Правила за произход

ЕС има специални споразумения или договорености със своите партньорски държави за преференциални тарифи, които включват и специфични правила за произход, за да се определи кога даден продукт се счита за продукт с произход от държавата партньор. При тези обстоятелства продуктът се ползва с преференциално тарифно третиране.

Правилата за произход, прилагани за всяка държава партньор съгласно различните споразумения, не са идентични, въпреки че всички те се основават на едни и същи понятия. Следователно за всеки преференциален режим е приложен специфичен набор от правила за произход, с които трябва да се консултирате, както следва:

Прочетете повече за обяснение на основните принципи.

Процедури, свързани с произхода

Доказателство за произход

Доказателство за произход е международен търговски документ, който удостоверява, че стоките, включени в пратката, са с произход от конкретна държава или територия. Сертификатите за произход придружават митническата декларация за внос (или единния административен документ, ЕАД), когато са предоставени на митническия орган на ЕС.

Статутът на стоки с произход на стоките може да бъде доказан чрез:

  • сертификат за непреференциален произход. С него се удостоверява, че страната на произход на стоките не отговаря на изискванията за преференциално третиране – тези сертификати обикновено се издават от търговските камари.
  • сертификат за преференциален произход – той позволява на стоките да се ползват от намалени или нулеви мита, когато се внасят от държава извън ЕС, с която ЕС има преференциално споразумение

Тези сертификати трябва да бъдат издадени от митническите органи на страната износител и трябва да бъдат представени по време на митническото оформяне.

Кой вид сертификат, който да се използва, се определя от всяко преференциално споразумение: Формуляр А (за режима на ОСП), EUR MED (за някои конкретни случаи в системата PEM) или 1 EUR (всички останали случаи).

Като алтернатива, за пратки до 6000 EUR износителите могат да издадат декларация върху фактура, независимо от държавата търговски партньор. За пратки над 6000 EUR декларации върху фактура се приемат само когато са издадени от т.нар. одобрен износител.  

Специален случай на декларациите върху фактури е системата REX:

Системата REX се основава на принципа на самостоятелно сертифициране от страна на икономическите оператори, които сами издават т.нар. „изявления за произход“.

Изявление за произход е декларация за произход, добавена от регистрирания износител върху фактурата или друг търговски документ. Текстът на изявлението за произход е даден в приложение 22—07 към РИ на МКС (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (ОВ L 343, 29.12.2015 г.) (CELEX 32015R2447).

За да имат право да изготвят изявление за произход, икономическите оператори трябва да бъдат регистрирани в база данни от компетентните органи на тяхната държава на произход. След тази регистрация икономическият оператор ще стане „регистриран износител“.

Информация за данните на регистрирания износител се публикува на специалните страници на ЕС за REX. На тази страница дружествата могат да проверяват валидността на регистрациите на онези регистрирани износители, които представят изявления за произход.

Следва да се отбележи, че за пратки на стойност под 6000 EUR изявлението за произход може да бъде изготвено без задължение за регистрация.

Постепенно прилагане на системата REX

Системата REX постепенно заменя настоящата система, основана на сертификати за произход, издадени от правителствени органи, и на декларации върху фактури, изготвени от икономическите оператори.

Първоначално и постепенно се прилага за Общата система за преференции (ОСП). Вижте актуалното състояние на изпълнението и списъка на държавите, които го прилагат тук.

Обвързваща информация за произход (ОИП)

Ако не сте сигурни за произхода на вашите стоки или просто искате правна сигурност, можете да подадете заявление за решение относно обвързваща информация за произход (ОИП).

Решенията ОИП са задължителни за притежателя и за митническите органи на ЕС. Те са валидни – и обвързващи – след издаването им, при условие че стоките и обстоятелствата, описани при подаване на заявление за решение ОИП, са идентични във всяко отношение.  Обикновено те са валидни за срок от три години от датата на издаване.

Тук ще намерите списък на органите, отговорни за издаването на ОИП във всяка от 27-те страни от ЕС (вж. стр. 19 в ОВ C 29 от 28.1.2017 г.). Тук можете да намерите и допълнителни насоки относно обвързващата информация за произход.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки