Καθεστώτα συναλλαγών

Η ΕΕ εφαρμόζει ειδικές εμπορικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)

Η ΕΕ προσφέρει το τρέχον ΣΓΠ σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος.Το καθεστώς προβλέπει μερική ή πλήρη κατάργηση των τελωνειακών δασμών της ΕΕ για μεγάλο αριθμό προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.

Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων Plus (ΣΓΠ +)

Το καθεστώς ΣΓΠ + αποτελεί ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Μειώνει τους εισαγωγικούς δασμούς της ΕΕ σε 0 % για τις ευάλωτες χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος που εφαρμόζουν 27 διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση.

Όλα εκτός από όπλα (EBA)

Το σύστημα ΟΕΟ είναι ένα ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, το οποίο παρέχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα προϊόντα εκτός των όπλων και των εξοπλισμών.

Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)

ΟιΣΟΕΣ είναι εμπορικές και αναπτυξιακές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) — σχεδιασμένες για να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία μέσω της σταδιακής ελευθέρωσης του εμπορίου και της βελτίωσης της συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου.

Άλλες ειδικές εμπορικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

Κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά (MAR)

Ο κανονισμόςMAR παρέχει αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για προϊόντα καταγωγής των χωρών ΑΚΕ που δεν επωφελούνται από καθεστώς ΟΕΟ και έχουν συνάψει ΣΟΕΣ που εκκρεμούν.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)

Ο ΕΟΧ συγκεντρώνει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τρία κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) — την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στην ενιαία αγορά της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, καθώς και ενοποιημένες συναφείς πολιτικές (ανταγωνισμός, μεταφορές, ενέργεια, οικονομική και νομισματική συνεργασία).

Τελωνειακές Ενώσεις

Η ΕΕ αποτελεί μέρος τριών τελωνειακών ενώσεων

Οι τελωνειακές ενώσεις παρέχουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών της τελωνειακής ένωσης, την ευθυγράμμιση με τους εξωτερικούς δασμούς, τα εναρμονισμένα μέτρα εμπορικής πολιτικής, τα κοινά πρότυπα και την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, καθώς και τη συνεργασία σε άλλους τομείς.

Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ)

Οι ΥΧΕ δεν αποτελούν τμήμα του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά συνδέονται συνταγματικά με τέσσερα κράτη μέλη (Δανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες).Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χορηγεί μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις σε όλα τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης, καθώς και τη δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της Κοινότητας στο σύνολό της.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις