamarbejde på områder som f.eks. sundhedsnormer og andre standarder.
 • oprette fælles institutioner, der overvåger gennemførelsen af aftalerne og behandler handelsspørgsmål på en samarbejdsbaseret måde.
 • er udformet til at være drivkræfter for forandringer, der vil bidrage til at kickstarte reformer og bidrage til god økonomisk styring. Dette vil hjælpe AVS-partnerne med at tiltrække investeringer og sætte skub i deres økonomiske vækst.

Begunstigede lande

Samlet set er 32 AVS-lande allerede ved at gennemføre ØPA'er i 7 regioner:

To regioner i Afrika — Vestafrika og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) — har endnu ikke afsluttet deres undertegnelsesprocesser, mens EU's medlemsstater og 15 ud af 16 vestafrikanske lande og 2 ud af 5 ØAF-lande har undertegnet disse regionale ØPA'er.

Se en oversigt over gennemførelsen af ØPA'er i forskellige partnerlande.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for AVS-landene

ØPA'erne indeholder bestemmelser om asymmetrier til fordel for AVS-landene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

 • Mens EU's markeder åbnes øjeblikkeligt og fuldstændigt, har ACP'erne 15 år til at åbne for import fra EU (med beskyttelse af følsom import) og op til 25 år i ekstraordinære tilfælde. Desuden vil producenter af 20 % af de mest følsomme varer nyde permanent beskyttelse mod konkurrence.

Tariffer

 • EU indrømmer nultold og nulkvoter for import fra AVS-landene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter fra ØPA'er
 • AVS-landene udfase tolden gradvist over 15-25 år. Følsomme produkter som f.eks. fødevarer kan helt udelukkes fra liberaliseringen. Hvis importen af visse EU-varer til AVS-landene pludselig stiger, gælder der beskyttelsesforanstaltninger såsom importkontingenter. Nogle ØPA'er giver AVS-landene mulighed for at indføre nye toldsatser af specifikke udviklingsrelaterede årsager.
 • Brug søgefunktionen Min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og toldsatser for dit specifikke produkt under hensyntagen til oprindelses- og bestemmelseslandet. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Fleksible oprindelsesregler gør det muligt for AVS-landene at eksportere produkter med input fra andre lande, navnlig i nøglesektorer — landbrug, fiskeri, tekstiler og beklædning. F.eks. kan et tekstilprodukt indføres toldfrit i EU, hvis mindst ét trin i produktionen — f.eks. vævning eller strikning — fandt sted i et ØPA-land.

Tolerance

De tolerancer, der er medtaget i ØPA'erne, er mere lempelige end de sædvanlige. De beløber sig til 15 % i prisen ab fabrik på det endelige produkt i stedet for 10 %, der er forudset i de fleste af EU's aftaler. Der gælder specifikke tolerancer for tekstil og beklædning.

Kumulation

ØPA'ernes generelle bestemmelser omfatter følgende former for kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal kumulation og fuld kumulation med OLT'er og AVS-lande. Der kan være forskelle i de bestemmelser, der finder anvendelse i de forskellige ØPA'er. Tjek de relevante bestemmelser for hver ØPA. I de fleste af de gennemførte ØPA'er finder kumulering med alle AVS-landene (som defineret i hver ØPA) kun anvendelse, hvis:
  • de lande, som har opnået oprindelsesstatus, har indgået aftaler om administrativt samarbejde
  • råmaterialerne og slutprodukterne har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af de samme oprindelsesregler som dem, der er omfattet af ØPA'en.
 • Kumulation med tilgrænsende udviklingslande. Materialer med oprindelse i et naboudviklingsland (der tilhører en sammenhængende geografisk enhed), som ikke er en AVS-stat, kan betragtes som materialer med oprindelse i ØPA-landene, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Bemærk, at:
  • Listen over, hvad der betragtes som et naboland, er knyttet som bilag til hver protokol.
  • For at denne type kumulation kan finde anvendelse, skal ØPA-landene anmode om den.
  • I dette tilfælde defineres de oprindelsesregler, der gælder for input fra nabolandene, i hver ØPA.

For SADC-ØPA 'en, der har fundet midlertidig anvendelse siden 16/9/2016, er der to andre former for kumulation, der erstatter bestemmelserne om kumulation med naboudviklingslande. Det drejer sig om:

 • Kumulation med hensyn til materialer, der er omfattet af mestbegunstigelsesfritagelse (MFN) i Den Europæiske Union
 • Kumulation med hensyn til materialer med oprindelse i andre lande, der er omfattet af præference- og kontingentfri adgang til Den Europæiske Union

I praksis giver ovenstående SADC-ØPA-lande mulighed for oprindelseskumulation for alle materialer, der kan importeres til EU til nultold (dette sker enten gennem en præferenceordning med EU — herunder GSP- eller MFN-ordningen). Der indføres således en "global kumulation" for nultoldmaterialer uanset deres oprindelse for ØPA-signatarlande.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Der anvendes direkte transport mellem et land i det østlige og sydlige Afrika (ESA) og EU (eller gennem de andre lande, der er nævnt i artiklerne om kumulation). Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end et ØSA-lands eller EU's territorium.

Der anvendes direkte transport mellem et Stillehavsland og EU (eller gennem de andre lande, der er nævnt i artiklerne om kumulation). Det samme princip gælder for godstransport mellem Cariforumlandene og EU.

For SADC-ØPA erstattes de strengere betingelser for bestemmelsen om "direkte transport" af et nyt system kaldet "uændret". Reglen om, at der ikke foretages ændringer, giver mulighed for omladning, oplagring og opdeling af sendinger på tredjelandes område.

Toldgodtgørelse

Det betyder, at der kan anmodes om tilbagebetaling af told på materialer, der tidligere er blevet importeret til videreforarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en økonomisk partnerskabsaftale med EU.

Fartøjsbetingelser

Fisk, der er fanget på åbent hav og i ØPA-landenes eksklusive økonomiske zoner, kan kun anses for at have oprindelse i et ØPA-land, når de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier henviser til et fartøjs registreringssted, til det flag, under hvilket de "sejler", og til deres ejerskab.

Bemærk, at der i henhold til ØPA-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav om besætningens, skibsførernes eller officerernes nationalitet. Disse krav, som fandtes i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give fisk fanget af ØPA-lande oprindelsesstatus.

På grund af bestemmelserne om kumulation kan disse betingelser opfyldes af forskellige ØPA-lande.

Produktspecifikke oprindelsesregler

Produktspecifikke regler findes i bilag II til hver protokol. For nogle ØPA'er er der dog medtaget nogle mere lempede regler i bilag 2A.

Brug søgefunktionen Mine handelsassistent til at finde de regler, der gælder for dit specifikke produkt, på grundlag af dets oprindelsesland og bestemmelsesland.

Undtagelser

I forlængelse af disse bestemmelser er der indrømmet undtagelser fra den specifikke regel for en vare i henhold til forskellige ØPA'er. Cariforum-ØPA'en gav f.eks. Den Dominikanske Republik en undtagelse (se Cariforum-ØPA'en om specifik regel for beklædningsgenstande), ØPA'erne for henholdsvis ESA og Stillehavsområdet indrømmede en for tunfiskekonserves (se ØSA-ØPA for den særlige regel for tunfiskekonserves), og endelig er SADC-ØPA-landene blevet indrømmet undtagelser i flere områder, herunder for tun og hummer. (se for Namibia en særlig regel for hvid tun og for Mozambique som en særlig regel for rejer og hummer).

Oprindelsesbevis

 • For at blive godkendt eksportør skal du over for toldmyndighederne kunne bevise, at dine produkter har oprindelsesstatus, og alle andre krav, de måtte pålægge.

Toldmyndighederne kan inddrage din status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug. Kontakt dine toldmyndigheder for at få mere at vide om procedurerne.

 • For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i ØPA-lande ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Dette kan være enten
  • et varecertifikat EUR.1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal på anmodning kunne fremlægge dokumentation for de pågældende produkters oprindelsesstatus og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
  • en fakturaerklæring udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af 6 000 EUR eller derunder eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi
 • Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

 

De relevante modeller til varecertifikat EUR.1 og fakturaerklæring findes i hver ØPA-aftale som bilag til protokollen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen over handelsassistenter. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Procedurer for bevis og kontrol af oprindelse

For en beskrivelse af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at kunne anmode om en præferencetoldsats, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.  

Andre dokumenter

Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre (konkurrence, handel og bæredygtig udvikling)

Udvælgelsesprøve

 • Siden 2014 har EU indstillet eksportsubsidierne for alle varer, der eksporteres til ØPA-lande.
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktion og handelsforvridning
 • Hvis den lokale industri trues på grund af stigende import fra Europa, giver ØPA'erne mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'erne er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. ØPA'erne indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling i EU-aftaler.

 • "Klausulen om manglende gennemførelse" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere indvirkningen af gennemførelsen af ØPA'er på parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmer en klar rolle.

Regional integration

ØPA'erne har til formål at bidrage til regional økonomisk integration. Regionale præferenceklausuler i ØPA'er fastsætter, at lande i samme region mindst giver hinanden de samme fordele som dem, de gør over for EU.

ØPA'er handler derfor lige så meget om handel mellem landene i en ØPA som om handel med EU.

 • EU yder udviklingsbistand og foranstaltninger til kapacitetsopbygning på handelsområdet for at hjælpe AVS-landbrugere med at overholde sundheds- og plantesundhedsstandarder og andre landbrugsstandarder.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

Sammen med alle ØPA'er yder EU teknisk bistand til bistand til handel. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og reducere papirarbejdet. For dig betyder det mindre besvær i forbindelse med toldbehandling.

Nyttige links og dokumenter

Se pjecen Putting Partnership in Practice. Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)

Del denne side:

Genveje