Правила за произход

ЕС има специални споразумения или договорености със своите партньорски държави за преференциални тарифи, които включват и специфични правила за произход, за да се определи кога даден продукт се счита за произхождащ от партньорската държава. При тези обстоятелства продуктът получава преференциално тарифно третиране.

Правилата за произход, прилагани за всяка държава партньор съгласно различните споразумения, не са идентични, въпреки че всички те се основават на едни и същи понятия. Следователно за всеки преференциален режим е приложен специфичен набор от правила за произход, с които трябва да се запознаете, както следва:

  • Моят търговски сътрудник изброява специфичните за продукта правила за избрания пазар
  • За преглед на особеностите на общите принципи, разпоредбите и приложимите процедури можете да прочетете повече в раздела „ Пазари извън ЕС

Прочетете повече за обяснение на основните принципи.

Процедури, свързани с произхода

Доказателство за произход

Доказателство за произход е международен търговски документ, който удостоверява, че включените в пратката стоки са с произход от определена държава или територия. Сертификатът за произход придружава митническата декларация за внос (или единния административен документ, ЕАД), когато е предоставена на митническия орган на ЕС.

Статутът на стоки с произход на стоките може да бъде доказан чрез:

  • сертификат за непреференциален произход. Той удостоверява, че държавата на произход на стоките не отговаря на условията за преференциално третиране — тези сертификати обикновено се издават от търговските камари.
  • сертификат за преференциален произход — той позволява стоките да се ползват от намалени или нулеви мита, когато се внасят от държава извън ЕС, с която ЕС има преференциално споразумение с

Тези сертификати се издават от митническите органи на страната износител и се представят в момента на митническото оформяне.

Видът сертификат, който трябва да се използва, се определя от всяко преференциално споразумение: Формуляр А (за режима на ОСП), EUR MED (за някои конкретни случаи в системата PEM) или 1 EUR (всички останали случаи).

Като алтернатива за пратки до 6,000 EUR износителите могат да издадат декларация върху фактура независимо от държавата на търговския партньор. За пратки над 6,000 EUR декларации върху фактура се приемат само когато са издадени от т.нар. одобрен износител.

Особен случай на декларации върху фактура е системата REX:

Системата REX се основава на принципа на самосертифициране от страна на икономическите оператори, които сами издават т.нар. „изявления за произход“.

Изявление за произход е декларация за произход, добавена от регистрирания износител върху фактурата или друг търговски документ. Текстът на изявлението за произход е даден в приложение 22—07 към АИ/МКС (регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (ОВ L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

За да имат право да изготвят изявление за произход, икономическите оператори трябва да бъдат регистрирани в база данни от компетентните органи на тяхната държава на произход. След тази регистрация икономическият оператор става „регистриран износител“.

Информация за данните на регистрирания износител се публикува на специалните страници на ЕС относно REX. На тази страница дружествата могат да проверяват валидността на регистрациите на регистрираните износители, които подават изявления за произход.

Следва да се отбележи, че за пратки на стойност под 6,000 EUR изявлението за произход може да бъде изготвено без задължение за регистрация.

Постепенно прилагане на системата REX

Системата REX постепенно заменя настоящата система, основана на сертификати за произход, издадени от държавни органи, и на декларации върху фактури, изготвени от икономическите оператори.

Тя се прилага на първо място и постепенно за Общата система за преференции (ОСП). Вижте настоящото състояние на изпълнението и списъка на държавите, които го прилагат.

Обвързваща информация за произход (ОИП)

Ако не сте сигурни за произхода на вашите стоки или просто искате правна сигурност, можете да подадете заявление за решение за обвързваща информация за произход (ОИП).

Решенията ОИП са задължителни за титуляря и за митническите органи на ЕС. Те са валидни — и обвързващи — след издаването им, при условие че стоките и обстоятелствата, описани при подаване на заявление за решение ОИП, са идентични във всички аспекти.Обикновено те са валидни за срок от три години от датата на издаване.

Тук можете да намерите списък на органите, отговорни за издаването на ОИП във всяка от 27-те страни от ЕС (вж. стр. 19 в ОВ C 29 от 28.01.2017 г.). Тук можете да намерите и допълнителни насоки относно обвързващата информация за произход.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки