Yleinen tullietuusjärjestelmä plus (GSP+)

Tuoko yrityksenne tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n GSP±järjestelmää

Lyhyesti

EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP+) tarjoaa kehitysmaille erityisen kannustimen pyrkiä kestävään kehitykseen ja hyvään hallintotapaan.

Tukikelpoisten maiden on pantava täytäntöön 27 kansainvälistä yleissopimusta, jotka koskevat

 • ihmisoikeudet
 • työntekijöiden oikeudet
 • ympäristö
 • hyvä hallintotapa

Vastineeksi EU alensi tuontitullinsa nollaan yli kahdella kolmasosalla viennin tullinimikkeistä.

Edunsaajamaat

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisia
 • Mongolia
 • Pakistan
 • Filippiinit
 • Sri Lanka

Voimassaolon päättyminen: Nykyinen GSP±järjestelmä on voimassa vuoteen 2023.

Tariffit

Täydellinen luettelo soveltamisalaan kuuluvista tuotteista.

 

Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkistaalkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) -työkalusta ( Oma Trade Assistant), jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Toleranssi (sallittu poikkeama

Toleranssi ilmaistaan

 • kalastus- ja teollisuustuotteiden lopputuotteiden hintaan
 • maataloustuotteiden lopputuotteiden painona

GSP-järjestelmään sisältyvät sallitut poikkeamat ovat lievempiä kuin tavanomaiset sallitut poikkeamat. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 10 prosentin sijasta 15 prosenttia.

Erityisiä poikkeamia sovelletaan myös tekstiileihin ja vaatteisiin, ja ne on kuvattu liitteen 22–03 alkuhuomautuksissa.

Ks. myös yleinen suvaitsevaisuus- tai de Minimis -sääntö.

Kumulaatio

EU:n GSP-järjestelmän mukaisessa kaupassa sovelletaan seuraavia kumulaatiotyyppejä:

 • kahdenväliset sopimukset
 • alueellinen
 • pidennetty
 • kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa
Kahdenvälinen kumulaatio

Peräisin olevat ainekset voidaan sisällyttää GSP-maassa valmistettuihin tuotteisiin, minkä jälkeen niitä voidaan pitää kyseisen GSP-maan alkuperätuotteina, kunhan kyseisessä maassa suoritettu jalostus ylittää vähimmäistasot.

Alueellinen kumulaatio

Ryhmä I

Ryhmä II

Ryhmä III

Ryhmä IV

Brunei-Darussalam

Bolivia*

Bangladesh

Argentiinan kanssa

Kambodža

Kolumbia

Bhutan

Brasilia

Indonesia

Costa Rica

Intia

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Malesia

Guatemala

Pakistan*

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka*

 

Filippiinit*

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Maat, jotka ovat tällä hetkellä GSP±edunsaajamaita

 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välisten ainesosien käyttö on sallittua (esim. Intia voi käyttää Pakistanista peräisin olevia ainesosia, koska ne molemmat kuuluvat ryhmään III), mutta on syytä muistaa joitakin tärkeitä sääntöjä:
 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välistä alueellista kumulaatiota sovelletaan ainoastaan, jos kumulaatioon osallistuvat maat ovat silloin, kun tuotetta viedään Euroopan unioniin, edunsaajamaita eivätkä pelkästään tukikelpoisia maita.
 • jos yhdestä edunsaajamaasta peräisin olevia tavaroita jalostetaan edelleen kyseisen ryhmän toisessa jäsenvaltiossa, tavaraa voidaan pitää viimeksi mainitun maan alkuperätuotteena (mikäli jalostus ylittää minimaaliset toiminnot).
 • tuotantopanoksen alkuperän määrittämiseksi (kun ryhmän yhden jäsenen panos lähetetään ryhmän toiselle jäsenelle) oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta suuntautuvaan vientiin.
 • kumulaatio on mahdollista myös kumulaatioryhmään I ja ryhmään III kuuluvien yksittäisten edunsaajamaiden välillä. Tämä tehdään vain pyynnöstä ja tietyin edellytyksin.

On huomattava, että jotkin tuotteet eivät kuulu kumulaation piiriin, jos samaan ryhmään kuuluvien GSP-maiden (GSP/GSP+/EBA) asema poikkeaa toisistaan. Luettelo asianomaisista tuotteista on liitteessä 13 b.

Laajennettu kumulaatio 

GSP-maat voivat tietyin edellytyksin pyytää lupaa kasautua niiden maiden kanssa, joiden kanssa on kauppasopimus.

 • tämä mahdollisuus koskee ainoastaan teollisuustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita.
 • kun kolmannen maan, jonka kanssa on vapaakauppasopimus, panos lähetetään GSP-maahan, oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta suuntautuvaan vientiin.
Kumulaatio Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien tavaroiden kanssa

Edunsaajamaat voivat kumuloida alkuperäaseman harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmän Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien tavaroiden kanssa.

 • Norjan, Sveitsin tai Turkin alkuperäaineksia, joihin kohdistetaan edunsaajamaassa enemmän kuin minimaalinen toimi, pidetään kyseisen edunsaajamaan alkuperäaineksina, ja niitä voidaan viedä, Norjaan, Sveitsiin tai Turkkiin.
 • edellä mainittua sääntöä ei sovelleta maataloustuotteisiin tai tuotteisiin, joihin sovelletaan poikkeusta
 • jotta tällaista kumulaatiota voitaisiin soveltaa, EU:n, Norjan, Sveitsin ja Turkin on myönnettävä sama etuuskohtelu GSP-maista peräisin oleville tuotteille.

Muu kuin manipulointi

GSP-alkuperäsääntöjen suoraa kuljetusta koskeva säännös on korvattu käsittelykieltolausekkeella ( komission asetuksen (EU) N:o 1063/2010 74 artikla).

 • suurin ero suoraa kuljetusta koskevaan säännökseen verrattuna on se, että EU:n tuojien ei tarvitse todistaa noudattavansa ehtoja.
 • EU:n jäsenvaltion tullihallinto voi kuitenkin pyytää tällaista näyttöä, jos sillä on syytä uskoa, että edellytykset eivät täyty.

Tullinpalautus

Tullinpalautus on sallittu.

Alusten olosuhteet

Jotta kalastusaluksen voitaisiin katsoa olevan peräisin edunsaajamaasta, mikä merkitsisi sitä, että kyseisen aluksen aluevesien ulkopuolella pyytämät kalat ovat myös alkuperätuotteita, sovellettavat perusteet koskevat rekisteröintimaata ja aluksen lippuvaltiota sekä sen omistusta. On huomattava, että GSP-alkuperäsääntöjen mukaan miehistön tai päällystön kansalaisuutta ei vaadita erikseen.

Toiminta on vähäistä

On olemassa kaksi ns. ”vähimmäistoimien” sarjaa, jotka eivät koskaan riitä antamaan alkuperäasemaa.

 • 76 artiklassa mainitut
 • ja niitä sovelletaan ainoastaan tekstiilituotteisiin ja alueellisen kumulaation vuoksi, jotka sisältyvät liitteeseen 16.

Tuotekohtaiset säännöt

Luettelo aineksista, jotka olisi suoritettava alkuperäaseman saamiseksi, on saman asetuksen liitteessä 13 a. Luettelossa on kaksi saraketta.

 • yksi koskee vähiten kehittyneitä GSP-edunsaajamaita
 • yksi, jota sovelletaan kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin

Graduaatio

Jotkin kehitysmaat vievät erittäin kilpailukykyisiä tuotteita, jotka eivät tarvitse etuuskohtelua päästäkseen menestyksekkäästi maailmanmarkkinoille. Tässä tapauksessa GSP-järjestelmä poistetaan näiltä tuotealoilta etuuksien asteittaisen vähentämisen mekanismin avulla.

 • kun GSP-edunsaajamaasta tulevan tuonnin keskimääräinen arvo (jaettuna kaiken GSP-tuonnin kokonaisarvolla kyseisessä jaksossa) ylittää yleisen 57 prosentin kynnysarvon kolmen vuoden aikana
 • kasvituotteisiin, eläin- ja kasviöljyihin, -rasvoihin ja -vahoihin sekä kivennäistuotteisiin sovelletaan graduaatiota, jos mainittu prosenttiosuus on yli 17,5 prosenttia.
 • tekstiilien graduaatiota sovelletaan, jos mainittu prosenttiosuus on yli 47,2 prosenttia.

EU tarkistaa asteittaisten tuotteiden luetteloa kolmen vuoden välein täytäntöönpanoasetuksella ja objektiivisten kriteerien perusteella.

Tällä hetkellä saatavilla on luettelo porrastetuista tuotteista.

Poikkeukset

Erityispoikkeus voidaan tietyin edellytyksin myöntää, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle. Katso Kap Verdeä koskeva poikkeus ja sovellettavat alkuperäsäännöt.

Tarkista myös EU:n tuojille antama ilmoitus, jossa ilmoitetaan toimijoille Bangladeshia koskevista erityisistä seikoista.

Tiettyjen tuotteiden alkuperäsäännöt

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin kohdassa 2.6.
 • hae tuotteeseenne ja sen alkuperämaaseen sovellettavat erityissäännöt ja -määräykset kauppa-avustajasta. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

 • tutustu terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin 2.6. tuotevaatimusten mukaisesti
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaaseen sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kauppa-avustajasta. Tuotettasi koskevien vaatimusten tarkastelemiseksi sinun on ensin ilmoitettava sen tullikoodi. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Jotta EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitykset ovat voimassa 10 kuukautta niiden antamisen jälkeen. Alkuperäselvitys voi olla jokin seuraavista:

 • Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten antamaA-alkuperätodistus. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema. Todistus olisi asetettava viejän saataville heti, kun vienti on tapahtunut (tai varmistettu). Todistus voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti antaa viennin jälkeen tietyin edellytyksin.
 • viejän laatima kauppalaskuilmoitus * – enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä teidän on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

* Kauppalaskuilmoituksen laatimiseksi kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus (englanniksi tai ranskaksi): ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ) ilmoittaa, että jollei selvästi toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen mukaisesti.” Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti.

Muut asiakirjat

Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

GSP±järjestelmä kattaa ainoastaan tavarat.

 • tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muu (kilpailu, leluturvallisuus)

Tukikelpoiset maat

Jotta maa olisi oikeutettu GSP±järjestelmään, sen on

 • jättää hakemuksen
 • täyttävät kaikki GSP-järjestelmän vakioehdot
 • täytettävä seuraavat kaksi lisäkriteeriä:
 • haavoittuvuutta koskevat perusteet
  • tuonnin osuus on tietyn edunsaajamaan GSP-järjestelmään kuuluvan tuonnin kolmen vuoden keskimääräinen osuus verrattuna kaikkien GSP-maiden GSP-järjestelmään kuuluvaan tuontiin. Jotta GSP±etuus voidaan myöntää, tämän keskiarvon on oltava alle 6,5 prosenttia.
  • GSP-järjestelmän piiriin kuuluvan tuonnin seitsemän suurinta tariffijaksoa vastaavat 75 prosenttia kyseisen maan GSP-kokonaistuonnista kolmen vuoden aikana.
 • kestävän kehityksen kriteerit
  • maan on ratifioitava 27 kansainvälistä GSP±yleissopimusta, jotka koskevat
   • ihmisoikeudet
   • työntekijöiden oikeudet
   • ympäristö
   • hyvä hallintotapa.
  • maa ei saa esittää varaumia, jotka on kielletty näissä yleissopimuksissa.
  • yleissopimusten valvontaelimet eivät saa ilmoittaa, että maa ei ole pannut niitä tehokkaasti täytäntöön.

Seuranta

Kun EU on myöntänyt maalle GSP±järjestelmän, se seuraa sitä varmistaakseen, että maa

 • on edelleen osapuolena GSP±järjestelmään kuuluvissa kansainvälisissä yleissopimuksissa
 • panee yleissopimukset tehokkaasti täytäntöön
 • täyttää raportointivaatimukset
 • hyväksyy säännöllisen valvonnan yleissopimusten mukaisesti
 • toimii yhteistyössä Euroopan komission kanssa ja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot

EU käy jatkuvaa vuoropuhelua GSP±järjestelmän noudattamisesta edunsaajamaiden viranomaisten kanssa.

 • vuoropuhelu perustuu kutakin GSP±edunsaajaa varten laadittuun aiheluetteloon (ns. tulostaulu). Se perustuu tietoihin, jotka on saatu
  • edunsaajamaat
  • kansainväliset valvontaelimet
  • kansalaisyhteiskunta
  • ammattiliitot
  • yritykset
  • Euroopan parlamentti
  • Euroopan unionin neuvoston puolesta
 • EU järjestää säännöllisesti GSP±seurantakäyntejä kuhunkin edunsaajamaahan tavatakseen sidosryhmiä. Edunsaajamaan odotetaan osoittavan, että se pyrkii vakavasti ratkaisemaan tulostauluissa esitetyt ongelmat.

GSP±vuoropuhelua hyödynnetään julkisessa GSP-kertomuksessa, joka komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle kahden vuoden välein. Raportti sisältää yksityiskohtaisen arvion siitä, miten hyvin kukin edunsaajamaa on pannut täytäntöön 27 yleissopimusta.

Valmiudet – tuen kehittäminen

Tiiviin seurannan lisäksi komissio on käynnistänyt useita valmiuksien kehittämishankkeita edunsaajamaiden auttamiseksi.

EU tukee asiaankuuluvia kauppakumppaneita ja useita GSP±edunsaajia myöntämällä avustuksia Kansainväliselle työjärjestölle. Nämä hankkeet

 • auttaa maita noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä yleissopimuksia
 • kehitetään valmiuksia noudattaa raportointivelvoitteita

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline sisältää 4,5 miljoonan euron erityistuen, jonka tarkoituksena on auttaa kansalaisjärjestöjä osallistumaan GSP±edunsaajamaiden ratifioimien 27 asiaankuuluvan yleissopimuksen seurantaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: