Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet (foreløbig) gør det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i hele Stillehavsområdet. Lær, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftale med fire Stillehavslande kan gavne din handel.

Aftalen kort

ØPA mellem EU og Stillehavsområdet blev ratificeret af Europa-Parlamentet i januar 2011 og af Papua Ny Guinea i maj 2011. Regeringen for Fiji begyndte at anvende aftalen i juli 2014. Samoa tiltrådte aftalen i december 2018 og anvender det siden da. Salomonøerne tiltrådte aftalen i maj 2020 og anvender det siden da.

Tonga og Timor-Leste har informeret Europa-Kommissionen om, at de har til hensigt at tilslutte sig ØPA'en.

ØPA mellem EU og Stillehavsområdet åbner for handel med varer med EU. Aftalen omfatter

 • told- og kontingentfri adgang til EU-markedet for alle varer fra Stillehavslandene
 • asymmetrisk og gradvis åbning af deres markeder for EU-varer under fuld hensyntagen til forskelle i udviklingsniveauer og følsomme sektorer
 • udelukkelse af visse følsomme sektorer og produkter fra liberalisering på Stillehavssiden
 • muligheden for, at Stillehavslandene kan genindføre told og kvoter, hvis importen fra EU forstyrrer eller truer med at forstyrre deres lokale økonomier
 • regler om tekniske handelshindringer og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger for at hjælpe eksportører i Stillehavet med at overholde EU's importstandarder
 • effektive toldprocedurer og øget samarbejde mellem myndighederne
 • forbedrede oprindelsesregler for forarbejdede fiskevarer fra Stillehavsområdet — den såkaldte "globale sourcing" -bestemmelse, der har til formål at fremme jobskabelse og udvikling i regionen.

Begunstigede lande

 • Fiji
 • Papua New Guinea
 • Samoa
 • Salomonøerne

Mulige fremtidige begunstigede lande

 • Tonga meddelte, at det agter at tiltræde ØPA'en.
 • Østtimor gav udtryk for sin hensigt om at tiltræde ØPA'en.
 • Aftalen er åben for tiltrædelse af de øvrige AVS-lande i Stillehavet

Asymmetriske hensættelser til fordel for Stillehavslandene

ØPA mellem EU og Stillehavsområdet indeholder asymmetriske bestemmelser til fordel for Stillehavslandene, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsfrister, fleksible oprindelsesregler samt særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og nye industrier.

 

Mens EU's markeder øjeblikkeligt blev åbnet fuldt ud, åbnede Stillehavs-ØPA'erne et delvist og gradvist åbent marked for import fra EU under fuld hensyntagen til forskellene i udviklingsniveau.

Tariffer

 • EU giver told- og kvotefri adgang for 100 % told- og kontingentfri adgang til al import fra Stillehavslandene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter.
 • De ØPA-lande, der er ØPA-lande i Stillehavet, afvikles delvis og gradvis som følger:
  • Papua Ny Guinea åbnede frivilligt sit marked for 88 % af EU's import fra dag ét (selv om landet havde nydt godt af en overgangsperiode på 15 år).
  • Fiji åbner sit marked for 87 % af importen fra EU over 15 år.
  • Samoa åbner sit marked for 80 % af importen fra EU over 20 år
  • Salomonøerne åbner sit marked for 83 % af importen fra EU over 15 år
 • Hvis der pludselig sker en pludselig stigning i importen af visse varer fra EU til ØPA-landene i Stillehavet, kan der anvendes beskyttelsesforanstaltninger, såsom importkontingenter og genindførelse af told, af ØPA-landene i Stillehavet under visse omstændigheder.

 

Brug søgefunktionen i min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og afgifter for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelses- og bestemmelsesland. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte de danske toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesreglerog oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Oprindelsesregler

For at være omfattet af præferenceordningen skal dit produkt overholde visse regler, der beviser dets oprindelse.

Hvor kan jeg finde oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol II om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet.

Har mit produkt oprindelse i EU eller et Stillehavsland?

For at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere sats eller en præferencetoldsats i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet, skal den have oprindelse i EU eller et Stillehavsland. At et produkt anses for at have oprindelse i EU eller et Stillehavsland, hvis det er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er angivet i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om direkte transport). Der er også yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulering).

 

Eksempler på produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • Værditilvækstreglen — værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus må ikke overstige en bestemt procentdel af produktets pris ab fabrik.
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen resulterer i en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt, f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) fra papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • Der kræves en særlig fremstillingsproces, f.eks. spinding af fibre til garn. Sådanne regler anvendes for det meste i tekstil- og beklædningssektoren og i den kemiske sektor.
 • en kombination af disse forskellige regler er mulig, hvis de forskellige regler er overholdt alternativt eller i kombination.

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min fagassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver dig yderligere fleksibilitet, der kan hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler, f.eks. tolerance eller kumulering.

Tolerance
 • tolerancen gør det muligt for producenten at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt ifølge den produktspecifikke regel, op til 15 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride nogen tærskel for maksimale materialer uden oprindelsesstatus udtrykt i værdi, der er angivet i produktspecifikke regler.
 • De specifikke tolerancer gælder for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der er klassificeret i kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system, og som er anført i note 5-6 i bilag 1, "Indledende noter".
Kumulering

Aftalen indeholder bestemmelser om følgende former for oprindelseskumulation

 • bilateral kumulation, som tillader, at materialer med oprindelse i en ØPA-stat i Stillehavet medregnes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes i fremstillingen af et produkt
 • fuld kumulation, som gør det muligt at medregne materialer uden oprindelsesstatus, som har oprindelse i EU eller Stillehavslandene, når de er forarbejdet i de pågældende lande eller i andre AVS-stater eller oversøiske lande og territorier
 • diagonal kumulation, som tillader, at materialer med oprindelse i et Stillehavsland, en anden AVS-stat eller et oversøisk land eller territorium i et oversøisk land eller territorium medregnes, som om de havde oprindelse i et Stillehavsland eller EU, når de anvendes til fremstilling af et produkt på visse betingelser. Denne form for kumulering kræver, at der indgås en administrativ samarbejdsaftale mellem de to lande, hvor oprindelsen kumuleres.

Fra den 22. februar 2019 kan EU anvende diagonal kumulation med visse AVS-stater og med de oversøiske lande og territorier i EU (EUT C 69 af 22.2.2019, s. 2).

 • Kumulation med tilgrænsende udviklingslande, som tillader, at materialer med oprindelse i sådanne lande anses for at have oprindelse i et Stillehavsland, når de anvendes til fremstilling af et produkt, forudsat at visse betingelser er opfyldt

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er fastsat i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport:

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til et Stillehavsland (og omvendt) uden yderligere behandling i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland tillades, hvis varerne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn og ikke undergår andre operationer end dem,

 • losning
 • omladning
 • enhver foranstaltning, der har til formål at bevare dem i god stand

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem et andet område end det, der gælder for Stillehavslandene eller EU.

Bevis for den direkte transport skal forelægges importlandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

Refusion af told, der tidligere er betalt af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres i henhold til en toldpræferenceordning, er tilladt i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Oprindelsesprocedurer i forbindelse med krav om præferencetold og toldmyndighedernes verifikation findes i afsnit IV om oprindelsesbevis og afsnit V om ordninger for administrativt samarbejde. De præciserer f.eks.:

 • at angive et produkts oprindelse
 • for at anmode om præferencebehandling
 • toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Hvordan ansøger man om en præferencetarif?

For at kunne opnå præferencebehandling skal du fremlægge dokumentation for oprindelsen.

 • du har brug for enten
  • varecertifikat EUR.1 eller
  • en oprindelseserklæring
 • oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder fra udstedelsesdatoen
 • der kræves intet oprindelsesbevis, når produkternes samlede værdi ikke overstiger
  • 500 EUR for små pakker
  • 1,200 EUR til personlig bagage

Bevis for oprindelse

Varecertifikat EUR.1

 • Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder.
 • Bilag III indeholder et certifikat EUR.1 og giver vejledning i udfyldelse heraf.
 • den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være indstillet på at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus

Oprindelseserklæring (egenerklæring fra eksportøren)

 • Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller et Stillehavsland ved at afgive en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan afgives af
  • en godkendt eksportør eller
  • en eksportør, hvis produkternes samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR

 

Godkendte eksportører

Eksportører i henhold til denne aftale kan anmode deres toldmyndigheder om tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter af enhver værdi.

Eksportøren skal give toldmyndighederne tilstrækkelige garantier for, at produkternes oprindelsesstatus og opfyldelsen af alle de øvrige betingelser i aftalen (protokollen) kan kontrolleres.

Toldmyndighederne kan inddrage den godkendte eksportør i tilfælde af misbrug.

Hvad skal oprindelseserklæringen indeholde?

 • Eksportøren skal indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, som identificerer produktet (bilag IV):"the exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... Erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse. "
 • oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at De skriftligt forpligter dig til at påtage dig ansvaret for enhver erklæring, der identificerer dig

Indsendelse

 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efter udførsel på betingelse af, at den forelægges i indførselslandet senest to år efter, at de produkter, det vedrører, er blevet indført.
 • når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Kontrollen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende part og den eksporterende part
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt.

Den eksporterende parts myndigheder fastlægger oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

 • lær om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU
 • Søg efter de særlige regler og forskrifter, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent

Sundheds- og sikkerhedskrav

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

For en beskrivelse af, hvordan man beviser oprindelsen af dine produkter for at gøre krav på præferencetakster og reglerne for toldmyndighedernes verifikation af oprindelse, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Læs om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Du kan finde oplysninger om toldprocedurer i forbindelse med import og eksport generelt på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre områder

Konkurrence

 • siden 2014 har EU sat en stopper for eksportsubsidier for alle varer, der eksporteres til ØPA-lande.
 • EU har begrænsede produktions- og handelsfordrejende foranstaltninger
 • hvis den lokale industri er truet på grund af en høj grad af import fra Europa, giver ØPA'en i Stillehavet mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrielle sektorer og industrier til spædbørn og småbørn.

Bæredygtig udvikling og menneskerettigheder

ØPA mellem EU og Stillehavsområdet er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettighederne, de demokratiske principper, retsstaten og god regeringsførelse.

 • ved "suspensionsklausul" forstås, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastlagt i Cotonou-aftalen), hvis en part ikke overholder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • de fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere virkningen af gennemførelsen af ØPA'en på parternes bæredygtige udvikling. Civilsamfundet og parlamentsmedlemmer har en klar rolle i overensstemmelse med Cotonou-aftalen.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU yder bistand til faglig bistand. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og mindske papirarbejdet. For dig betyder dette mindre besvær, når du er i kontakt med toldmyndighederne.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje