EU:n ja Cariforumin talouskumppanuussopimus

Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden kansalaisten ja yritysten on helpompi investoida ja käydä kauppaa keskenään ja vauhdittaa kehitystä koko Karibian alueella. Lue, miten EU:n 14 Karibian valtion kanssa tekemät talouskumppanuussopimukset hyödyttävät kauppaasi.

Lyhyesti

CARIFORUM-EU-talouskumppanuussopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2008. Kyseessä ei ole pelkästään tavarakauppasopimus; siihen sisältyy sitoumuksia, jotka koskevat palvelukauppaa, investointeja, kauppaan liittyviä kysymyksiä, kuten kilpailupolitiikkaa, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kestävän kehityksen näkökohtia. Sopimuksella

 • auttaa molempia alueita investoimaan ja käymään kauppaa keskenään
 • EU:n ja Karibian alueen kauppiaille tarjotaan ennustettavissa oleva pääsy markkinoille
 • avataan asteittain EU:n palvelumarkkinat, mukaan lukien luovat alat ja viihdeteollisuus, sekä Karibian markkinat EU:n palveluntarjoajille
 • varmistetaan kaikkien tuotteiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille
 • EU:n arkojen tuotteiden vienti vapautetaan asteittain 25 vuoden aikana
 • Cariforumin yritykset voivat perustaa kaupallisen läsnäolon EU:ssa
 • säädetään Karibian alueen sisäistä kauppaa koskevasta alueellista etuuskohtelua koskevasta lausekkeesta, jolla edistetään alueellista yhdentymistä ja alueellisia arvoketjuja.

Sopimukseen sisältyy myös erillinen kulttuuriyhteistyötä koskeva pöytäkirja, jonka tarkoituksena on parantaa kulttuuritoimintojen, -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihdon edellytyksiä CARIFORUM-maiden ja EU:n välillä. Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimus on ensimmäinen kauppasopimus, johon EU sisällytti erityisesti kattavat kulttuuria koskevat määräykset.

Edunsaajamaat

Kaiken kaikkiaan 14 CARIFORUM-maata panee täytäntöön Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksia:

 • Dominikaaninen tasavalta
 • Karibian yhteisö:
  • Antigua ja Barbuda
  • Bahama
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaika
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ja Grenadiinit
  • Saint Kitts ja Nevis
  • Suriname
  • Trinidad ja Tobago

Haiti allekirjoitti sopimuksen myös joulukuussa 2009, mutta se ei vielä sovella sitä, koska maan parlamentti on ratifioinut sen.

Epäsymmetriset säännökset Karibian maiden hyväksi

Talouskumppanuussopimuksessa määrätään epäsymmetrisyydestä AKT-maiden hyväksi, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelua koskevista erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä.

Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja kokonaan, CARIFORUM-valtioilla on 15–25 vuotta aikaa avata EU:n tuonti. Lisäksi tuottajat, jotka valmistavat 17 prosenttia herkimmistä tuotteista (pääasiassa harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmään kuuluvia tuotteita), saavat pysyvän suojan kilpailulta.

Tariffit

 • EU myöntää 100-prosenttisen tulli- ja kiintiövapaan pääsyn kaikille Cariforum-valtioista tuleville tavaroille. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysi ja vapaa Cariforumin kaikille tuotteille.
 • Carribean-maat poistavat tullit asteittain 15–25 vuoden kuluessa. Tuotteista ja palveluista 17 prosenttia katsotaan arkaluontoisiksi eikä niitä vapauteta kokonaan. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti CARIFORUM-maihin kasvaa äkillisesti ja uhkaa paikallista tuotantoa, voidaan soveltaa suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä.
 • Kaikki tullit ovat Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen liitteissä 1.2 ja 3. On huomattava, että kaikki Cariforum-maat eivät noudata samaa vapauttamisaikataulua.
 • Oma kauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.
 •  Maitojauheen tuonnista Dominikaaniseen tasavaltaan on erityissäännöksiä – tuontikiintiöt, joihin sovelletaan etuustulleja.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Talouskumppanuussopimusten alkuperäsääntöjä koskevaa lukua sovelletaan.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -työkalun avulla. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • Tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä Oma kauppaavustaja. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Jotta talouskumppanuussopimusmaiden alkuperätuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko

 • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset. Alkuperäasemaa koskevat todisteet ovat voimassa kymmenen kuukautta niiden antamispäivästä.
 • Kauppalaskuilmoitus – kenen tahansa viejän, arvoltaan enintään 6000 euron arvoisista lähetyksistä, tai valtuutettujen viejien minkä tahansa arvoisista lähetyksistä antama kauppalaskuilmoitus. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema ja alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Kumulatiivinen kohtelu

Jos kumulaatiovaatimuksessa on kyse talouskumppanuussopimuskumppanista, muusta AKT-valtiosta kuin CARIFORUM-valtiosta tai MMA:sta peräisin olevien ainesten käytöstä tai kyseisissä maissa suoritetusta valmistuksesta tai käsittelystä, tulliviranomaisille on toimitettava seuraavat todisteet:

 • toimitettujen ainesten osalta EUR.1-tavaratodistus tai hankkijan ilmoitus;
 • valmistusta tai käsittelyä varten erillinen hankkijan ilmoitus.

Jokaisesta toimitetusta aineslähetyksestä on annettava kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa erillinen hankkijan ilmoitus, jossa kyseiset ainekset kuvataan yksityiskohtaisesti.

Muut asiakirjat

 • Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • Tekijänoikeuksiin liittyvillä säännöksillä pyritään varmistamaan, että sekä EU:n että CARIFORUM-valtioiden oikeudenhaltijat saavat asianmukaisen korvauksen teostensa käytöstä. Sen vuoksi CARIFORUMin oikeudenhaltijoiden, jotka haluavat viedä tekijänoikeudella suojattuja tuotteita tai palveluja EU:hun, olisi saatava helpommin korvausta tällaisten tuotteiden ja palvelujen käytöstä.
 • Talouskumppanuussopimus (palveluja koskeva luku) sisältää 27 EU-maan (Belgiaa lukuun ottamatta) markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, jotka koskevat viihdepalvelujen vaihtoa, audiovisuaalialaa lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, että CARIFORUM-taiteilijat, muusikot ja muut kulttuurialan toimijat, jotka on rekisteröity yrityksiksi, voivat lähettää jäseniään tai työntekijöitään 27:ään EU:n jäsenvaltioon tarjoamaan viihdepalveluja, kuten esityksiä, joita suojataan tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla.
 • Neuvottelut maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevasta sopimuksesta ovat käynnissä

Palvelukauppa

Koska talouskumppanuussopimus on Karibian valtioiden kannalta epäsymmetrinen, Cariforum avaa 65–75 prosenttia markkinoistaan aloille, joilla on suurin vaikutus kehitykseen ja joilla tarvitaan investointeja ja teknologian siirtoa, kun taas EU avaa 90 prosenttia palvelumarkkinoistaan.

Osapuolet keskustelevat parhaillaan seuraavista asioista:

 • matkailu
 • kulttuuripöytäkirjan aktivointi
 • palvelukomitean perustaminen

Ole hyvä

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muut (kilpailu, leluturvallisuus)

Talouskumppanuussopimuksella autetaan Karibian kehitystä integroitumalla tiiviimmin maailmanlaajuiseen ja alueelliseen kauppaan ja tarjoamalla uusia markkinamahdollisuuksia:

 • Palvelu- ja investointikaupan avaaminen
 • liiketoiminnan helpottaminen Karibialla – mukaan lukien säännöt terveen kilpailun varmistamiseksi
 • EU:n taloudellinen tuki, jolla autetaan
  • hallitukset panevat talouskumppanuussopimukset täytäntöön
  • käytetään talouskumppanuussopimusta viennin lisäämiseen ja ulkoisten investointien houkuttelemiseen

Kilpailu

EU on lopettanut vuodesta 2014 alkaen kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.

EU on minimoinut toimenpiteet, joilla on tuotantoa ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia.

Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen EU:n sopimuksissa vahvimpia oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia sanamuotoja.

 • ”Täytäntöönpanon kieltämistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan sitä, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen integraatio

CARIFORUM-maat ovat yhdentyneet tiiviimmin toisiinsa. Talouskumppanuussopimuksella helpotetaan tavaroiden ja palvelujen vientiä seuraavien välillä:

 • kaikki Cariforumin muodostavat maat
 • 17 Karibian aluetta, joilla on suora yhteys EU-maihin (neljä Ranskan ”syrjäisintä aluetta” ja 13 merentakaista aluetta – kuusi brittiläistä, kuusi hollantilaista ja yksi ranskalainen)
 • CARIFORUM-valtiot ovat sitoutuneet tarjoamaan toisilleen samat etuudet, jotka ne antavat EU:lle (ei vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön).
 • Vuosina 2014–2020 EU on myöntänyt 346 miljoonaa euroa alueellisesta yhteistyöohjelmasta. 

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU auttaa Karibian alueen hallituksia täyttämään sitoumuksensa seuraavilla tavoilla:

 • Ensinnäkin EU rahoittaa talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanorakenteita koko Karibialla. Ne sijaitsevat kansallisissa kauppaministeriöissä ja Karibian yhteisön Cariforum-osastossa (CARICOM).
 • Toiseksi EU on vuodesta 2012 rahoittanut EKR:n kautta talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa ja yksityisen sektorin kehittämisohjelmia hallituksille ja yrityksille. Yhteistyö useiden Karibialla toimivien ja kansainvälisten elinten kanssa EU auttaa Karibian maita
  • nykyaikaistetaan tapaa, jolla ne nostavat veroja ja keräävät tilastoja
  • auttaa yrityksiä täyttämään EU:n terveys-, turvallisuus- ja ympäristönormit
  • monipuolistaa talouksiaan tukemalla palvelualansa kasvua
  • Kilpailu-, kauppapuolustus- ja suojatoimenpiteiden perustaminen teknisen
   avun antamiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien alalla
 • Kolmanneksi EU investoi auttaakseen hallituksia integroitumaan muilla tavoilla
  • koko CARICOM: luomalla sisämarkkinat ja talous (CSME)
  • Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Haitissa: edistämällä tiiviimpää yhteistyötä näiden kahden välillä
  • Itä-Karibialla: pyrkimällä tiiviimpään yhdentymiseen
 • Neljänneksi EU rahoittaa vastaavaa työtä myös maakohtaisten ohjelmiensa kautta.
  • kaikilla valtioilla on talouskumppanuussopimusten koordinaattorit ja rakenteet
  • lähes kaikki valtiot ovat toteuttaneet vaiheittaisia tullinalennuksia vuosina 2011 ja 2013, 2015 ja 2017 talouskumppanuussopimuksen mukaisesti.
  • parhaillaan tehdään työtä alueellisen standardointielimen CROSQin ja vuonna 2010 perustetun alueellisen elintarviketurvallisuusviraston CAHFSAn vahvistamiseksi.

Yhteiset toimielimet

EU on myös auttanut talouskumppanuussopimuksen toteuttamisessa tekemällä yhteistyötä Karibian maiden kanssa useiden uusien, yhteisten Karibian ja EU:n toimielinten perustamiseksi.

Näiden elinten tarkoituksena on seurata, miten molemmat alueet panevat sopimuksen täytäntöön. Niiden tarkoituksena on myös varmistaa, että talouskumppanuussopimuksella saadaan aikaan myönteisiä tuloksia, ja ratkaista mahdolliset ongelmat.

Cariforumin ja EU:n kuusi yhteistä toimielintä:

 • Yhteisneuvosto
 • Kauppa- ja kehityskomitea (T &DC)
 • Parlamentaarinen valiokunta
 • Neuvoa-antava komitea
 • Tulliyhteistyön ja kaupankäynnin helpottamisen erityiskomitea
 • Maatalouden erityiskomitea.

Karibian alueen yritysten auttaminen

EU auttaa myös talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa Karibian alueen kattavan kauppa- ja investointiviraston eli Karibian alueen vientikumppanuuden kautta.

EU rahoittaa ohjelmia, joilla autetaan Karibian vientiä tekemään tiivistä yhteistyötä Karibian alueen yritysten kanssa, jotta ne voivat hyödyntää talouskumppanuussopimusta kehittääkseen tuotantoaan ja vientiään sekä muihin Karibian maihin että EU:hun.

Virasto tekee yhteistyötä myös EU:n syrjäisimpien alueiden sekä Karibian alueen merentakaisten maiden ja alueiden kanssa edistääkseen niiden ja muun alueen välistä kauppaa.

Kulttuuriyhteistyö

Kulttuuriyhteistyötä koskevassa pöytäkirjassa vahvistetaan puitteet Cariforumin ja EU:n väliselle tiiviimmälle yhteistyölle kulttuuritoimintojen sekä -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihdossa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: