Yleinen tullietuusjärjestelmä plus (GSP+)

Tuoko yrityksesi tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n GSP±järjestelmää

Lyhyesti

EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä plus (GSP+) tarjoaa kehitysmaille erityisen kannustimen pyrkiä kestävään kehitykseen ja hyvään hallintotapaan. 

Tukikelpoisten maiden on pantava täytäntöön 27 kansainvälistä yleissopimusta

 • ihmisoikeudet
 • työelämäoikeudet
 • ympäristö
 • hyvä hallinto

Vastineeksi EU alentaa tuontitullinsa nollaan yli kahdessa kolmasosassa niiden viennin tullinimikkeistä.

Tuensaajamaa

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisia
 • Mongolia
 • Pakistan
 • Filippiinit
 • Sri Lanka
 • Uzbekistan

Päättyminen: Nykyinen GSP±järjestelmä on voimassa vuoteen 2027 saakka.

Tariffit

Täydellinen luettelo soveltamisalaan kuuluvista tuotteista.

 

Valitse Oma kauppa-avustaja ( On kauppa-avustaja) tarkat tiedot tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määrämaan.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Jotta tuote voi saada etuuskohtelun, sen on täytettävä sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkistaalkuperäsääntöjen itsearviointivälineellä (ROSA) Oma kaupan alan assistentti ( Oma kauppa-avustaja) ja saat selville, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt ja miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Toleranssi

Toleranssi ilmaistaan

 • Kalastus- ja teollisuustuotteiden lopputuotteiden hinnassa
 • maataloustuotteiden lopputuotteiden painona

GSP-järjestelmään sisältyvät poikkeamat ovat lievempiä kuin tavanomaiset poikkeamat. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 10 prosentin sijaan 15 prosenttia.

Erityisiä poikkeamia sovelletaan myös tekstiileihin ja vaatteisiin, ja ne kuvataan liitteen 22–03 johdantohuomautuksissa.

Ks. myös suvaitsevaisuutta tai vähämerkityksistä tukea koskeva yleissääntö.

Kumulaatio

Seuraavan tyyppiset kumulaatiot toimivat EU:n GSP-järjestelmässä käytävässä kaupassa

 • kahdenvälinen
 • alueellinen
 • laajennettu
 • kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa
Kahdenvälinen kumulaatio

EU:n alkuperäainekset voidaan sisällyttää GSP-maassa valmistettuihin tuotteisiin, minkä jälkeen niitä voidaan pitää kyseisen GSP-maan alkuperätuotteina, kunhan GSP-maassa suoritettu käsittely ylittää vähimmäistason.

Alueellinen kumulaatio

Ryhmä I

Ryhmä II

Ryhmä III

Ryhmä IV

Brunei-Darussalam

Bolivia*

Bangladesh

Argentiina

Kambodža

Kolumbia

Bhutan

Brasilia

Indonesia

Costa Rica

Intia

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Malesia

Guatemala

Pakistan*

 

Myanmarin

Honduras

Sri Lanka*

 

Filippiinit*

Nicaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Maat, jotka ovat tällä hetkellä GSP±edunsaajamaita

**Vietnam ei ole enää GSP±edunsaaja 1. tammikuuta 2023alkaen.

 • aineosien käyttö samaan ryhmään kuuluvien maiden välillä on sallittua (esim. Intia voi käyttää Pakistanista peräisin olevia ainesosia, koska molemmat kuuluvat ryhmään III), mutta joitakin tärkeitä sääntöjä on pidettävä mielessä:
 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välistä alueellista kumulaatiota sovelletaan ainoastaan, jos kumulaatioon osallistuvat maat ovat tuotetta Euroopan unioniin vietäessä edunsaajamaita eivätkä pelkästään tukikelpoisia maita.
 • jos yhdestä edunsaajamaasta peräisin olevia tavaroita jalostetaan edelleen kyseisen ryhmän toisessa jäsenmaassa, tavaran voidaan katsoa olevan viimeksi mainitun maan alkuperätuote (jos jalostus ylittää vähimmäistoiminnot).
 • tuotantopanoksen alkuperän määrittämiseksi (kun yhden ryhmän jäsenen panos lähetetään ryhmän toiselle jäsenelle) oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan toimittajamaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
 • kumulaatio on mahdollista myös I- ja III-ryhmien yksittäisten edunsaajamaiden välillä. Tämä tapahtuu vain pyynnöstä ja tietyin edellytyksin.

On huomattava, että jotkin tuotteet jätetään kumulaation ulkopuolelle, jos samaan ryhmään kuuluvien GSP-maiden (GSP/GSP+/EBA) asemassa on eroja. Luettelo kyseisistä tuotteista on liitteessä 13 b.

Laajennettu kumulaatio 

GSP-maat voivat tietyin edellytyksin pyytää EU:lta lupaa yhdistää ne maat, joiden kanssa EU on tehnyt kauppasopimuksen.

 • tämä mahdollisuus koskee ainoastaan teollisuustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita.
 • kun kolmannen maan, jonka kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, panos lähetetään johonkin GSP-maahan, oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
Kumulaatio Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien tavaroiden kanssa

Edunsaajamaat voivat kumuloitua alkuperän Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmän tavaroiden kanssa.

 • Norjan, Sveitsin tai Turkin alkuperäaineksia, joille suoritetaan enemmän kuin minimaalinen toimi jossakin edunsaajamaassa, pidetään kyseisen edunsaajamaan alkuperätuotteina, ja niitä voidaan viedä EU:hun, Norjaan, Sveitsiin tai Turkkiin
 • edellä mainittua sääntöä ei sovelleta maataloustuotteisiin tai tuotteisiin, joihin sovelletaan poikkeusta.
 • tämäntyyppisen kumulaation soveltamiseksi EU:n, Norjan, Sveitsin ja Turkin on myönnettävä sama tullietuuskohtelu GSP-maista peräisin oleville tuotteille.

Tavaroiden käsittelemättömyys

Suoraa kuljetusta koskeva säännös GSP-alkuperäsäännöissä on korvattu manipuloinnin kieltävällä lausekkeella ( komission asetuksen (EU) N:o 1063/2010 74 artikla).

 • suurin ero suoraa kuljetusta koskevaan säännökseen verrattuna on se, että EU:n tuojia ei vaadita todistamaan, että ne täyttävät edellytykset.
 • EU:n jäsenvaltion tullihallinto voi kuitenkin pyytää tällaista näyttöä, jos sillä on syytä uskoa, että edellytykset eivät täyty.

Tullinpalautus

Tullinpalautus on sallittu.

Alusten olosuhteet

Jotta kalastusaluksen voitaisiin katsoa olevan peräisin edunsaajamaasta, mikä tarkoittaisi sitä, että myös sen aluevesien ulkopuolella pyytämät kalat ovat peräisin, sovellettavat perusteet koskevat aluksen rekisteröintimaata ja lippuvaltiota mutta myös sen omistusoikeutta. On huomattava, että GSP-alkuperäsääntöjen mukaan miehistön tai päällystön kansallisuutta ei vaadita erikseen.

Riittämättömät toiminnot

On olemassa kaksi ns. ”minimimuotoisten” toimintojen sarjaa, jotka eivät koskaan riitä antamaan alkuperäasemaa.

 • 76 artiklassa mainitut
 • ja niitä sovelletaan ainoastaan tekstiilituotteisiin ja ainoastaan alueellisen kumulaation vuoksi, jotka sisältyvät liitteeseen 16.

Tuotekohtaiset säännöt

Luettelo aineksille alkuperäaseman saamiseksi tehtävästä käsittelystä on saman asetuksen liitteessä 13 a. Luettelossa on kaksi saraketta.

 • yhtä sovelletaan vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin
 • yhtä sovelletaan kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin

Graduaatio

Jotkin kehitysmaat vievät erittäin kilpailukykyisiä tuotteita, jotka eivät tarvitse etuuskohtelua päästäkseen menestyksekkäästi maailmanmarkkinoille. Tässä tapauksessa GSP-järjestelmä poistetaan näiltä tuotealoilta graduaatiomekanismin avulla.

 • kun GSP-edunsaajamaasta peräisin olevan tuonnin keskimääräinen arvo (jaettuna kyseisen jakson koko GSP-tuonnin kokonaisarvolla) ylittää yleisen 57 prosentin kynnysarvon kolmen vuoden aikana.
 • kasvituotteiden, eläin- ja kasviöljyjen, rasvojen ja vahojen sekä kivennäistuotteiden graduaatiota sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on yli 17,5 prosenttia.
 • tekstiilien graduaatiota sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on yli 47,2 prosenttia.

EU tarkistaa porrastettujen tuotteiden luettelon kolmen vuoden välein täytäntöönpanoasetuksella ja objektiivisin perustein.

Täältä löytyy nykyinen luettelo graduoiduista tuotteista.

Poikkeukset

Erityispoikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle. Katso Kap Verden poikkeus ja sovellettavat alkuperäsäännöt.

Tarkista myös EU:n tuojille antama ilmoitus, jossa toimijoille tiedotetaan Bangladeshia koskevista seikoista.

Tiettyjen tuotteiden alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin 2.6. Tuotevaatimukset
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä Oma kauppa-avustaja. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta niitä voidaan tuoda Euroopan unioniin 2.6. Tuotevaatimukset
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä Oma kauppa-avustaja. Tuotteesta on ensin ilmoitettava sen tullikoodi. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

Jotta EU:n GSP-edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitykset ovat voimassa kymmenen kuukautta niiden antamisen jälkeen. Alkuperäselvitys voi olla jokin seuraavista:

 • Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten antamaA-alkuperätodistus. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema. Todistus olisi asetettava viejän saataville heti, kun vienti on tapahtunut (tai varmistettu). Todistus voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti antaa viennin jälkeen tietyin edellytyksin.
 • viejän* laatima kauppalaskuilmoitus lähetyksille, joiden arvo on enintään 6000 euroa. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

* Kauppalaskuilmoituksen teidän on laadittava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan koneella, leimalla tai tulostettava seuraava englannin- tai ranskankielinen ilmoitus: ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullilupa nro...) ) ilmoittaa, että jollei toisin selvästi ilmoiteta, nämä tuotteet ovat Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen mukaista etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.” Laskuilmoitus on allekirjoitettava käsin.

Muut asiakirjat

Tietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuontiin Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

GSP±järjestelmä kattaa ainoastaan tavarat.

 • lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muu (kilpailu, leluturvallisuus)

Avustuskelpoiset maat

GSP±järjestelmän piiriin pääsemiseksi maan on

 • hakemuksen jättäminen
 • täyttää kaikki GSP-järjestelmän vakioehdot
 • täytettävä seuraavat kaksi lisäkriteeriä:
 • haavoittuvuuskriteerit
  • tuontiosuus on kyseisen edunsaajamaan GSP-tuonnin kolmen vuoden keskimääräinen osuus suhteessa GSP-järjestelmän piiriin kuuluvaan tuontiin kaikista GSP-maista.  GSP±järjestelmään pääsemiseksi tämän keskiarvon on oltava alle 6,5 prosenttia.
  • GSP-järjestelmän piiriin kuuluvan tuonnin seitsemän suurimman osan osuus kyseisen maan GSP-järjestelmän kokonaistuonnista kolmen vuoden aikana on 75 prosenttia.
 • kestävän kehityksen kriteerit
  • maan on ratifioitava 27 kansainvälistä GSP±yleissopimusta, jotka koskevat
   • ihmisoikeudet
   • työelämäoikeudet
   • ympäristö
   • hyvä hallintotapa.
  • maa ei saa esittää näissä yleissopimuksissa kiellettyjä varaumia.
  • yleissopimusten valvontaelimet eivät ole saaneet ilmoittaa, että maa ei ole pannut niitä tehokkaasti täytäntöön.

Seuranta

Kun EU on myöntänyt GSP±järjestelmän, se seuraa sitä varmistaakseen, että maa

 • on edelleen osapuolena GSP±järjestelmään kuuluvissa kansainvälisissä yleissopimuksissa
 • panee yleissopimukset tehokkaasti täytäntöön
 • täyttää raportointivaatimukset
 • hyväksyy säännöllisen seurannan yleissopimusten mukaisesti
 • tekee yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot

EU käy jatkuvaa vuoropuhelua GSP±järjestelmän noudattamisesta edunsaajamaiden viranomaisten kanssa.

 • vuoropuhelu perustuu kullekin GSP±edunsaajalle laadittuun aiheluetteloon (”tuloskortti”). Se perustuu tietoihin, jotka on saatu
  • edunsaajamaat
  • kansainväliset valvontaelimet
  • kansalaisyhteiskunta
  • ammattijärjestöt
  • yritykset
  • Euroopan parlamentin
  • Euroopan unionin neuvosto
 • EU järjestää säännöllisiä GSP±seurantakäyntejä kuhunkin edunsaajamaahan sidosryhmien tapaamiseksi. Edunsaajamaan odotetaan osoittavan, että se pyrkii vakavasti ratkaisemaan tulostauluissa esitetyt ongelmat.

GSP±vuoropuhelua hyödynnetään julkisessa GSP-raportissa, joka komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle joka toinen vuosi. Kertomuksessa arvioidaan yksityiskohtaisesti, miten hyvin kukin edunsaajamaa panee täytäntöön 27 yleissopimusta.

Valmiuksien kehittämistuki

Tiiviin seurannan lisäksi komissio on käynnistänyt useita valmiuksien kehittämishankkeita edunsaajamaiden auttamiseksi.

EU tukee asiaankuuluvia kauppakumppaneita ja useita GSP±edunsaajamaita myöntämällä avustuksia Kansainväliselle työjärjestölle. Nämä hankkeet

 • auttaa maita soveltamaan Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä yleissopimuksia
 • valmiuksien kehittäminen raportointivelvoitteiden noudattamiseksi

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen sisältyy 4,5 miljoonan euron erityinen tuki kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, jotta ne voivat osallistua GSP±edunsaajamaiden ratifioimien 27 asiaa koskevan yleissopimuksen seurantaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: