EPA – Itä-Afrikan yhteisö

EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimus helpottaa näiden kahden alueen kansalaisten ja yritysten investointeja ja keskinäistä kauppaa sekä vauhdittaa kehitystä kaikkialla Itä-Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimukset 6 Afrikan valtion kanssa voisivat pian hyödyttää sinua.

Lyhyesti

EAC on yksi Afrikan unionin integroituneimmista alueellisista talousyhteisöistä. Se on tulliliitto, jossa useimmilla tavaroilla ja palveluilla käydään kauppaa tullitta jäsenvaltioiden välillä ja jolla on yhteinen ulkotariffi kolmansien maiden kanssa. Yhteismarkkinoilla ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti. Lisäksi EAC aikoo perustaa rahaliiton vuonna 2023 ja pyrkiä tiiviimpään poliittiseen yhdentymiseen.

Neuvottelut EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimuksesta saatiin menestyksekkäästi päätökseen lokakuussa 2014. Kenia, Ruanda ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet sopimuksen. Voimaantulo odottaa vielä muiden EAC:n jäsenvaltioiden (Tansania, Uganda ja Burundi Etelä-Sudanin lisäksi) allekirjoitusta ennen kuin kaikki osapuolet ovat ratifioineet sopimuksen.

Kun EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimus tulee voimaan, se tarjoaa välittömästi tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille kaiken EAC-viennin osalta. lisäksi EAC-markkinat avataan osittain ja asteittain EU:sta peräisin olevalle tuonnille.

Sopimus sisältää myös yksityiskohtaisia määräyksiä alkuperäsäännöistä sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimista. Siinä kielletään perusteettomat tai syrjivät tuontia ja vientiä koskevat rajoitukset, mikä helpottaa EAC:n pyrkimyksiä poistaa tullien ulkopuoliset esteet EAC:n sisäisestä kaupasta.

Lisäksi maataloutta ja kalastusta koskevilla luvuilla pyritään vahvistamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevaa yhteistyötä. Osapuolet sitoutuvat myös jatkamaan neuvotteluja palvelukaupasta ja kauppaan liittyvistä säännöistä, jotka koskevat kestävää kehitystä, kilpailupolitiikkaa, investointeja ja yksityisen sektorin kehittämistä, teollis- ja tekijänoikeuksia ja julkisten hankintojen avoimuutta.

Edunsaajamaat

 • Burundi – Olemassa oleva allekirjoitus. Kuuluu ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmään (EBA).
 • Kenia allekirjoitti ja ratifioi talouskumppanuussopimuksen. Ei kuulu EPV:n soveltamisalaan. Jolla on tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille.
 • Ruanda – Allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen. Kuuluu EPV:n piiriin.
 • Tansania – allekirjoitusta odotetaan. Kuuluu EPV:n piiriin.
 • Uganda – Olemassa allekirjoitusta. Kuuluu EPV:n piiriin.
 • Etelä-Soudan – Did ei osallistu neuvotteluihin, koska se liittyi EAC:hen vuonna 2016. Voi liittyä sopimukseen sen tullessa voimaan. Ei ole WTO:n jäsen. Kuuluu EPV:n piiriin.

EAC-maita suosivat epäsymmetriset säännökset

EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimuksessa määrätään EAC-maita suosivista epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä maatalouden, elintarviketurvan ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, EAC-markkinat avautuvat osittain ja asteittain EU:sta peräisin olevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystasojen erot.

Tullit

 • EU myöntää 100 % tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen EAC-maista tulevaan tuontiin. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täydellinen ja vapaa kaikille
 • EAC-maat poistavat asteittain 82,6 % tullimaksuista 15–25 vuoden aikana. Arat tuotteet jätetään kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle, mukaan lukien erilaiset maataloustuotteet, viinit ja väkevät alkoholijuomat, kemikaalit, muovit, puupohjainen paperi, tekstiilit ja vaatteet, jalkineet, keraamiset tuotteet, lasitavarat, epäjaloa metallia olevat tavarat ja ajoneuvot
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti itäisiin kumppanimaihin äkillisesti kasvaa, EAC-maat voivat soveltaa suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä ja tullien uudelleen käyttöön ottamista.
 • Raaka-aineiden ja jalostamattomien elintarvikkeiden mahdollisille lisävientiveroille asetetaan rajoituksia. Näin ollen EAC:n jäsenet voivat ottaa käyttöön uusia vientiveroja vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu EU:lle, ja rajoitetun ajan.
 • Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.

Alkuperäsäännöt

Joustavat alkuperäsäännöt antavat EAC-maille mahdollisuuden viedä muista maista peräisin olevia tuotantopanoksia sisältäviä tuotteita erityisesti keskeisillä aloilla – maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Esimerkiksi tekstiilituote voi tulla EU:hun tullitta, jos vähintään yksi valmistusvaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Ennen vientiä/tuontia on varmistettava, että

Suvaitsevaisuus

Ympäristönsuojelusopimukseen sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista sallivampia. Niiden määrä lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnassa on 15 % useimpien EU:n sopimusten mukaisen 10 %: n sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä toleransseja.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy seuraavanlaisia kumulaatioita:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täysimääräinen kumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapurimaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Todiste suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetuista tulleista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostusta varten ja viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusten kunto

Aavalla merellä ja EAC-maiden talousvyöhykkeillä pyydettyjen kalojen voidaan katsoa olevan peräisin EAC-maasta ainoastaan, jos ne on pyydetty alukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, sen lippua, jolla alus purjehtii, ja sen omistusta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystön kansalaisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotettaisiin alkuperäaseman myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämistä kaloista.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä [link], jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä My Trade Assistant —tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteidensa alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman, jos sitä käytetään väärin. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisilta.

 • Jotta EAC-maista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla jompikumpi seuraavista:
  • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • Kauppalaskuilmoitus, jonka antaa mikä tahansa viejä enintään 6.000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema.

Muut asiakirjat

 • Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva direktiivi)

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lähtien lopettanut kaikkien kaikkiin talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristäviä toimenpiteitä
 • Maataloutta koskevassa luvussa taataan, että EU ei sovella vientitukia edes markkinakriisien aikana.
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimus mahdollistaa toimenpiteiden käynnistämisen teollisuusalojen ja EAC-maiden kehittyvän teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

 • Maataloutta koskevassa luvussa keskitytään maatalouden kestävään kehitykseen, mukaan lukien elintarviketurva, maaseudun kehittäminen ja köyhyyden vähentäminen Itä-Afrikan yhteisössä. Se velvoittaa osapuolet syventämään poliittista vuoropuhelua maataloudesta ja elintarviketurvasta, mukaan lukien niiden sisäisten politiikkojen avoimuus.
 • Kalastusta koskevassa luvussa vahvistetaan yhteistyötä kalavarojen kestävän käytön, kuten kalavarojen arvioinnin ja hoidon, alalla. ympäristövaikutusten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seuranta; yhdenmukaisuus voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja asiaa koskevien kansainvälisten välineiden kanssa; tehokas valvonta ja tarkkailu laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi;
 • Talous- ja kehitysyhteistyötä koskevan luvun tavoitteena on parantaa EAC:n talouksien kilpailukykyä, kehittää toimituskapasiteettia ja auttaa EAC:n jäseniä panemaan talouskumppanuussopimus täytäntöön kitkattomasti;
 • Talouskumppanuussopimus liittyy läheisesti Cotonoun sopimukseen ja sen keskeisiin osiin, kuten ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioon;

Alueellinen yhdentyminen

Talouskumppanuussopimuksessa on kyse sekä EAC-maiden välisestä kaupasta että EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • Talouskumppanuussopimuksella kielletään perusteettomat tai syrjivät tuontia ja vientiä koskevat rajoitukset, mikä edistää EAC:n pyrkimyksiä poistaa tullien ulkopuoliset esteet EAC:n sisäisestä kaupasta.

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa tukea, jota rahoitetaan olemassa olevista välineistä, pääasiassa EU:n kehitysbudjetista ja Euroopan kehitysrahastosta (EKR) kauppaa tukevan avun kautta.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit