Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

ЕС и Обединеното кралство постигнаха споразумение по Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което се прилага временно от 1-виянуари 2021 г. и влезе в сила на 1 май 2021 г.

Споразумението за търговия и сътрудничество обхваща не само търговията със стоки, услуги, инвестиции, обществени поръчки и ПИС, но и широк спектър от други ключови области от интерес за ЕС, като например въздушния и автомобилния транспорт, енергетиката и устойчивостта, рибарството и координацията на социалната сигурност. Правилата за търговия и инвестиции са подкрепени от всеобхватни ангажименти за равнопоставени условия на конкуренция и устойчиво развитие.

 • В него се предвиждат нулеви мита и нулеви квоти за всички стоки, които отговарят на съответните правила за произход.
 • Тя позволява на инвеститорите от ЕС да установяват своите дружества на територията на Обединеното кралство и да ги управляват свободно в повечето сектори.
 • Той осигурява достъп до пазара извън договорения с Япония, например, и включва регулаторни разпоредби за много ключови сектори на услугите.
 • Тя гарантира, че дружествата от ЕС, които вече са установени в Обединеното кралство, няма да бъдат дискриминирани в процедурите за възлагане на обществени поръчки.
 • Тя гарантира права на препродажба за творците от ЕС, които не са обхванати от международните конвенции за ПИС.
 • Тя гарантира ненарушена търговия и конкуренция за дружествата от ЕС в секторите на енергетиката и суровините и за промишлеността като цяло.
 • Той съдържа глава за МСП, предназначена да насърчава участието на МСП в споразумението.
 • И двете страни са поели ангажимент да осигурят стабилни условия на равнопоставеност чрез поддържане на високи равнища на защита в области като:
  • опазване на околната среда;
  • борбата срещу изменението на климата и ценообразуването на въглеродните емисии;
  • социални и трудови права;
  • данъчна прозрачност и държавна помощ;
  • с ефективно прилагане на национално равнище, задължителен механизъм за уреждане на спорове и възможност за двете страни да предприемат коригиращи мерки.

За търговията със стоки между ЕС и Северна Ирландия се прилага Протоколът за Ирландия и Северна Ирландия, включен в Споразумението за оттегляне.

Жалби

Подаване на жалба

Текст на споразумението и преглед

Услуги

ЕС и Обединеното кралство са основни партньори по отношение на търговията с услуги и инвестициите. През 2021 г. Обединеното кралство беше вторият по големина търговски партньор на ЕС в областта на услугите след САЩ. Основните сектори на услугите, търгувани между ЕС и Обединеното кралство, са т.нар. „други бизнес услуги“ (т.е. услуги за НИРД, правни услуги, архитектурни услуги и др.), финансови услуги и телекомуникационни, компютърни и информационни услуги.

Считано от 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не участва в единния пазар на ЕС и следователно вече не се ползва от принципите на свободно движение на хора, свободно предоставяне на услуги и свобода на установяване. В резултат на това, за да могат да предлагат услуги в целия ЕС, доставчиците на услуги от Обединеното кралство може да се наложи да се установят в ЕС, за да продължат да извършват дейност. Те трябва да спазват националните правила, процедури и разрешения, приложими за техните дейности във всяка държава членка, в която извършват дейност. Същото се отнася и за операторите от ЕС, т.е. те трябва да спазват националните правила в Обединеното кралство, за да могат да предоставят услуги в Обединеното кралство.

Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство (СТС) предвижда значителна степен на отвореност за търговия с услуги и инвестиции в много сектори, включително професионални и бизнес услуги (напр. правни, одиторски, архитектурни услуги), доставки и далекосъобщителни услуги, компютърни и цифрови услуги, финансови услуги, услуги за научноизследователска и развойна дейност, повечето транспортни услуги и услуги в областта на околната среда. Освен това той се прилага и за инвестиции в сектори, различни от услугите, като например производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, енергетиката и други първични отрасли.

Действителното равнище на достъп до пазара ще зависи от начина, по който се предоставя услугата: дали се предоставя на трансгранична основа от държавата по произход на доставчика, например по интернет („тип 1“); дали се предоставя на потребителя в държавата на доставчика, например турист, който пътува в чужбина и купува услуги („тип 2“); дали се предоставя чрез местно предприятие, притежавано от чуждестранен доставчик на услуги („тип 3 „), или чрез временно присъствие на територията на друга държава от доставчик на услуги, който е физическо лице („тип 4“). На практика действителната способност за предоставяне на конкретна услуга или за инвестиране в определен сектор зависи и от специфичните резерви, посочени в СТС, които могат да бъдат наложени на доставчиците на услуги от ЕС, когато предоставят услуги в Обединеното кралство в някои сектори, и обратно.

Що се отнася до влизането и временния престой на физически лица със стопанска цел (наричан по-горе „Начин 4“), ЕС и Обединеното кралство се споразумяха за широк набор от реципрочни ангажименти. Страните не могат да откажат такова влизане и престой на икономически основания (напр. квоти, тестове за икономическа необходимост), въпреки че в някои случаи може да има резерви срещу ангажиментите. Също така в някои случаи все още може да се изисква виза и/или разрешение за пребиваване или работа.

Споразумението обхваща следните категории лица:

 • Бизнес посетители за целите на установяването — например управител, който влиза в Обединеното кралство, за да създаде дъщерно дружество. Тези лица могат да дойдат в продължение на 90 дни в рамките на 6-месечен период.
 • Служители по вътрешнокорпоративни трансфери — например мениджър, който дружество Х в ЕС изпраща да работи в дъщерното си дружество Y в Обединеното кралство). Тези лица могат да дойдат за срок от 3 години (освен ако не са стажанти, като в този случай периодът на престой е ограничен до 1 година).
 • Лица на краткосрочно посещение със стопанска цел: на тези лица се разрешава да влизат в ЕС или Обединеното кралство, за да извършват определени (единадесет) дейности, изброени в точка 8 от приложение 21. Те могат да дойдат в продължение на 90 дни в рамките на 6-месечен период. Държавите членки и Обединеното кралство обаче могат да изразят резерви по отношение на някои от тези дейности.
 • Доставчици на услуги по договор: тези лица могат да влязат в ЕС (или в Обединеното кралство), за да изпълнят договор за услуги, който тяхното дружество има с клиент от ЕС (или с Обединеното кралство) за максимален срок от 12 месеца или за срока на договора — в зависимост от това кой от двата срока е по-кратък. Те следва да имат университетска диплома и професионален опит, свързани с предоставяната услуга. Те могат да предоставят услугите, изброени в точка 10 от приложение 22. Държавите членки обаче могат да изразят резерви по отношение на някои от тези дейности: вж. точка 12 от приложение 22 — т.е. условията за предоставяне на дадена услуга могат да бъдат по-ограничителни или дори невъзможни.
 • Независими специалисти. Същите като доставчиците на услуги по договор, но те са самостоятелно заети лица. Списъкът на разрешените услуги е включен в точка 11 от приложение 22.

Освен това се прилагат всички национални правила относно професионалните квалификации. СТС включва рамка, съгласно която Европейският съюз и Обединеното кралство могат по-късно да се споразумеят, за всеки отделен случай и за конкретни професии, относно допълнителни договорености за признаването на определени професионални квалификации, които да станат приложение към самото споразумение. Тези договорености трябва да бъдат приети от Съвета за партньорство.

Практическа информация за доставчиците на услуги от ЕС за предоставяне на услуги в Обединеното кралство

Документ за търсене на разрешение

За предоставянето на услуга в Обединеното кралство е необходим лиценз за някои стопански или други дейности.

Как да създадете предприятие в Обединеното кралство

Изискванията за започване на бизнес в Обединеното кралство ще зависят от вида предприятие, което искате да създадете, къде работите и дали приемате хора, за да помогнете. Ръководство за създаване на предприятие в Обединеното кралство

Признаване на професионални квалификации

Професионалната квалификация извън Обединеното кралство ще трябва да бъде официално призната от регулаторен орган на Обединеното кралство, за да може да работи в професия, която е регулирана в Обединеното кралство. Информация за регулаторните органи и регулираните професии в Обединеното кралство

Допълнителна информация за регулираните професии може да бъде намерена на уебсайта на Центъра за професионални квалификации на Обединеното кралство.

Информация за правните услуги и услугите в областта на морския транспорт

Новият търговски сътрудник за услуги и инвестиции, достъпен на портала Access2Markets, предлага информация на дружествата от ЕС, които желаят да предоставят правни услуги и услуги в областта на морския транспорт на Обединеното кралство. Той включва информация за изискванията, които те трябва да изпълнят, както и данни за контакт със съответните регулаторни органи.

Правила за влизане и престой за квалифициран персонал

Обща информация относно визовите изисквания за различните категории кандидати.

По-специално за квалифициран персонал:

 1. Правила за бизнес посетителите
 2. Виза за квалифициран работник
 3. Вътрешнофирмена виза
 4. Т5 Работник по временно споразумение между работници и служители по международни договори
 5. Представител на отвъдморско предприятие

Обществени поръчки

СТС между ЕС и Обединеното кралство включва Споразумението на СТО за държавните поръчки (СДП) и излиза извън него. Това означава, че всички ползи, свързани с двустранните правила и достъпа до пазара на Обединеното кралство за дружествата от ЕС, произтичащи от СДП, също се потвърждават съгласно СТС и са предмет на двустранно уреждане на спорове.

СТС надхвърля ангажиментите по СДП и предоставя допълнителен достъп до пазара:

 • Обхваща възложители, експлоатиращи мрежи за газ и топлинна енергия, и частни възложители с монополни права във всички сектори на комуналните услуги,
 • Обхващане на някои допълнителни услуги, като например:
  • Хотелиерски и ресторантьорски услуги (CPC Prov. 641)
  • Услуги по сервиране на храна (CPC Prov. 642)
  • Услуги по сервиране на напитки (CPC Prov. 643)
  • Услуги, свързани с телекомуникациите (CPC Prov. 754)
  • Услуги, свързани с недвижими имоти, срещу възнаграждение или по договор (CPC Prov. 8220)
  • Други бизнес услуги (CPC Prov. 87901, 87903, 87905—87907)
  • Образователни услуги (CPC Prov. 92)

СТС също така разширява приложимия набор от правила и следователно улеснява достъпа до пазара благодарение на:

 • засилено използване на електронни средства,
 • единен портал за всички обявления,
 • приемане на лични декларации,

В СТС Сметната палата включи също така недискриминация по отношение на дружества, собственост на ЕС, установени в Обединеното кралство, за всички обществени поръчки, включително необхванати от международни задължения обществени поръчки, като например покупки на малка стойност (национално третиране под прага на СДП).

 

Повече информация за достъпа до пазара на обществени поръчки в Обединеното кралство:

Обществени поръчки на стойност над 10,000 GBP

Обществени поръчки в Шотландия

Обществени поръчки в Уелс

Северна Ирландия — обществени поръчки: eSourcing NI — eTenders NI

Обществени поръчки на стойност над 118,000 GBP

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки