Όρος στο γλωσσάριο:

Ενιαίο σημείο εισόδου

Το ενιαίο σημείο εισόδου (ΣΕΠ) είναι το πρώτο σημείο επαφής εντός της υπηρεσίας εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά σε τρίτες χώρες ή που διαπιστώνουν μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας (ΕΒΑ/ΣΓΠ). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν έντυπα καταγγελίας απευθείας στο ΣΕΠ μέσω Access2Markets. Το ΣΕΠ εξασφαλίζει μια εξορθολογισμένη εσωτερική διαδικασία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που τίθενται ενώπιόν τους, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των δράσεων με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  8. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  9. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;