Yleinen tullietuusjärjestelmä Plus (GSP+)

Tuoko yrityksenne tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n GSP±järjestelmää

Lyhyesti

EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP+) tarjoaa kehitysmaille erityisen kannustimen pyrkiä kestävään kehitykseen ja hyvään hallintotapaan. 

Tukikelpoisten maiden on pantava täytäntöön 27 kansainvälistä yleissopimusta, jotka koskevat

 • ihmisoikeudet
 • työoikeudet
 • ympäristö
 • hyvä hallinto

Vastineeksi EU alentaa tuontitullejaan nollaan yli kahdessa kolmasosassa vientinsä tullinimikkeistä.

Tuensaajamaa

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisia
 • Mongolia
 • Pakistan
 • Filippiinit
 • Sri Lanka

Päättyminen: Nykyinen GSP±järjestelmä on voimassa vuoteen 2023.

Tariffit

Täydellinen luettelo soveltamisalaan kuuluvista tuotteista.

 

Oma kauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) ”, jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Suvaitsevaisuus

Toleranssi ilmaistaan

 • Kalastus- ja teollisuustuotteiden lopputuotteiden hinta
 • maataloustuotteiden lopputuotteiden painona

GSP-järjestelmään sisältyvät poikkeamat ovat lievempiä kuin tavanomaiset poikkeamat. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 15 prosenttia 10 prosentin sijaan.

Erityisiä poikkeamia sovelletaan myös tekstiileihin ja vaatteisiin, ja ne kuvataan liitteen 22–03 alkuhuomautuksissa.

Ks. myös yleinen suvaitsemattomuutta tai vähimmäistasoa koskeva sääntö.

Kumulaatio

EU:n GSP-järjestelmässä kauppaan sovelletaan seuraavan tyyppistä kumulaatiota:

 • kahdenväliset
 • alueellinen
 • jatkettu
 • kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Türkiyen kanssa
Kahdenvälinen kumulaatio

EU:sta peräisin olevat ainekset voidaan sisällyttää GSP-maassa valmistettuihin tuotteisiin, minkä jälkeen niitä voidaan pitää kyseisen GSP-maan alkuperätuotteina, kunhan GSP-maassa tehty jalostus ylittää vähimmäistason.

Alueellinen kumulaatio

Ryhmä I

Ryhmä II

Ryhmä III

Ryhmä IV

Brunei-Darussalam

Bolivia*

Bangladesh

Argentiina

Kambodža

Kolumbia

Bhutan

Brasilia

Indonesia

Costa Rica

Intia

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Malesia

Guatemala

Pakistan*

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka*

 

Filippiinit*

Nicaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Maat, jotka ovat tällä hetkellä GSP±edunsaajamaita

**Vietnam ei enää ole GSP±järjestelmän edunsaaja 1. tammikuuta2023 alkaen.

 • ainesosien käyttö samaan ryhmään kuuluvien maiden välillä on sallittua (esim. Intia voi käyttää Pakistanista peräisin olevia ainesosia, koska molemmat kuuluvat ryhmään III), mutta joitakin tärkeitä sääntöjä on pidettävä mielessä:
 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välistä alueellista kumulaatiota sovelletaan vain, jos kumulaatioon osallistuvat maat ovat tuotetta Euroopan unioniin vietäessä edunsaajamaita eivätkä ainoastaan tukikelpoisia maita.
 • jos yhden edunsaajamaan alkuperätavaroita jalostetaan edelleen tähän ryhmään kuuluvassa toisessa jäsenvaltiossa, tavaraa voidaan pitää viimeksi mainitun maan alkuperätuotteena (kun käsittely ylittää minimaaliset toiminnot).
 • tuotantopanosten alkuperän määrittämiseksi (kun ryhmän yhden jäsenen panos lähetetään ryhmän toiselle jäsenelle) oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan toimittajamaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
 • kumulaatio on mahdollista myös I ja III ryhmän yksittäisten edunsaajamaiden välillä. Tämä tapahtuu vain pyynnöstä ja tietyin edellytyksin.

On huomattava, että jotkin tuotteet eivät kuulu kumulaation piiriin, jos samaan ryhmään kuuluvien GSP-maiden (GSP/GSP+/EBA) asema vaihtelee. Luettelo kyseisistä tuotteista on liitteessä 13 b.

Laajennettu kumulaatio 

GSP-maat voivat tietyin edellytyksin pyytää EU:lta lupaa kasautua niiden maiden kanssa, joiden kanssa EU on tehnyt kauppasopimuksen.

 • tämä mahdollisuus koskee ainoastaan teollisuustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita.
 • kun kolmannen maan, jonka kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, panos lähetetään johonkin GSP-maahan, oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
Kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Türkiyen alkuperätuotteiden kanssa

Edunsaajamaat voivat kumuloitua alkuperää Norjasta, Sveitsistä ja Türkiyestä peräisin olevien harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmän tavaroiden kanssa.

 • Norjan, Sveitsin tai Türkiyen alkuperäaineksia, joille tehdään edunsaajamaassa enemmän kuin minimaalinen toimi, pidetään kyseisen edunsaajamaan alkuperäaineksina, ja niitä voidaan viedä EU:hun, Norjaan, Sveitsiin tai Türkiyeen.
 • edellä mainittua sääntöä ei sovelleta maataloustuotteisiin tai tuotteisiin, joihin sovelletaan poikkeusta.
 • jotta tällaista kumulaatiota voitaisiin soveltaa, EU:n, Norjan, Sveitsin ja Türkiyen on myönnettävä sama etuuskohtelu GSP-maiden alkuperätuotteille.

Tavaroiden käsittelemättömyys

GSP-alkuperäsääntöihin sisältyvä suoraa kuljetusta koskeva säännös on korvattu käsittelykieltolausekkeella ( komission asetuksen (EU) N:o 1063/2010 74 artikla).

 • suurin ero suoraa kuljetusta koskevaan säännökseen verrattuna on se, että EU:n tuojia ei vaadita todistamaan edellytysten täyttyvän.
 • EU:n jäsenvaltion tullihallinto voi kuitenkin pyytää tällaista todistetta, jos sillä on syytä uskoa, että edellytykset eivät täyty.

Tullinpalautus

Tullinpalautus on sallittu.

Aluksia koskevat vaatimukset

Jotta kalastusaluksen voidaan katsoa olevan peräisin edunsaajamaasta, mikä tarkoittaisi, että kyseisen aluksen aluevesien ulkopuolella pyytämät kalat ovat myös alkuperämaita, sovellettavat perusteet koskevat aluksen rekisteröintimaata ja lippuvaltiota sekä aluksen omistajuutta. On huomattava, että GSP-järjestelmän alkuperäsäännöissä ei aseteta erityisiä vaatimuksia miehistön tai päällystön kansalaisuudelle.

Riittämättömät toiminnot

On olemassa kaksi niin sanottujen ”minimaalisten” toimien sarjaa, jotka eivät koskaan riitä antamaan alkuperäasemaa

 • 76 artiklassa mainitut perusteet
 • ja liitteeseen 16 sisältyvät säännökset, joita sovelletaan ainoastaan tekstiilituotteisiin ja ainoastaan alueelliseen kumulaatioon.

Tuotekohtaiset säännöt

Saman asetuksen liitteessä 13 a on luettelo aineksista, jotka olisi suoritettava alkuperäaseman saamiseksi. Luettelossa on kaksi saraketta

 • vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin sovellettava järjestelmä
 • yhtä sovelletaan kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin

Graduaatio

Jotkin kehitysmaat vievät erittäin kilpailukykyisiä tuotteita, jotka eivät tarvitse etuuskohtelua päästäkseen onnistuneesti maailmanmarkkinoille. Tässä tapauksessa GSP-järjestelmä poistetaan näiltä tuotealoilta etuuksien asteittaisen vähentämisen avulla.

 • kun GSP-edunsaajamaasta tulevan tuonnin keskimääräinen arvo (jaoteltuna koko GSP-tuonnin kokonaisarvolla kyseisen jakson osalta) ylittää 57 prosentin yleisen kynnysarvon
 • kasvituotteiden, eläin- ja kasviöljyjen, -rasvojen ja -vahojen sekä kivennäistuotteiden graduaatiota sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on yli 17,5 prosenttia.
 • tekstiilien osalta graduaatiota sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on suurempi kuin 47,2 prosenttia.

EU tarkistaa asteittaisten tuotteiden luettelon joka kolmas vuosi täytäntöönpanoasetuksella ja puolueettomin perustein.

Täällä on luettelo asteittaisista tuotteista.

Poikkeukset

Erityinen poikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä. Kap Verdelle on myönnetty tällainen poikkeus. Ks. Kap Verdeä koskeva poikkeus ja sovellettavat alkuperäsäännöt.

Tarkista myös EU:n tuojille antama ilmoitus, jossa annetaan toimijoille tietoa Bangladeshia koskevista erityisistä seikoista.

Tiettyjen tuotteiden alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin (kohta 2.6).
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä Oma kauppaavustaja. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin (kohta 2.6).
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä Oma Kauppa-avustaja. Tuottetta koskevien vaatimusten tarkastelemiseksi sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodi. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Etuustullien saamiseksi EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin on liitettävä alkuperäselvitys. Alkuperäselvitykset ovat voimassa kymmenen kuukautta niiden antamisesta. Alkuperäselvitys voi olla jokin seuraavista:

 • Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten antamaA-alkuperätodistus. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema. Todistus olisi asetettava viejän saataville heti, kun vienti on tapahtunut (tai se on varmistettu). Todistus voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti antaa viennin jälkeen tietyin edellytyksin.
 • viejän laatima kauppalaskuilmoitus * – lähetyksistä, joiden arvo on enintään 6000 euroa. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema.

* Kauppalaskuilmoitus on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan (englanniksi tai ranskaksi): ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen mukaista etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.” Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin.

Muut asiakirjat

Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin tuontia varten.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

GSP±järjestelmä kattaa ainoastaan tavarat.

 • lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistä tietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muu (kilpailu, leluturvallisuus)

Avustuskelpoiset maat

Jotta maa olisi oikeutettu GSP±järjestelmään, sen on

 • hakemuksen jättäminen
 • täyttää kaikki GSP-järjestelmän vakioehdot
 • täytettävä seuraavat kaksi lisäkriteeriä:
 • haavoittuvuuskriteerit
  • tuonnin osuus on tietyn edunsaajamaan GSP-järjestelmän piiriin kuuluvan tuonnin kolmen vuoden keskimääräinen osuus suhteessa kaikkien GSP-maiden GSP-järjestelmään kuuluvaan tuontiin.  Tämän keskiarvon on oltava alle 6,5 prosenttia, jotta GSP±järjestelmään voidaan soveltaa
  • GSP-järjestelmän kattaman tuonnin seitsemän suurinta jaksoa edustavat 75 prosenttia kyseisen maan GSP-järjestelmän kokonaistuonnista kolmen vuoden aikana.
 • kestävän kehityksen kriteerit
  • maan on täytynyt ratifioida 27 kansainvälistä GSP±yleissopimusta, jotka koskevat
   • ihmisoikeudet
   • työoikeudet
   • ympäristö
   • hyvä hallintotapa.
  • maa ei saa esittää näissä yleissopimuksissa kiellettyjä varaumia.
  • yleissopimusten valvontaelimet eivät saa ilmoittaa, että maa ei ole pannut niitä tehokkaasti täytäntöön

Seuranta

Kun EU on myöntänyt jollekin maalle GSP±järjestelyn, se seuraa sitä varmistaakseen, että maa

 • on edelleen osapuolena GSP±järjestelmään kuuluvissa kansainvälisissä yleissopimuksissa
 • panee yleissopimukset tehokkaasti täytäntöön
 • täyttää raportointivaatimukset
 • hyväksyy säännöllisen seurannan yleissopimusten mukaisesti
 • tekee yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot

EU käy jatkuvaa vuoropuhelua GSP±järjestelmän noudattamisesta edunsaajamaiden viranomaisten kanssa.

 • vuoropuhelu perustuu kullekin GSP±edunsaajalle laadittuun aiheluetteloon (”tuloskortti”). Se perustuu tietoihin, jotka on saatu
  • edunsaajamaat
  • kansainväliset valvontaelimet
  • kansalaisyhteiskunta
  • ammattiliitot
  • yrityksille
  • Euroopan parlamentin
  • Euroopan unionin neuvoston
 • EU järjestää säännöllisesti GSP±seurantakäyntejä kuhunkin edunsaajamaahan sidosryhmien tavatmiseksi. Edunsaajamaan odotetaan osoittavan, että se pyrkii vakavasti ratkaisemaan tulostauluissa esitetyt ongelmat.

GSP±vuoropuhelua hyödynnetään julkisessa GSP-kertomuksessa, joka komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle joka toinen vuosi. Raportti sisältää yksityiskohtaisen arvion siitä, miten hyvin kukin edunsaajamaa panee täytäntöön 27 yleissopimusta.

Valmiuksien kehittäminen – tuki

Komissio on tiiviin seurannan lisäksi käynnistänyt useita valmiuksien kehittämishankkeita edunsaajamaiden auttamiseksi.

EU tukee asianomaisia kauppakumppaneita ja useita GSP±edunsaajia myöntämällä avustuksia Kansainväliselle työjärjestölle. Nämä hankkeet

 • auttaa maita soveltamaan Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä yleissopimuksia
 • kehitetään valmiuksia noudattaa raportointivelvoitteita.

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen sisältyy 4,5 miljoonan euron tuki kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, jotta ne voivat osallistua GSP±edunsaajamaiden ratifioimien 27 asiaankuuluvan yleissopimuksen seurantaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: