Единна входна точка

Единната входна точка е екип в рамките на отдел „ Търговия“ на Европейската комисия под ръководството на главния служител по правоприлагането в областта на търговията. Единното звено за контакт е първото звено за контакт за всички заинтересовани страни от ЕС, които са изправени пред потенциални пречки пред търговията в трети държави или които констатират неспазване на правилата за устойчивост, свързани с търговията и устойчивото развитие или Общата схема от преференции.

За да ви помогне да се ориентирате, единната входна точка е разработила два формуляра за жалби — един относно достъпа до пазара/пречките пред търговията и един относно въпросите, свързани с устойчивостта, както и поетапни ръководства за тяхното попълване.

Искате ли да подадете жалба до единната входна точка? Свържете се с нас!

Единната входна точка може да ви помогне, когато подготвяте жалбата си — можете да се свържете директно с единната входна точка на адрес trade-single-entry-point@ec.europa.eu Като част от процеса, предхождащ уведомлението, единната входна точка може да ви помогне да решите дали да подадете жалба и да ви напътства в процеса на подаване на жалби, ако е необходимо.

Как единната входна точка проследява жалбите?

След като бъде получено чрез формулярите за контакт, единното звено за контакт ще осигури рационализиран процес за оценка на Вашата жалба. Това включва оценка на Вашия въпрос от съответните експерти в ГД „Търговия“ в координация с други служби на Европейската комисия и делегации на ЕС, когато е уместно. След приключване на оценката единното звено за контакт ще се свърже директно с вас, за да обясни резултата и възможните последващи действия.

Свържете се с нас

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки