05 Ιουλίου 2023

Τιμολογιακές αλλαγές που εφαρμόζονται από τον Ιούλιο του 2023

Από την 1 Ιουλίου 2023, έχουν τεθεί σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ακόλουθες δασμολογικές αλλαγές:

Δασμολογικές μειώσεις

Το κοινό δασμολόγιο που εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα μειώθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/1998.

Τα προϊόντα που επηρεάζονται από τη μείωση αυτή είναι, μεταξύ άλλων, ορισμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βίντεο και μέρη ηλεκτρονικών συναρμολογήσεων.

Δασμολογικές ποσοστώσεις και αναστολές δασμών

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις και οι αναστολές που εφαρμόζονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1191 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/1190, αντίστοιχα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται και στους δύο κανονισμούς μπορούν να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς ή με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή.

Άλλες πληροφορίες:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις