ΣΟΕΣ — Δυτική Αφρική

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Δυτικής Αφρικής διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να τονώνουν την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 16 κράτη της Δυτικής Αφρικής μπορούν να ωφελήσουν τις εμπορικές σας συναλλαγές.

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Δυτικής Αφρικής δεν εφαρμόζεται ακόμη σε καμία από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής — θα τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή μόλις υπογράψουν όλες οι χώρες της Δυτικής Αφρικής και τα δύο τρίτα των χωρών της Δυτικής Αφρικής κυρώσουν τη συμφωνία.

Με μια ματιά

Η ΕΕ έχει δρομολογήσει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 16 κράτη της Δυτικής Αφρικής· η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΑΕΜ). Η Νιγηρία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που δεν έχει ακόμη υπογράψει τη ΣΟΕΣ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία δεν εφαρμόζεται ακόμη.

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τη Δυτική Αφρική καλύπτει τα αγαθά και την αναπτυξιακή συνεργασία. Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διεξαγωγής περαιτέρω διαπραγματεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και άλλα συναφή με το εμπόριο θέματα στο μέλλον.

Η ΣΟΕΣ:

 • θα βοηθήσει τη Δυτική Αφρική να ενταχθεί καλύτερα στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.
 • αύξηση των εξαγωγών της Δυτικής Αφρικής προς την ΕΕ
 • τόνωση των επενδύσεων και συμβολή στην ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας, με θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση.

Μέχρι την έγκριση της πλήρους περιφερειακής ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα τέθηκαν σε προσωρινή εφαρμογή στις 3 Σεπτεμβρίου 2016 και στις 15 Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της Δυτικής Αφρικής

Η ΣΟΕΣ σταθμίζει υπέρ της Δυτικής Αφρικής και λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των δύο περιοχών. Οι διατάξεις περί ασυμμετριών υπέρ των χωρών της Δυτικής Αφρικής περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό των ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, τις μακρές περιόδους ελευθέρωσης, τους ευέλικτους κανόνες καταγωγής, καθώς και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών.

 • Ενώ η ΕΕ ανοίγει πλήρως την αγορά της από την πρώτη ημέρα, η Δυτική Αφρική θα καταργήσει τους εισαγωγικούς δασμούς μόνο εν μέρει κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 20 ετών. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 25 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Τιμολόγια

 • Εκτός από τα όπλα και τα πυρομαχικά, η ΕΕ χορηγεί 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από τη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ. Το ίδιο θα ισχύει για όλα τα προϊόντα της Δυτικής Αφρικής, από την πρώτη ημέρα έναρξης εφαρμογής της περιφερειακής ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα.
 • Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής θα απελευθερώσουν τις εισαγωγές από την ΕΕ για περίοδο 20 ετών. Σύμφωνα με τις κατηγορίες που προβλέπονται ήδη στο Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ECOWAS (CET)
  • τα αγαθά της ομάδας Α (βασικά κοινωνικά αγαθά, είδη πρώτης ανάγκης, βασικά εμπορεύματα, κεφαλαιουχικά αγαθά και ειδικές εισροές), τα οποία επί του παρόντος υπόκεινται σε δασμούς 0 ή 5 %, θα ελευθερωθούν 5 έτη μετά την εφαρμογή της ΣΟΕΣ.
  • τα εμπορεύματα της ομάδας Β (κυρίως εισροές και ενδιάμεσα αγαθά), τα οποία επί του παρόντος υπόκεινται σε δασμούς 0, 5 ή 10 %, θα ελευθερωθούν εντός 10-15 ετών από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ.
  • τα προϊόντα της ομάδας Γ (ορισμένα προϊόντα τελικής κατανάλωσης), τα οποία επί του παρόντος υπόκεινται σε δασμούς 5, 10 ή 20 %, θα ελευθερωθούν εντός 10-20 ετών από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ.
 • Σημαντικό μέρος των δασμολογικών κλάσεων (25 %) θα εξαιρεθεί πλήρως από την ελευθέρωση και θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε κανονικό δασμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται ευαίσθητα προϊόντα όπως τα γεωργικά/αλιευτικά προϊόντα και ευαίσθητα προϊόντα τελικής κατανάλωσης.
 • Εάν οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων της ΕΕ σε χώρες της Δυτικής Αφρικής αυξηθούν ξαφνικά, θέτοντας σε κίνδυνο τις τοπικές αγορές, μπορούν να εφαρμοστούν διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής και οι δασμοί.

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού εμπορίου μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 

Κανόνες καταγωγής

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες παρακάτω.

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες ΣΟΕΣ της Δυτικής Αφρικής να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ αδασμολόγητα εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως ύφανση ή πλέξιμο — πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική είναι πιο επιεικείς από τις συνήθεις. Ανέρχονται στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Οι διατάξεις της ΣΟΕΣ περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους σώρευσης:

 • Διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • Διαγώνια και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Απευθείας μεταφορά

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν για υλικά, τα οποία είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια είχαν εξαχθεί σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Όροι των σκαφών

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες των χωρών ΣΟΕΣ της Δυτικής Αφρικής μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα από χώρα ΣΟΕΣ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία υπό την οποία «θαλάσσονται» και στην κυριότητά τους.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την ιθαγένεια του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί για να διευκολυνθεί η απόδοση καταγωγής στα αλιεύματα που αλιεύονται από τις χώρες ΣΟΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ανα ΠΡΟΪΟΝ

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης «Ο εμπορικός μου βοηθός» για να βρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας.

Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος χώρας ΣΟΕΣ, θα μπορούσε να χορηγηθεί παρέκκλιση, υπό ειδικές προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή πιο χαλαρών κανόνων καταγωγής για ορισμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 Αποδεικτικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σας σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ της Δυτικής Αφρικής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι:
  • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής.
  • δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή κατώτερης των 6 000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Άλλα έγγραφα

 • Μάθετε για άλλα έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού[link] που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ σταμάτησε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ ελαχιστοποίησε τα μέτρα που στρεβλώνουν την παραγωγή και το εμπόριο
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στησυμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η συμφωνία περιέχει κάποια από τις ισχυρότερες εκφράσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που προβλέπονται στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν ένα μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, η κοινωνία των πολιτών και οι βουλευτές διαδραματίζουν σαφή ρόλο.

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Η ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Δυτικής Αφρικής όσο και το εμπόριο με την ΕΕ. Είναι η πρώτη οικονομική εταιρική σχέση που συγκεντρώνει όχι μόνο τις 16 χώρες της περιοχής αλλά και τους δύο περιφερειακούς οργανισμούς τους: η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (UEMOA).

 • Η προσφορά πρόσβασης στην αγορά της Δυτικής Αφρικής στην ΕΕ ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο (CET) της ECOWAS, το οποίο θέτει τη βάση για μια τελωνειακή ένωση της ECOWAS. Η εφαρμογή της ΣΟΕΣ και της Κεντρικής Ευρώπης της ECOWAS συμβαδίζουν και αλληλοενισχύονται.
 • Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για να καταστούν οι τελωνειακές διαδικασίες ευκολότερες και αποτελεσματικότερες και προβλέπει ότι οι χώρες της Δυτικής Αφρικής θα παρέχουν η μία στην άλλη τουλάχιστον την ίδια μεταχείριση που παρέχουν στην ΕΕ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει τεχνική βοήθεια για το εμπόριο. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες τους και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Κατά την άποψή σας, αυτό σημαίνει λιγότερη δυσκολία όταν συναλλάσσεστε με τα τελωνεία.

Για παράδειγμα, η ΕΕ παρέχει οικονομική και τεχνική στήριξη για να βοηθήσει τους γεωργούς της Δυτικής Αφρικής να ανταποκριθούν στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της ΕΕ. Επίσης, η ΕΕ στέλνει συχνά ομάδα εμπειρογνωμόνων από τη Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον τομέα της Υγείας και των Τροφίμων για να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των εξαγωγικών προβλημάτων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις