Ftehim ta’ Sħubija UE-Messiku

Ir-relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u l-Messiku huma rregolati mill-Ftehim ta’ Sħubija, li japplika proviżorjament mill-2000.

L-Unjoni Ewropea u l-Messiku bħalissa qed jinnegozjaw ftehim ta’ assoċjazzjoni ġdid bejn l-UE u l-Messiku li għandu l-għan li jissostitwixxi l-Ftehim ta’ Sħubija attwali.

Aqra aktar

Regoli ta’ Oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fl-Anness III tad-Deċiżjoni Nru 2/2000 tal-Kunsill Konġunt KE-Messiku tat-23 ta’ Marzu 2000, dwar id-Definizzjoni tal-Kunċett ta’ Prodotti Oriġinarji u Metodi ta’ Kooperazzjoni Amministrattiva (ĠU L 245, 29.9.2000, p. 953).

Ir-regoli speċifiċi għall-prodott ġew adattati għall-modifiki fil-klassifikazzjoni tal-merkanzija introdotta mis-Sistema Armonizzata tal-2002. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Konġunt Nru 5/2002 (ĠU L 44, 18.2.2003, p. 1) fiha l-Appendiċi II “ġdid” (flimkien ma’ xi dispożizzjonijiet oħra) li ġie ppubblikat mill-ġdid fl-intier tiegħu.

L-Anness III ġie emendat biex jieħu kont tat-tkabbir tal-UE tal-2004 bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Konġunt Nru 3/2004 (ĠU L 293, 16.9.2004, p. 15). L-emendi relatati mat-tkabbir tal-UE tal-2007 ġew introdotti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Konġunt Nru 2/2008 (ĠU L 198, 26.7.2008 p. 55).

Id-Deċiżjoni Nru 1/2007 tal-Kumitat Konġunt UE-Messiku (ĠU L 279, 23.10.2007, p. 15) introduċiet ċerti emendi għar-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Anness III, li jikkonċernaw dan li ġej:

 • estensjoni tal-applikazzjoni temporanja ta’ żewġ regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Appendiċi II (a) u relatati ma’ ċerti prodotti kimiċi, sat-30 ta’ Ġunju 2009
 • estensjoni tal-applikazzjoni temporanja tar-regoli speċifiċi għall-prodotti stabbiliti fl-Appendiċi II (a) u relatati mal-prodotti tal-ġilda, sal-konklużjoni tan-negozjati attwali tad-WTO
 • bidla fil-metodu ta’ ġestjoni użat biex jiġu allokati l-kwoti annwali stabbiliti fl-Appendiċi II għat-tessuti esportati mill-UE lejn il-Messiku, minn sistema ta’ rkant għal bażi ta’ “min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”
 • bidla fil-metodu ta’ ġestjoni użat biex jiġu allokati l-kwoti annwali stabbiliti fl-Appendiċi II (a) għal xedd tas-saqajn esportat mill-UE lejn il-Messiku, minn sistema ta’ rkant għal bażi ta’ “min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”
 • bidla fir-regola tal-oriġini stabbilita fl-Appendiċi II għall-prodotti kklassifikati fl-intestatura 1904 tas-Sistema Armonizzata
 • bidla fir-regola tal-oriġini stabbilita fl-Appendiċi II għall-prodotti kklassifikati fl-intestatura 7601 tas-Sistema Armonizzata

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fil-Messiku skont il-Ftehim Globali bejn l-UE u l-Messiku?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim Globali bejn l-UE u l-Messiku, irid joriġina fl-UE jew fil-Messiku.

Prodott joriġina fl-UE jew fil-Messiku, jekk

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri f’ħajt — regoli bħal dawn jintużaw primarjament fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 7 tal-Appendiċi I “Noti introduttorji” tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

Kumulazzjoni

 • Akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fil-Messiku jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett.

Trasport minn pajjiż terz: regola ta’ trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Messiku (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

It-trasbord jew il-ħżin temporanju f’pajjiż terz huwa permess jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali u ma jsirux operazzjonijiet fuqhom għajr

 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni ddisinjata biex tippreservahom f’kundizzjoni tajba

Ikollok tipprovdi evidenza tat-trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Restituzzjoni tad-dazji

Skont il-Ftehim Globali bejn l-UE u l-Messiku mhuwiex possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq id-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li huwa esportat taħt tariffa preferenzjali.

Proċeduri tal-oriġini

Jekk tixtieq titlob tariffa preferenzjali se jkollok issegwi l-proċeduri tal-oriġini u t-talba tiegħek tiġi vverifikata mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li fih qed timporta l-oġġetti tiegħek. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Titolu V dwar il-Prova tal-Oriġini u fit-Titolu IV dwar l-Arranġamenti għall-Kooperazzjoni Amministrattiva.

Kif titlob tariffa preferenzjali

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Il-prova tal-oriġini tista’ tkun jew

 • ċertifikat ta’ moviment EUR.1, jew
 • dikjarazzjoni tal-oriġini

Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar mid-data tal-ħruġ.

Ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx

 • EUR 500 għal pakketti żgħar jew
 • EUR 1,200 għall-bagalji personali

Ikkonsulta n-Noti ta’ Spjegazzjoni għall-Anness III (inkluża n-Nota ta’ Spjegazzjoni rivedutagħall-Artikolu 17) għad-dettalji dwar it-tlestija jew it-tfassil tal-provi tal-oriġini.

Ċertifikat ta’ moviment EUR.1

Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jinħarġu fil-Messiku mis- “Secretaría de Economía” (il-Ministeru tal-Ekonomija). Il-Ministeru tal-Ekonomija huwa responsabbli wkoll

 • l-għoti, il-monitoraġġ u l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet lill-esportaturi approvati
 • kontrolli ta’ wara l-verifika wara talba minn awtorità doganali fi Stat Membru tal-UE

L-awtorità doganali fil-Messiku tista’ titlob lill-awtoritajiet doganali fl-Istati Membri tal-UE biex jivverifikaw l-istatus oriġinarju tal-merkanzija jew l-awtentiċità tal-prova tal-oriġini. L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati. Speċifikament, għall-Messiku, il-klassifikazzjoni tariffarja bi 4-il ċifra tal-merkanzija esportata trid tiġi indikata fil-kaxxa 8 taċ-ċertifikat tal-moviment EUR. 1

L-Appendiċi III jinkludi kampjun ta’ ċertifikat EUR.1 u jagħti indikazzjonijiet għat-tlestija tiegħu.

Dikjarazzjonital-oriġini

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Messiku billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Tista’ ssir permezz ta’

 • esportatur approvat, jew
 • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx l-EUR 6,000

Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tissodisfa lill-awtoritajiet doganali kompetenti (“Secretaria Economia” tal-Ministeru tal-Ekonomija min-naħa tal-Messiku) tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll ta’ kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirtiraw l-istatus approvat tiegħek jekk tabbużah bi kwalunkwe mod. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali kompetenti (“Secretaria Economia” tal-Ministeru tal-Ekonomija min-naħa tal-Messiku).

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini

 • l-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja (fil-lingwa xierqa) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f’dettall suffiċjenti biex ikunu jistgħu jiġu identifikati

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru....) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali....

It-test tad-dikjarazzjoni tal-fattura jista’ jsir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE u jinsab fl-Appendiċi IV. Iċċekkja mal-awtoritajiet doganali tiegħek għal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali li jista’ jkollhom.

Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li inti taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak. Meta timla dikjarazzjoni tal-fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek

Dikjarazzjoni ta’ fattura tista’ ssir mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata lill-awtorità doganali tal-pajjiż importatur mhux aktar mill-perjodu stabbilit fil-liġi domestika ta’ kull Parti: sentejn fl-UE u sena fil-Messiku

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet li jimportaw u dawk li jesportaw
 • l-iċċekkjar magħmul mid-dwana lokali. Żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi

L-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi bir-riżultati.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr