Yleinen tullietuusjärjestelmä Plus (GSP +)

Tuoko yrityksenne tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n GSP ± järjestelmää

Lyhyesti

EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä GSP + tarjoaa kehitysmaille erityisen kannustimen pyrkiä kestävään kehitykseen ja hyvään hallintotapaan.

Tukikelpoisten maiden on pantava täytäntöön 27 kansainvälistä yleissopimusta, jotka koskevat

 • ihmisoikeudet
 • työoikeudet
 • ympäristö
 • hyvä hallinto

Vastineeksi EU laskee tuontitullinsa nollaan yli kahdessa kolmasosassa viennin tullinimikkeistä.

Edunsaajamaat

 • Armenia
 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisia
 • Mongolia
 • Pakistan
 • Filippiinit
 • Sri Lanka

Päättyy: Nykyinen GSP ± järjestelmä on voimassa vuoteen 2023.

Tullit

Täydellinen luettelo soveltamisalaan kuuluvista tuotteista.

 

Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt ovat samat kuin yleisessä GSP-järjestelmässä.

Ennen vientiä/tuontia varmista, että

Suvaitsevaisuus

Toleranssi ilmaistaan

 • kalastus- ja teollisuustuotteiden lopputuotteiden hintaan
 • maataloustuotteiden lopputuotteiden painona

GSP-järjestelmään sisältyvät toleranssit ovat lievempiä kuin säännölliset toleranssit. Lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinta on 15 % eikä 10 %.

Erityisiä toleransseja sovelletaan myös tekstiileihin ja vaatteisiin, ja ne kuvataan liitteen 22–03 alkuhuomautuksissa.

Ks. myös yleissääntö ” Tolerance” tai ”De Minimis ”.

Kumulaatio

EU:n GSP-järjestelmään kuuluvassa kaupassa sovelletaan seuraavanlaisia kumulaatioita:

 • kahdenvälinen
 • alueellinen
 • edistynyt
 • kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa
Kahdenvälinen kumulaatio

EU:sta peräisin olevat ainekset voidaan sisällyttää GSP-maassa valmistettuihin tuotteisiin, minkä jälkeen niitä voidaan pitää kyseisen GSP-maan alkuperätuotteina, kunhan GSP-maassa suoritettu jalostus ylittää vähimmäistason.

Alueellinen kumulaatio

Ryhmä I

Ryhmä II

Ryhmä III

Ryhmä IV

Brunei, Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentiina

Kambodža

Kolumbia

Bhutan

Brasilia

Indonesia

Costa Rica

Intia

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Malesia

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippiinit *

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Maat, jotka ovat tällä hetkellä GSP ± edunsaajamaita

 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välillä voidaan käyttää ainesosia (esim. Intia voi käyttää Pakistanista peräisin olevia ainesosia, koska ne kuuluvat molemmat ryhmään III), mutta joitakin tärkeitä sääntöjä on syytä muistaa:
 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välistä alueellista kumulaatiota sovelletaan ainoastaan, jos kumulaatioon osallistuvat maat ovat tuotteita Euroopan unioniin vietäessä edunsaajamaita eivätkä pelkästään tukikelpoisia maita.
 • jos jostakin edunsaajamaasta peräisin olevia tavaroita jatkojalostetaan kyseisen ryhmän toisessa jäsenmaassa, tavaraa voidaan pitää viimeksi mainitun maan alkuperätuotteena (kunhan jalostus ylittää minimaaliset toiminnot).
 • tuotantopanoksen alkuperän määrittämiseksi (kun ryhmän yhden jäsenen panos lähetetään toiselle ryhmän jäsenelle) oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
 • kumulaatio on mahdollista myös kumulaatioryhmien I ja III yksittäisten edunsaajamaiden välillä. Tämä tapahtuu vain pyynnöstä ja tietyin edellytyksin.

On huomattava, että jotkin tuotteet eivät kuulu kumulaation piiriin, jos samaan ryhmään kuuluvien GSP-maiden (GSP/GSP +/EBA) asema vaihtelee. Luettelo kyseisistä tuotteista on liitteessä 13 b.

Laajennettu kumulaatio

GSP-maat voivat tietyin edellytyksin pyytää EU:lta lupaa kumuloitua sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa EU:lla on kauppasopimus.

 • Tämä mahdollisuus koskee ainoastaan teollisuustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita.
 • kun sellaisen kolmannen maan panos, jonka kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, lähetetään johonkin GSP-maahan, oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
Kumulaatio Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien tavaroiden kanssa

Edunsaajamaat voivat kumuloida alkuperän harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään kuuluvien Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien tavaroiden kanssa.

 • Norjan, Sveitsin tai Turkin alkuperäaineksia, joille tehdään edunsaajamaassa enemmän kuin minimaaliset toimet, pidetään kyseisen edunsaajamaan alkuperäaineksina, ja niitä voidaan viedä EU:hun, Norjaan, Sveitsiin tai Turkkiin
 • edellä mainittua sääntöä ei sovelleta maataloustuotteisiin tai poikkeuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
 • jotta tällaista kumulaatiota voitaisiin soveltaa, EU:n, Norjan, Sveitsin ja Turkin on myönnettävä sama etuuskohtelu GSP-maista peräisin oleville tuotteille.

Tavaroiden käsittelemättömyys

GSP-alkuperäsääntöjen suoraa kuljetusta koskeva säännös on korvattu manipuloinnin kieltävällä lausekkeella ( komission asetuksen (EY) N:o 1063/2010 74 artikla).

 • suurin ero suoraa kuljetusta koskevaan säännökseen on se, että EU:n tuojien ei tarvitse todistaa täyttävänsä ehtoja.
 • EU:n jäsenvaltion tullihallinto voi kuitenkin pyytää tällaisia todisteita, jos sillä on syytä uskoa, että edellytykset eivät täyty.

Tullinpalautus

Tullinpalautus on sallittu.

Alusten kunto

Jotta kalastusaluksen voidaan katsoa olevan peräisin edunsaajamaasta – mikä tarkoittaisi, että kyseisen aluksen aluevesien ulkopuolella pyytämät kalat ovat myös peräisin – sovellettavat perusteet koskevat aluksen rekisteröintimaata ja lippuvaltiota mutta myös sen omistajuutta. On huomattava, että yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsäännöissä ei aseteta miehistön tai päällystön kansallisuutta koskevia erityisiä vaatimuksia.

Riittämättömät toiminnot

On olemassa kaksi niin sanottujen ”minimaalisten” toimien sarjaa, jotka eivät koskaan riitä antamaan alkuperäasemaa

 • 76 artiklassa mainitut toimenpiteet
 • ja ne, joita sovelletaan ainoastaan tekstiilituotteisiin ja ainoastaan alueelliseen kumulaatioon ja jotka sisältyvät liitteeseen 16.

Tuotekohtaiset säännöt

Saman asetuksen liitteeseen 13 a sisältyy luettelo jalostuksista, jotka olisi suoritettava aineksille alkuperäaseman saamiseksi. Luettelossa on kaksi saraketta.

 • vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin sovellettava järjestelmä
 • yksi koskee kaikkia muita GSP-edunsaajamaita.

Tutkinnon suorittaminen

Jotkin kehitysmaat vievät erittäin kilpailukykyisiä tuotteita, jotka eivät tarvitse etuuskohtelua päästäkseen menestyksekkäästi maailmanmarkkinoille. Tässä tapauksessa GSP-järjestelmä poistetaan näiltä tuotealoilta etuuksien asteittaista vähentämistä koskevan mekanismin avulla.

 • kun GSP-edunsaajamaasta tulevan tuonnin keskimääräinen arvo (jaettuna kyseisen jakson kaiken GSP-tuonnin kokonaisarvolla) 3 vuoden aikana ylittää yleisen kynnysarvon, joka on 57 %
 • kasvituotteisiin, eläin- ja kasviöljyihin, -rasvoihin ja -vahoihin sekä mineraalituotteisiin sovelletaan graduaatiota, kun mainittu prosenttiosuus on yli 17,5 %.
 • tekstiilien osalta graduaatiota sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on yli 47,2 %.

EU tarkistaa porrastettujen tuotteiden luetteloa kolmen vuoden välein täytäntöönpanoasetuksella ja objektiivisin perustein.

Tällä sivulla on luettelo graduoiduista tuotteista.

Poikkeukset

Erityispoikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jotta tiettyihin tietyistä maista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle. Ks. Kap Verden poikkeus ja sovellettavat alkuperäsäännöt.

Tutustu myös EU:n tuojille antamaan ilmoitukseen, jossa toimijoille tiedotetaan Bangladeshia koskevista erityisseikoista.

Tiettyjä tuotteita koskevat alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin 2.6. tuotevaatimusten mukaisesti.
 • Kauppa-avustajani hakee tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetulla hakukoneella.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin 2.6. tuotevaatimusten mukaisesti.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä ammattiavustajastasi. jos haluat nähdä tuotteesi vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetulla hakukoneella.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

Jotta EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitykset ovat voimassa 10 kuukautta niiden antamisesta. Alkuperäselvitys voi olla jokin seuraavista:

 • A-alkuperätodistus — edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten antama. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema. Todistus olisi asetettava viejän saataville heti, kun vienti on tapahtunut (tai varmistettu). Poikkeuksellisesti todistus voidaan kuitenkin antaa viennin jälkeen tietyin edellytyksin.
 • Viejän * laatima kauppalaskuilmoitus lähetyksistä, joiden arvo on enintään 6,000 euroa. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema.

* Kauppalaskuilmoituksen laatimiseksi sinun on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus (englanniksi tai ranskaksi): ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että ellei toisin ole selvästi ilmoitettu, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen mukaisesti. ” Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin.

Muut asiakirjat

Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

GSP ± järjestelmä kattaa ainoastaan tavarat.

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muu (kilpailu, leluturvallisuus ja kestävä kehitys)

Tukikelpoiset maat

Voidakseen saada GSP ± tukea maan on

 • hakemuksen jättäminen
 • kaikkien yleisten GSP-edellytysten täyttäminen
 • täytettävä seuraavat kaksi lisäkriteeriä:
 • haavoittuvuuskriteerit
  • tuonnin osuus on tietyn edunsaajamaan GSP-tuonnin kolmen vuoden keskimääräinen osuus suhteessa kaikkien GSP-maiden GSP-tuontiin.Tämän keskiarvon on oltava alle 6,5 %, jotta siihen voidaan soveltaa GSP ± menettelyä.
  • GSP-tuonnin seitsemän suurinta jaksoa muodostavat 75 % kyseisen maan GSP-kokonaistuonnista kolmen vuoden aikana.
 • kestävän kehityksen kriteerit
  • maan on ratifioitava 27 kansainvälistä GSP ± yleissopimusta, jotka koskevat
   • ihmisoikeudet
   • työoikeudet
   • ympäristö
   • hyvä hallintotapa.
  • maa ei saa esittää varaumia, jotka ovat näissä yleissopimuksissa kiellettyjä.
  • yleissopimusten valvontaelimet eivät saa raportoida, että maa ei ole pannut niitä tehokkaasti täytäntöön.

Seuranta

Kun EU on myöntänyt maalle GSP ± menettelyn, se valvoo sitä varmistaakseen, että maa

 • on edelleen GSP ± järjestelmään kuuluvien kansainvälisten yleissopimusten osapuoli.
 • panee yleissopimukset tehokkaasti täytäntöön
 • täyttää raportointivaatimukset
 • hyväksyy säännöllisen seurannan yleissopimusten mukaisesti
 • tekee yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot

EU käy edunsaajamaiden viranomaisten kanssa jatkuvaa vuoropuhelua GSP ± järjestelmän noudattamisesta.

 • vuoropuhelu perustuu kunkin GSP ± edunsaajamaan osalta laadittuun kysymysluetteloon (”tulostaulukko”). Se perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavilta tahoilta:
  • edunsaajamaat
  • kansainväliset valvontaelimet
  • kansalaisyhteiskunta
  • ammattiliitot
  • yritykset
  • Euroopan parlamentin
  • Euroopan unionin neuvosto
 • EU järjestää säännöllisiä GSP ± seurantakäyntejä kuhunkin edunsaajamaahan sidosryhmien tapaamiseksi. Edunsaajamaan odotetaan osoittavan, että se pyrkii tarmokkaasti ratkaisemaan tulostauluissa esitetyt ongelmat.

GSP ± vuoropuhelua hyödynnetään julkisessa GSP-kertomuksessa, joka komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle joka toinen vuosi. Kertomus sisältää yksityiskohtaisen arvion siitä, miten hyvin kukin edunsaajamaa panee täytäntöön 27 yleissopimusta.

Valmiudet – kehittämistuki

Tiiviin seurannan lisäksi komissio on käynnistänyt useita valmiuksien kehittämishankkeita edunsaajamaiden auttamiseksi.

EU tukee asianomaisia kauppakumppaneita ja useita GSP ± edunsaajamaita Kansainväliselle työjärjestölle myönnettävillä avustuksilla. Nämä hankkeet

 • auttaa maita soveltamaan Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä yleissopimuksia
 • raportointivelvoitteiden täyttämiseen tarvittavien valmiuksien kehittäminen

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä annetaan 4.5 miljoonaa euroa kohdennettua tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotta ne voivat osallistua GSP ± edunsaajamaiden ratifioimien 27 yleissopimuksen seurantaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit