Talouskumppanuussopimus – Itä-Afrikan yhteisö

EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden ihmisten ja yritysten on helpompi investoida keskenään ja käydä kauppaa keskenään sekä vauhdittaa kehitystä koko Itä-Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimukset kuuden Afrikan valtion kanssa voivat piakkoin hyödyttää kauppaanne.

Lyhyesti

EAC on yksi Afrikan unionin yhdentyneimmistä alueellisista talousyhteisöistä. Se on tulliliitto, jossa useimmilla tavaroilla ja palveluilla käydään tullitonta kauppaa jäsenvaltioiden välillä, ja sillä on yhteinen ulkoinen tulli kolmansien maiden kanssa. Yhteismarkkinoina henkilöt, tavarat, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti. Lisäksi EAC aikoo perustaa rahaliiton vuonna 2023 ja edistää tiiviimpää poliittista yhdentymistä.

Neuvottelut EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimuksesta saatiin onnistuneesti päätökseen lokakuussa 2014. Kenia, Ruanda ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet sopimuksen. Voimaantulo odottaa edelleen muiden EAC-maiden (Tansania, Uganda ja Burundi Etelä-Sudanin lisäksi) allekirjoittamista ennen kuin kaikki osapuolet ovat ratifioineet sopimuksen.

Kun EU:n ja EAC:n välinen talouskumppanuussopimus tulee voimaan, se antaa kaiken EAC-viennin välittömän tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille sekä avata EAC-markkinat osittain ja asteittain EU:n tuonnille.

Sopimus sisältää myös alkuperäsääntöjä sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä. Siinä kielletään perusteettomat tai syrjivät tuonnin ja viennin rajoitukset, mikä auttaa EAC:n pyrkimyksiä poistaa tullien ulkopuolisia esteitä EAY:n sisäiseltä kaupalta.

Lisäksi maataloutta ja kalastusta koskevilla luvuilla pyritään vahvistamaan kalavarojen kestävää käyttöä koskevaa yhteistyötä. Osapuolet sitoutuvat myös jatkamaan neuvotteluja palvelukaupasta ja kauppaan liittyvistä säännöistä, jotka koskevat kestävää kehitystä, kilpailupolitiikkaa, investointeja ja yksityissektorin kehittämistä, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä julkisten hankintojen avoimuutta.

Edunsaajamaat

 • Burundi – Odottaa allekirjoitusta. Kuuluu ”kaikki paitsi aseet” -järjestelmään (EBA).
 • Kenia – allekirjoittanut ja ratifioinut talouskumppanuussopimuksen. Eivät kuulu EPV:n piiriin. Sillä on tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille.
 • Ruanda – allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen. Kuuluvat EPV:n piiriin.
 • Tansania – Allekirjoitettavana. Kuuluvat EPV:n piiriin.
 • Uganda – Odottaa allekirjoitusta. Kuuluvat EPV:n piiriin.
 • Etelä-Sudan – Ei osallistu neuvotteluihin, koska se liittyi EAC:n jäseneksi vuonna 2016. Voi liittyä sopimukseen, kun se tulee voimaan. Ei ole WTO:n jäsen. Kuuluvat EPV:n piiriin.

EAC-maita suosivat epäsymmetriset säännökset

EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimuksessa on EAC-maita suosivia epäsymmetrisiä määräyksiä, kuten arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelua koskevat erityiset suojatoimet ja toimenpiteet.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja kokonaan, EAC-markkinat avataan osittain ja asteittain tulevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystasojen erot.

Tariffit

 • EU myöntää 100-prosenttisen tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EAC-maista tulevalle tuonnille. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton kaikille
 • EAC-maat poistavat asteittain 82,6 prosenttia tulleista 15–25 vuoden aikana. Arat tuotteet on jätetty kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle, mukaan lukien erilaiset maataloustuotteet, viinit ja väkevät alkoholijuomat, kemikaalit, muovit, puupohjainen paperi, tekstiilit ja vaatteet, jalkineet, keraamiset tuotteet, lasitavarat, epäjalosta metallista valmistetut tavarat ja ajoneuvot
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti itäisen kumppanuuden maihin lisääntyy äkillisesti, EAC-maat voivat soveltaa suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä ja tullien palauttamista.
 • Raaka-aineiden ja jalostamattomien elintarvikkeiden mahdollisia ylimääräisiä vientiveroja rajoitetaan. Näin ollen EAC:n jäsenet voivat ottaa käyttöön uusia vientiveroja vasta ilmoitettuaan asiasta ja rajoitetun ajan.
 • Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Joustavat alkuperäsäännöt mahdollistavat sen, että EAC-maat voivat viedä tuotteita tuotantopanoksin muista maista, erityisesti keskeisillä aloilla – maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Tekstiilituote voi esimerkiksi tulla tullitta, jos vähintään yksi sen tuotantovaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Toleranssi (sallittu poikkeama

Talouskumppanuussopimukseen sisältyvät poikkeamat ovat tavanomaista lievempiä. Ne nousevat 15 prosenttiin lopputuotteen noudettuna-hinnasta sen sijaan, että useimmissa EU:n sopimuksissa olisi sovittu 10 prosentista. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy seuraavanlaisia kumulaatiomuotoja:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täysi kumulaatio ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapurimaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Suorasta kuljetuksesta on esitettävä todisteet tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea aineksista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostettaviksi ja sitten viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusten olosuhteet

Aavalla merellä ja EAC-maiden talousvyöhykkeillä pyydettyä kalaa voidaan pitää EAC-maan alkuperätuotteena ainoastaan, jos sen ovat pyytäneet alukset, jotka täyttävät tietyt edellytykset. Nämä kriteerit koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippua, jonka alla alus on, sekä aluksen omistusta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystön kansalaisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperäaseman myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin[link], jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseenne ja sen alkuperämaaseen sovellettavat erityissäännöt ja -määräykset kauppa-assistenttien tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteiden alkuperäasema ja kaikki muut näiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytössä. Lisätietoja menettelyistä saat tulliviranomaisilta.

 • Jotta EAC-maista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä teidän on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Muut asiakirjat

 • Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, liikenne ja kestävä kehitys)

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lopettanut vientituet kaikille talouskumppanuussopimusmaihin viedyille tuotteille.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristävillä toimenpiteillä
 • Maataloutta koskevassa luvussa taataan, että EU ei myönnä vientitukia edes markkinakriisin aikana.
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin äkillisen kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimuksen nojalla voidaan käynnistää toimenpiteitä, joilla suojellaan teollisuusaloja ja EAC:n eturintamassa olevaa teollisuutta.

Kestävä kehitys

 • Maataloutta koskevassa luvussa keskitytään maatalouden kestävään kehitykseen, mukaan lukien elintarviketurva, maaseudun kehittäminen ja köyhyyden vähentäminen EAC-maissa. Se sitoutuu syventämään maataloutta ja elintarviketurvaa koskevaa poliittista vuoropuhelua, mukaan lukien osapuolten sisäisten politiikkojen avoimuus.
 • Kalastusta koskevassa luvussa vahvistetaan kalavarojen kestävää käyttöä koskevaa yhteistyötä kalastuksen alalla, kuten kalavarojen arviointia ja hoitoa; ympäristövaikutusten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seuranta; yhdenmukaisuus voimassa olevien kansallisten lakien ja asiaa koskevien kansainvälisten välineiden kanssa; tehokas valvonta ja tarkkailu laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi;
 • Talous- ja kehitysyhteistyötä koskevan luvun tavoitteena on parantaa EAC-maiden talouksien kilpailukykyä, parantaa hankintavalmiuksia ja auttaa EAC-maiden jäseniä talouskumppanuussopimuksen sujuvassa täytäntöönpanossa;
 • Talouskumppanuussopimus liittyy läheisesti Cotonoun sopimukseen ja sen keskeisiin osiin, kuten ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen;

Alueellinen yhdentyminen

Talouskumppanuussopimuksessa on kyse yhtä paljon EAC-maiden välisestä kaupasta kuin EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • Talouskumppanuussopimuksessa kielletään perusteettomat tai syrjivät tuonti- ja vientirajoitukset, mikä edistää EAC:n pyrkimyksiä poistaa tullien ulkopuolisia esteitä EAC:n sisäiseltä kaupalta.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa tukea, jota rahoitetaan olemassa olevista välineistä, pääasiassa EU:n kehitysbudjetista ja Euroopan kehitysrahastosta (EKR), kauppaa tukevan avun kautta.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: