05 Αυγούστου 2022

Τροποποιήσεις των τιμολογίων που εφαρμόζονται από τον Ιούλιο του 2022

Από την 1η Ιουλίου 2022 έχουν τεθεί σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ακόλουθες δασμολογικές αλλαγές:

Δασμολογικές μειώσεις

Οι δασμολογικοί συντελεστές που καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο και εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα μειώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1832.

Μεταξύ των προϊόντων που καλύπτονται από τη μείωση αυτή περιλαμβάνονται οι συσκευές αναπαραγωγής βίντεο, οι ψηφιακές βιντεοφωνικές συσκευές και τα μέρη ηλεκτρονικών συναρμολογήσεων.

Αναστολές δασμών και δασμολογικές ποσοστώσεις

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις και οι αναστολές που ισχύουν το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ρυθμίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/972 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/1008, αντίστοιχα.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται και στους δύο κανονισμούς μπορούν να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ατελώς ή με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις