Talouskumppanuussopimus – itäinen ja eteläinen Afrikka

EU:n ja ESAn talouskumppanuussopimuksen ansiosta näiden kahden alueen ihmisten ja yritysten on helpompi investoida ja käydä kauppaa keskenään ja vauhdittaa kehitystä koko itäisen ja eteläisen Afrikan alueella. Lue, miten EU:n ja viiden Afrikan valtion talouskumppanuussopimukset voivat hyödyttää kauppaasi.

Lyhyesti

Mauritius, Seychellit, Zimbabwe ja Madagaskar allekirjoittivat elokuussa 2009 Euroopan unionin sekä itäisen ja eteläisen Afrikan välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’EU:n ja ESA:n väliaikainen talouskumppanuussopimus’, ja sitä sovellettiin väliaikaisesti toukokuussa 2012. Tammikuussa 2013 Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimukselle. Komorit allekirjoitti sopimuksen heinäkuussa 2017 ja alkoi soveltaa sitä helmikuussa 2019.

EU:n ja ESAn väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen sisältyvät seuraavat:

 • poistetaan kaikki EU:n tullit ja kiintiöt ESA-valtioista peräisin olevassa tuonnissa;
 • ESAn markkinoiden asteittainen avaaminen EU:n viennille;
 • alkuperäsääntöjä, kalastusta ja kaupan suojatoimia koskevat yksityiskohtaiset säännökset;
 • kaupan teknisiä esteitä sekä eläinten ja kasvien terveyttä koskevia standardeja koskeva yhteistyö;
 • kehitysyhteistyötä koskevat säännöt;
 • riitojenratkaisumekanismit.

Viisi maata, jotka jo soveltavat sopimusta, ovat ilmoittaneet olevansa valmiita siirtymään tavarakauppaa pidemmälle kohti kattavampaa sopimusta. Neuvottelut talouskumppanuussopimuksen soveltamisalan laajentamisesta koskemaan palvelukauppaa, investointeja, kestävää kehitystä ja kilpailua käynnistettiin 2. lokakuuta 2019. Lisäksi osapuolet sopivat paketista, jolla nykyaikaistetaan tämän talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjä.

Edunsaajamaat

 • Komorit
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychellit
 • Zimbabwe
 • Sopimus on avoin alueen muille maille.

ESA-maita hyödyttävät epäsymmetriset säännökset

EU:n ja ESAn talouskumppanuussopimuksessa määrätään ESA-maita hyödyttävistä epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelua koskevista erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä.

 • EU:n markkinat avattiin välittömästi ja kokonaan, mutta ESA-valtiot avaavat markkinansa osittain EU:sta tulevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystason erot.

Tariffit

EU myöntää 100-prosenttisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen ESA-maista tulevaan tuontiin. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton kaikille tuotteille.

ESA-maat poistavat tullit osittain väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen liitettyjen omien aikataulujensa mukaisesti seuraavasti:

 • Madagaskar vapauttaa 81 prosenttia EU:n tuonnista.
 • Mauritius 96 %;
 • Seychellit 98 %;
 • Zimbabwe 80 prosenttia.

Herkät tuotteet voidaan jättää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Tärkeimpiä vapautuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Madagaskar: liha, maito ja juusto, kalastus, vihannekset, viljat, öljyt ja rasvat, syötävät valmisteet, sokeri, kaakao, juomat, tupakka, kemikaalit, muovi- ja paperitavarat, tekstiilit, metallitavarat, huonekalut;
 • Mauritius: elävät eläimet ja liha, eläinperäiset syötävät tuotteet, rasvat, syötävät valmisteet ja juomat, kemikaalit, nahasta ja turkisnahasta valmistetut muovi- ja kumitavarat, rauta ja teräs sekä kulutuselektroniikka;
 • Seychellit: liha, kalastus, juomat, tupakka, nahkatuotteet, lasi ja keramiikkatuotteet ja ajoneuvot;
 • Zimbabwe: eläinperäiset tuotteet, vilja, juomapaperi, muovi ja kumi, tekstiilit ja vaatteet, jalkineet, lasi ja keramiikka, kulutuselektroniikka ja -ajoneuvot.

Oma kauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

 

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -tietokannasta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on voitava todistaa tulliviranomaisillenne tuotteidenne alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa. Jos haluat lisätietoja menettelyistä, ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Jotta ESA-maista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko

 1. viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
 2. kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä lähetyksiin, joiden arvo on enintään 6000 euroa, tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema ja alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Muut asiakirjat

Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muut (kilpailu, leluturvallisuus)

Kilpailu

 • EU on lopettanut vuodesta 2014 alkaen kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristäen
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna tuonnin lisääntyessä Euroopasta, talouskumppanuussopimus mahdollistaa toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

EU:n ja ESAn talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan.

 • ”Täytäntöönpanon kieltämistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan sitä, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimuksen yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen integraatio

Talouskumppanuussopimuksella edistetään ESA-maiden valmiutta toteuttaa Afrikan mantereen vapaakauppa-alue Afrikan unionin puitteissa, mikä muodostaa perustan alueelliselle taloudelliselle yhdentymiselle.

Kehitysyhteistyö, valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

 • EU on valmis antamaan tukea, jota rahoitetaan nykyisistä välineistä, pääasiassa EU:n kehitysbudjetista ja Euroopan kehitysrahastosta (EKR), kauppaa tukevan avun kautta.
 • Viiden ESA-maan pyynnöstä Euroopan unioni on jo suostunut antamaan rahoitustukea talouskumppanuussopimusten koordinointimekanismin perustamista varten. Sen tavoitteena on varmistaa asianmukainen koordinointi ja tekninen tuki viidelle ESA-maalle, jotta ne voivat osallistua tehokkaasti neuvotteluprosessiin. Koordinointimekanismi on jo auttanut ESA-osapuolta tulevien neuvottelujen määritysvaiheen valmisteluissa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: