Θετική και αρνητική εγγραφή

Στις εμπορικές συμφωνίες, τα μέρη μπορούν να εγγράφουν τις δεσμεύσεις και τις εξαιρέσεις τους στους πίνακες υποχρεώσεών τους σύμφωνα με δύο διαφορετικές τεχνικές — χρησιμοποιώντας έναν θετικό ή έναν αρνητικό κατάλογο.

Ωστόσο, η επιλογή της τεχνικής δεν είναι καθοριστική για το εύρος των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας.

Ο ίδιος βαθμός ανοίγματος ή προστασίας μπορεί να επιτευχθεί με θετικό κατάλογο όπως και με έναν αρνητικό κατάλογο.

Θετικοί κατάλογοι

Όταν ένας εμπορικός εταίρος χρησιμοποιεί θετικό κατάλογο, πρέπει να καταγράφει ρητά («θετικά») τους τομείς και υποτομείς στους οποίους αναλαμβάνει δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση.

Σε δεύτερο στάδιο, ο εμπορικός εταίρος απαριθμεί όλες τις εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις από τις εν λόγω δεσμεύσεις, αναφέροντας τους περιορισμούς που επιθυμεί να εφαρμόσει όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και/ή την εθνική μεταχείριση.   

Αρνητικοί κατάλογοι

Όταν οι εμπορικοί εταίροι χρησιμοποιούν αρνητικό κατάλογο, πρέπει να περνούν μόνο το δεύτερο στάδιο.

Δεν χρειάζεται να απαριθμήσουν τους τομείς για τους οποίους αναλαμβάνουν δεσμεύσεις. Όλοι οι τομείς ή υποτομείς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι, εξ ορισμού, ανοικτοί σε αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους εγχώριους παρόχους υπηρεσιών.

Τα μέρη απαριθμούν μόνο τους τομείς ή υποτομείς που περιορίζουν ή αποκλείουν.

Πού μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους σε μια συμφωνία;

Οι εμπορικοί εταίροι χρησιμοποιούν συνήθως δύο διαφορετικά παραρτήματα για να εγγράφουν τις επιφυλάξεις τους σε αρνητικό κατάλογο

  • Τοπαράρτημα Ι απαριθμεί ρητά όλη την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που παρεκκλίνει από την πρόσβαση στην αγορά και/ή την εθνική μεταχείριση
  • Τοπαράρτημα ΙΙ απαριθμεί τους τομείς και υποτομείς για τους οποίους διατηρείται το δικαίωμα μελλοντικής παρέκκλισης από την πρόσβαση στην αγορά και/ή την εθνική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες δεν υπάρχουν επί του παρόντος μέτρα.

Η ΕΕ χρησιμοποίησε τόσο αρνητικούς καταλόγους (για παράδειγμα στις συμφωνίες με τον Καναδά και την Ιαπωνία) όσο και θετικούς καταλόγους (στις συμφωνίες με την Κορέα, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ).  

Η ΕΕ έχει επίσης αποδεχθεί τη χρήση της λεγόμενης «υβριδικής προσέγγισης» στην TISA. Περισσότερα

Λοιπές ρήτρες

Οι εμπορικοί εταίροι μπορούν επίσης να εισαγάγουν ρήτρες «standstill» και/ή «ratchet» κατά τη διαπραγμάτευση μιας εμπορικής συμφωνίας.

Οι ρήτρες αυτές πλαισιώνουν το πεδίο εφαρμογής για τη θέσπιση περιορισμών πρόσβασης στην αγορά ή μέτρων που εισάγουν διακρίσεις στο μέλλον.

Ακόμη και όταν τα συμβαλλόμενα μέρη μιας εμπορικής συμφωνίας ανοίγουν έναν τομέα, είτε μέσω θετικού είτε αρνητικού καταλόγου (και με ή χωρίς αναστολή ή αναβολή), μπορούν ακόμη να διατηρούν ή να θεσπίζουν νομοθεσία που δεν εισάγει διακρίσεις, όπως για παράδειγμα

  • πρότυπα θεραπείας ασθενών
  • κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες
  • απαιτήσεις προσόντων για ορισμένα επαγγέλματα
  • υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας (π.χ. για τον ταχυδρομικό τομέα)
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις