Vejledning om eksport af tjenester

Planlægger din virksomhed at eksportere tjenesteydelser til lande uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til eksport, og redegør for de forskellige trin i eksportprocessen.

4 Skridt til eksport af en tjenesteydelse

 
 

Inden du kommer i gang — er din virksomhed klar til handel?

Planlægger du at eksportere en tjenesteydelse for første gang?

Før du gør det, skal du tjekke, om din virksomhed er klar:

 • Klarer din tjenesteydelse sig allerede på det nationale marked eller i andre EU-lande?
 • Har virksomheden kapacitet til at udbyde denne tjeneste på udenlandske markeder uden for EU? Råder den over tilstrækkelige medarbejdere, tid, økonomiske og juridiske ressourcer?
 • Er virksomhedens ledelse forpligtet til at ekspandere til eksportmarkeder uden for EU?
 • Har din virksomhed omfattende finansiel/markedsførings-/forretningsplan med klart definerede mål til støtte for eksport til markeder uden for EU?
 • Har din virksomhed en konkret strategi for eksport af tjenesten uden for EU? Du kan f.eks. eksportere din tjenesteydelse direkte til din køber på dit eksportmarked, f.eks. et andet selskab eller en forbruger. Eller kunne eksportere via e-handelsplatforme.
 • Har din virksomhed den nødvendige intellektuelle ejendomsret i udlandet?
 • Har din virksomhed kapacitet og ekspertise til at tilpasse sin tjeneste i henhold til kulturelle præferencer eller forskellige standarder i lande uden for EU?

Før du fortsætter, behandler du ovenstående spørgsmål omhyggeligt og drøfter dem i din virksomhed for at afgøre, om du er klar til at eksportere sine tjenester til lande uden for EU, eller hvilke skridt der skal tages for at forberede dig på at gøre det.

 

1

Trin 1: Forstå, hvordan tjenesteydelser kan eksporteres

Der er typisk fire forskellige måder at eksportere din tjenesteydelse på til et marked uden for EU (også kaldet "leveringsmåder"). Disse er defineret i en international aftale, nemlig den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser under Verdenshandelsorganisationen.

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser (Modus 1):

 

Hvis din virksomhed er baseret i ét land og leverer tjenesteydelser til en kunde i et andet land, kaldes det grænseoverskridende levering.

Det er kun den service, der krydser grænsen.

Denne type tjenester leveres ofte via onlineportaler, telefon eller e-mail.

Eksempel:

Et konsulentfirma i Tyskland leverer økonomiske analyser til en kunde i Indien.

Andre eksempler på tjenester, der ofte eksporteres gennem grænseoverskridende levering, omfatter:

 • markedsundersøgelser
 • statistisk analyse
 • kommunikationsrådgivning, f.eks. konsulenttjenester i forbindelse med markedsføring
 • liberale tjenesteydelser (f.eks. advokat- og arkitektvirksomhed, regnskabsvæsen)
 • tjenesteydelser i forbindelse med databehandling
 • telekommunikationstjenester
 • kurértjenester

Forbrug af tjenesteydelser i udlandet (leveringsmåde 2):

 

Hvis din virksomhed leverer en tjenesteydelse på hjemmemarkedet til en udenlandsk kunde, kaldes dette forbrug af tjenester i udlandet.

Kunden krydser grænsen og gør brug af den service, du leverer på dit marked.

Eksempel:

En japansk kunde rejser til Irland og forbliver på et hotel eller Dines på en restaurant og forbruger dermed de irske tjenester.

Handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 3):

 

Hvis din virksomhed etablerer sig på et udenlandsk marked, kan dette betegnes som handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet.

Dette indebærer, at der skal åbnes et datterselskab, en filial eller et repræsentationskontor i et andet land.

Eksempel:

En dansk bank åbner en filial i Canada, eller en fransk telekoncern beslutter at åbne et datterselskab i Australien.

De sektorer, hvor denne form for levering af tjenesteydelser er almindeligt forekommende, omfatter:

 • finansielle tjenesteydelser
 • telekommunikationstjenester
 • miljøtjenesteydelser

Generelt kaldes etablering eller erhvervelse af udenlandsk virksomhed i udlandet direkte udenlandske investeringer.

Når du planlægger din investering på et udenlandsk marked, kan det land, du ønsker at investere i, anvende visse begrænsninger. Disse afhænger af den retlige ramme og kan omfatte:

 • restriktioner for udenlandsk ejerskab:
  Disse har typisk form af en begrænsning af aktiekapitalen i selskaber, som ikke er hjemmehørende i landet.
 • Begrænsninger af typen af juridiske enheder gav mulighed for:
  Disse kan omfatte specifikke forbud for visse retlige enheder, såsom joint ventures eller enkeltmandsfirmaer.
 • screeningprocedurer og godkendelsesprocedurer:
  Disse kan kræve, at udenlandske investorer har økonomiske fordele, eller at de får en forudgående godkendelse af investeringen.
 • begrænsninger for udenlandsk personale:
  Disse har typisk form af en begrænsning af antallet/procentdelen af udenlandske statsborgere, der forvalter eller arbejder i koncernforbundne virksomheder, og anden operationel kontrol af disse selskaber.

Du kan kontakte et investeringsfremmekontor i det land, du ønsker at investere i, en lokal skatterådgiver eller en advokat til at indgå en investeringsaftale og anmode om oplysninger om andre forpligtelser for investorer i den specifikke sektor.

Databasen for handelshindringer giver dig mulighed for at søge efter "investeringsrelaterede barrierer". Sådanne hindringer vises også i søgeresultaterne for "My Trade Assistant".

Fysiske personers tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 4):

 

Hvis en ansat i din virksomhed rejser til udlandet for at levere en tjenesteydelse i et land uden for EU midlertidigt, så leverer du denne service via en fysisk persons tilstedeværelse i udlandet.

Forskellige typer medarbejdere kan levere tjenesteydelser til din virksomhed:

 • For virksomhedsinternt udstationerede: Det
  drejer sig om medarbejdere i din virksomhed (ofte ledende medarbejdere, ledere, specialister), som overføres til din virksomheds kommercielle tilstedeværelse i et land uden for EU.
 • Forretningsrejser: Der er
  tale om kortvarige ophold på nogle få måneder (ofte begrænset til 3 måneder) uden løn i udlandet. Forretningsrejsende er normalt i din virksomhed og er ansvarlige for at etablere en virksomhed på målmarkedet.
 • Kontraktuelle tjenesteydelsesleverandører: Der er
  tale om ansatte i Deres virksomhed, som leverer en tjenesteydelse på grundlag af en kontrakt, som De har indgået med en endelig forbruger i udlandet. Leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser sendes til udlandet, da din virksomhed ikke har nogen handelsmæssig tilstedeværelse i det udenlandske land, og da deres midlertidige ophold i udlandet er nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten om levering af tjenesteydelser.

Ud over disse kategorier af virksomhedspersonale hører selvstændige erhvervsdrivende, der er selvstændige, også under fysiske personer i udlandet:

 • Selvstændige erhvervsdrivende: Der er
  tale om selvstændige, der leverer en tjenesteydelse på grundlag af en tjenesteydelseskontrakt i et fremmed land.

Sektorer, der ofte leverer tjenester via ansatte i udlandet, omfatter IKT-tjenester, ingeniørarbejder eller liberale tjenesteydelser eller andre tjenester, som er afhængige af eftersalgsservice.

Eksempler:

 • informationsteknologivirksomheder, der sender deres it-eksperter til at rådgive om et projekt eller installere en software lokalt
 • ingeniørvirksomheder, som sender deres personale til projekter på stedet
 • advokater, der rejser for at rådgive kunder i et andet land
 • industrivirksomheder, der sender deres personale til planlægnings- og vedligeholdelsestjenester.

Generelt kan samme ydelse leveres inden for forskellige transportformer:
F.eks. kan juridiske tjenesteydelser leveres til kunden via e-mail (modus 1), et etableret associeret medlem i udlandet (leveringsmåde 3) eller advokatens tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 4).

 

2

Trin 2: Find et marked og en køber

For at kunne eksportere tjenesteydelser uden for EU skal du først identificere et marked og en køber til din tjeneste.

 • Handelskamre kan give dig oplysninger om forskellige markeder og forretningspartnere og rette dig til relevante rapporter.
 • Særlige nyhedsformidlere eller handelsfremmebureauer i dit land eller på dit valgte eksportmarked, som omfatter markedsanalyse og vurdering af erhvervsmuligheder, kan være nyttige. Disse organer udfører ofte undersøgelser af vigtige eksportsektorer.
 • Eksportkonsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan vælger man dine målmarkeder?

Skærme potentielle eksportmarkeder til at vurdere, om der er efterspørgsel efter dit produkt, og overveje, om dit produkt vil være konkurrencedygtigt på eksportmarkedet?

 

Tjek handelsstatistikkerne for dit potentielle målmarked.

Importstatistikker kan vise, om det land, du ønsker at eksportere til, allerede importerer din tjeneste, hvor importen kommer fra, og om der allerede er stor forsyning med din type tjenester på markedet.

Hvordan finder man potentielle købere?

Når du har valgt et eller flere målmarkeder, er det næste skridt at finde frem til potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

 

 • Handelsmesser specifikt organiseret for købere og sælgere til at mødes. Enterprise Europe Network organiserer f.eks. regelmæssige matchmaking-arrangementer for specifikke sektorer, hvor også virksomheder fra lande uden for EU deltager.
 • Arrangementer eller bistand ydet af handelskamre til at etablere kontakter mellem potentielle forretningspartnere.

Du kan også tjekke, om du har lov til at sælge til regeringen på dit potentielle eksportmarked.

 

 

3

Trin 3: Kontrollér, om din virksomhed kan nyde godt af en EU-handelsaftale

EU indgår ofte bilaterale handelsaftaler med lande uden for EU.

Tjek, om EU har indgået en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til afsnittet om markeder.

EU's handelsaftaler kan omfatte handel med tjenesteydelser i nøglesektorer og mindske eller endda fjerne hindringer for eksport i disse sektorer. Eksempler på sådanne nøglesektorer omfatter:

 • finansielle tjenesteydelser
 • telekommunikation
 • søtransport
 • liberale tjenesteydelser
 • digital handel

Hvilke fordele medfører handelsaftaler for udenlandske direkte investeringer?

Hvis EU har indgået en handelsaftale med landet, kan hindringerne for direkte udenlandske investeringer reduceres eller elimineres i visse sektorer, og det kan omfatte specifikke investeringsbestemmelser, som retligt binder et beskyttelsesniveau for udenlandske investeringer.

 

EU "s handelsaftaler

 • Skabe et mere stabilt og forudsigeligt regelsæt for dig, når du handler med udenlandske markeder
 • Sikre, at tredjelandes lovgivning ikke diskriminerer mod EU's tjenester
 • Skabe nye og bedre eksportmuligheder for virksomheden og gøre det lettere at investere i udlandet.

Hvad hvis min tjeneste ikke er omfattet af en EU-aftale?

Hvis EU endnu ikke har indgået en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, eller hvis din sektor ikke er omfattet af en særlig aftale, bør du:

kontrollere de betingelser for markedsadgang, der er anført i WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser.

WTO's medlemmer anfører, at de lægger hindringer i vejen for eksport af tjenesteydelser i deres liste over forpligtelser.

 

4

Trin 4: Vurdering af kravene på Deres eksportmarked

 

 • Kravene afhænger af, hvordan du ønsker at eksportere (se trin 2) og på dit målmarked.

Du kan undersøge detaljerede oplysninger om de specifikke krav på markedet for de udvalgte målmarkeder.

Hvilke krav skal du kontrollere ved grænseoverskridende levering (modus 1)?

 • Krav vedrørende tilladelse og licens: Din virksomhed vil muligvis skulle indhente visse licenser for at kunne levere tjenesteydelsen på eksportmarkedet.
 • Krav om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og kvalifikationer: De relevante eksamensbeviser for tjenesteydere og andre kvalifikationer skal accepteres af det land, du ønsker at eksportere til, for at du kan få lov til at levere dine tjenesteydelser i udlandet. Dette gælder for visse former for eksport af liberale tjenesteydelser: Eksempel: det er måske ikke muligt for en EU-revisor at kontrollere en udenlandsk virksomheds konto, og derfor kan du ikke eksportere din tjenesteydelse til det pågældende land.
 • Specifikke restriktioner for visse servicesektorer: F.eks. kan der forekomme begrænsninger og restriktioner for forsikringstjenesteydelser. Tilsvarende kan visse former for eksport af finansielle tjenesteydelser kræve, at de accepteres på det udenlandske marked (forudsat af mållandets lovgivere).

Hvilke krav skal du kontrollere for forbrug i udlandet (modus 2)?

Forbrug i udlandet finder sted, når kunden rejser uden for sit land og forbruger den service, du leverer i dit land.

 • I de fleste tilfælde er de krav, du skal overholde, de samme som når du leverer din service på dit eget eller EU's marked.

Hvilke krav skal du kontrollere for handelsmæssig tilstedeværelse (modus 3)?

Lande uden for EU kan have krav om handelsmæssig tilstedeværelse eller begrænsninger, som EU's eksportører bør tage hensyn til, når de investerer i disse lande.

 • Lokal tilstedeværelse påkrævet:
  Nogle tjenester kan ikke leveres til lande uden for EU uden at have en lokal tilstedeværelse på det pågældende marked. Dette kan f.eks. være tilfældet for visse forsikringsydelser. Din virksomhed kan derfor være nødt til at etablere en handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet, f.eks. ved at etablere et datterselskab eller indgå i et samarbejde med lokale virksomheder på det udenlandske marked, f.eks. via et joint venture.
 • Loft over udenlandske ejerandele:
  Visse lande anvender begrænsninger på den maksimale andel af udenlandsk kapital, der tillades, når det drejer sig om investeringer.
 • Investeringsbegrænsninger:
  Sådanne begrænsninger kan kædes sammen med specifikke licenser, der er nødvendige for enkeltpersoner eller virksomheder, eller begrænsninger af antallet af tilladte virksomheder.
 • Begrænsninger for typen af juridisk enhed:
  Visse udenlandske markeder kan have retlige bestemmelser, der kun tillader joint ventures, eller som udtrykkeligt forbyder andre retlige former for investering, f.eks. enkeltmandsfirmaer.
 • Begrænsninger i antallet af leverandører:
  Sådanne begrænsninger kan være relevante, når det drejer sig om specifikke licenser, som leverandørerne skal have.
 • Nationalitetskrav:
  Visse sektorer eller varetyper kan kræve, at investorer har licenser, der er begrænset til personer, som er statsborgere i det land, du ønsker at eksportere til, eller kan kræve, at virksomhedens ledere er af denne nationalitet. Endvidere kan udlændinges erhvervelse og brug af jord og fast ejendom begrænses.
 • Fiskale bestemmelser:
  Specifikke skattebestemmelser kan finde anvendelse på udenlandske investeringer, og specifikke lande kan have en retlig ramme på plads, som omfatter diskriminerende beskatning af udenlandske investeringer.
 • Finansielle restriktioner:
  Visse finansielle restriktioner kan gælde for udenlandske direkte investeringer. Disse kan f.eks. omfatte restriktioner for pengeoverførsler, kapitaloverførsler og valutaomregning. Grænseoverskridende fusioner og overtagelser kan også begrænses.

Hvilke krav skal du kontrollere for fysiske personers tilstedeværelse (modus 4)?

Eksport af en tjeneste kræver meget ofte, at dine ansatte midlertidigt opholder sig i udlandet på det pågældende marked for faktisk at levere tjenesteydelsen.

F.eks.:

 • en ingeniør fra din virksomhed kan blive nødt til at opdatere en maskine/software eller vedligeholde udstyr. Men der kan være restriktioner for personers mobilitet i forbindelse med levering af tjenesteydelser på denne måde.

De krav, der skal undersøges, omfatter følgende:

 • Bopælskrav:
  Tjenesteydere kan være hjemmehørende i mållandet.
 • Krav om statsborgerskab:
  Leverandører af tjenesteydelser kan tænkes at være statsborgere i det land, du ønsker at eksportere.
 • Licens- og certificeringskrav:
  Leverandører af tjenesteydelser kan kræve særlige licenser, uddannelses- eller andre kvalifikationscertifikater. Det er vigtigt at vide, om visse certifikater er gyldige i det fremmede land. Det kan også forekomme, at de skal leveres af enheder i mållandet for visse erhverv/tjenester.
 • Krav til erhvervvisum og arbejde:
  Et specifikt eksempel i forbindelse med midlertidigt ophold og visumkrav er, hvorvidt medarbejderen har lov til at bringe deres ægtefælle eller børn op under opholdet.
 • Økonomisk behovstest/arbejdsmarkedstest:
  Nogle lande kan kræve, at du eller din kunde skal bevise, at den lokale arbejdskraft ikke kan opfylde tjenestens behov.
 • Adgangsbegrænsninger/kvoter:
  Visse adgangsbegrænsninger eller -kvoter kan gælde for udenlandske tjenesteydelser inden for specifikke erhverv.
 • Uddannelsesmæssige og andre kvalifikationskrav:
  Det er vigtigt at vide, om visse certifikater er gyldige i det pågældende land.

Hvad skal du finde ud af?

Når du leverer tjenesteydelser til lande uden for EU, skal du også se, hvilke skatteregler der gælder. Dette omfatter:

 • lokale skatter
 • Moms-udgifter

Forskellige skatteregler kan finde anvendelse på Deres eksportmarked. Nogle tjenester kan være omfattet af undtagelser afhængigt af det land, du ønsker at eksportere til, f.eks. hvis din virksomhed har en permanent tilstedeværelse i det pågældende land.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

Din tjekliste: 4 Skridt til eksport af en tjenesteydelse

Inden du begynder: Vurdere din virksomheds eksportvilje

 • Se checklisten over spørgsmål med henblik på vurdering af din virksomheds eksportvilje
 • Drøft og afgøre, om din virksomhed er klar til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt der skal tages som forberedelse til fremtidige handelsaktiviteter uden for EU

Trin 1: Forstå, hvordan tjenesteydelser kan eksporteres

 • Vælg, hvordan du vil eksportere din tjeneste

Trin 2: Forstå, hvordan tjenesteydelser kan eksporteres

 • Vælg det nye eksportmarked og vurderer virksomhedens potentiale og deres tjenesters konkurrenceevne (det er vigtigt at medtage eksportrelaterede omkostninger i prisberegningerne)
 • Identificer potentielle købere
 • Udpege et agentur/en institution/partner til at støtte dig i forbindelse med tilrettelæggelsen og formaliteterne i forbindelse med eksporten (f.eks. forberedelse af kontrakter, kontrol af betalingsvilkårene, købers kreditværdighed, restriktioner for kapitaloverførsel i købers land)

Trin 3: kontrollér, om din virksomhed kan nyde godt af en EU-handelsaftale

 • Bekræft, om EU har indgået en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til
 • Identificere kilder til yderligere oplysninger om den relevante handelsaftale
 • Undersøge betingelserne for adgang til markedet for Deres tjeneste i listen over forpligtelser

Trin 4: Vurdering af kravene på Deres eksportmarked

 • Vurdere, om din tjeneste har ret til at komme ind på det eksportmarked, du er interesseret i, dvs. om der gælder restriktioner eller forbud
 • Hvis du ønsker at levere dine tjenester på tværs af grænserne, skal du kontrollere, hvilke krav der finder anvendelse (f.eks. krav om tilladelse eller licens)
 • Hvis du ønsker at etablere sig på et udenlandsk marked, skal du kontrollere, hvilke begrænsninger der gælder (f.eks. om udenlandsk ejerskab, type juridiske enheder, der er tilladt, eller godkendelsesprocedurer)
 • Hvis du ønsker, at en af dine medarbejdere ledsager den tjeneste, du eksporterer, kan du kontrollere, hvilke specifikke krav der kan finde anvendelse (f.eks. krav om kvalifikationer, krav om statsborgerskab eller adgangsbegrænsninger).
 • Se, hvilke skatteregler der gælder, når du leverer tjenesteydelser uden for EU
Del denne side:

Genveje