Tietosuojaperiaatteet

Johdanto

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komission suorittamassa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä sovelletaan 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta).

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi henkilötietoja kerätään, miten kaikkia luovutettuja henkilötietoja käsitellään ja suojataan, miten niitä käytetään ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojensa suhteen. Se sisältää myös oikeuksien käytöstä vastaavan rekisterinpitäjän, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Seuraavassa esitetään tiedot Euroopan komission kauppapolitiikan pääosaston toteuttamasta Access2Markets -sivustolle tallennettujen henkilötietojen käsittelystä.

Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?

Rekisterinpitäjä kerää ja käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • yhteystietolomakkeella toimitettavia henkilötietoja pyydetään, jotta tietopyyntöön voidaan vastata, tai
  • käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille, jotka haluavat päästä Access2Markkinoiden suojatuille osille tai Access2Markkinoiden rajoitetulle alueelle, jotka on varattu komission henkilöstölle, EU:n jäsenvaltioiden virkamiehille ja myös joillekin EU:n elinkeinoelämän järjestöille, joilla on pääsy Access2Markkinoiden rajoitetulle alueelle.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Millä oikeudellisilla perusteilla henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja, koska käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Tämän välineen organisointiin ja hallinnointiin liittyvien henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta komissio voi hallinnoida ja toimia perussopimusten ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 244–250 artiklan mukaisesti.

Käsittely tapahtuu yleisen edun mukaisesti seuraavan oikeusperustan nojalla: neuvoston päätös 98/552/EY komission suorittamasta yhteisön markkinoillepääsystrategiaan liittyvien toimien toteuttamisesta; Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kansainvälisen kaupan maailmanlaajuinen haaste: Euroopan unionin markkinoillepääsystrategia (COM (96) 53 final);Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Globaali Eurooppa: Vahvempi kumppanuus markkinoille pääsyn tarjoamiseksi eurooppalaisille viejille (COM (2007) 183 final), 20 artiklaa ”Poikkeukset ja rajoitukset” ja 27 artiklaa ”Ennakkotarkastus” ei sovelleta.

Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Rekisterinpitäjä kerää käsittelyn suorittamiseksi seuraavat henkilötietoryhmät: nimi, organisaatio, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite.

Miten pitkään säilytämme henkilötiedot?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämiseksi tai jatkokäsittelemiseksi. Kun viesti lähetetään yhteydenottolomakkeella, luodaan sähköpostiosoite, joka sisältää henkilötietoja. Tämä sähköposti ja siihen annettu vastaus tallennetaan Access2Markets -tietokannan sähköpostilaatikkoon 6 kuukauden ajan.Lippu avataan samaan aikaan lippujärjestelmässä SMT. Lippujen henkilötietoja säilytetään SMT-tietokannassa 24 kuukauden ajan. Tämän ajanjakson jälkeen suljetut liput suodatetaan ja tehdään nimettömiksi, jotta voidaan raportoida ja tilastoida tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen laadunarvioinnista, jolloin kauppapolitiikan pääosasto voi käyttää niitä 13 kuukauden ajan.

Miten henkilötiedot suojataan?

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (sähköpostiviestit, asiakirjat, tietokannat, ladatut tietoerät jne.) tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Kaikessa tietojen käsittelyssä sovelletaan 10. tammikuuta 2017 annettua komission päätöstä (EU, Euratom) 2017/46 viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa.

Henkilötietojen suojaamiseksi komissio on ottanut käyttöön useita teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja pienentämään tietojen häviämisen, muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien tietojen luonne. Hallinnollisilla toimenpiteillä varmistetaan, että pääsy henkilötietoihin on vain valtuutetuilla henkilöillä, joilla on perusteltu tarve saada tiedot käsittelyä varten.

Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja annetaan?

Pääsy henkilötietoihin annetaan tietojen käsittelystä vastuussa olevalle komission henkilöstölle ja tiedonsaantitarpeen perusteella valtuutetulle henkilöstölle. Tällaisen henkilöstön on noudatettava lakisääteisiä ja vaadittaessa myös muita luottamuksellisuussopimuksia.

Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä?

Asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) mukaisesti rekisteröidyllä on tiettyjä oikeuksia, erityisesti oikeus tutustua henkilötietoihinsa, oikaista tai poistaa niitä sekä rajoittaa niiden käsittelyä. Soveltuvin osin sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Teillä on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka suoritetaan lainmukaisesti 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

Voit oikeuksiasi koskevissa asioissa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatilanteessa komission tietosuojavastaavaan. Tarpeen mukaan voit myös kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa 9.

Yhteen tai useampaan käsittelytoimeen liittyvässä oikeuksien käyttämistä koskevassa pyynnössä rekisteröidyn tulee antaa kuvaus niistä (eli rekisteriviite tai -viitteet jäljempänä kohdassa 10 täsmennetyllä tavalla).

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jos haluat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi tai jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai huolenaiheita tai jos haluat tehdä kantelun henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

Komission tietosuojavastaava

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) asioissa, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Sinulla on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun (edps@edps.europa.eu) puoleen ja tehdä valitus, jos katsot, että henkilötietojesi käsittely on johtanut asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisten oikeuksiesi loukkaamiseen.

Mistä saa lisätietoja?

Komission tietosuojavastaava ylläpitää rekisteriä kaikista komission suorittamista tietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja ilmoitettu hänelle. Rekisteriin voi tutustua osoitteessa Http://ec.europa.eu/dpo-register.

Jaa tämä sivu:

Linkit