Oorsprongsregels

De EU heeft met haar partnerlanden speciale overeenkomsten of regelingen voor preferentiële tarieven, die ook specifieke oorsprongsregels bevatten om te bepalen wanneer een product als van oorsprong uit het partnerland wordt beschouwd. In deze omstandigheden krijgt het product een preferentiële tariefbehandeling.

De oorsprongsregels die in het kader van de verschillende overeenkomsten op elk partnerland worden toegepast, zijn niet identiek, hoewel zij allemaal op dezelfde concepten zijn gebaseerd. Elke preferentiële regeling bevat dus een specifieke reeks oorsprongsregels, die u als volgt moet raadplegen:

  • Mijn professionele assistent geeft een overzicht van de productspecifieke regels voor de geselecteerde markt
  • Voor een overzicht van de bijzonderheden van de algemene beginselen, bepalingen en de toepasselijke procedures, lees meer in het deel over markten buiten de EU.

Lees meer over de basisbeginselen.

Oorsprongsprocedures

Bewijs van oorsprong

Een bewijs van oorsprong is een internationaal handelsdocument waaruit blijkt dat de goederen die deel uitmaken van een zending, afkomstig zijn uit een bepaald land of gebied. Certificaten van oorsprong vergezellen de douaneaangifte (of enig document, ED) wanneer zij aan de douaneautoriteit van de EU worden verstrekt.

De oorsprong van de goederen kan worden aangetoond aan de hand van:

  • een certificaat van niet-preferentiële oorsprong. Het bevestigt dat het land van oorsprong van de goederen niet voor preferentiële behandeling in aanmerking komt — deze certificaten worden gewoonlijk afgegeven door de kamers van koophandel.
  • een certificaat van preferentiële oorsprong — het stelt goederen in aanmerking voor verlaagde of nihil rechten wanneer zij worden ingevoerd uit een niet-EU-land dat de EU een preferentiële overeenkomst heeft met

Deze certificaten moeten door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer worden afgegeven en bij de inklaring worden overgelegd.

Welk type certificaat wordt door elke preferentiële overeenkomst bepaald: Form A (voor SAP-regeling), EUR MED (voor sommige concrete gevallen in het PEM-systeem) of EUR 1 (alle overige gevallen).

Bij wijze van alternatief kunnen exporteurs voor zendingen tot 6,000 EUR een factuurverklaring afgeven, ongeacht het partnerland. Voor zendingen van meer dan 6,000 EUR worden factuurverklaringen alleen aanvaard als ze zijn afgegeven door een zogenaamde toegelaten exporteur.  

Een specifiek geval van factuurverklaringen is het REX-systeem:

Het REX-systeem is gebaseerd op het beginsel van zelfcertificering door marktdeelnemers die zelf zogenaamde „attesten van oorsprong” afgeven.

Een attest van oorsprong is een oorsprongsverklaring die door de geregistreerde exporteur op de factuur of een ander handelsdocument is gevoegd. De tekst van het attest van oorsprong is opgenomen in bijlage 22-07 bij de UWU (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (PB L -343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Om een attest van oorsprong op te stellen, moeten marktdeelnemers door de bevoegde autoriteiten van hun land van oorsprong in een databank worden geregistreerd. Na deze registratie wordt de marktdeelnemer een „geregistreerde exporteur”.

Informatie over de gegevens van de geregistreerde exporteur wordt gepubliceerd op de specifieke pagina’s van de EU over REX. Op deze pagina kunnen bedrijven de geldigheid controleren van de registraties van geregistreerde exporteurs die attesten van oorsprong indienen.

Voor zendingen met een waarde van minder dan 6,000 EUR kan het attest van oorsprong worden opgesteld zonder registratieverplichting.

Geleidelijke invoering van het REX-systeem

Het REX-systeem komt geleidelijk in de plaats van het huidige systeem, dat gebaseerd is op door overheidsinstanties afgegeven certificaten van oorsprong en op door marktdeelnemers opgestelde factuurverklaringen.

Het is voor het eerst en geleidelijk toegepast voor het stelsel van algemene preferenties (SAP). Zie hier de huidige stand van zaken van de tenuitvoerlegging en de lijst van landen die het voorstel toepassen.

Bindende oorsprongsinlichting (BOI)

Als u twijfelt over de oorsprong van uw goederen of simpelweg rechtszekerheid wenst, kunt u een bindende oorsprongsinlichting (BOI) aanvragen.

BOI-beschikkingen zijn bindend voor de houder en de douaneautoriteiten van de EU. Zij zijn geldig — en bindend — na afgifte, mits de goederen en de omstandigheden die zijn beschreven bij het aanvragen van een BOI-beschikking in alle opzichten identiek zijn.  Zij zijn normaal gesproken drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Hier vindt u een lijst van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van BOI’s in elk van de 27 EU-landen (zie blz. 19 in PB C 29 van 28.01.2017). U vindt hier ook verdere richtsnoeren over bindende oorsprongsinlichtingen.

Deze pagina delen:

Snelle links