Όρος στο γλωσσάριο:

Εξαγωγέας

Στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών, εξαγωγέας νοείται ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία που βρίσκεται σε μία από τις χώρες που αποτελούν μέρος της εν λόγω προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας, και το οποίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας, πωλεί το καταγόμενο προϊόν.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις