Tavaroiden tuontiopas

Aikooko yrityksenne tuoda tavaroita EU:n ulkopuolelta? Tässä osiossa kerrotaan, onko yritys valmis tuomaan maahan, ja esitellään tuontiprosessin eri vaiheet.

4 vaiheet tuotteen tuonnin edistämiseksi

 
 

Aiotko tuoda tuotetta ensimmäistä kertaa eu:hun?

Tarkista ennen tätä, onko yrityksesi valmis:

 • Voisiko tuote menestyä kotimarkkinoillasi tai muissa EU-maissa?
 • Onko yrityksellänne valmiudet ostaa tuotetta ulkomaisilta markkinoilta EU:n ulkopuolelta? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, varoja ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksenne valmis harjoittamaan kansainvälistä kauppaa, valitsemaan sopivimman kuljetusvälineen ja käymään läpi tullimenettelyjä?
 • Onko yritykselläsi kattava rahoitus-/markkinointi-/liiketoimintasuunnitelma, jossa on selkeästi määritellyt tavoitteet EU:n ulkopuolisista maista tuotavien tuotteiden tukemiseksi?
 • Onko yrityksellänne konkreettinen strategia tuotteen tuomiseksi markkinoillesi? Voit esimerkiksi tuoda tuotetta suoraan tuottajalta tai välillisesti käyttämällä kolmatta osapuolta, tällaista jakelijaa. Sekä suoraa että välillistä tuontia voivat tukea myös sähköisen kaupankäynnin alustat.
 • Onko tuotteeseenne liittyvä teollis- ja tekijänoikeus soveltuvin osin suojattu vientimarkkinoilla?
 • Onko yrityksellä valmiudet analysoida ja tarkistaa, onko tuote EU:n terveys-, turvallisuus-, teknisten ja/tai kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukainen?

Ennen kuin jatkat, tarkastele huolellisesti edellä mainittuja kysymyksiä ja keskustelkaa niistä yrityksesi sisällä päättääksesi, oletko valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mitä toimia sinun on toteutettava valmistautuaksesi siihen.

 

1

Vaihe 1: Löydä toimittaja ulkomailta

Tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta aloitetaan tunnistamalla tuotteen mahdolliset toimittajat.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata heitä asiaankuuluviin raportteihin.
 • Kaupan alan uutistoimittajista tai kaupanedistämiselimistä, jotka kattavat markkina— analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin, voi olla apua. Nämä laitokset tekevät usein tutkimuksia keskeisillä aloilla.
 • Myös kauppaneuvojat ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten valitaan toimitusmarkkinat?

Seulokaa mahdolliset tuontimarkkinat sen arvioimiseksi, onko tuote toimitettu.

Tutustu mahdollisiin tarjontamarkkinoihin liittyviin kauppatilastoihin.

Miten löytää mahdollisia toimittajia?

Kun olet valinnut tarjontamarkkinat, tutustu mahdollisiin kauppakumppaneihin ja liikekontaktiin.

Kumppanit ja yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta

 

2

Tarkastaa tuontiedellytykset ja -tullit ja varmistaa, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen

Tuontiehdot ja -tullit riippuvat tuontitavasta ja toimitusmarkkinoista.

Kuka voi tuoda eu:hun?

 • Sinun on yleensä oltava sijoittautunut eu:hun yrityksenä tai kiinteänä toimipaikkana. Tähän sisältyy arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen.
 • Jos asut EU:n ulkopuolella, sinulla on oltava työlupa itsenäisen liiketoiminnan harjoittamiseen. lisäksi sinun on löydettävä eu:hun sijoittautunut henkilö, joka on valmis toimimaan puolestasi viejänä (esim. logistiikkapalvelujen tarjoaja tai tulliasioitsija).

Yleensä sinun on rekisteröidyttävä myös kansalliseen kaupparekisteriin. Lisätietoja saa paikallisesta kauppakamarista. EU:n tuojana sinun on haettava EORI-numeroa. EORI on tunnistenumero, joka on voimassa kaikkialla eu:ssa.

Vihje: EORI-rekisteröinti voi kestää jonkin aikaa, joten se suunnittelee ja tekee hakemuksen hyvissä ajoin.

Joissakin EU-maissa tietyn kokoiset yritykset on rekisteröitävä kansalliseen kaupparekisteriin.
Lisätietoja saa EU:n markkinoilta tai tutustu paikalliseen kauppakamariin.

 • Jos asut EU:n ulkopuolella, sinun on oltava sijoittautunut yritykseen ja/tai sinulla on oltava työlupa, joka mahdollistaa itsenäisen liiketoiminnan harjoittamisen.

Mitä tuonti- tai markkinointisääntöjä sovelletaan eu:ssa tuotuun tuotteeseen?

Tarkistetaan, onko eu:ssa tai tietyssä jäsenvaltiossa tuontirajoituksia.

Tiettyjen arkojen tavaroiden tuonti tai tietyistä maista tulevien tiettyjen tavaroiden tuonti voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Voit tarvita lupia, lisenssiä tai virallisesti hyväksyttyä tuonti-ilmoitusta.

Tarkista Taric —tietokannasta, tarvitsetko tuotteellesi tuontitodistuksen

Tuontirajoitusten kohteena olevat tärkeimmät tuotelajit ovat seuraavat:

 • maataloustuotteet,
 • lääkkeet,
 • kemikaalit,
 • rauta- ja terästuotteet,
 • kulttuuriomaisuus,
 • tekstiili- ja vaatetustuotteet,
 • aseet,
 • väärennetyt tai laittomasti valmistetut tavarat,
 • ihmisarvoiset artikkelit/julkaisut/videotallenteet,
 • uhanalaiset lajit,
 • jätteet,
 • joitakin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä aineita sisältäviä tuotteita,
 • kasvit ja kasviperäisiä aineita sisältävät tuotteet.

Näiden tuotteiden osalta tarkastetaan, mitä sääntöjä sovelletaan.

Mitä tuontitulleja tuotteesi sovelletaan?

 • Eu:hun tuodusta tuotteesta saatetaan joutua maksamaan tuontitulleja. EU on tulliliitto, mikä tarkoittaa, että tuontipaikassa, jossa tuonti-ilmoitus tehdään, sovelletaan yhtenäistä tuontitariffia riippumatta siitä, mikä EU:n jäsenvaltio on. Tuote voi sitten liikkua EU:n markkinoilla ilman muita tullimuodollisuuksia.
 • Se, kuka maksaa tullit, riippuu myyjän kanssa tehtävästä sopimuksesta, mutta usein tuoja maksaa tuontitullit.

 

Mikä on tuontitulli?

Voiko yritykseni hyötyä EU:n kauppasopimuksesta?

Jos eu:lla on kauppasopimus tuontimaan kanssa, tuotteen tulleja voidaan alentaa tai jopa poistaa.

 • Näitä kutsutaan etuustulleiksi.
 • tullietuuskohtelun ehtona on, että tuote on alkuperäsääntöjenmukainen
 • Kiintiöitä voidaan soveltaa joko kauppasopimuksen perusteella tai maataloustuotteita koskevan EU:n politiikan perusteella tietyntyyppisten tuotteiden osalta.

Tutustu valmistettasi ja markkinoitasi koskeviin sääntöihin, ks. My Trade Assistant.

Milloin tarvitset alkuperätodistuksen?

Toimittajan on usein esitettävä todiste tuotteen alkuperästä sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisesti. Tämä todiste voi olla alkuperätodistus tai valtuutetun viejän tai rekisteröidyn viejän antama alkuperäilmoitus (REX-järjestelmässä), ja viejän on myös ilmoitettava lupa- tai rekisteröintinumeronsa.

Sovelletaanko lisätulleja?

 • On mahdollista, että EU soveltaa kaupan suojatoimenpiteitä tietystä maasta tuotuun tuotteeseen.
 • Yleisimmin käytetyt tullit ovat polkumyyntitoimenpiteitä. Ne näkyvät My Trade Assistant -lehdessä. EU:n tulliviranomainen voi antaa tietoja siitä, sovelletaanko tuotteeseenne polkumyyntitullien kaltaisia lisätulleja.
 • Tavaroita koskevassa jaksossa selitetään erityyppisiä kaupan suojatoimenpiteitä.
 • Jos etsit kattavaa yleiskuvaa kunkin maan soveltamista erityistoimenpiteistä, markkinaosioon.

Mitä sisäisiä veroja sovelletaan?

Arvonlisäveroa (alv) sovelletaan EU:n markkinoilla myytäviin tavaroihin ja siten myös EU:n ulkopuolelta tuotuihin tavaroihin. Alv vaihtelee EU:n eri jäsenvaltioissa, ja sen maksaa yleensä maahantuoja.

 • Hinta on sama kuin jos ostat tuotteen kotimarkkinoiltasi.
 • Alv-rekisteröityneet yritykset voivat hakea tuonnin alv:n palautusta tuotantopanoksiin sisältyvänä verona samalla tavoin kuin ne voivat vaatia kotimaisia alv-maksujaan takaisin.
 • Alv-maksut lasketaan tavaroiden arvon, tuontitullin ja valmisteverojen perusteella, jos niitä sovelletaan. Lisätietoa alv-kannoista ja jäsenvaltioiden verokannoista on täällä.
 • Tiettyjen tavaroiden osalta sinun on maksettava valmisteveroja, jotka vaihtelevat EU-maasta toiseen. Näitä veroja sovelletaan esimerkiksi seuraaviin:
  • tupakkatuotteet,
  • alkoholijuomat,
  • mineraaliöljy,
  • energiatuotteet.

Miten varmistatte, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen?

Tuontituotteisiin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin eu:ssa EU:n markkinoille tuotettuihin tavaroihin.

Mitkä ovat tuotteen terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja tekniset vaatimukset ja miten ne sertifioidaan?

Useimpien tuotteiden on täytettävä tietyt tekniset ja/tai terveys- ja hygieniavaatimukset. Ne voivat edellyttää erilaisia testaus- ja sertifiointityyppejä.

Tämä koskee usein teollisuustuotteiden teknisiä vaatimuksia sekä elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevia terveys- ja hygieniavaatimuksia.

On tärkeää erottaa toisistaan pakolliset vaatimukset ja vapaaehtoiset vaatimukset.

Tuoteryhmiä, joissa sovelletaan usein pakollisia vaatimuksia, ovat:

 • kemikaalit,
 • kosmetiikka,
 • lääkkeet,
 • maataloustuotteet, elintarvikkeet ja rehut,
 • elävien eläinten
 • ja eläintuotteet.

Kasvien terveystodistuksia vaaditaan esimerkiksi seuraavien tuotteiden tuonnissa:

 • useimmat tuoreet hedelmät,
 • vihannekset,
 • muut kasviainekset
 • eläintuotteista koostuvat tuotteet.

CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen.

 • CE-merkintä on pakollinen joillekin tuotteille, kuten
  • elektroniikka,
  • lääkinnällisistä laitteista
  • lelut,
  • sähkölaitteet,
  • rakennusalan tuotteet.
 • CE-merkintää ei sovelleta:
  • elintarvikkeet,
  • moottoriajoneuvot,
  • kemikaalit,
  • kosmetiikka,
  • lääkkeet,
  • ja biosidit

Kaikilla näillä on omat erityissääntönsä. Lue lisää CpolitiikalleE Markingista.

Tietoa tuotettasi koskevista erityisvaatimuksista löytyy Oma Trade Assistant -sivulta.

Mitä vaatimuksia pakkauksille ja merkinnöille asetetaan?

EU:n jäsenvaltioilla on usein yksityiskohtaisia vaatimuksia tuotteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä.

Nämä vaatimukset voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia.

 • Pakolliset merkinnät ja merkinnät kulutustuotteissa ja niiden pakkauksissa liittyvät yleensä yleiseen turvallisuuteen, terveyteen ja/tai ympäristöön liittyviin huolenaiheisiin. Ne voivat antaa tietoja, kuten ainesosat tai viimeinen käyttöpäivä.
 • Vapaaehtoisilla merkeillä tarkoitetaan esimerkiksi teollisuustuotteiden ympäristömerkin luonnonmukaista tuotantoa osoittavia merkkejä.

Eri teollisuudenaloista, kuten lääke-, sähkö-, elintarvike- ja kemikaalialoista, vastaavat yleensä eri virastot, joilla kaikilla on hyvin erilaiset vaatimukset.

 

3

Myynnin valmistelu ja kuljetuksen järjestäminen

Miten vastuu jaetaan sinun ja tavarantoimittajan kesken?

Sopimusvelvoitteiden määrittelyssä voi käyttää Incoterms® —menetelmää.

Incoterms® 

 • Vahvistetaan myyjien ja ostajien velvollisuudet, jotka liittyvät tavaroiden toimittamiseen, vakuuttamiseen ja kuljetukseen myyntisopimusten mukaisesti
 • selvitä, kuka vastaa viennin tullimuodollisuuksista eu:ssa ja muodollisuuksista vientimarkkinoillasi.

Esimerkkejä

”Vapaasti aluksella” (FOB): tämä tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajan on maksettava kaikki paikalliset kustannukset:

 • tavaroiden kuljettaminen laivaussatamaan
 • lastauskustannukset
 • tulliselvitysmenettelyt viejämaassa.

Ostajana vastaatte seuraavista kustannuksista:

 • kuljetus lähetyssatamasta alkaen
 • vakuutus
 • purkaminen
 • kuljetus saapumissatamasta lopulliseen määräpaikkaan.

’Kulut, vakuutukset ja rahti’ (CIF) tarkoittaa sitä, että toimittaja vastaa paikalliskustannuksista FOB-kohdassa, ja lisäksi

 • rahtimaksut
 • vakuutus

CIF-lomakkeen mukaan toimittaja vastaa kaikista kustannuksista, kunnes tuotteet saapuvat niiden määräsatamaan.

 

4

Asiakirjojen valmistelu tulliselvitystä varten eu:ssa

Mitä asiakirjoja tullin on valmisteltava?

 • Sinun on tehtävä tulli-ilmoitus kansalliselle tulliviranomaisellesi. Tulliedustaja voi antaa Teille neuvoja tässä tärkeässä asiassa.
 • Saapumisen yleisilmoitus (ENS) on esitettävä ennen tavaroiden saapumista EU:n ensimmäiseen saapumispaikkaan.
  • Tavaroiden kuljettajan tai joissakin tapauksissa tuojan/vastaanottajan taikka kuljettajan tai maahantuojan edustajan olisi esitettävä saapumisen yleisilmoitus ensimmäisessä saapumistullitoimipaikassa eu:hun.
  • Saapumisen yleisilmoituksen jättämisen määräaika riippuu tavaroiden kuljetustavasta. Lisää.
 • Eu:lla on kaikille EU-maille yhteinen tuonti-ilmoituslomake, jota kutsutaan yhtenäiseksi hallinnolliseksi asiakirjaksi (SAD). Lisää.
  • Tulliviranomaisille esitettävät lisäasiakirjat voivat tavaratyypistä riippuen olla seuraavat:
  • kauppalasku,
  • kuljetusasiakirjat,
  • alkuperätodistukset,
  • tuontilisenssit,
  • testitulokset ja muut todistukset,
  • tarkastustodistukset (kuten terveys-, eläinlääkintä- tai kasvinterveystodistukset).

Tulliselvityksen voi tehdä tuoja tai tulliedustaja, joka on tuojan nimeämä henkilö, joka suorittaa kaikki EU:n tullilainsäädännössä edellytetyt tullimuodollisuudet.

Lisätietoja asiakirjoista ja prosesseista saa kansalliselta tulliviranomaiselta, kauppakamarilta tai kaupanedistämistoimistolta. Enemmän.

Mitä tapahtuu, kun tavarat saapuvat rajalle?

 • Ne asetetaan väliaikaiseen varastoon tullivalvonnassa (enintään 90 päivää), kunnes ne on selvitetty.
  • Tavarat voidaan tarkastaa toimitettujen asiakirjojen perusteella, tai
  • Tavarat voidaan valita asiakirjatarkastusta varten, ja sinua voidaan pyytää toimittamaan uusia asiakirjoja ennen kuin tavarat voidaan tarkastaa, tai
  • Tavarat voidaan valita myös asiakirjatarkastusta tai fyysistä tarkastusta varten.

Voidaanko tuotetta myydä missä tahansa EU:n alueella sen jälkeen, kun se on selvitetty?

Kun tulliviranomaiset ovat tehneet tulliselvityksen, sillä on sama asema kuin EU:n tuotteella, ja sitä voidaan liikkua vapaasti eu:ssa ja myydä missä tahansa EU:n markkinoilla.

 • Kaikki EU-maat soveltavat samaa tullia EU:n ulkopuolelta tuotuihin tavaroihin.
 • Samoja sääntöjä sovelletaan tuontiin riippumatta siitä, minkä EU-maan kautta se tulee EU:n markkinoille.

Mistä saat lisätietoa?

Tarkistuslista: 4 vaiheet tuotteen tuomiseksi

Vaihe 1: Löydä toimittaja ulkomailta

 • Arvioidaan mahdollisia kiinnostavia maita ja vertaillaan mahdollisten toimittajien kilpailukykyä (esim. hintojen vertailu, mukaan lukien tuontiin liittyvät kustannukset, kuten tariffit ja kuljetuskustannukset).
 • Ilmoittakaa liikekumppanit/toimittajat.
 • Yksilöidään virasto/laitos/kumppani, joka tukee tuontiprosessien muodollisuuksia (esimerkiksi sopimusten valmistelua, maksuehtoja ja toimittajan luottokelpoisuutta).

Vaihe 2: Arvioida tuontiedellytykset ja -tullit ja varmistaa, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen

 • Hanki talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI) ( sovelletaan hyvissä ajoin).
 • Tarkistetaan, ettei tuontirajoituksia sovelleta.
 • Tarkista, onko eu:lla kauppasopimus sen maan kanssa, josta haluat tuoda.
 • Arvioi, onko tuote asiaankuuluvien alkuperäsääntöjen mukainen, ja yksilöi sovellettavan (etuus) tullin.
 • Arvioidaan, sovelletaanko muita tulleja (esim. kaupan suojatoimia) tai sisäisiä veroja.
 • Määritellään terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja tekniset vaatimukset eu:ssa.
 • Varmistettava, että tuote on vaatimusten mukainen ja että toimittaja voi antaa tarvittavan sertifioinnin.
 • Tutustu EU:n pakkaus- ja merkintäsääntöihin.
 • Arvioitava, vaaditaanko alkuperätodistusta, joka viejän on toimitettava ja minkä tyyppinen todistus on esitettävä sen mukaan, onko EU:n ja tavaroiden alkuperämaan välillä voimassa kauppasopimus tai -järjestely.

Vaihe 3: Myynnin valmistelu ja kuljetuksen järjestäminen

 • Valmistella ja allekirjoittaa sopimus toimittajan kanssa, mukaan lukien sopimus siitä, kuka on vastuussa mistäkin, ja järjestää kuljetusprosessi.
 • Koordinointi prosessia tukevien mahdollisten instituutioiden kanssa.

Vaihe 4: Asiakirjojen laatiminen tulliselvitystä varten rajalla

 • Ota yhteyttä tulliedustajaan ja neuvoo epäselvissä tapauksissa
 • Saapumisen yleisilmoituksen saatavuuden varmistaminen
 • Laaditaan tuonnin tulliselvitystä varten lisäasiakirjat (kauppalasku, kuljetusasiakirjat, alkuperätodistus (kuten A-lomake, Eur.1/Eur.Med-lomake, rekisteröidyn viejän antama REX-tiedonanto tai valtuutetun viejän antama alkuperäilmoitus), tuontilupa, testitulokset, tarkastustodistukset (kuten terveys-, eläinlääkintä- tai kasvinterveystodistukset) Täytetään ja toimitetaan tuonti-ilmoitus/yksi hallinnollinen asiakirja (SAD)
Jaa tämä sivu: