ΣΟΕΣ — Δυτική Αφρική

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Δυτικής Αφρικής διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 16 χώρες της Δυτικής Αφρικής μπορούν να ωφελήσουν το εμπόριό σας.

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Δυτικής Αφρικής δεν εφαρμόζεται ακόμη σε καμία από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής — θα τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή μόλις υπογραφούν όλες οι χώρες της Δυτικής Αφρικής και τα δύο τρίτα των χωρών της Δυτικής Αφρικής έχουν επικυρώσει τη συμφωνία.

Με μια ματιά

Η ΕΕ έχει δρομολογήσει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 16 χώρες της Δυτικής Αφρικής· Η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (WAEMU). Η Νιγηρία είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δεν έχει ακόμη υπογράψει τη ΣΟΕΣ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τη Δυτική Αφρική καλύπτει τα αγαθά και την αναπτυξιακή συνεργασία. Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διεξαγωγής περαιτέρω διαπραγματεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και άλλα συναφή με το εμπόριο θέματα στο μέλλον.

Η ΣΟΕΣ:

 • θα βοηθήσει τη Δυτική Αφρική να ενσωματωθεί καλύτερα στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.
 • αύξηση των εξαγωγών της Δυτικής Αφρικής προς την ΕΕ
 • τόνωση των επενδύσεων και συμβολή στην ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας, με θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση.

Έως την έγκριση της πλήρους περιφερειακής ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική, οι «ενδιάμεσες» συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα τέθηκαν σε προσωρινή εφαρμογή στις 3 Σεπτεμβρίου 2016 και στις 15 Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της Δυτικής Αφρικής

Η ΣΟΕΣ ευνοεί τη Δυτική Αφρική και λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των δύο περιοχών. Οι διατάξεις για τις ασυμμετρίες υπέρ των χωρών της Δυτικής Αφρικής περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, μακρές περιόδους ελευθέρωσης, ευέλικτους κανόνες καταγωγής και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της βρεφικής βιομηχανίας.

 • Ενώ η ΕΕ ανοίγει πλήρως την αγορά της από την πρώτη ημέρα, η Δυτική Αφρική θα καταργήσει τους εισαγωγικούς δασμούς μόνο εν μέρει κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 20 ετών. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 25 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Δασμοί

 • Με εξαίρεση τα όπλα και τα πυρομαχικά, η ΕΕ χορηγεί 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές από τη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ. Το ίδιο θα ισχύει για όλα τα προϊόντα της Δυτικής Αφρικής, από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της περιφερειακής ΣΟΕΣ για τη Δυτική Αφρική. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα.
 • Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής θα απελευθερώσουν τις εισαγωγές που προέρχονται από την ΕΕ για περίοδο 20 ετών. Σύμφωνα με τις κατηγορίες που προβλέπονται ήδη στο Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ECOWAS (CET)
  • τα αγαθά της ομάδας Α (βασικά κοινωνικά αγαθά, βασικές ανάγκες, βασικά αγαθά, κεφαλαιουχικά αγαθά και ειδικοί συντελεστές παραγωγής), που επί του παρόντος έχουν 0 ή 5 % δασμούς, θα ελευθερωθούν 5 έτη μετά την εφαρμογή της ΣΟΕΣ.
  • τα αγαθά της ομάδας Β (κυρίως εισροές και ενδιάμεσα αγαθά), που επί του παρόντος έχουν 0, 5 ή 10 % δασμούς, θα ελευθερωθούν εντός 10-15 ετών από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ.
  • τα αγαθά της ομάδας Γ (ορισμένα είδη τελικής κατανάλωσης), που επί του παρόντος έχουν 5, 10 ή 20 % δασμούς, θα ελευθερωθούν εντός 10-20 ετών από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ.
 • Σημαντικό μέρος των δασμολογικών κλάσεων (25 %) θα εξαιρεθεί πλήρως από την ελευθέρωση και θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε κανονικό δασμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται ευαίσθητα προϊόντα όπως τα γεωργικά/αλιευτικά προϊόντα και τα ευαίσθητα προϊόντα τελικής κατανάλωσης.
 • Εάν οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων της ΕΕ σε χώρες της Δυτικής Αφρικής αυξηθούν ξαφνικά, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις τοπικές αγορές, μπορούν να εφαρμοστούν διασφαλίσεις, όπως ποσοστώσεις εισαγωγής και δασμοί.

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Κανόνες καταγωγής

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες της ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ ατελώς εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως ύφανση ή πλέξιμο — έλαβε χώρα σε χώρα ΣΟΕΣ.

Πριν από την εξαγωγή/εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι:

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ Δυτικής Αφρικής είναι πιο επιεικείς από τις συνήθεις. Ανέρχονται στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Οι διατάξεις της ΣΟΕΣ περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους σώρευσης:

Άμεσες μεταφορές

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν για υλικά, τα οποία είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια εξήχθησαν σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Όροι σκάφους

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χωρών ΣΟΕΣ της Δυτικής Αφρικής μπορούν να θεωρηθούν ότι κατάγονται από χώρα ΣΟΕΣ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, τη σημαία υπό την οποία «πλέουν» και την ιδιοκτησία τους.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την εθνικότητα του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί για να διευκολυνθεί η χορήγηση της καταγωγής σε αλιεύματα που αλιεύονται από χώρες ΣΟΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας.

Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος μιας χώρας ΣΟΕΣ, θα μπορούσε να χορηγηθεί παρέκκλιση, υπό ειδικούς όρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ελαστικότερων κανόνων καταγωγής για ορισμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 Πιστοποιητικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σας σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ της Δυτικής Αφρικής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:

Άλλα έγγραφα

 • Μάθετε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες [link] που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Άλλα

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με στρέβλωση της παραγωγής και του εμπορίου
 • Εάν απειληθεί η τοπική βιομηχανία λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών κλάδων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ για τη Δυτική Αφρική βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στησυμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η συμφωνία περιέχει μια από τις ισχυρότερες εκφράσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν κάποιο μέρος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των συμβαλλόμενων μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των μελών του κοινοβουλίου είναι σαφής.

Περιφερειακή ένταξη

Η ΣΟΕΣ Δυτικής Αφρικής αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Δυτικής Αφρικής όσο και το εμπόριο με την ΕΕ. Πρόκειται για την πρώτη οικονομική εταιρική σχέση που φέρνει σε επαφή όχι μόνο τις 16 χώρες της περιοχής αλλά και τους δύο περιφερειακούς οργανισμούς τους: Η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (UEMOA).

 • Η προσφορά πρόσβασης στην αγορά της Δυτικής Αφρικής προς την ΕΕ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ECOWAS (CET), το οποίο θέτει τη βάση για την τελωνειακή ένωση της ECOWAS. Η εφαρμογή της ΣΟΕΣ και της ECOWAS CET συμβαδίζουν και αλληλοενισχύονται.
 • Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για να καταστούν οι τελωνειακές διαδικασίες ευκολότερες και αποτελεσματικότερες και προβλέπει ότι οι χώρες της Δυτικής Αφρικής θα παρέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον την ίδια μεταχείριση με εκείνη που επιφυλάσσουν στην ΕΕ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει τεχνική βοήθεια για το εμπόριο. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες τους και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Για εσάς, αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία όταν συναλλάσσεται με τα τελωνεία.

Για παράδειγμα, η ΕΕ παρέχει οικονομική και τεχνική στήριξη για να βοηθήσει τους γεωργούς της Δυτικής Αφρικής να ανταποκριθούν στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της ΕΕ. Η ΕΕ αποστέλλει επίσης συχνά ομάδα εμπειρογνωμόνων από τη Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων για να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων εξαγωγών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις