Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene

Den (foreløbige) økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet (ØPA) gør det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i hele Stillehavsområdet. Find ud af, hvordan EU's ØPA med fire Stillehavslande kan gavne din handel.

Aftalen kort fortalt

ØPA'en mellem EU og Stillehavsområdet blev ratificeret af Europa-Parlamentet i januar 2011 og af Papua Ny Guinea i maj 2011. Fijis regering begyndte at anvende aftalen i juli 2014. Samoa tiltrådte aftalen i december 2018 og har siden da anvendt den. Salomonøerne tiltrådte også aftalen i maj 2020 og har siden da anvendt den.

Tonga og Timor-Leste har meddelt Europa-Kommissionen, at de agter at tilslutte sig ØPA'en.

ØPA'en mellem EU og Stillehavsområdet åbner op for handel med varer med EU. Aftalen omfatter:

 • told- og kvotefri adgang til EU-markedet for alle varer fra ØPA-Stillehavslandene
 • asymmetrisk og gradvis åbning af deres markeder for EU-varer under fuld hensyntagen til forskelle i udviklingsniveauer og følsomme sektorer
 • udelukkelse af visse følsomme sektorer og produkter fra liberalisering på Stillehavssiden
 • Stillehavslandenes mulighed for at genindføre told og kontingenter, hvis importen fra EU forstyrrer eller truer med at forstyrre deres lokale økonomier
 • regler om tekniske handelshindringer og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger for at hjælpe Stillehavseksportørerne med at opfylde EU's importstandarder
 • effektive toldprocedurer og øget samarbejde mellem administrationerne
 • forbedrede oprindelsesregler for forarbejdede fiskevarer fra Stillehavet — den såkaldte "globale sourcing" -bestemmelse, der har til formål at fremme jobskabelse og udvikling i regionen.

Begunstigede lande

 • Fiji
 • Papua Ny Guinea
 • Samoa
 • Salomonøerne

Mulige fremtidige begunstigede lande

 • Tonga gav udtryk for sin hensigt om at tiltræde ØPA'en
 • Timor-Leste gav udtryk for sin hensigt om at tiltræde ØPA'en
 • Aftalen er fortsat åben for tiltrædelse af de øvrige AVS-lande i Stillehavet

Asymmetriske bestemmelser til fordel for Stillehavslandene

ØPA'en mellem EU og Stillehavsområdet indeholder asymmetriske bestemmelser til fordel for Stillehavslandene, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler ud over særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og nyoprettede industrier.

 

Mens EU's markeder blev åbnet øjeblikkeligt og fuldstændigt, åbnede Stillehavslandene deres markeder delvist og gradvist for import fra EU under fuld hensyntagen til forskellene i udviklingsniveauer.

Tariffer

 • EU giver 100 % told- og kvotefri adgang til al import fra ØPA-landene i Stillehavet. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter.
 • ØPA-landene i Stillehavsområdet udfaser tolden delvist og gradvist som følger:
  • Papua Ny Guinea åbnede frivilligt sit marked for 88 % af EU's import fra første dag (selv om landet ville have nydt godt af en overgangsperiode på 15 år)
  • Fiji åbner sit marked for 87 % af importen fra EU over 15 år
  • Samoa åbner sit marked for 80 % af importen fra EU over 20 år
  • Salomonøerne åbner sit marked for 83 % af importen fra EU over 15 år
 • Hvis importen af visse EU-varer til ØPA-landene i Stillehavsområdet pludselig stiger, kan beskyttelsesforanstaltninger såsom importkontingenter og genindførelse af told anvendes af Stillehavslandene under vanskelige omstændigheder.

 

Brug søgefunktionen Min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og toldsatser for dit specifikke produkt under hensyntagen til oprindelses- og bestemmelseslandet. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

 

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencesatsen skal dit produkt overholde visse regler, der beviser dets oprindelse.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol II om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet.

Har mit produkt oprindelse i EU eller et ØPA-land i Stillehavsområdet?

For at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere eller ingen præferencetold i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet, skal det have oprindelse i EU eller et ØPA-land i Stillehavsområdet. En vare anses for at have oprindelse i EU eller i et StillehavsØPA-land, hvis den er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om direkte transport). Der er også yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulation).

 

Eksempler på produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik.
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt, f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke processer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn. Sådanne regler anvendes for det meste i tekstil- og beklædningssektoren og i den kemiske sektor.
 • deter muligt at kombinere disse forskellige regler, idet de forskellige regler overholdes alternativt eller i kombination.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver dig yderligere fleksibilitet, så du kan overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance
 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 15 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en tærskel for maksimale materialer uden oprindelsesstatus udtrykt i værdi, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er indeholdt i note 5 til 6 i bilag 1 "Indledende bemærkninger"
Kumulation

Aftalen indeholder bestemmelser om følgende typer oprindelseskumulation:

 • bilateral kumulation, der tillader, at materialer med oprindelse i et StillehavsØPA-land anses for at have oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • fuld kumulation, som gør det muligt at betragte materialer uden oprindelsesstatus som produkter med oprindelse i EU eller i StillehavsØPA-landene, når de bearbejdes eller forarbejdes i disse lande eller i andre AVS-stater eller oversøiske lande og territorier i EU
 • diagonal kumulation, som tillader, at materialer med oprindelse i et StillehavsØPA-land, en anden AVS-stat eller et af EU's oversøiske lande eller territorier på visse betingelser anses for at have oprindelse i et ØPA-land i Stillehavet eller i EU, når de anvendes i produktionen af et produkt. Denne form for kumulation kræver, at der er indgået en administrativ samarbejdsaftale mellem de to lande, hvorfra oprindelsen kumuleres.

Fra den 22. februar 2019 kan EU anvende diagonal kumulation med visse AVS-stater og med EU's oversøiske lande og territorier (EUT C 69 af 22.2.2019, s. 2).

 • kumulation med tilgrænsende udviklingslande, der tillader, at materialer med oprindelse i sådanne lande anses for at have oprindelse i et Stillehavsland, når de anvendes til fremstilling af et produkt, forudsat at visse betingelser er opfyldt

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport:

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til et ØPA-land i Stillehavet (og omvendt) uden at blive yderligere forarbejdet i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland er tilladt, hvis produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn og ikke har undergået andre behandlinger end:

 • losning
 • genlæsning
 • enhver operation, der har til formål at bevare dem i god stand

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem et andet territorium end Stillehavslandenes eller EU's territorium.

Dokumentation for den direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

Godtgørelse af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der er anvendt til at fremstille et produkt, der eksporteres under en præferencetold, er tilladt i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Oprindelsesprocedurer i forbindelse med anmodninger om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol er fastsat i afsnit IV om oprindelsesbevis og afsnit V om ordninger for administrativt samarbejde. De præciserer f.eks., hvordan:

 • at angive et produkts oprindelse
 • for at gøre krav på præferencer
 • toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Hvordan ansøger man om en præferencetakst?

For at være omfattet af præferencebehandling skal du fremlægge oprindelsesbevis.

 • du har brug for enten
  • et varecertifikat EUR.1 eller
  • en oprindelseserklæring
 • oprindelsesbeviset er gyldigt i en periode på 10 måneder fra udstedelsesdatoen.
 • der kræves ikke oprindelsesbevis, hvis produkternes samlede værdi ikke overstiger
  • 500 EUR for småpakninger
  • 1,200 EUR for personlig bagage

Oprindelsesbevis

Varecertifikat EUR.1

 • Varecertifikater EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • Bilag III indeholder en model EUR.1-certifikat og en vejledning i udfyldelse heraf
 • den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus

Oprindelseserklæring (egenerklæring fra eksportøren)

 • eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller i et StillehavsØPA-land, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af
  • en godkendt eksportør, eller
  • en eksportør, hvis den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 6,000 EUR

 

Godkendte eksportører

Eksportører i henhold til denne aftale kan anmode deres toldmyndigheder om tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter af enhver værdi.

Eksportøren skal over for toldmyndighederne give tilstrækkelige garantier for, at det kan kontrolleres, at produkterne har oprindelsesstatus, og at alle de øvrige betingelser i aftalen (protokollen) er opfyldt.

Toldmyndighederne kan inddrage status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug.

Hvad skal oprindelseserklæringen indeholde?

 • eksportøren skal på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument, som identificerer produktet (bilag IV), skrive følgende erklæring"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr.... ) erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse. "
 • oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog.
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt forpligter dig til at påtage dig det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer dig.

Indgivelse

 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved udførslen af de produkter, den vedrører, eller efter eksporten, forudsat at den forelægges i importlandet senest to år efter, at de produkter, som den vedrører, er blevet importeret.
 • når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om en importeret vare faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem den importerende og den eksporterende parts toldmyndigheder
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt

Den eksporterende parts myndigheder bestemmer oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i Min handelsassistent

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Der henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor for en beskrivelse af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at kunne gøre krav på præferencetoldsatser, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelsen.

Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige kontrakter

Investeringer

Andre områder

Udvælgelsesprøve

 • siden 2014 har EU indstillet eksportsubsidier for alle produkter, der eksporteres til ØPA-lande
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktion og handelsforvridning
 • hvis den lokale industri trues på grund af stigende import fra Europa, giver ØPA'en med Stillehavsområdet mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling og menneskerettigheder

ØPA'en mellem EU og Stillehavsområdet er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse.

 • "klausulen om manglende gennemførelse" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • de fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere indvirkningen af gennemførelsen af ØPA'en på parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmer en klar rolle.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU yder teknisk bistand til handel. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og reducere papirarbejdet. For dig betyder det mindre besvær i forbindelse med toldbehandling.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side: