Pikaopas alkuperäsääntöjen parissa työskentelyyn

Pikaopas alkuperäsääntöjen parissa työskentelyyn

Alkuperäsäännöt – miksi niitä tarvitaan?

Alkuperäsäännöt ovat olennainen osa EU:n kauppasopimuksia. Koska sopimuksissa sovelletaan usein alhaisempia tariffeja kumppanimaista tuotaviin tavaroihin, on tärkeää tietää tuotteen alkuperä.

Alkuperäsäännöissä määritetään, mistä maasta tuote on hankittu tai valmistettu – ”taloudellinen kansallisuus” – ja autetaan varmistamaan, että tulliviranomaiset soveltavat alempia tulleja oikein, jotta yritykset voivat hyötyä niistä.

EU:n kauppasopimukseen perustuvan alhaisemman tariffin soveltaminen edellyttää, että tuote on sopimuksen erityisten alkuperäsääntöjen mukainen.

Se on yhtä helppoa kuin 1, 2, 3!

Kauppasopimuksen alkuperäsäännöt voivat nähdä ensi silmäyksellä, mutta kun olet ymmärtänyt perusasiat, se on helppoa.

Alhaisempien tullien maksaminenkolmessa vaiheessa:

Ryhdy hyötymään alhaisemmista tuonti- tai vientitulleista!

1

Tarkista, täyttääkö tuote vaatimukset

Miten saat selville, voidaanko tuotteelle myöntää alhaisemmat tullit?

Kussakin kauppasopimuksessa vahvistetaan kullekin tuotteelle erityiset alkuperäsäännöt.

Säännöt löytyvät kaupan alan avustajani -sivustolta.

Rosa ( Rules of Origin Self— Arviointityökalu) auttaa selvittämään, täyttääkö tuote vaatimukset.

Täyttääkö tuote perustuotekohtaiset säännöt?

Ensin on määritettävä, onko tuote kokonaan tuotettukyseisessä maassa. Jos näin on, siihen voitaisiin soveltaa alhaisempia tulleja.Kokonaan tuotetut tuotteet ovat enimmäkseen merkityksellisiä elävien eläinten ja maataloustuotteiden kannalta.

Jos tuote ei ole kokonaan tuotettu kyseisessä maassa, sen on oltava muiden tuotekohtaisten sääntöjen mukainen. Jos tuotteella on vaihtoehtoisia sääntöjä, sen on täytettävä vain yksi niistä.

Nämä ovat tyypillisesti sääntöjä.

tai

 • määritellään, mitä tuotteita voidaan pitää tukikelpoisina, jos ne on valmistettu yksinomaan alkuperäaineksista

Esimerkkejä tuotekohtaisista perussäännöistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiin luokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa tariffiin luokittelun muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä. Esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi. Esimerkiksi kehruukuidut langoiksi.Tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Jos tuote ei ole suoraan perustuotekohtaisten sääntöjen mukainen, lisäsäännöt voivat silti auttaa saamaan tuotteesi alkuperäaseman.

Lisäjousto liittyy pääasiassa suvaitsevaisuuteen ja kumulaatioon.Kauppasopimukseen voi myös sisältyä tiettyjä poikkeuksia.

Suvaitsevaisuus
 • sallitun poikkeaman säännön mukaan voidaan käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia tiettyyn prosenttiosuuteen asti – yleensä 10 % tai 15 % – tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten sallitun enimmäismäärän raja-arvon ylittämiseen.
Kumulaatio
 • kumulaation ansiosta voit katsoa, että tuote on peräisin maastasi tai että se on suoritettu maassasi
 • kaikki käytetyt ei-alkuperäainekset

tai

 • käsittely suoritettu toisessa maassa

Kumulaatiotavoidaan jakaa kolmeen päätyyppiin.

 • Kahdenvälinen kumulaatio (kaksi kumppania) — kumppanimaan alkuperäaineksia voidaan käyttää alkuperäaineksina maassanne (ja päinvastoin). Kumulaatiota sovelletaan kaikkiin EU:n etuuskohtelujärjestelmiin.
 • Diagonaalinen kumulaatio (useampi kuin kaksi kumppania soveltaa samanlaisia alkuperäsääntöjä) — tietyn (kumulaatiota koskevassa säännöksessä mainitun) kolmannen maan alkuperäaineksia voidaan käyttää alkuperäaineksina maanne alkuperäaineksina
 • täysimääräinen kumulaatio – missä tahansa EU-maassa tai muussa (kumulaatiota koskevassa säännöksessä mainitussa) maassa toteutetut prosessit voidaan katsoa suoritetuiksi maassasi
Poikkeukset
 • myös erityisiä poikkeuksia voidaan soveltaa – tarkista kauppasopimus

Jos tuote on kaikkien sääntöjen mukainen, on harkittava useita lisävaatimuksia.

Täyttääkö tuote myös kaikki muut sovellettavat vaatimukset?

Tuotteen on täytettävä kaikki muut sovellettavat vaatimukset, kuten minimaaliset toiminnot (riittävä valmistus tai käsittely) ja suoraa kuljetusta koskevat säännöt.

Minimaaliset toiminnot – riittävä valmistus tai käsittely
 • teidän on tarkastettava, että maassanne suoritettu valmistus tai käsittely ylittää vaadittavat vähimmäistoiminnot.
 • vähimmäistoimet on lueteltu kauppasopimuksen alkuperäsäännöissä. Niihin voi sisältyä seuraavanlaisia toimintoja:
  • pakkaus
  • yksinkertainen leikkaaminen
  • yksinkertainen kokoonpano
  • yksinkertainen sekoittaminen
  • tekstiilien silitys tai prässäys
  • maalaus tai kiillotus
 • jos maassanne suoritettu tuotanto on jokin luetelluista eikä siellä ole tehty mitään muuta, mikä tarkoittaa, että ainesta ei ole tuotettu tai jalostettu, tuotetta ei voida pitää alkuperätuotteena, vaikka tuotekohtaiset alkuperäsäännöt täyttyisivät.
Suora kuljetussääntö tai kuljetus kolmannen maan kautta
 • vaikka tuote katsottaisiinkin ”alkuperätuotteeksi”, sinun on kuitenkin varmistettava, että tuote on lähetetty viejämaasta ja saapunut määrämaahan ilman, että sitä on käsitelty missään muussa maassa, lukuun ottamatta toimenpiteitä, joita tarvitaan tuotteen pitämiseksi hyvässä kunnossa.
 • kussakin kauppasopimuksessa vahvistetaan erityisehdot
 • yleensä uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin
  • purkaminen
  • uudelleenlataus
  • kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää ne hyvässä kunnossa
 • huomatkaa, että sinun on todistettava tuojamaan tulliviranomaisille, että tuotteesi on kuljetettu suoraan.
Tullinpalautus

Joissakin kauppasopimuksissa sallitaan tullinpalautus.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos joudut maksamaan tullit ei-alkuperäaineksista, joita käytät sellaisen tuotteen valmistukseen, jota sitten viedätte tullietuusjärjestelmässä, voitte hakea näiden tullien palautusta.

Kuka voi auttaa määrittämään, täyttääkö tuote vaatimukset?

 • Käytä ROSAa apuna arvioidessaan, täyttääkö tuote säännöt. Mene Oma kaupan alan avustaja ja valitse tuotteesi ja markkinasi tämän avun saamiseksi
 • Voit hakea sitovaa tariffitietoa ( STT) koskevaa päätöstä, jos haluat olla oikeudellisesti varmoja siitä, että tavaroille on etukäteen annettu oikea tuotekoodi.
 • Jos et ole varma tavaroiden alkuperästä, voit hakea myös sitovaa alkuperätietoa (BOI). SAT-päätöksellä todistetaan tavaroiden alkuperä ja se on sitova Euroopan unionissa.Huomioikaa, että SAT ei vapauta teitä alkuperäselvityksen esittämisestä asianomaisen kauppasopimuksen sääntöjen mukaisesti.

Jos tuote on alkuperätuote

Kun tiedät, että tuotteeseesi voidaan soveltaa alhaisempia tulleja (tuote katsotaan ”alkuperätuotteeksi”), seuraava vaihe on sen alkuperäaseman todistaminen määrämaan tulliviranomaisille. Vasta sen jälkeen voit maksaa alhaisempia tulleja.

2

Tuotteen alkuperän osoittaminen

Kussakin kauppasopimuksessa vahvistetaan alkuperämenettelyjä koskevat erityissäännöt.Niitä voi tarkastella ” Markkinat” -osiossa tai kaupan alan avustajani hakutuloksissa.Säännöissä määrätään, miten tuotteen alkuperä voidaan todistaa.

Alkuperätodisteet

Alkuperäselvitykset ovat erilaisia kauppasopimuksesta riippuen.Tyypillisesti ne voivat olla joko

 • Viejämaan tulliviranomaisten antama virallinen alkuperätodistus (kuten EUR.1-tavaratodistus)
 • viejän oma ilmoitus (kutsutaan usein ’alkuperäilmoitukseksi’ tai ’kauppalaskuilmoitukseksi’),

Virallisten alkuperätodistusten osalta kauppasopimus

 • sisältää esimerkin
 • antaa ohjeita sen täyttämiseen

Omien ilmoitusten osalta kauppasopimus

 • ilmoitetaan, mitä tekstiä kauppalaskuun tai muihin tuotteiden tunnisteasiakirjoihin on sisällytettävä.

Alkuperäselvitys on voimassa tietyn ajan sen antamispäivästä lukien.

Vähäarvoisilta tuotteilta ei yleensä vaadita alkuperäselvitystä.

Alkuperätodistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Jotta viejä voi itse ilmoittaa alkuperän, hänen on yleensä saatava ennakkolupa tulliviranomaisilta, joilla on ”Hyväksytty viejä” -asema.

3

Esitä tuotteet ja asiakirjat tulliselvitystä varten

Kun sinulla on kaikki tulliselvitykseen tarvittavat asiakirjat, mukaan lukien oikea alkuperäselvitys tuotteestasi, olet valmis esittämään pyyntönne alhaisemman tullin maksamisesta määrämaan tulliviranomaisille.

Kunkin kauppasopimuksen alkuperäsäännöissä kuvataan, miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu yleensä

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejämaan tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset

Ryhdy hyötymään alhaisemmista tuonti- tai vientitulleista!

Mitä tapahtuu, jos tuote ei täytä vaatimuksia?

Jos tuote ei ole kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen, sovelletaan tavanomaisia tulleja.

 • maailman kauppajärjestön jäsenmaihin sovelletaan suosituimmuustulleja.
 • muihin maihin sovelletaan yleistä tullia (GEN-tullia).
Jaa tämä sivu:

Linkit