Hälso- och konsumentskydd för djur- och växtprodukter

Denna sida tjänar som referensdokument endast för EU-omfattande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på det mottagande EU-landet. Se min handelsassistent för fullständiga uppgifter.

Observera att på den här sidan finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Djurhälsa

Obligatoriska villkor för import av djur och produkter av animaliskt ursprung till EU (sanitärt godkännande, godkända anläggningar, hälsointyg, hälsokontroller, den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel (CVED)

 

Hälsokontroll av levande djur

Levande djur kan endast importeras till EU om de kommer från ett tredjeland som finns med på en positivlista över länder som är berättigade till det aktuella djuret, åtföljs av vederbörliga intyg och har klarat de obligatoriska kontrollerna vid den berörda medlemsstatens gränskontrollstation.

 

Hygienkontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Import av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel ska uppfylla följande hälsokrav som gäller bland annat hygienkrav för allmänheten och skydd av boskap, godkännande av djurhälsa och godkända anläggningar.

 

Hygienkontroll av produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda att användas som livsmedel

EU:s import av animaliska produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel måste överensstämma med de allmänna bestämmelserna om folkhälsa och djurhälsa. Detta görs för att garantera höga hälso- och säkerhetsnivåer i hela livsmedels- och foderkedjan och undvika spridning av sjukdomar som är farliga för boskap eller människor.

 

Hygienkontroll av fiskeriprodukter avsedda att användas som livsmedel

Import av fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel ska uppfylla de allmänna hälsokrav som gäller för godkännande av en godkänd stat, en godkänd anläggning, hälsointyg och hygienkontroll.

 

Hygienkontroll av fiskeriprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

Import av fiskeri- och vattenbruksprodukter som inte är avsedda som livsmedel ska uppfylla de allmänna hälsokrav som gäller för godkännande av en godkänd stat, en godkänd anläggning, hälsointyg och hygienkontroll.

 

Hälsokontroll av sperma, ägg och embryon

Import av sperma, ägg och embryon från djur till Europeiska unionen ska syfta till att garantera att dessa produkter inte innehåller några specifika patogener och att undvika kontaminering av kvinnliga mottagare och deras avkomma.

 

Växtskydd

Skyddsåtgärder mot införsel till EU av växter, skadegörare på växter eller växtprodukter och mot deras spridning

 

Växtskydd

EU:s import av växtprodukter och allt material som kan hysa växtskadegörare (t.ex. träprodukter, jord osv.) kan bli föremål för skyddsåtgärder. Detta för att förhindra att skadegörare förs in eller sprids till växter eller växtprodukter som överskrider EU:s gränser.

 

Livsmedels- och fodersäkerhet

Livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung får importeras endast om de uppfyller allmänna villkor och särskilda bestämmelser som syftar till att förebygga risker för människors och djurs hälsa.

 

Spårbarhet, efterlevnad och ansvar i livsmedel och foder

Livsmedel och foder får inte släppas ut på marknaden i EU om de inte är säkra. EU:s livsmedelslagstiftning har inte bara en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa och för konsumenternas intressen, utan även skyddet av djurs hälsa och välbefinnande, växtskydd och miljön.

 

Hygienkontroll av foder av icke-animaliskt ursprung

EU:s import av foder av icke-animaliskt ursprung får endast tillåtas om det kommer från anläggningar som har en företrädare i EU och uppfyller allmänna och särskilda bestämmelser som syftar till att förebygga risker för människors och djurs hälsa och för att skydda miljön.

 

Hälsokontroll av livsmedel av icke-animaliskt ursprung

Import av livsmedel av icke-animaliskt ursprung till Europeiska unionen (EU) måste uppfylla allmänna villkor och särskilda bestämmelser som syftar till att förebygga risker för folkhälsan och skydda konsumenternas intressen.

 

Hygienkontroll av varor som kommer i kontakt med livsmedel

Alla material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (direkt eller indirekt) måste uppfylla EU:s krav i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenternas intressen.

 

Hygienkontroll av genetiskt modifierade livsmedel och nya livsmedel

Import till EU av genetiskt modifierade livsmedel och nya livsmedel måste ske i enlighet med särskilda godkännandeförfaranden för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för människors hälsa.

 

Hälsa och märkning av tobaksvaror

Alla tobaksvaror som importeras till EU måste följa den nya rättsliga ram (tillämplig från och med den 20 maj 2016) som reglerar tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror för att skydda folkhälsan och konsumenternas intressen.

 

Kontroll av kemiska ämnen i livsmedel

Import av livsmedel och foder tillåts endast om de inte innehåller kemiska restsubstanser (dvs. veterinärmedicinska läkemedel, bekämpningsmedel och främmande ämnen) på nivåer som kan hota människors hälsa.

 

Kontroll av restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel i djur och i animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel

EU:s import av animaliska produkter som är avsedda att användas som livsmedel är endast tillåten om den överensstämmer med EU-lagstiftning som begränsar mängden av kemiska ämnen och restsubstanser som är tillåtna i levande djur och animaliska produkter.

 

Kontroll av främmande ämnen i livsmedel

Import till EU av livsmedel bör vara förenlig med den EU-lagstiftning som är avsedd att säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra att äta och inte innehåller främmande ämnen på nivåer som kan hota människors hälsa.

 

Kontroll av bekämpningsmedelsrester i vegetabiliska och animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel

Import av växtprodukter och animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel som kan ha bekämpningsmedelsrester är endast tillåtna om de överensstämmer med EU-lagstiftning som utformats för att kontrollera förekomsten av kemiska ämnen och restsubstanser i levande djur, animaliska produkter och produkter av vegetabiliskt ursprung.

 

Handelsnormer för jordbruks- och fiskeriprodukter

Vissa jordbruks- och fiskeriprodukter som levereras färska till konsumenten måste följa gemensamma marknadsförings- och kvalitetsnormer som avser en rad olika aspekter (färskhet, storlek, kvalitet, presentation, toleranser, märkning osv.) och som kan övervakas med hjälp av dokumenterade och/eller fysiska kontroller.

 

Handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar

Kläckägg och kycklingar som importeras till EU måste ha tydliga uppgifter om sitt syfte och ursprungsland. Endast produkter av samma art, kategori och typ av fjäderfä får förpackas tillsammans.

 

Handelsnormer för ägg

Importerade hönsägg som är lämpliga att användas som livsmedel eller för användning inom livsmedelsindustrin får inte släppas ut på Europeiska unionens marknad om de inte uppfyller EU:s bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning.

 

Handelsnormer för vissa fiskeriprodukter

Vissa fiskeriprodukter får endast importeras från tredjeländer och saluföras inom Europeiska unionen (EU) om de uppfyller EU:s bestämmelser om klassificering efter färskhet, storlek eller vikt, förpackning, presentation och märkning.

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker

Frukt och grönsaker som är avsedda att säljas färska till konsumenten i EU får endast saluföras om de är av sund, god och marknadsmässig kvalitet och om ursprungslandet anges i enlighet med EU:s bestämmelser. Särskilda bestämmelser fastställs för import av sådana produkter från Indien, Kenya, Marocko, Senegal, Turkiet och Sydafrika.

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Indien

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Kenya

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Marocko

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Senegal

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Turkiet

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Sydafrika

 

Handelsnormer för färska bananer

Importerade bananer måste följa EU:s bestämmelser på områden som kvalitet, storlekssortering, presentation osv. innan de släpps ut på marknaden.

 

Handelsnormer för hampa

(endast de som krävs för hampfrö) Importerade hampfrön ska kontrolleras på områden som halten av ändamål och utrustning för framställning av tetrahydrokannabinol (THC).

 

Handelsnormer för humle

Humle och humleprodukter får endast importeras till EU om de visar att deras kvalitetsnormer åtminstone motsvarar de minimikrav för saluföring som fastställts av EU.

 

Handelsnormer för naturligt mineralvatten

Användningen av beskrivningar och definitioner av naturligt mineralvatten är obligatorisk för att exportera vatten på flaska till EU-marknaden och uppfyller standardkriterierna för kvalitet.

 

Handelsnormer för olivolja

Det är obligatoriskt att använda beskrivningar och definitioner av olivolja och olja av olivrestprodukter för att exportera olivolja till EU-marknaden och uppfylla standardkvalitetskriterier.

 

Handelsnormer för fjäderfäkött

Importerat fjäderfäkött måste följa EU:s regler på områden som konservering, sortering, märkning och vattenhalt innan de släpps ut på marknaden.

 

Handelsnormer för konserverade sardiner

Importerade konserverade sardiner måste följa EU:s bestämmelser på områden som art, presentation, media, sterilisering osv. innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Krav för saluföring av utsäde och växtförökningsmaterial

Utsäde och växtförökningsmaterial som kommer in på EU-marknaden måste följa särskild EU-lagstiftning om marknadsföringskrav. Syftet är att se till att produkterna uppfyller kriterierna för hälsa och kvalitet samt skydd av den biologiska mångfalden.

 

Handelsnormer för konserverad tonfisk och bonit

Konserverad tonfisk och bonit som importeras till EU måste följa handelsnormerna i fråga om användning av fiskart, homogenitet, typ av medium, handelsbeteckning etc. innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Intyg och analysrapport för vin, druvsaft och druvmust

För godkännande av import av vin, druvmust och druvsaft ett V I 1-dokument, vilket är ett intyg på analysrapporten från ett officiellt laboratorium som erkänts av tredjelandet.

 

Produkter från ekologisk produktion

Beskrivning av systemet för ekologisk produktion som syftar till att främja kvalitetsvaror och integrera miljövård i jordbruket.

 
Dela sidan:

Genvägar