Единна входна точка

Единната входна точка е екип в рамките на отдел „ Търговия“ на Европейската комисия под ръководството на главния служител по правоприлагането в областта на търговията. Единната входна точка е първото звено за контакт за всички заинтересовани страни от ЕС, които са изправени пред потенциални пречки пред търговията в трети държави или които констатират неспазване на правилата за устойчивост, свързани с търговията и устойчивото развитие или Общата схема от преференции, нашите търговски партньори.

За да ви помогне да намериш своя път, единната входна точка е разработила два формуляра за жалби — един относно достъпа до пазара/пречките пред търговията и един по въпроси, свързани с устойчивостта, както и поетапни ръководства за попълването им.

Искате ли да подадете жалба до единната входна точка? Свържете се с нас!

Единната входна точка може да ви окаже съдействие, когато подготвяте жалбата си — можете да се свържете с единната входна точка направо на адрес trade-single-entry-point@ec.europa.eu Като част от процеса, предхождащ уведомлението, единната входна точка може да ви помогне да решите дали да подадете жалба и да ви насочи в процеса на подаване на жалби, ако е необходимо.

Как единната входна точка проследява жалбите?

След като бъде получена чрез формулярите за контакт, единната входна точка ще осигури рационализиран процес за оценка на Вашата жалба. Това включва оценка на Вашия въпрос от съответните експерти в ГД „Търговия“ в координация с други служби на Европейската комисия и делегациите на ЕС, според случая. След приключване на оценката единната входна точка ще се свърже директно с вас, за да обясни резултата и възможните последващи действия.

Свържете се с нас

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки