ΣΟΕΣ — Δυτική Αφρική

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Δυτικής Αφρικής διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 16 κράτη της Δυτικής Αφρικής μπορούν να ωφελήσουν το εμπόριο σας.

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Δυτικής Αφρικής δεν εφαρμόζεται ακόμη σε καμία από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής — θα τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή μόλις υπογραφούν όλες οι χώρες της Δυτικής Αφρικής και τα δύο τρίτα των χωρών της Δυτικής Αφρικής επικυρώσουν τη συμφωνία.

Με μια ματιά

Η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 16 κράτη της Δυτικής Αφρικής· η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (WAEMU). Η Νιγηρία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που δεν έχει ακόμη υπογράψει τη ΣΟΕΣ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία δεν εφαρμόζεται ακόμη.

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τη Δυτική Αφρική καλύπτει τα εμπορεύματα και την αναπτυξιακή συνεργασία. Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διεξαγωγής περαιτέρω διαπραγματεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και άλλα συναφή με το εμπόριο ζητήματα στο μέλλον.

Η ΣΟΕΣ:

 • θα βοηθήσει τη Δυτική Αφρική να ενσωματωθεί καλύτερα στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.
 • αύξηση των εξαγωγών της Δυτικής Αφρικής στην ΕΕ
 • τόνωση των επενδύσεων και συμβολή στην ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας, με θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση.

Μέχρι την έγκριση της πλήρους περιφερειακής ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική, οι «ενδιάμεσες» συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα τέθηκαν σε προσωρινή εφαρμογή την 3 Σεπτεμβρίου 2016 και την 15 Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της Δυτικής Αφρικής

Η ΣΟΕΣ ευνοεί τη Δυτική Αφρική και λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των δύο περιοχών. Οι διατάξεις περί ασυμμετριών υπέρ των χωρών της Δυτικής Αφρικής περιλαμβάνουν την εξαίρεση ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, μακρές περιόδους ελευθέρωσης, ευέλικτους κανόνες καταγωγής και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

 • Ενώ η ΕΕ ανοίγει πλήρως την αγορά της από την πρώτη ημέρα, η Δυτική Αφρική θα καταργήσει μόνο εν μέρει τους εισαγωγικούς δασμούς κατά τη διάρκεια 20ετούς μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 25 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Τιμολόγια

 • Με εξαίρεση τα όπλα και τα πυρομαχικά, η ΕΕ παρέχει 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από τη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ. Το ίδιο θα ισχύει για όλα τα προϊόντα της Δυτικής Αφρικής, από την πρώτη ημέρα έναρξης εφαρμογής της περιφερειακής ΣΟΕΣ για τη Δυτική Αφρική. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα.
 • Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής θα ελευθερώσουν τις εισαγωγές που προέρχονται από την ΕΕ σε διάστημα 20 ετών. Σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν ήδη καθοριστεί στο κοινό εξωτερικό δασμολόγιο (CET) της ECOWAS
  • τα αγαθά της ομάδας Α (βασικά κοινωνικά αγαθά, βασικές ανάγκες, βασικά εμπορεύματα, κεφαλαιουχικά αγαθά και ειδικές εισροές), τα οποία επί του παρόντος έχουν δασμούς 0 ή 5 %, θα ελευθερωθούν 5 έτη μετά την εφαρμογή της ΣΟΕΣ
  • τα αγαθά της ομάδας Β (κυρίως εισροές και ενδιάμεσα αγαθά), τα οποία επί του παρόντος υπόκεινται σε δασμούς 0, 5 ή 10 %, θα ελευθερωθούν εντός 10-15 ετών από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ
  • τα αγαθά της ομάδας Γ (ορισμένα προϊόντα τελικής κατανάλωσης), τα οποία επί του παρόντος έχουν δασμούς 5, 10 ή 20 %, θα ελευθερωθούν εντός 10-20 ετών από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ.
 • Σημαντικό μέρος των δασμολογικών κλάσεων (25 %) θα εξαιρείται εξ ολοκλήρου από την ελευθέρωση και θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε κανονικό δασμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται ευαίσθητα προϊόντα όπως τα γεωργικά/αλιευτικά προϊόντα και τα ευαίσθητα προϊόντα τελικής κατανάλωσης.
 • Εάν οι εισαγωγές ορισμένων προϊόντων της ΕΕ σε χώρες της Δυτικής Αφρικής αυξηθούν ξαφνικά, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις τοπικές αγορές, μπορούν να εφαρμοστούν διασφαλίσεις όπως ποσοστώσεις εισαγωγής και δασμοί.

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 

Κανόνες καταγωγής

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες στη συνέχεια.

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες ΣΟΕΣ της Δυτικής Αφρικής να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει αδασμολόγητα στην ΕΕ εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως ύφανση ή πλέξιμα- πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ Δυτικής Αφρικής είναι πιο επιεικές από τις συνήθεις. Οι τιμές αυτές ανέρχονταν στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλεπόταν στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Οι διατάξεις της ΣΟΕΣ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα είδη σώρευσης:

 • Διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • Διαγώνια και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Άμεσες μεταφορές

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν για ύλες οι οποίες είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια εξήχθησαν σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Συνθήκες των σκαφών

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χωρών ΣΟΕΣ της Δυτικής Αφρικής μπορούν να θεωρηθούν ότι κατάγονται από χώρα ΣΟΕΣ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία υπό την οποία «πλέει» και στην ιδιοκτησία του.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την εθνικότητα του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, καταργήθηκαν για να διευκολυνθεί η απόδοση της καταγωγής στα αλιεύματα που αλιεύονται από χώρες ΣΟΕΣ.

Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας.

Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος μιας χώρας ΣΟΕΣ, θα μπορούσε να χορηγηθεί παρέκκλιση, υπό ειδικές προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή πιο χαλαρών κανόνων καταγωγής για ορισμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 Πιστοποιητικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδέχεται να επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 • Για να μπορούν να υπαχθούν σε προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ Δυτικής Αφρικής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:
  • πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων, εφόσον του ζητηθεί, και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.
  • δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας που δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Άλλα έγγραφα

 • Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες [link] που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα όσον αφορά την παραγωγή και τη στρέβλωση του εμπορίου
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ Δυτικής Αφρικής βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η συμφωνία περιέχει μια από τις ισχυρότερες εκφράσεις για τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση που ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, υπάρχει σαφής ρόλος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέλη του κοινοβουλίου.

Περιφερειακή ένταξη

Η ΣΟΕΣ Δυτικής Αφρικής αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Δυτικής Αφρικής όσο και το εμπόριο με την ΕΕ. Είναι η πρώτη οικονομική εταιρική σχέση στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο οι 16 χώρες της περιοχής, αλλά και οι δύο περιφερειακές οργανώσεις τους: η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (UEMOA).

 • Η προσφορά πρόσβασης στην αγορά της Δυτικής Αφρικής στην ΕΕ ευθυγραμμίζεται πλήρως με το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο (CET) της ECOWAS, το οποίο θέτει τις βάσεις για μια τελωνειακή ένωση της ECOWAS. Η εφαρμογή της ΣΟΕΣ και της CET της ECOWAS συμβαδίζουν και αλληλοενισχύονται.
 • Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τη διευκόλυνση και την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών και προβλέπει ότι οι χώρες της Δυτικής Αφρικής θα παρέχουν η μία στην άλλη τουλάχιστον την ίδια μεταχείριση με εκείνη που επιφυλάσσουν στην ΕΕ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει βοήθεια για το εμπόριο τεχνικής βοήθειας. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές τους διαδικασίες και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Για εσάς, αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία στις συναλλαγές με τα τελωνεία.

Για παράδειγμα, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη για να βοηθήσει τους γεωργούς της Δυτικής Αφρικής να συμμορφωθούν με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα (ΥΦΠ) της ΕΕ. Επίσης, η ΕΕ στέλνει συχνά ομάδα εμπειρογνωμόνων από τη Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον τομέα της Υγείας και των Τροφίμων για να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων στις εξαγωγές.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις