Κανόνες καταγωγής

Η ΕΕ έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες ή ρυθμίσεις με τις χώρες εταίρους της για προτιμησιακούς δασμούς, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης ειδικούς κανόνες καταγωγής που καθορίζουν πότε ένα προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από τη χώρα-εταίρο. Υπό τις συνθήκες αυτές, το προϊόν τυγχάνει προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης.

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα εταίρο στο πλαίσιο των διαφόρων συμφωνιών δεν είναι ταυτόσημοι, αν και όλοι βασίζονται στις ίδιες έννοιες. Έτσι, κάθε προτιμησιακό καθεστώς συνοδεύεται από ειδικό σύνολο κανόνων καταγωγής, τους οποίους πρέπει να συμβουλευτείτε ως εξής:

  • Ο βοηθός μου στον τομέα του εμπορίου απαριθμεί τους ειδικούς κανόνες προϊόντος για την επιλεγμένη αγορά
  • Για μια επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων των γενικών αρχών, διατάξεων και εφαρμοστέων διαδικασιών, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα « Αγορές εκτός ΕΕ»

Διαβάστε περισσότερα για επεξήγηση των βασικών αρχών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Απόδειξη προέλευσης

Ως αποδεικτικό καταγωγής νοείται ένα διεθνές εμπορικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται σε μια αποστολή κατάγονται από συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος. Τα πιστοποιητικά καταγωγής συνοδεύουν την τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής (ή το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, ΕΔΕ) όταν παρέχονται στην τελωνειακή αρχή της ΕΕ.

Ο χαρακτήρας καταγωγής των εμπορευμάτων μπορεί να αποδεικνύεται είτε

  • πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής. Πιστοποιεί ότι η χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για προτιμησιακή μεταχείριση — τα πιστοποιητικά αυτά συνήθως εκδίδονται από τα εμπορικά επιμελητήρια.
  • πιστοποιητικό προτιμησιακής καταγωγής — επιτρέπει στα εμπορεύματα να επωφελούνται από μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς όταν εισάγονται από χώρα εκτός ΕΕ που η ΕΕ έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία με

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής και να προσκομίζονται κατά τον εκτελωνισμό.

Το είδος του πιστοποιητικού που πρέπει να χρησιμοποιείται καθορίζεται από κάθε προτιμησιακή συμφωνία: Έντυπο A (για το καθεστώς ΣΓΠ), EUR MED (για ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις στο σύστημα PEM) ή 1 EUR (όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις).

Εναλλακτικά, για αποστολές έως 6,000 EUR, οι εξαγωγείς μπορούν να εκδίδουν δήλωση τιμολογίου ανεξάρτητα από τη χώρα εταίρο. Για αποστολές άνω των 6,000 EUR, οι δηλώσεις τιμολογίου γίνονται δεκτές μόνον όταν εκδίδονται από τον λεγόμενο εγκεκριμένο εξαγωγέα.  

Μια ιδιαίτερη περίπτωση δηλώσεων τιμολογίου είναι το σύστημα REX:

Το σύστημα REX βασίζεται στην αρχή της αυτοπιστοποίησης από τους οικονομικούς φορείς που εκδίδουν οι ίδιοι τις λεγόμενες «βεβαιώσεις καταγωγής».

Βεβαίωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που προστίθεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα στο τιμολόγιο ή σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 της εκτελεστικής πράξης του ΕΤΚ [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (ΕΕ L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447)].

Για να έχουν το δικαίωμα να συντάσσουν βεβαίωση καταγωγής, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι καταχωρισμένοι σε βάση δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους. Μετά την εγγραφή αυτή, ο οικονομικός φορέας καθίσταται «εγγεγραμμένος εξαγωγέας».

Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα δημοσιεύονται στις ειδικές σελίδες της ΕΕ για το REX. Στη σελίδα αυτή, οι εταιρείες μπορούν να επαληθεύουν την εγκυρότητα των εγγραφών των εγγεγραμμένων εξαγωγέων που υποβάλλουν βεβαιώσεις καταγωγής.

Σημειώνεται ότι για αποστολές αξίας μικρότερης των 6,000 EUR, η βεβαίωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται χωρίς υποχρέωση καταχώρισης.

Σταδιακή εφαρμογή του συστήματος REX

Το σύστημα REX αντικαθιστά σταδιακά το ισχύον σύστημα που βασίζεται στα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται από τις κυβερνητικές αρχές και στις δηλώσεις τιμολογίου που συντάσσουν οι οικονομικοί φορείς.

Εφαρμόστηκε πρώτα και σταδιακά για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ). Βλ. την τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής της και τον κατάλογο των χωρών που την εφαρμόζουν.

Δεσμευτική δήλωση καταγωγής (ΔΔΚ)

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την καταγωγή των προϊόντων σας ή απλώς επιθυμείτε ασφάλεια δικαίου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτική απόφαση σχετικά με τις πληροφορίες καταγωγής (ΔΠΚ).

Οι αποφάσεις ΔΠΚ είναι δεσμευτικές για τον δικαιούχο και για τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ. Είναι έγκυρα — και δεσμευτικά — μετά την έκδοσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα και οι περιστάσεις που περιγράφονται κατά την υποβολή αίτησης για απόφαση ΔΠΚ είναι ταυτόσημες από κάθε άποψη.  Συνήθως ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Εδώ μπορείτε να βρείτε κατάλογο των αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση BOI σε καθεμία από τις 27 χώρες της ΕΕ (βλ. σ. 19 στην ΕΕ C29 της 28.01.2017). Μπορείτε επίσης να βρείτε εδώ περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τις δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις