Handbok för export av varor

Planerar ditt företag att exportera varor utanför EU? Detta avsnitt hjälper dig att förstå om ditt företag är redo för export och beskriver de olika stegen i exportprocessen.

5 Steg mot exportaven produkt

 
 

Innan du startar – är ditt företag redo att handla?

Planerar du att exportera en produkt för första gången?

Innan du gör det ska du kontrollera om ditt företag är redo:

 • Är din produkt redan framgångsrik på din hemmamarknad eller i andra EU-länder?
 • Har ditt företag kapacitet att sälja produkten på utländska marknader utanför EU? Har den tillräckligt med personal, tid, ekonomiska och rättsliga resurser?
 • Är företagets ledning fast besluten att expandera till exportmarknader utanför EU?
 • Har ert företag en heltäckande finansiell plan/marknadsföringsplan/affärsplan med tydligt definierade mål till stöd för export till marknader utanför EU?
 • Har ert företag en konkret strategi för hur produkten ska exporteras till din exportmarknad? Du kan t.ex. exportera din produkt direkt till din köpare på exportmarknaden, t.ex. ett annat företag eller en konsument, eller indirekt genom att anställa en tredje part, t.ex. en agent eller distributör. Både direkt och indirekt export kan också stödjas av e-handelsplattformar.
 • Om tillämpligt, är den immateriella rättigheten för din produkt skyddad på din exportmarknad?
 • Har ditt företag kapacitet och sakkunskap att anpassa sin produkt till kulturella preferenser eller olika tekniska standarder i länder utanför EU?

Innan du fortsätter, gå igenom frågorna ovan noggrant och diskutera dem inom ditt företag för att avgöra om du är redo att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder du behöver vidta för att förbereda dig för att göra det.

 

1

Hitta en marknad och en köpare

För att exportera varor utanför EU bör du först identifiera en marknad och hitta en köpare av din produkt. Den information som erbjuds via Min handelsassistenthjälper dig att hitta lämpliga marknader för din produkt. Det kommer också att hjälpa dig att fastställa vilka krav som ställs på köparen, t.ex. krav på registrering eller licensiering för att handla med specifika varor eller delta i ett visst ekonomiskt område. Eftersom din köpare vanligtvis är importör och tar på sig ansvaret för att din produkt förs in i destinationslandet och på dess marknad, är det mycket viktigt att köparen uppfyller kraven för denna roll.

Följande institutioner eller aktörer kan vara till hjälp när det gäller att identifiera exportmarknadsmöjligheter och hitta kvalificerade köpare.

 • Handelskamrarna kan ge dig information om olika marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsleverantörer eller handelsfrämjande organ i ditt land eller på din exportmarknad som omfattar marknadsanalys och bedömning av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa organ tillhandahåller ofta studier om viktiga exportsektorer.
 • Exportkonsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du dina målmarknader?

Granska potentiella exportmarknader för att bedöma om det finns en efterfrågan på din produkt och överväga om din produkt skulle vara konkurrenskraftig på exportmarknaden.

Kontrollera handelsstatistiken för din potentiella målmarknad.

Importstatistiken kan visa om ditt målland redan importerar din typ av produkt, varifrån importen kommer och om det redan finns ett stort utbud på marknaden. Låga siffror kan visa på en möjlighet men också att avslöja hinder för marknadstillträde eller till och med hinder, som du kan kontakta Min handelsassistent.

Hur hittar man potentiella köpare?

När du har valt en eller flera målmarknader är nästa steg att identifiera potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du hittar partner och kontakter på följande adress:

Sådana evenemang erbjuds allt oftare online och det kan vara lämpligt att undersöka motsvarande alternativ.

I motsats till inhemska transaktioner måste man noggrant kontrollera köparens klassificering av importtransaktionen och den faktiska användningen eller marknadsföringen av din produkt i destinationslandet.

Du kan också kontrollera om du har rätt att sälja till staten på din potentiella exportmarknad.

Vad är offentlig upphandling?

 

2

Kontrollera exportvillkoren i EU och importkraven på din målmarknad

För att exportera din produkt utanför EU måste du uppfylla vissa grundläggande krav.

Hur kan du exportera?

Det finns olika sätt att exportera en produkt.

 • Du kan t.ex. exportera direkt till en köpare på din exportmarknad. Det kan vara ett annat företag eller en konsument.
 • Alternativt exporterar mycket små företag ofta indirekt via e-handelsplattformar.

 

Vad är e-handel?

Vem kan exportera?

 • Du måste normalt vara etablerad i EU som ett företag eller ett fast driftställe. Detta inbegriper momsregistrering.
 • I allmänhet måste du också registrera dig i det nationella handelsregistret. För mer information, kontakta din lokala handelskammare.
 • Om du är bosatt utanför EU måste du ha arbetstillstånd för att bedriva en självständig näringsverksamhet. dessutom måste du hitta en person som är etablerad i EU och som är villig att agera för din räkning som exportör (t.ex. logistikleverantör eller tullombud).

Hur registrerar man sig som exportör?

Som EU-exportör måste du hos den behöriga tullmyndigheten ansöka om ett så kallat Eori-nummer (Economic Operators Registration and Identification).

Eori-numret är ett identifieringsnummer som gäller i hela EU och som du behöver för alla tulldeklarationer för export.

Tips: Denna process kan ta tid och tillämpas i god tid.

Förmånshandelsavtal:

Om du vill exportera till ett land som EU har ett förmånshandelsavtal med och omfattas av lägre tullar kan du också behöva ansöka om status som godkänd exportör (EA) eller, beroende på avtalet, ansöka om att bli registrerad exportör (REX). EA tillämpas på och REX via den nationella tullförvaltningen.

Som godkänd exportör kan du upprätta ”ursprungsförsäkringar” som registrerade exportörer även över de tröskelvärden för sändningar som anges i det relevanta avtalet. I dessa deklarationer eller försäkringar anges att de produkter som ska exporteras uppfyller ursprungsreglerna i ett visst handelsavtal.

Möjliga förenklingar

Om du ofta exporterar och har kunnig personal och en tillförlitlig organisation av tullprocesserna kan du ansöka om förenklade tulldeklarationer i enlighet med unionens tullkodex. I detta sammanhang kan mer erfarna näringsidkare också överväga status som godkänd ekonomisk aktör.

Är exporten av din produkt begränsad i EU?

Export av specifika varor eller export av en produkt till ett visst destinationsland kan förbjudas eller begränsas. Du kan behöva licens eller tillstånd.

 • Kontrollera i Taric om du behöver exportlicens för din produkt.
 • Kontrollera exportrestriktioner på EU:s sanktionskarta.
 • För vissa produkter kan det i undantagsfall finnas nationella restriktioner i er medlemsstat som ni bör kontrollera med dess behöriga myndigheter.

De viktigaste typerna av produkter som omfattas av restriktioner eller förbud är följande:

 • vissa levande djur, kött och växter.
 • utrotningshotade arter
 • vissa livsmedelsprodukter
 • farliga kemikalier
 • läkemedel och läkemedel
 • vapen
 • produkter med dubbla användningsområden
 • avfall
 • kulturföremål (värdefulla antikviteter och konstverk)
 • varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor
 • oanständiga artiklar, publikationer och videoinspelningar

Kontrollera vilka regler som gäller för sådana produkter.

Finns det några begränsningar på er exportmarknad?

Du måste också se till att det land du vill exportera inte tillämpar några förbud eller restriktioner för din produkt som förbjuder att den förs in i landet eller släpps ut på marknaden. Även om köparen vanligtvis ansvarar för importen och användningen eller marknadsföringen av din produkt bör du vara medveten om importförbud och importrestriktioner i importlandet för framgångsrika och hållbara transaktioner.

För en utförlig beskrivning av restriktionerna i olika destinationsländer, besök Min handelsassistent.

Dessutom kan du hitta allmänna förklaringar till olika typer av begränsningar i avsnittet Varor.

Vilka tariffer gäller för din produkt?

Tullarkan behöva betalas för din produkt när den släpps ut på exportmarknaden. Du hittar de tullsatser som tillämpas i olika destinationsländer i Min handelsassistent

Det beror på ditt samtycke och ditt avtal med köparen, men i de flesta fall är det tillrådligt att överlåta tullklareringen till köparen, som sedan betalar tull samt de skatter och tilläggstullar som ska betalas vid importen. Tänk på att den senare kommer att höja priset på din produkt på exportmarknaden. Denna så kallade landningskostnad bör fortfarande vara konkurrenskraftig.

 

Vad är en importtull?

Kan mitt företag dra nytta av ett förmånshandelsavtal mellan EU och bestämmelselandet?

Om EU har ett förmånshandelsavtal med destinationslandet kan din produkt komma att sänkas eller till och med helt försvinna. Dessa tullar kallas förmånstullsatser.

I Mitt handelsassistentkommer du att använda de förmånstullsatser som gäller för produkter med ursprung i EU i olika destinationsländer.

Dessa förmånstullsatser är dock beroende av att din produkt tillverkas i förmånshandelspartnernas territorium och i enlighet med ursprungsreglerna i detta avtal.

Därför bör du först kontrollera om det finns en förmånstullsats och en så kallad förmånsmarginal mellan den ordinarie MGN-tullsatsen och EU:s förmånstullsats.

Om så är fallet och du vill uppvisa ett intyg om förmånsursprung för att förmånstullen ska kunna tillämpas måste du följa ursprungsreglerna.

För detta ändamål kommer ni att behöva lämpliga bevis för ursprungsstatus för material som kommer från tredje part. Inom EU sker detta genom så kallade leverantörsdeklarationer som du måste samla in för detta ändamål.

För att ta reda på vilka regler som gäller för din produkt och destinationslandet kan du vända dig till din handelsassistent.

EU:s handelsavtal:

 • Ge dig mer stabila och förutsägbara regler när du handlar med utländska marknader.
 • Se till att tredjelandets lagstiftning inte diskriminerar EU-produkter.
 • Skapa nya och bättre exportmöjligheter för ditt företag och göra det lättare att investera utomlands.

Gäller några handelspolitiska skyddsåtgärder för din produkt?

Handelspolitiska skyddsåtgärder kan tillämpas på din produkt av importlandet. Sådana åtgärder kan innebära en betydande kostnad som ska beaktas vid planeringen av exporten. De mest relevanta är antidumpningsåtgärder, men det kan också finnas utjämnings- eller skyddsåtgärder. Även om din köpare enligt avtalet vanligtvis fungerar som importör och bär sådana merkostnader, kan de utgöra ett hinder för framgångsrika och hållbara transaktioner.

Relaterade åtgärder, allt efter omständigheterna, som tillämpas av ett visst importland återspeglas i Min handelsassistent.

Vilka är de relevanta skatterna och tilläggstullarna på er exportmarknad?

Kontrollera också vilka skatter och, i förekommande fall, tilläggstullar som måste betalas vid import av din produkt. De skatter och tilläggstullar som ska betalas vid import i olika destinationsländer kan också konsulteras i My Trade Assistant.

Dessa kostnader betalas vanligtvis av köparen i dennes roll hos importören, men ökar landningskostnaden och därmed din produkts konkurrenskraft på exportmarknaden. När det gäller den senare, överväga anpassning till Er importör.

När du säljer direkt till konsumenter bör du undersöka om du behöver registrera dig hos skattemyndigheterna på din exportmarknad.

Vilka är de hälso- och säkerhetskrav och tekniska krav som gäller för din produkt?

Kraven beror på din exportmarknad. Det är vanligtvis din köpare som är importör som har ansvaret för att följa dem, men som kommer att behöva hjälp för att bevisa att de följs. Eftersom detta fastställs i avtalet bör du vara noga med att endast ta ansvar för de krav som du kan uppfylla i din roll som exportör. Det är inte bara tillrådligt utan vanligtvis nödvändigt att anpassa sig till importören. Informationen i Min handelsassistenthjälper dig att skilja mellan objektiva krav och dina egna intressen.

Kraven beror på din exportmarknad.

Exempel:

Du kan behöva visa upp intyg som visar att din produkt uppfyller landets hälso- och säkerhetskrav. Dessa kan skilja sig från dem som finns i EU.

De flesta produkter måste uppfylla tekniska krav eller hälso- och hygienkrav (ofta kallade sanitära och fytosanitära krav) på din exportmarknad. Dessa kan kräva olika typer av provning och certifiering.

Detta gäller ofta tekniska krav för industriprodukter samt hälso- och hygienkrav för livsmedel och jordbruksprodukter.

De flesta länder kräver hälsointyg för

 • växter
 • levande djur
 • animaliska produkter
 • genetiskt material

Medicintekniska produkter måste till exempel också vanligtvis åtföljas av ett intyg.

Hur certifierar du din produkt?

I avsnittet Procedures and Formalities of My Trade Assistant bör du kontrollera och i förekommande fall klargöra följande med din kund:

 • Vilka är certifieringskraven på din exportmarknad?
 • Vilka intyg som godtas av de behöriga myndigheterna.
 • Huruvida testerna kan utföras av ett ackrediterat laboratorium eller en ackrediterad institution i EU
 • eller om intyget måste utföras i bestämmelselandet.

Vilka är förpacknings- och märkningskraven för din produkt?

Länderna har ofta detaljerade krav på förpackning och märkning av produkter.

Dessa krav kan vara obligatoriska eller frivilliga.

 • Obligatoriska märkningar och etiketter på konsumentprodukter och deras förpackningar är vanligtvis kopplade till hänsyn till allmän säkerhet, hälsa och/eller miljö. De kan ge information såsom ingredienserna eller sista förbrukningsdag.

Vanligtvis finns det olika organ som ansvarar för olika branscher, t.ex. den medicinska industrin, el-, livsmedels- och kemiindustrin, som alla har mycket olika krav.

För en översikt över de relaterade krav som tillämpas av ett visst importland, se avsnittet Procedures and Formalities of My Trade Assistant.

Behöver din produkt skydd av immateriella rättigheter?

Det är viktigt att du kontrollerar hur din produkts immateriella egendom skyddas i det land du vill exportera till.

 

 • Kontrollera om du behöver ansöka om nya patent eller hur din formgivning, upphovsrätt eller geografiska beteckning skyddas på din exportmarknad.

Om EU har ett handelsavtal med det land du vill exportera till kan avtalet ge extra skydd.

 

3

Förbereda försäljningen och organisera transporten

Hur fördelas skulderna mellan dig och din köpare?

Som redan nämnts ovan fastställs ansvaret för parterna i en export- eller importtransaktion i avtalet. Om det inte finns särskilda skäl bör köparen i egenskap av importör ta på sig ansvaret för import, användning eller marknadsföring av din produkt. Endast erfarna näringsidkare bör avvika från denna regel. Beroende på lagstiftningen i importlandet kan det hända att du inte kan uppfylla vissa krav där, så att de förblir hos köparen.

Du kan använda Incoterms ® för att definiera parternas avtalsförpliktelser.

Incoterms ® fastställer säljarnas och köparnas ansvar för leverans, försäkring och transport av varor enligt försäljningsavtal och fastställer vem som ansvarar för tullformaliteterna för export i EU och importformaliteterna i destinationslandet.

Exempel:

 • ”Fritt ombord” (FOB): innebär att det är exportörens eller säljarens ansvar att betala alla lokala kostnader
 • transport av varorna till avsändningshamnen
 • lastningskostnader
 • tullklareringsförfaranden i exportlandet.

 

Kunden ansvarar för kostnaderna för

 • transport från avsändningshamnen och framåt
 • försäkring
 • lossning
 • transport från ankomsthamn till slutdestination.
 • Kostnader, försäkring och frakt (CIF): exportören är ansvarig för de lokala kostnaderna enligt fob, plus
 • fraktavgifter
 • försäkring

Enligt CIF ansvarar exportören för alla kostnader fram till dess att produkterna ankommer till destinationshamnen.

Det bör noteras att Incoterm ® EXW inte får ändra ditt ansvar som exportör gentemot myndigheterna i ert land, medan DDP innebär en risk att påta sig ansvar i importlandet som inte kan fullgöras av exportören.

Vem kan hjälpa dig i export- och transportprocessen?

En speditör kan hjälpa till med

 • ordna insamling och leverans av dina varor
 • förhandla om fraktpriser med transportörer
 • bokning av lastutrymme
 • förpackning
 • försäkring
 • upprättande av tulldokument för dina räkning

Leta efter exportfinansierings- och exportstödprogram som regeringarna ofta tillhandahåller i samarbete med banker eller försäkringsbolag.

 • Överväga exportförsäkringar som erbjuds antingen av privata parter eller av nationella export-importfinansinstitut.

 

4

Förbereda dokumenten för exportklarering i EU

De dokument som utarbetats för export ska åtminstone delvis användas för import till bestämmelselandet. Utformningen av dem bör därför ta hänsyn till motsvarande krav och, i förekommande fall, anpassas till din köpare som importör.

Vilka dokument ska förberedas för tullen?

 

Du måste först lämna in en elektronisk exportdeklaration till den nationella tullmyndigheten.

Varje EU-land har sitt eget elektroniska behandlingssystem. För små sändningar till ett värde under 1,000 EUR kan det räcka med en muntlig deklaration som stöds av ett transportdokument eller en faktura.

Exportdeklarationen innehåller nödvändig information om själva varorna och transporten. Det omfattar

 • varornas ursprung.
 • bestämmelseland.
 • varukoder.
 • koder för tullförfaranden, och
 • varornas värde.

Följande dokument måste utarbetas:

 • Faktura och transportdokument samt en packsedel: Du måste spara alla handlingar i minst tre år vid eventuella kontroller efter exportklarering (nationell handels- och skattelagstiftning föreskriver ofta längre perioder).
 • Moms- och exportbokföring: När du exporterar till länder utanför EU är din produkt befriad från moms i EU, oavsett om du säljer till ett företag eller till en enskild konsument, förutsatt att du bokför exporten och det exportbevis som utfärdats av tullmyndigheten.
 • Intyg eller licenser: det kan också behövas sundhetscertifikat eller exportlicenser för exportändamål.

Vem lämnar in tulldeklarationen?

Du kan själv lämna tulldeklarationen eller göras av en tjänsteleverantör som är ditt tullombud. Om du anlitar ett speditionsföretag eller tullombud kan du agera för din räkning.

Hur ska exportdeklarationen och varorna för export uppvisas?

Exportförfarandet består av två steg:

 • Ingivande av exportdeklarationen och anmälan av varorna till exporttullkontoret, och
 • Uppvisande av varorna och uppgift om huvudreferensnummer (MRN) för exportdeklarationen vid utfartstullkontoret, följt av ett frigörande för utförsel.

 

Exportdeklarationen visas upp med hjälp av tullmyndighetens elektroniska system.

I allmänhet måste du lämna in din exportdeklaration till det tullkontor som ansvarar för den plats där ditt företag är etablerat eller, i förekommande fall, till det tullkontor där dina varor packas eller lastas för export från EU.

Om varornas värde i en exportsändning inte överstiger 3,000 EUR och varorna inte omfattas av förbud eller restriktioner, får exportdeklarationen inges till tullkontoret på utförselorten.

 

Tänk på att en exportdeklaration måste inges före den tidpunkt då varorna faktiskt kommer att lämna EU. Ge exporttullkontoret tillräckligt med tid för att genomföra nödvändiga riskanalyser innan de beviljar frisläppande av tesegoder.

Vad händer efter det att exportdeklarationen har lämnats in?

Det finns tre sådana:

 • Dina varor kan frigöras för export på grundval av din inlämnade exportdeklaration, eller
 • Dina varor kan väljas ut för en dokumentkontroll och du kan bli ombedd att lämna in ytterligare handlingar innan varorna kan klareras, eller
 • Du kan välja export både för ett dokument och för fysisk kontroll.

För mer regelbunden export bör förenklade tulldeklarationer i enlighet med unionens tullkodex övervägas.

Mer information finns på

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/tax/files/Resource/documents/customs/comms_code/guidance_export_en.pdf

 

5

Förbereda dokumenten för tullklarering vid import i bestämmelselandet.

När dina varor når destinationslandet kommer de lokala importkraven och importprocesserna att gälla för exporten. Använd min handelsassistent för att fastställa dessa krav och kunna anpassa dem till din köpare.

Tips:

 • Ibland är bearbetning före ankomst möjlig, vilket innebär att du kan lämna in relevanta dokument innan varorna anländer till det land du exporterar till.
 • Du måste komma överens med köparen om vilka handlingar som måste utarbetas av exportören och vilka av köparen, som i egenskap av importör vanligtvis ansvarar för tullklarering och tullar samt skatter och tilläggstullar. Exportörens och importörens roller och ansvar fastställs i avtalet, som noggrant bör förhandlas fram i detta avseende.

Handlingar som de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet kan kräva

 • Faktura (med särskilda krav på form och innehåll).
 • Packlista
 • Importlicenser (automatiska eller icke-automatiska) för vissa varor.
 • Intyg som visar att produkten uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • Bevis på förmånsursprung (dvs. EUR.1, EUR-MED, ursprungsdeklaration eller ursprungsdeklaration), förutsatt att ett avtal om förmånshandel tillämpas mellan EU och destinationslandet och att era produkter uppfyller de relevanta ursprungsreglerna.
 • Ursprungsintyg som styrker att din produkt inte har förmånsberättigande ursprung:
  • Ett intyg om (icke-förmånsberättigande) ursprung kan krävas vid importrestriktioner för (vissa) produkter från specifika länder, tillämpning av handelspolitiska skyddsåtgärder eller övervakning av särskild import. Importören får dock också begära ett sådant intyg för sina ändamål.
  • Ursprungsintyg utfärdas vanligtvis av din lokala handelskammare. I vissa länder kan detta ansvar även anförtros ministerier eller tullmyndigheter.

Var kan jag få mer information?

 

Din checklista: 5 Steg för export av en produkt

Innan du börjar

 • Se checklistan med frågor för att bedöma om ert företag är redo att exportera.
 • Diskutera och besluta om ditt företag är redo att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder som måste vidtas för att förbereda framtida handel utanför EU.

Steg 1: Hitta en marknad och en köpare

 • Välj din nya exportmarknad.
 • Bedöma företagets potential och hur konkurrenskraftig din produkt är.
 • Ta med exportrelaterade kostnader i prisberäkningar som tariffer, transportkostnader, kostnader för agenter osv.
 • Identifiera potentiella köpare.
 • Ange ett organ/en institution/partner som kan få stöd i fråga om formaliteterna i samband med exportförfarandena. Till exempel förbereda avtal, fastställa betalningsvillkor, kontrollera köparens kreditvärdighet och om det finns några restriktioner för penningöverföringar i importlandet.
 • Noggrant definiera och dela ansvaret mellan säljaren/exportören och köparen/importören, så att endast de skyldigheter som faktiskt kan uppfyllas antas.

Steg 2: Kontrollera exportvillkoren i EU och bedöma kraven på din exportmarknad

 • Identifiera de rättsliga kraven för ett exportföretag.
 • Få ett registrerings- och identifieringsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer) (Ansök i god tid).
 • Om EU har ett handelsavtal med det land du vill exportera till, kontrollera de ordinarie tullarna och förmånstullarna för att fastställa förmånsmarginalen. Beroende på omständigheterna, bedöma om din produkt uppfyller relevanta ursprungsregler och fastställa tillämplig (förmånlig) tullsats.
 • Ansöka om tillstånd för en godkänd exportör eller registrera dig i REX-systemet om du vill exportera till ett land som EU har ett handelsavtal med och vill ansöka om förmånstullar.
 • Bedöma om några exportrestriktioner eller exportförbud gäller i EU för export till ditt målland eller för export av din produkt.
 • Undersök vilka skatter och tilläggstullar som gäller på din exportmarknad.
 • Kontrollera om eventuella handelspolitiska skyddsåtgärder kan komma att tillämpas på din produkt.
 • Kontrollera om du måste få ett skattenummer för att sälja din produkt på exportmarknaden (om du säljer direkt till konsumenterna).
 • Ta reda på vilka hälso- och säkerhetskrav och tekniska krav som gäller på exportmarknaden.
 • Bedöma det certifieringsförfarande och den dokumentation som krävs i bestämmelselandet (inklusive kontroll av de laboratorier som behövs för testerna och certifieringarna).
 • Kontrollera förpacknings- och märkningsreglerna på exportmarknaden.
 • Kontrollera om du behöver skydda din produkt på exportmarknaden.

Steg 3: Förbereda försäljningen och organisera transporten

 • Förbereda och underteckna avtalet med köparen, inklusive ett avtal om vem som är ansvarig för vad och organisationen av transportprocessen.
 • Överväga exportförsäkring
 • Identifiera institutioner som kan hjälpa dig att organisera exportprocessen och eventuella exportstödprogram (vid behov).

Steg 4: Förbereda dokumenten för exportklarering i EU

 • Fylla i och lämna in exportdeklarationen.
 • Identifiera eventuella ytterligare dokument som kan krävas och planera för möjligheten för tullmyndigheterna att kräva ytterligare dokumentation eller utföra fysiska kontroller.
 • Visa upp dina varor för export vid exporttullkontoren för export och utförsel.

Steg 5: Förbereda dokumenten för tullklarering vid import i bestämmelselandet.

 • Samordna med köparen vilka handlingar som krävs av de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet.

Komma överens med köparen om vem som är ansvarig för att tillhandahålla vilka dokument och vem som ansvarar för importklarering och betalar tull, skatter och tilläggstullar. Du måste ta på dig det ansvar du klarar.

Dela sidan:

Genvägar