Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene

Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet (ØPA) gør det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og at fremme udviklingen i hele Stillehavsområdet. Find ud af, hvordan EU's ØPA med fire Stillehavslande kan gavne din handel.

Aftalen kort fortalt

ØPA'en mellem EU og Stillehavsområdet blev ratificeret af Europa-Parlamentet i januar 2011 og af Papua Ny Guinea i maj 2011. Fijis regering begyndte at anvende aftalen i juli 2014. Samoa tiltrådte aftalen i december 2018 og anvender den siden da. Salomonøerne tiltrådte også aftalen i maj 2020 og har siden da anvendt den.

Tonga og Timor-Leste har meddelt Europa-Kommissionen, at de agter at tilslutte sig ØPA'en.

ØPA'en mellem EU og Stillehavsområdet åbner op for varehandelen med EU. Aftalen omfatter:

 • told- og kvotefri adgang til EU-markedet for alle varer fra ØPA-Stillehavslandene
 • asymmetrisk og gradvis åbning af deres markeder for EU-varer under fuld hensyntagen til forskelle i udviklingsniveauer og følsomme sektorer
 • udelukkelse af visse følsomme sektorer og produkter fra liberaliseringen på Stillehavsområdet
 • Stillehavslandenes mulighed for at genindføre told og kvoter, hvis importen fra EU forstyrrer eller truer med at forstyrre deres lokale økonomier
 • regler om tekniske handelshindringer og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger for at hjælpe eksportører i Stillehavet med at opfylde EU's importstandarder
 • effektive toldprocedurer og øget samarbejde mellem administrationerne
 • forbedrede oprindelsesregler for forarbejdede fiskevarer fra Stillehavsområdet — den såkaldte "globale sourcingbestemmelse", der har til formål at fremme jobskabelse og udvikling i regionen.

Begunstigede lande

 • Fiji
 • Papua Ny Guinea
 • Samoa
 • Salomonøerne

Mulige fremtidige begunstigede lande

 • Tonga tilkendegav, at det agter at tiltræde ØPA'en.
 • Timor-Leste gav udtryk for, at det havde til hensigt at tiltræde ØPA'en.
 • Aftalen er åben for tiltrædelse af de øvrige AVS-Stillehavslande

Asymmetriske bestemmelser til fordel for Stillehavslandene

ØPA'en mellem EU og Stillehavsområdet indeholder asymmetriske bestemmelser til fordel for Stillehavslandene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler samt særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og nyoprettede industrier.

 

Mens EU's markeder straks blev åbnet fuldt ud, åbnede Stillehavslandene deres markeder delvist og gradvist for import fra EU under fuld hensyntagen til forskellene i udviklingsniveauer.

Tariffer

 • EU giver 100 % told- og kvotefri adgang til al import fra ØPA-landene i Stillehavet. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter.
 • Stillehavs-ØPA-landene udfase delvist og gradvist tolden som følger:
  • Papua Ny Guinea åbnede frivilligt sit marked for 88 % af EU's import fra første dag (selv om landet ville have nydt godt af en overgangsperiode på 15 år).
  • Fiji åbner sit marked for 87 % af importen fra EU over 15 år
  • Samoa åbner sit marked for 80 % af importen fra EU over 20 år
  • Salomonøerne åbner sit marked for 83 % af importen fra EU over 15 år
 • Hvis importen af visse EU-varer til ØPA-landene i Stillehavsområdet pludselig stiger, kan Stillehavslandene under visse omstændigheder anvende beskyttelsesforanstaltninger såsom importkontingenter og genindførelse af told.

 

Brug søgefunktionen My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og takster for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelsesland og bestemmelsessted. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

 

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny til emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencesatsen skal dit produkt overholde visse regler, der beviser dets oprindelse.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol II om definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet.

Har mit produkt oprindelse i EU eller et StillehavsØPA-land?

For at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere eller ingen præferencetoldsats i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet, skal det have oprindelse i EU eller et ØPA-land i Stillehavsområdet. Et produkt anses for at have oprindelse i EU eller et StillehavsØPA-land, hvis det er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om direkte transport). Der er også yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulation).

 

Eksempler på produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik.
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialerne uden oprindelsesstatus og det færdige produkt, f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — en specifik produktionsproces er påkrævet, f.eks. spinding af fibre til garn. Sådanne regler anvendes hovedsagelig inden for tekstil- og beklædningssektoren og den kemiske sektor.
 • en kombination af disse forskellige regler er mulig, idet de forskellige regler overholdes alternativt eller i kombination.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance
 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 15 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride nogen tærskel for maksimale materialer uden oprindelsesstatus udtrykt i værdi, der er anført i de produktspecifikke regler
 • der gælder særlige tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der tariferes i kapitel 50-63 i det harmoniserede system, og som er anført i note 5 til 6 i bilag 1 "Indledende bemærkninger"
Kumulation

Aftalen indeholder bestemmelser om følgende former for oprindelseskumulation

 • bilateral kumulation, der tillader materialer med oprindelse i et StillehavsØPA-land, anses for at have oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • fuld kumulation, der tillader materialer uden oprindelsesstatus, anses for at have oprindelse i EU eller i StillehavsØPA-landene, når de bearbejdes eller forarbejdes i disse lande eller i andre AVS-stater eller oversøiske lande og territorier i EU
 • diagonal kumulation, der tillader materialer med oprindelse i et StillehavsØPA-land, en anden AVS-stat eller et oversøisk EU-land eller -territorium, medregnes, som om de havde oprindelse i et ØPA-land i Stillehavet eller i EU, når de anvendes til fremstilling af et produkt på visse betingelser. Denne form for kumulation kræver, at der er indgået en administrativ samarbejdsaftale mellem de to lande, hvorfra oprindelsen kumuleres.

Fra den 22. februar 2019 kan EU anvende diagonal kumulation med visse AVS-stater og med EU's oversøiske lande og territorier (EUT C 69 af 22.2.2019, s. 2).

 • kumulation med tilgrænsende udviklingslande, som tillader, at materialer med oprindelse i sådanne lande anses for at have oprindelse i Stillehavslandene, når de anvendes til fremstilling af et produkt, forudsat at visse betingelser er opfyldt

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport:

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til et StillehavsØPA-land (og omvendt) uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland er tilladt, hvis produkterne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn og ikke undergår andre behandlinger end

 • aflæsning
 • genpålæsning
 • enhver operation, der har til formål at bevare dem i god stand

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem et andet territorium end StillehavsØPA-landenes eller EU's territorium.

Dokumentation for den direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres under en præferencetold, er tilladt i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavsområdet.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Oprindelsesprocedurer i forbindelse med anmodninger om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol er fastsat i afsnit IV om oprindelsesbevis og afsnit V om ordninger for administrativt samarbejde. De præciserer f.eks., hvordan:

 • angivelse af et produkts oprindelse
 • for at gøre krav på præferencer
 • toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Hvordan kan man gøre krav på en præferencesats?

For at opnå præferencebehandling skal du fremlægge oprindelsesbevis.

 • du har brug for enten
  • et varecertifikat EUR.1 eller
  • en oprindelseserklæring
 • oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder fra udstedelsesdatoen
 • der kræves ikke bevis for oprindelse, hvis produkternes samlede værdi ikke overstiger
  • 500 EUR for små pakker
  • 1,200 EUR for personlig bagage

Bevis for oprindelse

Varecertifikat EUR.1

 • Varecertifikater EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • Bilag III indeholder en model EUR.1-certifikat og indeholder anvisninger for udfyldelsen af det
 • den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus.

Oprindelseserklæring (egenerklæring fra eksportøren)

 • eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller et StillehavsØPA-land, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges ved
  • en godkendt eksportør eller
  • enhver eksportør, hvis den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 6,000 EUR

 

Godkendte eksportører

Eksportører i henhold til denne aftale kan anmode deres toldmyndigheder om tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter af enhver værdi.

Eksportøren skal over for toldmyndighederne give tilstrækkelige garantier for, at det kan kontrolleres, at produkterne har oprindelsesstatus, og at alle de øvrige betingelser i aftalen (protokollen) er opfyldt.

Toldmyndighederne kan inddrage status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug.

Hvad skal oprindelseserklæringen indeholde?

 • eksportøren skal skrive, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument til identifikation af produktet (bilag IV): "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.... ) erklærer, at disse produkter er af... præferenceoprindelse, medmindre andet klart er angivet. "
 • oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis De er godkendt eksportør, er De fritaget for dette krav, forudsat at De skriftligt giver Deres toldmyndigheder tilsagn om, at De påtager Dem det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer dig

Indgivelse

 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i importlandet senest to år efter, at de produkter, den vedrører, er blevet importeret.
 • når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus.

Verifikation af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelsesbetingelser. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • lokale toldmyndigheders kontrol — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt

Myndighederne i den eksporterende part bestemmer oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade-assistenten

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Se afsnittet om oprindelsesregler ovenfor for en beskrivelse af, hvordan man kan bevise, at dine produkter har oprindelse, for at anmode om præferencetold, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse.

Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investering

Andre områder

Konkurrence

 • siden 2014 har EU standset eksportsubsidierne for alle produkter, der eksporteres til ØPA-lande
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktion og handelsforvridende foranstaltninger
 • hvis den lokale industri trues på grund af den kraftige stigning i importen fra Europa, gør ØPA'en med Stillehavsområdet det muligt at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier

Bæredygtig udvikling og menneskerettigheder

ØPA'en mellem EU og Stillehavsområdet er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse.

 • "ikkegennemførelsesbestemmelsen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • de fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere konsekvenserne af gennemførelsen af ØPA'en for parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmerne en klar rolle.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU yder teknisk bistand til handel. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og mindske papirarbejdet. For dig betyder det mindre besvær, når du skal håndtere toldvæsenet.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje