СИП — Западна Африка

СИП между ЕС и Западна Африка улеснява хората и предприятията от двата региона да инвестират и търгуват помежду си, както и да стимулират развитието в цяла Западна Африка. Научете как споразуменията за икономическо партньорство (СИП) на ЕС с 16 западноафрикански държави могат да бъдат от полза за вашата търговия.

СИП между ЕС и Западна Африка все още не се прилага в никоя от държавите от Западна Африка — то ще започне да се прилага временно, след като всички държави от Западна Африка подпишат и две трети от западноафриканските държави ратифицират споразумението.

Накратко

ЕС инициира споразумение за икономическо партньорство с 16 държави от Западна Африка; икономическа общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и Западноафрикански икономически и валутен съюз (ЗАИВС). Нигерия е единствената държава в региона, която все още не е подписала СИП, поради което споразумението все още не се прилага.

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) със Западна Африка обхваща стоки и сътрудничество за развитие. СИП включва и възможността за продължаване на преговорите по устойчивото развитие, услугите, инвестициите и други свързани с търговията въпроси в бъдеще.

СИП ще:

 • ще помогне на Западна Африка да се интегрира по-добре в световната търговска система и ще подкрепи инвестициите и икономическия растеж в региона.
 • увеличаване на износа на Западна Африка за ЕС
 • стимулиране на инвестициите и допринасяне за развитието на производствен капацитет с положително въздействие върху заетостта.

До приемането на пълното регионално СИП със Западна Африка „етапните“ споразумения за икономическо партньорство с Кот д’Ивоар и Гана започнаха да се прилагат временно съответно на 3 септември 2016 г. и 15 декември 2016 г.

Асиметрични разпоредби в полза на държавите от Западна Африка

СИП е в полза на Западна Африка и отчита настоящите различия в равнището на развитие между двата региона. Разпоредбите относно асиметрията в полза на държавите от Западна Африка включват изключването на чувствителни продукти от либерализацията, дългите периоди на либерализация, гъвкавите правила за произход и специалните предпазни мерки и мерки за селското стопанство, продоволствената сигурност и защитата на зараждащата се промишленост.

 • Въпреки че ЕС отваря напълно своя пазар от първия ден, Западна Африка ще премахне само частично вносните мита в рамките на преходен период от 20 години. Освен това производителите на 25 % от най-чувствителните стоки ще се ползват от постоянна защита от конкуренция.

Тарифи

 • С изключение на оръжията и боеприпасите, ЕС предоставя 100 % безмитен и безквотен достъп за целия внос от Гана и Кот д’Ивоар в рамките на временното СИП. Същото ще важи за всички продукти от Западна Африка от първия ден на влизане в сила на регионалното СИП за Западна Африка. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и безплатен за всички продукти.
 • Държавите от Западна Африка ще либерализират вноса от ЕС за период от 20 години. Съгласно категориите, които вече са определени в Общата външна тарифа на Икономическата общност на западноафриканските държави (CET)
  • стоките от група А (основни социални стоки, стоки от първа необходимост, основни стоки, средства за производство и специфични суровини), които понастоящем се облагат с 0 или 5 % мита, ще бъдат либерализирани 5 години след прилагането на СИП.
  • стоките от група Б (основно суровини и междинни стоки), които понастоящем имат 0, 5 или 10 % мита, ще бъдат либерализирани в рамките на 10—15 години след прилагането на СИП.
  • стоките от група В (някои стоки за крайно потребление), които понастоящем имат 5, 10 или 20 % мита, ще бъдат либерализирани в рамките на 10—20 години след прилагането на СИП.
 • Значителна част от тарифните линии (25 %) ще бъдат напълно изключени от либерализацията и ще продължат да подлежат на обичайно мито. Те включват чувствителни продукти като селскостопански/рибни продукти и чувствителни стоки за крайно потребление.
 • Ако вносът на някои стоки от ЕС в държавите от Западна Африка внезапно се увеличи, като по този начин се застрашат местните пазари, могат да бъдат въведени предпазни мерки като квоти за внос и мита.

 

Използвайте опцията за търсене на „Моят търговски асистент“, за да намерите точната информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи.

 

Правила за произход

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация за правилата за произход е на разположение по-долу.

Гъвкавите правила за произход дават възможност на държавите от Западна Африка по СИП да изнасят продукти с материали от други държави, особено в ключови сектори — селско стопанство, рибарство, текстил и облекло. Например текстилен продукт може да влезе безмитно в ЕС, ако поне един етап от производството му — като тъкане или плетене — се е състоял в държава със СИП.

Толеранс

Допустимите отклонения, включени в СИП със Западна Африка, са по-леки от обичайните. Те възлизат на 15 % от цената франко завода на крайния продукт, вместо 10 %, предвидени в повечето споразумения на ЕС. За текстил и облекло се прилагат специфични допустими отклонения.

Кумулация

Разпоредбите на СИП включват следните видове кумулация:

 • Двустранна кумулация с ЕС
 • Диагонална и пълна кумулация с ОСТ и държавите от АКТБ при определени условия.
 • Кумулация със съседни развиващи се страни при определени условия.

Директен транспорт

На митническите органи на държавата вносител трябва да се представят доказателства за директен транспорт.

Възстановяване на мита

Може да се иска възстановяване на мито, платено за материали, които преди това са били внесени за допълнителна преработка и след това са били изнесени в държава, която е подписала СИП с ЕС.

Условия на плавателните съдове

Риба, уловена в открито море и в изключителните икономически зони на държавите по СИП от Западна Африка, може да се счита за произхождаща от държава със СИП единствено когато е уловена от кораби, които отговарят на определени критерии. Тези критерии се отнасят до мястото на регистрация на плавателния съд, до знамето, под което плават, и до тяхната собственост.

Няма конкретно изискване за националността на екипажа, капитаните или лицата от командния състав. Тези изисквания, които бяха включени в първоначалното Споразумение от Котону, вече бяха премахнати, за да се улесни предоставянето на произход на рибата, уловена от държави със СИП.

Специфични за отделните продукти правила за произход

 

Използвайте опцията за търсене на „Моят търговски асистент“, за да намерите правилата, приложими за вашия конкретен продукт.

Дерогации

По искане на държава със СИП може да бъде предоставена дерогация при определени условия, за да се даде възможност за прилагане на по-облекчени правила за произход за определени продукти с произход от конкретни държави.

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

 • Научете повече за техническите изисквания, правила и процедури, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз.
 • Потърсете конкретните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в базата данни „Моят търговски асистент“.

Изисквания за здраве и безопасност СФС

Документи и процедури за митническо оформяне

 Доказателства за произход

 • За да станете одобрен износител, трябва да можете да докажете пред Вашите митнически органи статута на продукти с произход на вашите продукти, както и всички други изисквания, които те могат да наложат.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба. За да научите повече за процедурите, свържете се с Вашите митнически органи.

 • За да могат да се ползват от преференциални митнически ставки, продуктите с произход от държавите по СИП от Западна Африка трябва да бъдат придружени от доказателство за произход. Доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца. Това може да бъде:
  • сертификат за движение EUR.1, издаден от митническите органи на държавата износител. Износителят (или упълномощеният представител), който подава заявление за сертификат, трябва да бъде готов да представи при поискване документи, доказващи произхода на съответните продукти, и да изпълни другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.
  • декларация върху фактура — издадена от всеки износител, за пратки на стойност 6,000 EUR или по-малко, или от одобрени износители, за пратки с всякаква стойност. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на Вашите продукти, и да изпълните другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.

Други документи

 • Научете повече за други митнически документи и процедури [link], необходими за внос в Европейския съюз.

Интелектуална собственост и географски означения

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Други

Конкуренция

 • От 2014 г. насам ЕС прекрати експортните субсидии за всички продукти, изнасяни за държави, участващи в СИП.
 • ЕС е намалил до минимум мерките с производство и изкривяване на търговията
 • Ако местната промишленост е застрашена поради рязкото увеличаване на вноса от Европа, СИП позволяват да се предприемат мерки за защита на промишлените сектори и зараждащата се промишленост.

Устойчиво развитие

СИП със Западна Африка се основава изрично на „съществените и основни“ елементи, посочени вСпоразумението от Котону, а именно правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и доброто управление. По този начин споразумението съдържа един от най-силните формулировки в споразуменията на ЕС относно правата и устойчивото развитие.

 • „Клаузата за неизпълнение „означава, че „подходящи мерки“ (както е предвидено в Споразумението от Котону) могат да бъдат предприети, ако някоя от страните не изпълни задълженията си по отношение на съществените елементи. Това може да включва спиране на търговските ползи.
 • На съвместните институции по СИП се възлага задачата да наблюдават и оценяват въздействието от прилагането на СИП върху устойчивото развитие на страните. В съответствие със Споразумението от Котону гражданското общество и членовете на парламента имат ясна роля.

Регионална интеграция

СИП със Западна Африка се отнася както за търговията между държавите от Западна Африка, така и за търговията с ЕС. Това е първото икономическо партньорство, което обединява не само 16-те страни от региона, но и техните две регионални организации: икономическа общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и Западноафрикански икономически и валутен съюз (UEMOA).

 • Предложението на ЕС за достъп до пазара на Западна Африка е в пълно съответствие с Общата външна тарифа на Икономическата общност на западноафриканските държави (CET), която поставя основата за митнически съюз на ECOWAS. Прилагането на СИП и CET на ECOWAS вървят ръка за ръка и взаимно се подсилват.
 • СИП включва важни разпоредби за улесняване и повишаване на ефективността на митническите процедури и предвижда, че държавите от Западна Африка ще си предоставят взаимно поне същото третиране, което предоставят на ЕС.

Укрепване на капацитета и техническа помощ

ЕС предоставя техническа помощ за подпомагане на търговията. Това помага на държавите да адаптират своите митнически процедури и да намалят бюрокрацията. За вас това означава по-малко неудобства при работата с митниците.

Например ЕС предоставя финансова и техническа подкрепа, за да помогне на земеделските стопани от Западна Африка да изпълнят санитарните и фитосанитарните стандарти на ЕС. ЕС също така често изпраща екип от експерти от дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“, който да дава препоръки относно начините за решаване на проблемите, свързани с износа.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки