EU:n ja Meksikon kumppanuussopimus

EU:n ja Meksikon kahdenvälisiä kauppasuhteita säännellään kumppanuussopimuksella, jota on sovellettu väliaikaisesti vuodesta 2000.

Euroopan unioni ja Meksiko neuvottelevat parhaillaan uudesta EU:n ja Meksikon välisestä assosiaatiosopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata nykyinen kumppanuussopimus.

Lue lisää

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III (EYVL L 245, 29.9.2000, s. 953).

Tuotekohtaisia sääntöjä on mukautettu vuoden 2002 harmonoituun järjestelmään tehtyihin tavaroiden luokittelun muutoksiin. Yhteisneuvoston päätös N:o 5/2002 (EUVL L 44, 18.2.2003, s. 1) sisältää uuden liitteen II (yhdessä muutamien muiden säännösten kanssa), joka on julkaistu kokonaisuudessaan uudelleen.

Liitettä III on muutettu EU:n vuoden 2004 laajentumisen huomioon ottamiseksi yhteisneuvoston päätöksellä N:o 3/2004 ( EUVL L 293, 16.9.2004, s. 15). Vuoden 2007 EU:n laajentumiseen liittyvät muutokset tehtiin yhteisneuvoston päätöksellä N:o 2/2008 (EUVL L 198, 26.7.2008, s. 55).

EU-Meksiko-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2007 (EUVL L 279, 23.10.2007, s. 15) tehtiin liitteessä III oleviin alkuperäsääntöihin tiettyjä muutoksia, jotka koskevat seuraavia:

 • tiettyjen kemiallisten tuotteiden osalta lisäyksessä II a vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen väliaikaisen soveltamisen jatkaminen 30 päivään kesäkuuta 2009 saakka
 • lisäyksessä II a olevien nahkatuotteita koskevien tuotekohtaisten sääntöjen väliaikaisen soveltamisen jatkaminen käynnissä olevien WTO-neuvottelujen loppuun asti
 • lisäyksessä II vahvistettujen vuotuisten kiintiöiden jakamisessa EU:sta Meksikoon vietäville tekstiileille käytetyn hallinnointimenetelmän muuttaminen huutokauppajärjestelmästä ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteella
 • lisäyksessä II a vahvistettujen vuotuisten kiintiöiden jakamisessa EU:sta Meksikoon vietävien jalkineiden hallinnointimenetelmän muuttaminen huutokauppajärjestelmästä ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteella
 • harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 1904 luokiteltuja tuotteita koskevan lisäyksessä II vahvistetun alkuperäsäännön muutos
 • harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 7601 kuuluvia tuotteita koskevan lisäyksessä II vahvistetun alkuperäsäännön muutos

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Meksikosta EU:n ja Meksikon välisen kokonaissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja Meksikon välisen kokonaissopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Meksikosta.

Tuote on peräisin EU:sta tai Meksikosta, jos se on

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-ryhmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä I ”Alkuhuomautukset” oleviin 5–7 huomautuksiin.

Kumulaatio

 • Kahdenvälinen kumulaatio – Meksikon alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Meksikoon (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimintoja kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • toimenpiteet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Sinun on esitettävä todisteet suorasta kuljetuksesta tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen mukaan ei ole mahdollista saada palautusta ei-alkuperäaineksista, joita on aiemmin maksettu etuustullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava hakemuksesi todentamaan sen maan tulliviranomaiset, johon tavarat tuodaan. Menettelyistä säädetään V osastossa (Alkuperäselvitys) ja IV osastossa (Hallinnollisen yhteistyön järjestelyt).

Etuustariffin hakeminen

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistus tai
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienpakkausten osalta tai
 • 1200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Lisätietoja alkuperäselvitysten täyttämisestä tai laatimisesta on liitteen III selittävissä huomautuksissa (mukaan lukien 17 artiklan tarkistetut selittävät huomautukset).

EUR.1-tavaratodistus

”Secretaría de Economía” (talousministeriö) antaa Meksikossa EUR.1-tavaratodistukset. Talousministeriö vastaa myös seuraavista asioista:

 • valtuutettujen viejien lupien myöntäminen, valvonta ja peruuttaminen
 • EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisen pyynnöstä tehtävät jälkitarkastukset

Meksikon tulliviranomainen voi pyytää EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tarkastamaan tavaroiden alkuperäaseman tai alkuperäselvityksen aitouden. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema. Erityisesti Meksikon osalta EUR.1-tavaratodistuksen 8 kohtaan on merkittävä vietyjen tavaroiden nelinumeroinen tariffiluokitus.

Liite III sisältää EUR.1-tavaratodistuksen mallin, ja siinä annetaan ohjeet todistuksen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat peräisin EU:sta tai Meksikosta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6000 euroa

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on kyettävä osoittamaan toimivaltaisille tulliviranomaisille (Meksikon puolella talousministeriön sihteeristö) tuotteidenne alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa hyväksytyn aseman, jos käytät sitä väärin. Lisätietoja menettelyistä saa toimivaltaisilta tulliviranomaisilta (Meksikon puolelta talousministeriön sihteeristö).

Alkuperäilmoituksen laatiminen

 • viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus (asianomaisella kielellä) kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi.

Tässä asiakirjassa (tullin lupanumero...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi mainittu.

Kauppalaskuilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on lisäyksessä IV. Tarkista tulliviranomaisilta mahdolliset lisävaatimukset.

Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hakija antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema.

Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen edellyttäen, että se esitetään tuojamaan tulliviranomaiselle enintään kunkin osapuolen kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun määräajan kuluessa: kaksi vuotta EU:ssa ja yksi vuosi Meksikossa

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin suorittama tarkastus. Tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Jaa tämä sivu: