EU:n ja Meksikon kumppanuussopimus

EU:n ja Meksikon kahdenvälisiä kauppasuhteita säännellään kumppanuussopimuksella, jota on sovellettu väliaikaisesti vuodesta 2000.

Euroopan unioni ja Meksiko neuvottelevat parhaillaan uudesta EU:n ja Meksikon välisestä assosiaatiosopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata nykyinen kumppanuussopimus.

Lue lisää

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Tuotteen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän, jotta siihen voidaan soveltaa etuustullia.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä 23. maaliskuuta 2000 tehdyn EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III (EYVL L 245, 29.09.2000, s. 953).

Tuotekohtaisia sääntöjä on mukautettu vuoden 2002 harmonoidussa järjestelmässä tavaroiden luokitteluun tehtyihin muutoksiin. Yhteisneuvoston päätös N:o 5/2002 (EUVL L 44, 18.2.2003, s. 1) sisältää ”uuden” liitteen II (yhdessä muutaman muun säännöksen kanssa), joka on julkaistu kokonaisuudessaan uudelleen.

Liitettä III on muutettu EU:n vuoden 2004 laajentumisen huomioon ottamiseksi yhteisneuvoston päätöksellä N:o 3/2004 (EUVL L 293, 16.9.2004, s. 15). EU:n laajentumiseen vuonna 2007 liittyvät muutokset tehtiin yhteisneuvoston päätöksellä N:o 2/2008 (EUVL L 198, 26.7.2008, s. 55).

EU-Meksiko-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2007 (EUVL L 279, 23.10.2007, s. 15) tehtiin liitteeseen III sisältyviin alkuperäsääntöihin tiettyjä muutoksia, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

 • lisäyksessä II a vahvistettujen, tiettyjä kemiallisia tuotteita koskevien kahden tuotekohtaisen säännön väliaikaisen soveltamisen jatkamisesta 30. kesäkuuta 2009
 • lisäyksessä II a vahvistettujen nahkatuotteita koskevien tuotekohtaisten sääntöjen väliaikaisen soveltamisen jatkaminen, kunnes käynnissä olevat WTO-neuvottelut on saatu päätökseen
 • lisäyksessä II vahvistettujen, EU:sta Meksikoon vietäviä tekstiilejä koskevien vuotuisten kiintiöiden jakamisessa käytettävän hallinnointimenetelmän muuttaminen huutokauppajärjestelmästä ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteelle
 • lisäyksessä II a vahvistettujen, EU:sta Meksikoon vietäviä jalkineita koskevien vuotuisten kiintiöiden jakamisessa käytettävän hallinnointimenetelmän muuttaminen huutokauppajärjestelmästä ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteelle
 • harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 1904 kuuluvia tuotteita koskevan lisäyksessä II vahvistetun alkuperäsäännön muuttaminen
 • harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 7601 kuuluvia tuotteita koskevan lisäyksessä II vahvistetun alkuperäsäännön muuttaminen

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Meksikosta EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseesi voidaan soveltaa EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Meksikosta.

Tuote on peräisin EU:sta tai Meksikosta, jos

 

Esimerkkejä tuotekohtaisista säännöistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

 

Tuotettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma apulainen -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittämiseen.
 • Erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä I ”Alkuhuomautukset” oleviin 5–7 huomautuksiin.

Kumulaatio

 • Kahdenvälinen kumulaatio – Meksikon alkuperäainekset voidaan lukea EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut sovellettavat pöytäkirjan vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Meksikoon (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on niiden kunnon säilyttäminen

Sinun on esitettävä todisteet suorasta kuljetuksesta tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen mukaan ei ole mahdollista saada palautusta ei-alkuperäaineksista aiemmin maksetuista tulleista, joita on käytetty sellaisen tuotteen tuottamiseen, jota viedään tullietuuskohtelun mukaisesti.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava hakemuksesi sen maan tulliviranomaisten tarkastettavaksi, johon tavarat tuodaan. Menettelyt esitetään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa IV osastossa.

Suosituimmuustariffin hakeminen

Etuuskohteluun oikeuttavan tariffin soveltaminen edellyttää, että tuojat esittävät alkuperäselvityksen.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistus, tai
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pikkulähetysten osalta tai
 • 1,200 euroa henkilökohtaisille matkatavaroille

Lisätietoja alkuperäselvitysten täyttämisestä tai laatimisesta on liitteen IIIselittävissä huomautuksissa (myös 17 artiklaa koskevassa tarkistetussa selittävässä huomautuksessa).

EUR.1-tavaratodistus

EUR.1-tavaratodistukset antaa Meksikossa Secretaría de Economía (talousministeriö). Talousministeriö vastaa myös

 • lupien myöntäminen, valvonta ja peruuttaminen valtuutetuille viejille
 • jälkitarkastukset EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisen pyynnöstä

Meksikon tulliviranomainen voi pyytää EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tarkastamaan tavaroiden alkuperäaseman tai alkuperäselvityksen aitouden. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema. Meksikon osalta vietyjen tavaroiden 4-numeroinen tariffiluokitus on merkittävä EUR.1-tavaratodistuksen 8 kohtaan.

Lisäyksessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja maininta sen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Meksikosta, antamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6,000 euroa

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille tulliviranomaisille (Meksikon talousministeriön Secretaria Economia) tuotteenne alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa hyväksytyn statuksen, jos käytät sitä väärin. Lisätietoja menettelyistä saa toimivaltaisilta tulliviranomaisilta (Meksikon talousministeriön Secretaria Economia).

Alkuperäilmoituksen tekeminen

 • viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus (asianmukaisella kielellä), jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita.

Kauppalaskuilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on lisäyksessä IV. Tarkista tulliviranomaisilta mahdolliset lisävaatimukset.

Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema

Viejä voi tehdä kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaan tulliviranomaiselle enintään kummankin osapuolen kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun ajan: kaksi vuotta EU:ssa ja yksi vuosi Meksikossa

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset. Tuojaosapuolen vierailut viejän luona eivät ole sallittuja.

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen määrityksen alkuperästä ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Jaa tämä sivu:

Linkit