Talouskumppanuussopimus – Keski-Afrikka

EU:n ja Keski-Afrikan talouskumppanuussopimus helpottaa EU:n ja Kamerunin kansalaisten ja yritysten investointeja ja keskinäistä kauppaa sekä edistää kehitystä koko Keski-Afrikan alueella. Lue, miten EU:n ja Kamerunin talouskumppanuussopimus voi hyödyttää kauppaa.

Lyhyesti

Neuvottelut kattavasta talouskumppanuussopimuksesta koko Keski-Afrikan alueen kanssa aloitettiin vuonna 2003. Tähän mennessä EU:n ja Kamerunin talouskumppanuussopimus on tullut voimaan, mikä on askel kohti täysimääräisen alueellisen sopimuksen aikaansaamista.

Sopimus on tarjonnut Kamerunille ennennäkemättömän vapaan pääsyn EU:n markkinoille kaikkien sen tuotteiden osalta. Näitä ovat banaanit, alumiini, kaakaojalosteet, vaneri ja muut tuoreet ja jalostetut maataloustuotteet. EU on puolestaan hyötynyt tuotteidensa asteittaisesta vapauttamisesta Kamerunin markkinoilla 4. elokuuta 2016 alkaen.

Edunsaajamaat

 • Kamerun on tällä hetkellä ainoa Keski-Afrikan maa, joka panee talouskumppanuussopimuksen täytäntöön.
 • Gabon ja Kongo (Brazzaville) eivät ole vielä allekirjoittaneet talouskumppanuussopimusta. Kongo käy kauppaa EU:n kanssa EU:n GSP-järjestelmän puitteissa, kun taas Gabon, joka on Maailmanpankin luokituksen mukaan ylemmän keskitulotason maa, ei ole ollut oikeutettu GSP-järjestelmään 1. tammikuuta 2014 alkaen.
 • Tšad, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, São Tomé ja Príncipe sekä Päiväntasaajan Guinea ovat vähiten kehittyneitä maita, joten niillä on EU:n EBA-järjestelmän puitteissa tulliton ja kiintiötön pääsy EU:hun.
 • EU ja Keski-Afrikan alueelliset järjestöt (CEMAC ja ECCAS) tutkivat mahdollisuutta tehdä kattava talouskumppanuussopimus Kamerunin jo käyttämän ensivaiheen sopimuksen avulla.

Epäsymmetriset säännökset Keski-Afrikan hyväksi

Ottaen täysin huomioon osapuolten väliset kehityserot talouskumppanuussopimuksessa määrätään epäsymmetrisistä määräyksistä Kamerunin hyväksi, kuten arkojen tuotteiden sulkemisesta vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä tiettyjä herkkiä maatalousmarkkinoita ja tuotannonaloja koskevista erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, Kamerunilla on 15 vuotta aikaa avata ne EU:n tuonnille. Lisäksi tuottajat, joiden osuus kaikkein herkimmistä tuotteista on 20 %, saavat pysyvän suojan kilpailulta.

Tullit

 • EU myöntää tullittomuutta ja kiintiöitä Kamerunista tulevalle tuonnille. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täydellinen ja vapaa kaikille tuotteille.
 • Kamerun poistaa asteittain tullit 80 %: lta tavaroista 15 vuoden aikana. Arat tuotteet, kuten useimmat lihat, viinit ja väkevät alkoholijuomat, maltaat, maitotuotteet, jauhot, tietyt vihannekset, puu ja puutuotteet, käytetyt vaatteet ja tekstiilit, maalaukset ja käytetyt renkaat, on jätetty kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle.
 • Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.

Alkuperäsäännöt

Uusista parannetuista alkuperäsäännöistä neuvotellaan parhaillaan, ja ne liitetään talouskumppanuussopimukseen mahdollisimman pian.

Tällä välin Kameruniin sovelletaan talouskumppanuussopimuksen yleisiä parannettuja alkuperäsääntöjä (link), jotka sisältyvät EU:n markkinoille pääsyä koskevaan neuvoston asetukseen (EY) N:o 2016/1076 (ex 1528/2007).

Ennen vientiä/tuontia on varmistettava, että

Suvaitsevaisuus

Ympäristönsuojelusopimukseen sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista sallivampia. Niiden määrä lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnassa on 15 % useimpien EU:n sopimusten mukaisen 10 %: n sijaan. Tekstiilien ja vaatteiden osalta sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

EU:n ja Keski-Afrikan talouskumppanuussopimukseen sisältyy seuraavanlaisia kumulaatioita:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa.
 • Diagonaalinen ja täysi kumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Todiste suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetuista tulleista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostusta varten ja viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusten kunto

Aavalla merellä ja Kamerunin talousvyöhykkeillä pyydettyjen kalojen voidaan katsoa olevan peräisin Kamerunista ainoastaan, jos ne on pyydetty alukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, sen lippua, jolla alus purjehtii, ja sen omistusta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystön kansalaisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotettaisiin alkuperäaseman myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämistä kaloista.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä [link], jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä My Trade Assistant —tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteidensa alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman, jos sitä käytetään väärin. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisilta.

 • Jotta Kamerunista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla jompikumpi seuraavista:
  • EUR.1-tavaratodistus – viejämaan tulliviranomaisten antama. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • Kauppalaskuilmoitus, jonka antaa mikä tahansa viejä enintään 6.000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema.

Muut asiakirjat

 • Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä [link], joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva direktiivi)

Sovittelu ja välimiesmenettely

Sovittelun ja välimiesmenettelyn työjärjestys sekä välimiesten käytännesäännöt on äskettäin hyväksytty neuvoston päätöksellä 2019/1954.

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lähtien lopettanut kaikkien kaikkiin talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristäviä toimenpiteitä
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimus antaa Kamerunille mahdollisuuden käynnistää toimenpiteitä herkkien alojen suojelemiseksi.

Kehitysyhteistyö

Jotta talouskumppanuussopimuksen kauppaetuuksia voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti, sopimuksessa on myös yhteistyötä koskeva osatekijä. EU:n ja Kamerunin määrittämät kehitysyhteistyön tärkeimmät painopistealueet ovat seuraavat:

 • Alueellisen perusinfrastruktuurin kehittäminen;
 • Maatalous ja elintarviketurva;
 • Teollisuus, talouksien monipuolistaminen ja kilpailukyky;
 • Alueellisen yhdentymisen lujittaminen;
 • Liiketoimintaympäristön parantaminen;
 • Kauppaan liittyvien sääntöjen täytäntöönpanon tukeminen.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimukset perustuvat nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osatekijöihin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen joitakin vahvimpia oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia sanamuotoja, jotka sisältyvät EU:n sopimuksiin.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten sekakomitean tehtävänä on seurata ja arvioida täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit