Όρος στο γλωσσάριο:

Σήμανση «CE»

Τα γράμματα CE εμφανίζονται σε πολλά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στο πλαίσιο της διευρυμένης ενιαίας αγοράς στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις για τη σήμανση CE και μπορεί να πωλείται σε ολόκληρο τον ΕΟΧ χωρίς περιορισμούς. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες που πωλούνται στον ΕΟΧ. Η σήμανση CE δεν αναφέρει ότι ένα προϊόν έχει εγκριθεί ως ασφαλές από την ΕΕ ή άλλη αρχή. Δεν πρέπει όλα τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE. Είναι υποχρεωτική μόνο για τα περισσότερα από τα προϊόντα που καλύπτονται από τις οδηγίες της νέας προσέγγισης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις