EU:n ja Meksikon kumppanuussopimus

EU:n ja Meksikon kahdenvälisiä kauppasuhteita säännellään kumppanuussopimuksella, jota on sovellettu väliaikaisesti vuodesta 2000.

Euroopan unioni ja Meksiko neuvottelevat parhaillaan uudesta EU:n ja Meksikon assosiaatiosopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata nykyinen kumppanuussopimus.

Lue lisää

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III (EYVL L 245, 29.9.2000, s. 953).

Tuotekohtaisia sääntöjä on mukautettu vuoden 2002 harmonisoidulla järjestelmällä tavaroiden luokitteluun tehtyihin muutoksiin. Yhteinen neuvoston päätös N:o 5/2002 (EUVL L 44, 18.2.2003, s. 1) sisältää ”uuden” lisäyksen II (yhdessä muutamien muiden säännösten kanssa), joka on julkaistu kokonaisuudessaan uudelleen.

Liitettä III on muutettu EU:n vuoden 2004 laajentumisen huomioon ottamiseksi yhteisneuvoston päätöksellä N:o 3/2004 ( EUVL L 293, 16.9.2004, s. 15). EU:n vuoden 2007 laajentumiseen liittyvät muutokset otettiin käyttöön yhteisneuvoston päätöksellä N:o 2/2008 ( EUVL L 198, 26.7.2008, s. 55).

EU-Meksiko-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2007 (EUVL L 279, 23.10.2007, s. 15) tehtiin liitteessä III oleviin alkuperäsääntöihin tiettyjä muutoksia, jotka koskevat seuraavia:

 • kahden lisäyksessä II a olevan tuotekohtaisen, tiettyjä kemiallisia tuotteita koskevan säännön väliaikaisen soveltamisen jatkaminen 30 päivään kesäkuuta 2009
 • lisäyksessä II a vahvistettujen nahkatuotteita koskevien tuotekohtaisten sääntöjen väliaikaisen soveltamisen jatkaminen, kunnes meneillään olevat WTO-neuvottelut on saatu päätökseen
 • lisäyksessä II vahvistettujen vuotuisten kiintiöiden jakamisessa Meksikoon vietäville tekstiileille käytetyn hallinnointimenetelmän muuttaminen huutokauppajärjestelmästä ”ensin tullutta palvellaan ensin” -perusteeksi
 • lisäyksessä II a vahvistettujen vuotuisten kiintiöiden jakamisessa Meksikoon vietäville jalkineille käytetyn hallinnointimenetelmän muuttaminen huutokauppajärjestelmästä ”ensin tullutta palvellaan ensin” -perusteeksi
 • lisäyksessä II harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 1904 luokiteltujen tuotteiden osalta vahvistetun alkuperäsäännön muutos
 • muutos lisäyksessä II vahvistettuun alkuperäsääntöön harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 7601 luokiteltujen tuotteiden osalta

Onko tuotteeni peräisin tai Meksikosta EU:n ja Meksikon välisen kokonaissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteesi voitaisiin soveltaa EU:n ja Meksikon välisen kokonaissopimuksen mukaiseen alhaisempaan tai nollatulliin, sen on oltava peräisin tai Meksikosta.

Tuote on peräisin tai Meksikosta, jos se on

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvistä tuotekohtaisista säännöistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantomenetelmä, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Toleranssi (sallittu poikkeama

 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta
 • sallittua poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksen I ”Johdantohuomautukset” 5–7 huomautukseen.

Kumulaatio

 • Kahdenvälinen kumulaatio – Meksikon alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Meksikoon (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • lastin purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Tuojamaan tulliviranomaisille on toimitettava todisteet suorasta kuljetuksesta.

Tullinpalautus

EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen mukaan ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuuskohtelutullilla viedyn tuotteen tuottamiseen.

Alkuperää koskevat menettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava sen maan tulliviranomaisten tarkastettavaksi, johon tavarat tuodaan. Menettelyistä määrätään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa IV osastossa.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Saadakseen tullietuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistuksen, tai
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos lähetyksen kokonaisarvo ei ylitä

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta tai
 • 1 200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Ks. liitteen III selittävät huomautukset (mukaan lukien 17 artiklan tarkistetut selittävät huomautukset) alkuperäselvitysten täyttämisestä tai laatimisesta.

EUR.1-tavaratodistus

EUR.1-tavaratodistuksen antaa Meksikossa talousministeriö (Secretaría de Economía). Talousministeriö vastaa myös seuraavista asioista:

 • luvan myöntäminen, valvonta ja peruuttaminen valtuutetuille viejille
 • EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisen pyynnöstä tehtävät jälkitarkastukset

Meksikon tulliviranomainen voi pyytää EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tarkastamaan tavaroiden alkuperäaseman tai alkuperäselvityksen aitouden. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema. Meksikon osalta EUR.1-tavaratodistuksen 8 kohtaan on merkittävä vientitavaroiden nelinumeroinen tariffiluokitus.

Lisäyksessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja annetaan ohjeet sen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuote on peräisin tai Meksikosta, antamalla alkuperäilmoituksen. Se voidaan tehdä seuraavasti:

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille tulliviranomaisille (Meksikolaisen talousministeriön sihteeristö) tuotteiden alkuperäasema ja kaikki muut näiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa hyväksytyn aseman, jos väärinkäytät sitä millään tavalla. Lisätietoja menettelyistä saa toimivaltaisilta tulliviranomaisilta (Meksikon talousministeriön sihteeristö).

Alkuperäilmoituksen tekeminen

 • viejän olisi kirjoitettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi, kirjoitettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus (asianmukaisella kielellä)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita.

Kauppalaskuilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on lisäyksessä IV. Tarkista tulliviranomaisiltanne mahdolliset lisävaatimukset.

Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta sillä edellytyksellä, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Viejä voi antaa kauppalaskuilmoituksen siinä tarkoitettuja tuotteita vietäessä tai viennin jälkeen sillä edellytyksellä, että se esitetään tuojamaan tulliviranomaiselle enintään kunkin osapuolen kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuna aikana: kaksi vuotta ja yksi vuosi Meksikossa

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten suorittamat tarkastukset. Tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperän määrityksen ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Jaa tämä sivu: