Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP+)

Tuoko yrityksesi tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n GSP+-järjestelmää

Lyhyesti

EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP+) antaa kehitysmaille erityisen kannustimen pyrkiä kestävään kehitykseen ja hyvään hallintoon. 

Tukikelpoisten maiden on pantava täytäntöön 27 kansainvälistä yleissopimusta, jotka koskevat

 • ihmisoikeudet
 • työntekijöiden oikeudet
 • ympäristö
 • hyvä hallintotapa

Vastineeksi EU alentaa tuontitullinsa nollaan yli kahdessa kolmasosassa vientinsä tullinimikkeistä.

Edunsaajamaat

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisia
 • Mongolia
 • Pakistan
 • Filippiinit
 • Sri Lanka
 • Uzbekistan

Voimassaolo päättyy: Nykyinen GSP+-järjestelmä on voimassa vuoteen 2027 saakka.

Tullit

Täydellinen luettelo soveltamisalaan kuuluvista tuotteista.

 

Käytä My Trade Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tarkat tiedot tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon sen alkuperämaan ja määränpään.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä oman maasi tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Saadakseen etuuskohtelun tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista ”Alkuperäsääntöjenitsearviointiväline (ROSA)”kauppa-avustajani  osiosta. Näin voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Suvaitsevaisuus

Suvaitsevaisuus ilmaistaan

 • kalastus- ja teollisuustuotteiden lopputuotteiden hinnassa
 • maataloustuotteiden lopputuotteiden painona

GSP-järjestelmään sisältyvät toleranssit ovat lievempiä kuin tavanomaiset toleranssit. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna-hinnasta on 15 prosenttia eikä 10 prosenttia.

Erityisiä poikkeamia sovelletaan myös tekstiileihin ja vaatteisiin, ja ne kuvataan liitteen 22–03 alkuhuomautuksissa.

Ks. myös suvaitsevaisuutta tai de minimis -vähimmäisvaatimusta koskeva yleissääntö.

Kumulaatio

EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisessa kaupassa sovelletaan seuraavia kumulaatiotyyppejä:

 • kahdenvälinen
 • alueellinen
 • laajennettu
 • kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa
Kahdenvälinen kumulaatio

EU:sta peräisin olevat ainekset voidaan sisällyttää jossakin GSP-maassa valmistettuihin tuotteisiin, minkä jälkeen niitä voidaan pitää kyseisen GSP-maan alkuperätuotteina, kunhan GSP-maassa suoritettu jalostus ylittää vähimmäistasot.

Alueellinen kumulaatio

Ryhmä I

ryhmä II

ryhmä III

Ryhmä IV

Brunei-Darussalam

Bolivia*

Bangladesh

Argentiina

Kambodža

Kolumbia

Bhutan

Brasilia

Indonesia

Costa Rica

Intia

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malesia

Guatemala

Pakistan*

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka*

 

Filippiinit*

Nicaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Maat, jotka ovat tällä hetkellä GSP+-edunsaajia

**Vietnam ei ole enää GSP+-edunsaajamaa 1. tammikuuta2023 alkaen.

 • Komponenttien käyttö samaan ryhmään kuuluvien maiden välillä on sallittua (esim. Intia voi käyttää Pakistanista peräisin olevia ainesosia, koska ne molemmat kuuluvat ryhmään III), mutta on muistettava joitakin tärkeitä sääntöjä:
 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välistä alueellista kumulaatiota sovelletaan vain, jos kumulaatioon osallistuvat maat ovat tuotteen Euroopan unioniin suuntautuvan viennin ajankohtana edunsaajamaita eivätkä ainoastaan tukikelpoisia maita
 • jos yhdestä edunsaajamaasta peräisin olevia tavaroita jatkojalostetaan kyseisen ryhmän toisessa jäsenmaassa, tavaraa voidaan pitää jälkimmäisen maan alkuperätuotteena (kunhan jalostus ylittää vähimmäistoimet)
 • tuotantopanoksen alkuperän määrittämiseksi (kun ryhmän yhden jäsenen tuotantopanos lähetetään ryhmän toiselle jäsenelle), oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan vientiin toimittajamaasta EU:hun.
 • kumulaatio on mahdollista myös kumulaatioryhmän I ja III yksittäisten edunsaajamaiden välillä. Tämä tapahtuu vain pyynnöstä ja tietyin edellytyksin.

On huomattava, että joihinkin tuotteisiin ei sovelleta kumulaatiota, jos samaan ryhmään kuuluvien GSP-maiden (GSP/GSP+/EPV) asemassa on eroja. Kyseisten tuotteiden luettelo on liitteessä 13 b.

Laajennettu kumulaatio 

GSP-maat voivat tietyin edellytyksin pyytää EU:lta lupaa kumuloitua sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa EU:lla on kauppasopimus.

 • tämä mahdollisuus koskee ainoastaan teollisuustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita.
 • kun sellaisen kolmannen maan tuotantopanos, jonka kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, lähetetään GSP-maahan, oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan vientiin toimittajamaasta EU:hun
Kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin alkuperätavaroiden kanssa

Edunsaajamaat voivat kumuloida alkuperän Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmän tavaroiden kanssa.

 • Norjan, Sveitsin tai Turkin alkuperäaineksia, joille tehdään edunsaajamaassa enemmän kuin vähimmäistoimi, pidetään kyseisen edunsaajamaan alkuperäaineksina ja niitä voidaan viedä EU:hun, Norjaan, Sveitsiin tai Turkkiin
 • edellä mainittua sääntöä ei sovelleta maataloustuotteisiin tai tuotteisiin, joita koskee poikkeus
 • Jotta tämäntyyppistä kumulaatiota voitaisiin soveltaa, EU:n, Norjan, Sveitsin ja Turkin on myönnettävä sama etuuskohtelu GSP-maista peräisin oleville tuotteille.

Manipuloimattomuus

GSP-alkuperäsääntöjen suoraa kuljetusta koskeva säännös on korvattu manipuloinnin kieltävällä lausekkeella (komission asetuksen (EU) N:o 1063/201074 artikla).

 • Suurin ero suoraa kuljetusta koskevaan säännökseen verrattuna on se, että EU:n tuojien ei tarvitse osoittaa noudattavansa ehtoja.
 • EU:n jäsenvaltion tullihallinto voi kuitenkin pyytää tällaista näyttöä, jos sillä on syytä uskoa, että edellytykset eivät täyty.

Tullin haittapuoli

Tullinpalautus on sallittu.

Alusta koskevat ehdot

Jotta kalastusaluksen voidaan katsoa olevan peräisin edunsaajamaasta – mikä merkitsisi sitä, että kyseisen aluksen aluevesien ulkopuolella pyytämät kalat ovat myös peräisin – sovellettavat perusteet viittaavat aluksen rekisteröintimaahan ja lippuvaltioon mutta myös sen omistukseen. On huomattava, että GSP-alkuperäsäännöissä ei ole miehistön tai päällystön kansalaisuutta koskevia erityisvaatimuksia.

Minimaalinen toiminta

On olemassa kahdenlaisia niin sanottuja minimaalisia toimia, jotka eivät koskaan riitä antamaan alkuperäasemaa.

 • 76 artiklassa mainitut
 • ja ne, joita sovelletaan ainoastaan tekstiilituotteisiin ja ainoastaan alueellisen kumulaation vuoksi ja jotka sisältyvät liitteeseen 16.

Tuotekohtaiset säännöt

Luettelo käsittelyistä, jotka olisi tehtävä aineksille alkuperäaseman saamiseksi, on mainitun asetuksen liitteessä 13 a. Luettelo sisältää kaksi saraketta

 • yksi, jota sovelletaan vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin
 • yhtä sovelletaan kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin

Valmistuminen

Jotkin kehitysmaat vievät erittäin kilpailukykyisiä tuotteita, jotka eivät tarvitse etuuksia päästäkseen menestyksekkäästi maailmanmarkkinoille. Tässä tapauksessa GSP-järjestelmä poistetaan näiltä tuotealoilta graduaatiomekanismin avulla.

 • kun GSP-edunsaajamaasta tulevan tuonnin keskimääräinen arvo (jaettuna kyseisen jakson kaiken GSP-tuonnin kokonaisarvolla) kolmen vuoden aikana ylittää yleisen 57 prosentin kynnysarvon
 • kasvituotteisiin, eläin- tai kasviöljyihin, -rasvoihin ja -vahoihin sekä kivennäistuotteisiin sovelletaan asteittaista vähentämistä, kun mainittu prosenttiosuus on yli 17,5 prosenttia.
 • tekstiilien osalta asteittaista vähentämistä sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on yli 47,2 prosenttia.

EU tarkistaa asteittaisten tuotteiden luettelon kolmen vuoden välein täytäntöönpanoasetuksella ja puolueettomin perustein.

Täältä löydät nykyisen luettelon valmistuneista tuotteista.

Poikkeukset

Tietyin edellytyksin voidaan myöntää erityinen poikkeus, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä. Kap Verdelle on myönnetty tällainen poikkeus. Ks. Kap Verden poikkeus ja sovellettavat alkuperäsäännöt.

Tarkista myös EU:n tuojille antama ilmoitus, jossa toimijoille ilmoitetaan Bangladeshia koskevista erityisistä seikoista.

Tiettyjen tuotteiden alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tutustutaan teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin 2.6 kohdan tuotevaatimusten mukaisesti.
 • hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä kauppa-avustajasta . Jotta voit tarkastella tuotteesi vaatimuksia, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteesi nimellä sisäänrakennetulla hakukoneella.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset SPS

 • saada tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin 2.6 kohdan tuotevaatimusten mukaisesti
 • hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kohdasta My Trade Assistant. Jotta voit tarkastella tuotteeseesi sovellettavia vaatimuksia, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteesi nimellä sisäänrakennetulla hakukoneella.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Jotta EU:n GSP-edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitykset ovat voimassa 10 kuukautta niiden antamisesta. Alkuperäselvitys voi olla jokin seuraavista:

 • A-alkuperätodistus – edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten antama. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema. Todistus olisi asetettava viejän saataville heti, kun vienti on tapahtunut (tai varmistettu). Todistus voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti antaa viennin jälkeen tietyin edellytyksin.
 • viejän laatima kauppalaskuilmoitus * – enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

* Kauppalaskuilmoituksen tekemiseksi sinun on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus (englanniksi tai ranskaksi) kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan: ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... ) vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen mukaisesti etuuskohteluun oikeutettuja alkuperätuotteita, ellei toisin ole selvästi ilmoitettu". Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin.

Muut asiakirjat

Tutustu muihin tulliselvitysasiakirjoihin ja -menettelyihin, joita tarvitaan Euroopan unioniin tuontia varten.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

GSP+-järjestelmä koskee ainoastaan tavaroita.

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muu (kilpailu, leluturvallisuus)

Tukikelpoiset maat

Ollakseen oikeutettu GSP+-menettelyyn maan on

 • jättää hakemuksen
 • täyttää kaikki GSP-järjestelmän vakioehdot
 • täyttävät seuraavat kaksi lisäkriteeriä:
 • haavoittuvuuskriteerit
  • tuonnin osuus on tietyn edunsaajamaan GSP-järjestelmän piiriin kuuluvan tuonnin kolmen vuoden keskimääräinen osuus suhteessa kaikkien GSP-maiden GSP-järjestelmän piiriin kuuluvaan tuontiin.  Tämän keskiarvon on oltava alle 6,5 prosenttia, jotta GSP+-menettelyyn voidaan soveltaa
  • GSP-tuonnin seitsemän suurinta jaksoa edustavat 75:tä prosenttia kyseisen maan koko GSP-tuonnista kolmen vuoden aikana.
 • kestävän kehityksen kriteerit
  • maan on täytynyt ratifioida 27 kansainvälistä GSP+-yleissopimusta, jotka koskevat
   • ihmisoikeudet
   • työntekijöiden oikeudet
   • ympäristö
   • hyvä hallintotapa.
  • maalla ei saa olla näissä yleissopimuksissa kiellettyjä muotoiltuja varaumia
  • Yleissopimusten valvontaelimet eivät saa ilmoittaa, että maa ei ole pannut niitä tehokkaasti täytäntöön.

Seuranta

Kun EU on myöntänyt maalle GSP+-menettelyn, se valvoo sitä varmistaakseen, että maa

 • on edelleen GSP+-järjestelmän kattamien kansainvälisten yleissopimusten osapuoli
 • panee yleissopimukset tehokkaasti täytäntöön
 • täyttää raportointivaatimukset
 • hyväksyy sopimusten mukaisen säännöllisen seurannan
 • tekee yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja antaa kaikki tarvittavat tiedot

EU käy jatkuvaa vuoropuhelua GSP+-järjestelmän noudattamisesta edunsaajamaiden viranomaisten kanssa.

 • vuoropuhelu perustuu kutakin GSP+-edunsaajamaata varten laadittuun asialuetteloon ("tuloskortti"). Se perustuu tietoihin, jotka on saatu
  • edunsaajamaat
  • kansainväliset valvontaelimet
  • kansalaisyhteiskunta
  • ammattiliitot
  • yritykset
  • Euroopan parlamentti
  • Euroopan unionin neuvoston
 • EU järjestää säännöllisiä GSP+-seurantakäyntejä kuhunkin edunsaajamaahan tavatakseen sidosryhmiä. Edunsaajamaan odotetaan osoittavan, että se pyrkii määrätietoisesti ratkaisemaan tulostauluissa esitetyt ongelmat.

GSP+-vuoropuhelu otetaan huomioon julkisessa GSP-raportissa, joka komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle joka toinen vuosi. Raportti sisältää yksityiskohtaisen arvion siitä, kuinka hyvin kukin edunsaajamaa panee täytäntöön 27 yleissopimusta.

Valmiuksien kehittäminen – tuki

Tiiviin seurannan lisäksi komissio on käynnistänyt useita valmiuksien kehittämishankkeita edunsaajamaiden auttamiseksi.

EU tukee asiaankuuluvia kauppakumppaneita ja useita GSP+-edunsaajia myöntämällä avustuksia Kansainväliselle työjärjestölle. Nämä hankkeet

 • auttaa varmistamaan, että maat soveltavat Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä yleissopimuksia
 • kehittää valmiuksia raportointivelvoitteiden noudattamiseen

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen sisältyy 4,5 miljoonan euron kohdennettu tuki, jolla annetaan kansalaisjärjestöille mahdollisuus osallistua GSP+-edunsaajamaiden ratifioimien 27 yleissopimuksen seurantaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: