Όρος στο γλωσσάριο:

Μη διενέργεια εργασιών

Ρήτρα η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων και αφορά τη μεταφορά καταγόμενων προϊόντων από το έδαφος του ενός μέρους στο έδαφος του άλλου. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, τα εμπορεύματα διέρχονται ή σταματούν σε χώρα που δεν είναι ούτε η χώρα εταίρος ούτε η χώρα της ΕΕ, η διάταξη επιτρέπει τον διαχωρισμό των αποστολών σε τρίτη χώρα και ορισμένες άλλες πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα διαμετακόμισης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις