Βασικοί δασμοί

Εάν η εταιρεία σας εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγωγής, το τμήμα αυτό σας βοηθά να μάθετε ποιοι εισαγωγικοί δασμοί και άλλες δαπάνες ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Δεν παρέχει ειδικές ανά προϊόν πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης προϊόντων.

Όταν ένα προϊόν αποτελεί αντικείμενο διεθνούς εμπορίου, εφαρμόζεται συχνά δασμός ή δασμολόγιο.

Ωστόσο, όταν υπάρχουν ειδικές εμπορικές ρυθμίσεις (όπως συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ή ΣΓΠ), υπάρχουν ορισμένες φορές χαμηλότεροι ή μηδενικοί δασμοί. Οι εν λόγω δασμοί αναφέρονται ως προτιμησιακοί δασμοί.

Είναι επίσης πιθανό το προϊόν σας να υπόκειται σε δασμούς αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικούς δασμούς ή μέτρα διασφάλισης.

 

Για να μάθετε ποιοι από τους εν λόγω δασμούς ή μέτρα ισχύουν για το προϊόν σας, πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί ο σωστός δασμολογικός κωδικός ή ο σωστός κωδικός προϊόντος.

Για να έχετε εκ των προτέρων ασφάλεια δικαίου ότι εφαρμόζετε την ορθή κατάταξη στα εμπορεύματά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη λήψη απόφασης σχετικά με δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (ΔΔΠ).

Προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις

Στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων, συγκεκριμένες ποσότητες εμπορευμάτων μπορούν να εισάγονται με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό συντελεστή σε δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Αυτό δεν επηρεάζει τους ισχύοντες δασμούς αντιντάμπινγκ.

Οι ποσοστώσεις αυτές απαντώνται συνήθως σε εμπορικές συμφωνίες και προτιμησιακές ρυθμίσεις μεταξύ χωρών ή εμπορικών συνασπισμών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ποσοστώσεις που ισχύουν για το προϊόν σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αγορές».

Ο εμπορικός μου βοηθός σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τα μέτρα που ισχύουν για το προϊόν και την αγορά σας.

Όταν οι εμπορικές συμφωνίες ορίζουν τη σταδιακή κατάργηση των δασμών σε συγκεκριμένες γραμμές προϊόντων, ο εμπορικός μου βοηθός μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τη μελλοντική εξέλιξη των δασμών για το προϊόν σας. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών (για την ΕΕ ή για τον εμπορικό εταίρο) απευθείας στην εμπορική συμφωνία (οι σύνδεσμοι προς τα νομικά κείμενα περιλαμβάνονται στην ενότητα «Αγορές»).

Δασμολογητέα αξία

Η δασμολογητέα αξία αναφέρεται στον υπολογισμό της οικονομικής αξίας των εμπορευμάτων που διασαφίζονται για είσοδο στα σύνορα. Η ύπαρξη ενός τυποποιημένου συνόλου κανόνων για τον καθορισμό της αξίας των εν λόγω εμπορευμάτων έχει μεγάλη σημασία για διάφορους λόγους.

Το σημαντικότερο είναι ότι οι τελωνειακοί δασμοί (και ο ΦΠΑ) υπολογίζονται ως ποσοστό της αξίας των αγαθών. Οι επιχειρήσεις και οι τελωνειακές αρχές πρέπει να διαθέτουν σαφείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο αποτίμησης των εμπορευμάτων.

Μόλις καθοριστεί η αξία των εμπορευμάτων, το δασμολόγιο και η καταγωγή του εμπορεύματος μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού οφειλόμενου δασμού για το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας στην ΕΕ, βλ. εδώ.

Ενώ στην ΕΕ ισχύουν κοινοί κανόνες για τη δασμολογητέα αξία, οι πρακτικές αποτίμησης μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ συχνά περιέχουν αρχές διευκόλυνσης του εμπορίου και μπορεί να περιλαμβάνουν ευθυγράμμιση με τον τελωνειακό κώδικα της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις