Talouskumppanuussopimus – Keski-Afrikka

EU:n ja Keski-Afrikan talouskumppanuussopimuksen ansiosta EU:n ja Kamerunin kansalaisten ja yritysten on helpompi investoida ja käydä kauppaa keskenään ja vauhdittaa kehitystä kaikkialla Keski-Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimus Kamerunin kanssa voi hyödyttää kauppaasi.

Lyhyesti

Neuvottelut kattavasta talouskumppanuussopimuksesta koko Keski-Afrikan alueen kanssa aloitettiin vuonna 2003. Tähän mennessä EU:n ja Kamerunin välinen talouskumppanuussopimus on ollut askel kohti täysimääräistä alueellista sopimusta.

Sopimus on tarjonnut Kamerunille ennennäkemättömän vapaan pääsyn EU:n markkinoille kaikille sen tuotteille. Näitä ovat muun muassa banaanit, alumiini, jalostetut kaakaotuotteet, vaneri ja muut tuoreet ja jalostetut maataloustuotteet. EU on puolestaan hyötynyt tuotteidensa asteittaisesta vapauttamisesta Kamerunin markkinoilla 4. elokuuta 2016 alkaen.

Edunsaajamaat

 • Kamerun on tällä hetkellä ainoa Keski-Afrikan maa, joka panee talouskumppanuussopimuksen täytäntöön.
 • Gabon ja Kongo (Brazzaville) eivät ole vielä allekirjoittaneet talouskumppanuussopimusta. Kongo käy kauppaa EU:n kanssa EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisesti, kun taas Gabon, joka on Maailmanpankin luokituksen mukainen ylemmän keskitulotason maa, ei ole ollut oikeutettu GSP-järjestelmän piiriin 1. tammikuuta 2014 jälkeen.
 • Tšad, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, São Tomé ja Principe ja Päiväntasaajan Guinea ovat vähiten kehittyneitä maita, joten niillä on tulliton ja kiintiötön EU:n pääsy EBA-järjestelmään.
 • EU ja Keski-Afrikan alueelliset järjestöt (CEMAC ja ECCAS) tutkivat parhaillaan mahdollisuutta saada aikaan kattava talouskumppanuussopimus Kamerunin jo käyttämän ensivaiheen sopimuksen avulla.

Epäsymmetriset säännökset Keski-Afrikan hyväksi

Kun otetaan täysin huomioon osapuolten väliset kehityserot, talouskumppanuussopimuksessa määrätään epäsymmetrisistä määräyksistä Kamerunin hyväksi, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä tiettyjä herkkiä maatalousmarkkinoita ja -teollisuutta koskevista erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja kokonaan, Kamerunilla on 15 vuotta aikaa avata EU:n tuonti. Lisäksi tuottajat, jotka valmistavat 20 prosenttia kaikkein herkimmistä tuotteista, saavat pysyvän suojan kilpailulta.

Tariffit

 • EU myöntää Kamerunista tulevalle tuonnille tullittomuuden ja kiintiöt. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton kaikille tuotteille.
 • Kamerunissa poistetaan asteittain tullit 80 prosentilta tavaroista 15 vuoden kuluessa. Herkät tuotteet, kuten useimmat lihatyypit, viinit ja väkevät alkoholijuomat, maltaat, maitotuotteet, jauhot, tietyt vihannekset, puu ja puutuotteet, käytetyt vaatteet ja tekstiilit, maalaukset ja käytetyt renkaat on jätetty kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle.
 • Oma kauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) ”, jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Uusista paremmista alkuperäsäännöistä neuvotellaan parhaillaan, ja ne liitetään talouskumppanuussopimukseen mahdollisimman pian.

Tällä välin Kamerun hyötyy talouskumppanuussopimuksen yleisistä paremmista alkuperäsäännöistä (link), jotka sisältyvät EU:n markkinoille pääsyä koskevaan neuvoston asetukseen 2016/1076 (ex 1528/2007).

Suvaitsevaisuus

Talouskumppanuussopimukseen sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista lievempiä. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 15 prosenttia useimmissa EU:n sopimuksissa ennakoidun 10 prosentin sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä toleransseja.

Kumulaatio

EU:n ja Keski-Afrikan talouskumppanuussopimus sisältää seuraavan tyyppiset kumulaatiot:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa.
 • Diagonaalinen kumulaatio ja täyskumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapurina olevien kehitysmaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetun tullin osalta, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostettaviksi ja sen jälkeen viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Aluksia koskevat vaatimukset

Aavalla merellä ja Kamerunin talousvyöhykkeiltä pyydettyjä kaloja voidaan pitää Kamerunin alkuperätuotteina ainoastaan, jos niitä pyytävät alukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippua, jonka alla alus on ”sail”, ja niiden omistusoikeutta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystöön kuuluvien kansallisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperän myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä[link], jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -tietokannasta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

 Alkuperäselvitykset

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on voitava todistaa tulliviranomaisillenne tuotteidenne alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa. Jos haluat lisätietoja menettelyistä, ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

 • Etuustullien saamiseksi Kamerunista peräisin olevien tuotteiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä lähetyksiin, joiden arvo on enintään 6000 euroa, tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema.

Muut asiakirjat

 • Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä[link], joita tarvitaan tuotaessa tuotteita Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muut (kilpailu, leluturvallisuus)

Sovittelu ja välimiesmenettely

Sovittelun ja välimiesmenettelyn menettelysäännöt sekä välimiehiä koskevat menettelysäännöt on hyväksytty äskettäin neuvoston päätöksellä 2019/1954.

Kilpailu

 • Vuodesta 2014 lähtien EU on lopettanut kaikkien kaikkiin talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristäen
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna tuonnin lisääntyessä Euroopasta, talouskumppanuussopimuksessa annetaan Kamerunille mahdollisuus käynnistää toimenpiteitä herkkien alojen suojelemiseksi.

Kehitysyhteistyö

Jotta talouskumppanuussopimuksen kauppaetuuksia voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti, sopimuksessa on myös yhteistyöosio. EU:n ja Kamerunin määrittämät tärkeimmät kehitysyhteistyön painopistealat ovat seuraavat:

 • Alueellisen perusinfrastruktuurin kehittäminen;
 • Maatalous ja elintarviketurva;
 • Teollisuus, talouden monipuolistaminen ja kilpailukyky;
 • Alueellisen yhdentymisen vahvistaminen;
 • Liiketoimintaympäristön parantaminen;
 • Kauppaan liittyvien sääntöjen täytäntöönpanon tukeminen.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimukset perustuvat nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen EU:n sopimuksissa vahvimpia oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia sanamuotoja.

 • ”Täytäntöönpanon kieltämistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan sitä, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimussekakomitean tehtävänä on seurata ja arvioida täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: