Detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine između EU-a i Ukrajine

EU i Ukrajina privremeno primjenjuju Sporazum o pridruživanju od studenoga 2014. Kao dio tog sporazuma o pridruživanju, područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA) privremeno se primjenjuje od siječnja 2016. Njime se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Ukrajinu. Sporazumom se olakšava trgovina povećanjem učinkovitosti carinskih postupaka i postupnim približavanjem ukrajinskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući norme, s onima EU-a.

Ukratko o sporazumu

EU i Ukrajina privremeno primjenjuju svoje detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine (DCFTA) od 1. siječnja 2016. kao dio šireg Sporazuma o pridruživanju, čije se političke odredbe i odredbe o suradnji privremeno primjenjuju od studenoga 2014. Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine otvara tržišta robe i usluga na obje strane, na temelju predvidljivih i provedivih trgovinskih pravila.

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazum o pridruživanju

 • poduzećima iz EU-a omogućuje se lakši i cjenovno pristupačniji uvoz iz Ukrajine i izvoz u nju
 • uvodi niz prednosti za vaše poduzeće, kao što su ukidanje carina te učinkovito i brzo olakšavanje prometa putem carine na međunarodnim granicama

 

EUje jedan od najvećih trgovinskih partnera Ukrajine, što znači da postoji nekoliko mogućnosti za uvoz i izvoz iz EU-a u Ukrajinu i obrnuto. Ključna izvozna roba su sirovine kao što su željezo, čelik, rudarski proizvodi, poljoprivredni proizvodi, strojevi i kemijski proizvodi. Ukrajina trenutačno radi na pojednostavnjenju politika u korist malih poduzeća pri trgovanju s EU-om. Mala poduzeća mogu dobiti potporu i u okviru vodeće inicijative EU-a za MSP-ove.

Tarifa

Sporazumom između EU-a i Ukrajine poboljšava se konkurentnost europskih poduzeća na ukrajinskom tržištu i obrnuto. Općenito, kad je riječ o trgovini robom, sporazumom je ukinuta većina carina – EU: 98,1 % i Ukrajina: 99,1 %.

Industrijska roba

Iako je velik dio carina na industrijske proizvode ukinut stupanjem na snagu sporazuma, dogovorena su prijelazna razdoblja za niz proizvodnih linija.

EU

Sporazumom je uklonjeno 94,7 % tarifnih stavki.

EU i dalje postupno ukida carine za nekoliko proizvoda u sljedećim prijelaznim razdobljima

 • minerali – 2019.
 • kemikalije – 2021.
 • gnojiva – 2023.
 • proizvodi od drva – 2021.
 • obuća – 2021.
 • proizvodi od bakra – 2021.
 • proizvodi od aluminija – 2023.
 • automobili i većina motornih vozila – 2023.
Ukrajina

Stupanjem na snagu sporazuma 49,2 % industrijskih proizvoda moglo bi ući u Ukrajinu bez carina.

Predviđa se povećanje udjela izvoza EU-a koji je Ukrajina liberalizirala na 96 % do 2023. To daljnje postupno ukidanje carina odnosi se na sljedeće proizvodne linije:

 • minerali – 2023.
 • organske kemikalije – 2019.
 • gnojiva – 2019.
 • gume – 2021.
 • kožni proizvodi – 2021.
 • tekstil kao što su pokrivala za glavu – 2019.

Ukrajinski sektor motornih vozila također će imati prijelazno razdoblje do 2026., što je rezultat pregovora dogovorenih u okviru WTO-a 2008.

Poljoprivredni proizvodi

EU

Uvozne carine na većinu poljoprivrednih proizvoda uvezenih u EU 2016. smanjene su na nulu. Carinske kvote primjenjuju se na ostale poljoprivredne proizvode koji nisu liberalizirani. Tim se kvotama upravlja prema redoslijedu prijave ili na temelju uvoznih dozvola. Popis svih carinskih kvota za EU i Ukrajinu nalazi se u dodacima 1. i 2. Prilogu I.-A.

Ukrajina

Gotovo polovina ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda liberalizirana je stupanjem na snagu sporazuma, ali mali broj proizvoda podliježe prijelaznom razdoblju do 2023.

Neće se sve uvozne carine Ukrajine smanjiti na nulu

 • do 2026. 8,7 % poljoprivredno-prehrambenih carina na robu kao što su mliječni proizvodi, jaja, šećer, životinjska ulja i masti podlijegat će ograničenim linearnim smanjenjima za 20 – 60 % – preostala carina primjenjivat će se nakon toga.
 • za šećere, meso peradi i svinjsko meso primjenjivat će se carinske kvote – roba uvezena unutar navedenih količina oslobođena je carine

Sporazumom između EU-a i Ukrajine objema stranama zabranjuje se primjena izvoznih carina. Međutim, vlada Ukrajine pristala je do 2026. postupno ukinuti postojeće izvozne carine na određenu robu, uključujući stoku i skrivanje sirovina, sjeme nekih vrsta uljarica i vrste metala. Više informacija o tome dostupno je u Prilogu I.-C Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Predviđen je poseban zaštitni mehanizam za izvoz iz Ukrajine koji traje do 2031. To znači da je Ukrajini dopušteno uvesti dodatnu pristojbu na izvoznu carinu za nekoliko roba, kao što su sirovine za kožu, sjemenke suncokreta i vrste metala, čelika i bakra ako tijekom godišnjeg razdoblja kumulativni obujam izvoza iz Ukrajine u EU premaši razinu aktiviranja. Više informacija o tome dostupno je u Prilogu I.-D Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

 

Pronađite carinsku stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod u odjeljku Moji pomoćnik za trgovinu.

Pravila podrijetla

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati ispunjavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Pogledajte interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji pomoćnik za trgovinu kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije opravilima o podrijetlui postupcima u vezi s podrijetlom mogu se pronaći u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, možete pronaći uvod u glavne koncepte u odjeljku o robi.

Pravila podrijetla

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom pravila su Konvencije PEM ( Regionalna konvencija o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla) (SL L 54, 26.2.2013., str. 4.). Zahtjevi za pravila o podrijetlu na temelju Konvencije PEM definirani su u Prilogu 2. Dodatku I. Konvenciji PEM. Ta su pravila u postupku revizije i novi skup alternativnih pravila o podrijetlu trebao bi se primjenjivati sredinom 2021., uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, dopuštenom odstupanju i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku), koje će se ublažiti.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji između 25 ugovornih stranaka (EU, EFTA-e, balkanskih zemalja i partnera u sporazumima o slobodnoj trgovini u regiji južnog i istočnog susjedstva EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuromediteranskom sustavu dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Ukrajine u skladu s Konvencijom PEM?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu tarifu na temelju Konvencije PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Ukrajine.

Proizvod „podrijetlom” ako je

 • u cijelosti dobiveno u EU-u ili Ukrajini, ili
 • proizvedeni u EU-u ili Ukrajini uporabom materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za određene proizvode utvrđenima u Prilogu II. Dodatku I. Konvenciji PEM
  Vidjeti i Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Za određene proizvode postoje alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak II.

Proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti kako biste se uskladili s pravilima za određene proizvode, primjerice s dopuštenim odstupanjem ili kumulacijom.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav poglavlje 47.)
 • posebne radnje – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako biste se uskladili s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja
 • pravilom o dopuštenom odstupanju proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica.
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. HS-a, koji su navedeni u napomenama 5. i 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”
Kombiniranje

Konvencijom PEM predviđena su dva načina kumuliranja podrijetla

 • dvostrana kumulacija – materijali podrijetlom iz Ukrajine mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • dijagonalna kumulacija – materijali podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje ima li konačni proizvod s podrijetlom pravo na povlašteni pristup pri izvozu u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranske zone – dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako je na snazi sporazum o trgovini između svih predmetnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu.
  Provjerite „matricu” (tablica koja sadržava sve sporazume na snazi primjenom Konvencije PEM) u kojoj se navode ugovorne stranke s kojima Ukrajina može primijeniti dijagonalnu kumulaciju (u travnju 2020., zajednički partneri EU-a i Ukrajine koji ispunjavaju uvjete za dijagonalnu kumulaciju bili su Island, Švicarska (uključujući Lihtenštajn)

 

Kako djeluje dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija javlja se u nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i imaju sporazume o slobodnoj trgovini. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da su podrijetlom iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM ukrajinski trgovac koji priprema odjeću u Ukrajini za izvoz u Švicarsku može upotrijebiti tkanine podrijetlom iz EU-a za proizvodnju odjeće i može ih smatrati proizvodima podrijetlom iz Ukrajine. Ispunjen je zahtjev za dvostruku pretvorbu, tj. proizvodnja tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnja odjeće te se smatra da je odjeća podrijetlom iz Ukrajine kada se izvozi u Švicarsku te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa švicarskom tržištu.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji PEM-a dostupna su ovdje.

Drugi zahtjevi

Proizvod mora ispunjavati i sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Ukrajinu (i obrnuto) ili preko državnih područja ugovornih stranaka s kojima se primjenjuje kumulacija bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neki postupci mogu se provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Dokaz da su ti uvjeti ispunjeni dostavlja se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (npr. teretnica) koja obuhvaća prolaz iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju preko koje je roba prošla
 • potvrda koju su izdala carinska tijela treće zemlje kroz koju prevozite robu
 • ako to nije moguće, bilo koja dokazna isprava

Povrat carine

U skladu s Konvencijom PEM u trgovini između EU-a i Ukrajine nije moguće dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Pojašnjavaju, na primjer, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu vrijedi četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • Prilog III. sadržava ogledne primjerke potvrda EUR.1 i EUR-MED te daje upute za njihovo ispunjavanje.
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada se koristiti potvrda EUR.1 ili EUR-MED nalaze se na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može podnijeti

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo koji izvoznik, ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

Izvoznik bi trebao na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod (Prilog IV.) otipkati, otisnuti pečat ili tiskati sljedeću izjavu:

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su ti proizvodi, osim ako je jasno naznačeno drukčije,... preferencijalnog podrijetla.”

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu EUR-MED

U tom slučaju izjava je sljedeća (Prilog IV.):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su ti proizvodi, osim ako je jasno navedeno drukčije,... povlaštenog podrijetla.

primjenjuje se kumulacija s... (ime zemlje/zemalja).

- ne primjenjuje se kumulacija

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na službenim jezicima u zoni PEM kako je navedeno u Prilogu IV. (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek mora biti na engleskom jeziku).

Izjavu o podrijetlu morate potpisati ručno. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificira vas.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Sporazumom između EU-a i Ukrajine predviđa se usklađivanje zakonodavstva, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti između Ukrajine i EU-a. Stoga proizvođači iz Ukrajine moraju ispunjavati samo jedan skup zahtjeva za stavljanje svojih proizvoda na tržište EU-a i Ukrajine.

Usklađeni propisi Ukrajine uključuju:

 • akreditacija i stavljanje na tržište proizvoda, u kojima su utvrđeni moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti
 • opća sigurnost proizvoda, utvrđivanje kriterija o tome što treba uzeti u obzir pri procjeni sigurnosti proizvoda i određivanje kada zabraniti proizvod jer predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Popis svih 27 propisa kojima su obuhvaćeni sigurnosni zahtjevi za širok raspon proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske uređaje i jednostavne tlačne posude, vidjeti Prilog III. Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

Kad je riječ o standardima, Ukrajina je

 • donosi međunarodne i europske norme u skladu s najboljom praksom
 • obvezao se na ukidanje svih proturječnih nacionalnih standarda. To uključuje sve proturječne GOST standarde (Gosudarstvenny Standart) koji se primjenjuju u postsovjetskim državama
Kako ću znati da je roba koju uvozim u EU u skladu s propisima i standardima EU-a?

Suradnja stranaka u postupcima nadzora tržišta i ocjenjivanja sukladnosti znači da ako u EU izvozite visokorizičnu robu kao što su tlačne posude, dizala i određeni strojevi, potrebno je samo ocjenjivanje sukladnosti koje provodi prijavljeno tijelo (laboratorije ili druga inspekcijska i certifikacijska tijela koja je akreditirala ukrajinska vlada).

Pronađite popis 114 imenovanih tijela Ukrajine uključenih u ocjenjivanje sukladnosti proizvoda, a sve je akreditirala Nacionalna akreditacijska agencija Ukrajine

Ako želite uvoziti robu u EU iz Ukrajine, morat ćete proći postupak dokazivanja sukladnosti s pomoću EU izjave o sukladnosti koju je potpisao vaš proizvođač. Nakon što to učini, proizvođač može staviti oznaku CE na svoje proizvode ako je to potrebno.

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine sklopit će se Sporazum o sukladnosti i ocjenjivanju te prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA). Riječ je o vrsti sporazuma o uzajamnom priznavanju između EU-a i Ukrajine. U skladu s tim sporazumom EU i Ukrajina omogućit će da se industrijski proizvodi navedeni u prilozima ACAA-u koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti stave na tržište bez dodatnih postupaka ispitivanja ili postupaka provjere sukladnosti.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i bilja

Za izvoz iz Ukrajine ili neometan uvoz u EU iz Ukrajine ili obrnuto postoje određena pravila o zdravlju i sigurnosti bilja i životinja između Ukrajine i EU-a koja biste trebali znati. Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine usklađena su brojna sanitarna i fitosanitarna pravila te je strankama zabranjeno uvođenje neopravdanih prepreka.

Kad je riječ o bolestima životinja ili biljaka, uključujući štetne organizme, postoje postupci za priznavanje statusa područja slobodnog od štetnih organizama u određenim regijama. To je namijenjeno za potrebe trgovine i za obavješćivanje o rizicima za javno zdravlje, zdravlje životinja ili bilja. U slučaju da zemlja uvoznica treba poduzeti mjere za kontrolu ozbiljnog rizika za zdravlje, Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine omogućuje se poduzimanje privremenih mjera ograničavanja uvoza. Međutim, one se provode tako da se poremećaji u trgovini između tih dviju zemalja svedu na najmanju moguću mjeru. Više informacija o postupcima dostupno je u Prilogu VI. Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Sanitarna i fitosanitarna kontrola u Ukrajini

Vlada provodi tri vrste nadzora državne granice:

Sanitarna i epidemiološka kontrola

Cilj je zaštititi zemlju od širenja bolesti te provesti testove kojima se osigurava sukladnost robe sa sanitarnim standardima. Ta je vrsta kontrole obvezna i uglavnom se primjenjuje na uvezene prehrambene proizvode, neke potrošačke proizvode i izvoz suncokretovih ulja. Roba koja pripada kategoriji poljoprivrednih proizvoda neće podlijegati sanitarnoj i epidemiološkoj kontroli.

Veterinarska i sanitarna kontrola

Cilj je te kontrole spriječiti širenje bolesti životinja. Veterinarska i sanitarna kontrola obično se primjenjuje na izvoz, uvoz i provoz životinja, reprodukcijskog materijala, bioloških proizvoda, patološkog materijala, veterinarskih pripravaka, proizvoda za njegu životinja, dodataka hrani za životinje, premiksa i proizvoda životinjskog podrijetla (uključujući mesne proizvode, jaja, mlijeko, ribu i med).

Fitosanitarna kontrola

Ta vrsta kontrole ne samo da sprečava širenje štetnih organizama, već je osmišljena i za nadzor režima karantene. Fitosanitarna kontrola primjenjuje se na izvoz, uvoz i provoz bilja i biljnih proizvoda (uključujući prehrambene proizvode), ambalažu, prijevozna sredstva, tlo i druge proizvode koji šire regulirane štetne organizme.

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke u trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu predstavljati prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom preprekom koja usporava vaše poslovanje ili vas sprječava u izvozu, možete nam reći
 • prijavite što znači zaustaviti izvoz u Ukrajinu s pomoću internetskog obrasca – EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke elemente navedene u nastavku.

 • trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u odjeljku Moji pomoćnik za trgovinu).
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti, možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje za svoj proizvod posjetite Moji pomoćnik za trgovinu.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za traženje povlaštenih tarifa i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i zemljopisni pokazatelji

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu vaše robe u Ukrajinu.

Žigovi i autorska prava

Sporazum između EU-a i Ukrajine u skladu je s nekoliko međunarodnih sporazuma kojima se uređuje upravljanje žigovima i autorskim pravima, čime se osigurava pravedan i transparentan sustav za registraciju žigova. Ako uprava za žigove odbije zahtjev, odluka se mora priopćiti podnositelju zahtjeva u pisanom obliku i moraju se navesti razlozi za odbijanje. Žig se može opozvati ako se nije stvarno rabio u roku od pet godina na državnom području na kojem je registriran.

Dizajni i patenti

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine vaši neovisno izrađeni dizajni s individualnim karakterom zaštićeni su registracijom u trajanju do 25 godina. Time ćete steći isključivo pravo na upotrebu dizajna i spriječiti treće strane da ga upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze bez vašeg pristanka.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Posebni odbor za geografske pokazatelje osnovan na temelju sporazuma između EU-a i Ukrajine pratit će provedbu sporazuma u vezi s intelektualnim vlasništvom i izvješćivati Odbor za trgovinu.

Trgovački nazivi

Prijave žiga trebale bi se podnijeti Ukrajinskom institutu za intelektualno vlasništvo (Ukrajinski PTO), državnom poduzeću.

Za prijavu žiga u Ukrajini bit će vam potrebni sljedeći dokumenti i informacije:

 • vaše puno ime
 • zemlja u kojoj je subjekt osnovan
 • adresa i WIPO oznaka zemlje
 • slika i opis žiga koji tražite
 • opis ako žig sadrži verbalni element
 • naznaku boje žiga
 • popis proizvoda i/ili usluga za koje se podnosi zahtjev na temelju odgovarajuće međunarodne klasifikacije iz Nicanske klasifikacije
 • datum, zemlja i broj prijave prava prvenstva ili datum izložbe (ako se traži pravo prvenstva u skladu s Pariškom konvencijom)
 • ovjerenu presliku prijave prava prvenstva ili dokument kojim se potvrđuje izlaganje izložbi s ugrađenim žigom za koji je podnesena prijava na službeno priznatoj međunarodnoj izložbi
 • punomoć koju je potpisala ovlaštena osoba u ime podnositelja zahtjeva

Postupak registracije je sljedeći:

 • ako vaša dokumentacija za prijavu ispunjava uvjete, bit ćete obaviješteni o datumu podnošenja
 • provjeravaju se dokumenti koje ste podnijeli kako bi se osiguralo da su u skladu s formalnim zahtjevima ukrajinskog Zakona o žigovima – ako je vaš zahtjev u skladu, ispituje se njegova osnovanost.
 • ispitivanje merituma – provjerava se ispunjava li vaša prijava žiga uvjete za zaštitu, kako je utvrđeno ukrajinskim pravom, te se pretražuju identitet i sličnost

Oznaka zemljopisnog podrijetla

Prvo, da biste se registrirali za oznaku zemljopisnog podrijetla u Ukrajini, zahtjev morate podnijeti na ukrajinskom jeziku. Dokumente možete podnijeti na stranom jeziku i dostaviti prijevod na ukrajinski jezik najkasnije tri mjeseca od datuma podnošenja prijave. Nakon što primi vaš zahtjev i popratnu dokumentaciju, ocijenit će ih Ukrajinski institut za intelektualno vlasništvo.

Vaš zahtjev mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za registraciju oznake izvornosti proizvoda, oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda ili prava na upotrebu registrirane kvalificirane oznake podrijetla proizvoda s informacijama o podnositelju zahtjeva i njegovoj adresi
 • oznaka izvornosti proizvoda koje tražite ili oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda koje tražite
 • naziv robe za koju podnosite zahtjev za registraciju navedene oznake podrijetla ili pravo na upotrebu registrirane kvalificirane oznake podrijetla
 • naziv i granice zemljopisnog mjesta proizvodnje robe i na koje se odnose posebna svojstva, kvalitete ili ugled
 • opis posebnih svojstava, kvaliteta, ugleda ili drugih obilježja robe
 • podaci o uporabi tvrdnje o kvalificiranom navođenju podrijetla robe na etiketi i označivanju robe
 • podaci o tome kako su određena svojstva, svojstva ugleda robe povezana s prirodnim uvjetima ili ljudskim čimbenikom navedenog zemljopisnog mjesta

Napominjemo da ćete kao strani podnositelj zahtjeva u Ukrajini uz svoj zahtjev morati dostaviti i dodatne popratne dokumente. Ti dokumenti trebaju potvrditi

 • pravna zaštita kvalificirane oznake podrijetla robe koju tražite u relevantnoj državi članici EU-a
 • vaše pravo na uporabu kvalificiranog navođenja podrijetla robe

Trgovina uslugama

Vlada Ukrajine i EU utvrdili su sva postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga uz visoku razinu transparentnosti. Rezerve koje je donijela Ukrajina nalaze se u prilozima XVI.-D do F.

Kako prolazite kroz priloge?

Sporazum između EU-a i Ukrajine sadržava tri priloga s kojima biste trebali biti upoznati pri izvozu. Oni sadržavaju rezerve koje je Ukrajina iznijela za izvoznike iz EU-a.

 • UPrilogu XVI.-D nalazi se negativan popis svih uslužnih sektora na koje se primjenjuju posebna ograničenja pri osnivanju poduzeća u Ukrajini. To znači da možete iskoristiti prilike u svim sektorima koji nisu navedeni. Ograničenja su podijeljena na popis onih koja se primjenjuju na sve sektore ili podsektore te popis u kojem su izražene posebne rezerve po sektoru ili podsektoru.
 • U Prilogu XVI.-E nalazi se pozitivan popis uslužnih sektora u kojima možete obavljati prekograničnu trgovinu uslugama. Na popisu su navedeni svi sektori u kojima smijete trgovati.
 • UPrilogu XVI.-F navode se rezerve u pogledu ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka

Tko može osnovati poduzeće u Ukrajini?

Ako ste

 • poduzeće, sporazum između EU-a i Ukrajine omogućuje vam osnivanje ili stjecanje podružnica svojeg poduzeća ili predstavništava u bilo kojoj zemlji
 • sporazum između EU-a i Ukrajine pruža vam mogućnost osnivanja i osnivanja poduzeća putem samozapošljavanja ili poduzeća koja su pod vašom kontrolom.

Prema vama će se postupati jednako kao prema državljanima Ukrajine i obrnuto. U Prilogu XVI.-D naveden je popis sektora u kojima se nalaze ograničenja poslovnog nastana.

Prekogranično pružanje usluga

Ako ste zainteresirani za prekogranično pružanje usluga, dopušteno vam je pružanje usluga Ukrajini (i obrnuto) pod istim uvjetima kao i državljanima Ukrajine. Primjenjuju se sljedeće iznimke:

 • sektori kao što su javnobilježničke usluge, vlasništvo nad šumama ili vođenje obrazovnih ustanova, u kojima vlada Ukrajine zahtijeva da pružatelj usluga ima ukrajinsko državljanstvo, ili poštanske usluge, u kojima pružatelj usluga mora dobiti dozvolu
 • sektori koji su potpuno isključeni iz sporazuma, npr. audiovizualne usluge, nacionalna pomorska kabotaža te usluge domaćeg i međunarodnog zračnog prijevoza – u članku 92. Sporazuma između EU-a i Ukrajine naveden je popis tih posebnih usluga

U sektorima u kojima vam je dopušten pristup tržištu Ukrajine (i obrnuto) sporazumom između EU-a i Ukrajine uklanjaju se sljedeća ograničenja:

 • ograničenje broja pružatelja usluga
  • to se može postići zahtjevom za ispitivanje gospodarskih potreba, primjenom sustava kvota ili zakonima kojima se promiču monopoli ili isključivi pružatelji usluga, čime se ograničava ulazak drugih pružatelja usluga na tržište.
 • ukupna vrijednost uslužnih transakcija ili imovine
 • ukupan broj uslužnih operacija ili ukupna količina rezultata usluge

U Prilogu XVI.-E nalazi se pozitivan popis uslužnih sektora u kojima možete obavljati prekograničnu trgovinu uslugama. Na popisu su navedeni svi sektori u kojima smijete trgovati. Zbog toga svaki uslužni sektor koji se ne nalazi na popisu ima ograničenja. Više informacija o popisu uslužnih sektora u kojima imate pristup tržištu potražite u Prilogu XIV.E Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Privremeni boravak

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine dopušteno vam je privremeno preseljenje u Ukrajinu kako biste radili kao diplomirani vježbenik, prodavatelj poduzeća ili jedno od ključnih zaposlenika poduzeća u toj zemlji. Na primjer, ako ste viši član osoblja odgovoran za osnivanje ili vođenje objekta.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • osoba premještena unutar društva (ključno osoblje trgovačkog društva u Ukrajini (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do tri godine
 • poslovni posjetitelj (npr. putovanje radi osnivanja poduzeća u Ukrajini (ili EU-u) ili prodavatelj poduzeća) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • diplomirani vježbenik koji nije osoba premještena unutar društva – do godinu dana

Ako ste ugovorni pružatelj usluga, sporazumom između EU-a i Ukrajine stvaraju se i prilike za vas u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu morate:

 • privremeno pružati predmetnu uslugu kao zaposlenik subjekta koji je sklopio ugovor o pružanju usluga za najviše godinu dana
 • imati najmanje tri godine radnog iskustva u sektoru u kojem nudite ugovorne usluge
 • imati sveučilišnu diplomu ili dokaz o kvalifikaciji kojim se dokazuje jednakovrijedno znanje i odgovarajuće stručne kvalifikacije

 

Više informacija o

 • poštanske kurirske usluge, vidjeti članke 109. – 114. Sporazuma između EU-a i Ukrajine
 • elektroničke komunikacije, vidjeti članke 115. – 124. Sporazuma između EU-a i Ukrajine
 • financijske usluge, vidjeti članke 125. – 133. Sporazuma između EU-a i Ukrajine
 • elektronička trgovina, vidjeti članke 139. – 143. Sporazuma između EU-a i Ukrajine; i međunarodni pomorski promet vidjeti članke od 135. do 138. Sporazuma između EU-a i Ukrajine.

Javna nabava

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine EU i Ukrajina obvezuju se osigurati pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe, usluga ili građevinarstva i koncesija u tradicionalnim sektorima, kao i u sektoru komunalnih usluga. Otvaranje tržišta odvija se postupno u okviru sporazuma između EU-a i Ukrajine.

Sporazumom se osigurava i jednako postupanje prema ukrajinskim ponuditeljima i ponuditeljima iz EU-a pri podnošenju ponuda.

Sporazumom između EU-a i Ukrajine obvezuju se EU i Ukrajina da osiguraju ispunjavanje sljedećih uvjeta kad je riječ o natječajima:

 • pozivi na podnošenje ponuda pravilno se objavljuju i objavljuju na internetu. Time se svim zainteresiranim poduzećima omogućuje pristup informacijama o predstojećim natječajima.
 • objavljene informacije uključuju najvažnije elemente ponude, kao što su predmet budućeg ugovora, primjenjivi rokovi ili uvjeti za podnošenje ponuda.
 • ne postoji izravna ili neizravna diskriminacija poduzeća iz Ukrajine ili EU-a koja bi ih spriječila u ispunjavanju uvjeta za natječaj.
 • transparentnost i jednako postupanje osigurani su tijekom cijelog natječajnog postupka
 • odluka o dodjeli ugovora priopćuje se svim podnositeljima zahtjeva, a razlozi za to što nisu odabrani ponuditelj dostavljaju se na zahtjev.
 • u slučaju spora, trgovačka društva imaju zakonsko pravo pokrenuti postupak pred nadležnim nacionalnim tijelima za preispitivanje.

Poveznice, kontakti i dokumenti

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Kontakti za tehničke zahtjeve

Ukrajinski centar za znanost, istraživanje i osposobljavanje za certifikaciju, standarde i kvalitetu

 

2 Ulica Svyatoshinskaya, 03115 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44452 – 3396

Tel. i telefaks: + 380 44452 – 6907

E-pošta: secretar.ukrndnc@gmail.com

Web -mjesto: http://uas.org.ua

Državna inspekcija za sigurnost hrane i zaštitu potrošača

 

174 Ulica Antonovycha, 03680 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 9244

Web -mjesto: http://www.consumer.gov.ua/


Državna regulatorna služba Ukrajine

 

9/11 Arsenalna ulica, 01011 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44254 – 5673

Telefaks: + 380 44254 – 4393

E-pošta: inform@dkrp.gov.ua

Web -mjesto: http://www.drs.gov.ua

Odjel za tehničke propise Ministarstva gospodarskog razvoja i trgovine Ukrajine

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 8564

Telefaks: + 380 44528 – 9014

E-pošta: dtr@me.gov.ua

Web -mjesto: http://www.me.gov.ua

Web -mjesto: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Ministarstvo poljoprivrede i hrane Ukrajine

24 Ulica Khreshchatyk, 01001 Kijev, Ukrajina

Podaci za kontakt za žalbe građana:

Tel.: + 380 44279 – 8474

E-pošta: zvg@minagro.gov.ua

Odjel za obradu
korespondencije:

Tel.: + 380 44278 – 8171

Tel. i telefaks: + 380 44278 – 7602

E-pošta: info@minagro.gov.ua

Ministarstvo gospodarskog razvoja i trgovine

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44253 – 9394

Telefaks: + 380 44253 – 6371

E-pošta: meconomy@me.gov.ua

Ministarstvo zdravstva Ukrajine

Javni ured za prihvat

41 Jaroslavska ulica, 04071 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44425 – 0526

Ministarstvo ekologije i prirodnih resursa

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kijev 03035, Ukrajina

 

Javni prijem

Tel.: + 380 44206 – 3302

E-pošta: gr_priem@menr.gov.ua

 

Javna referentna jedinica

Tel.: + 380 44206 – 3115

 

Centar za medije

Tel.: + 380 44206 – 3174

E-pošta: press@menr.gov.ua

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice