Talouskumppanuussopimus – Itäinen ja eteläinen Afrikka

EU:n ja ESAn talouskumppanuussopimus helpottaa näiden kahden alueen kansalaisten ja yritysten investointeja ja keskinäistä kauppaa sekä vauhdittaa kehitystä itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. Tutustu siihen, miten EU:n talouskumppanuussopimukset 5 Afrikan valtion kanssa voivat hyödyttää kauppaasi.

Lyhyesti

Mauritius, Seychellit, Zimbabwe ja Madagaskar allekirjoittivat elokuussa 2009 Euroopan unionin ja itäisen ja eteläisen Afrikan välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen, jota sovellettiin väliaikaisesti toukokuussa 2012. Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimukselle tammikuussa 2013. Komorit allekirjoitti sopimuksen heinäkuussa 2017 ja aloitti sen soveltamisen helmikuussa 2019.

EU:n ja ESAn välinen väliaikainen talouskumppanuussopimus sisältää seuraavat:

 • kaikkien EU:n tullien ja kiintiöiden poistaminen ESA-valtioista peräisin olevalta tuonnilta;
 • ESA-markkinoiden asteittainen avaaminen EU:n viennille;
 • alkuperäsääntöjä, kalastusta ja kaupan suojatoimia koskevat yksityiskohtaiset säännökset;
 • kaupan teknisiä esteitä koskeva yhteistyö sekä eläinten ja kasvien terveyttä koskevat standardit;
 • kehitysyhteistyötä koskevat säännöt;
 • riitojenratkaisumekanismit.

Sopimusta jo soveltavat viisi maata ovat ilmoittaneet olevansa valmiita siirtymään tavarakaupasta kattavampaan sopimukseen. Neuvottelut talouskumppanuussopimuksen soveltamisalan laajentamisesta palvelujen kauppaan, investointeihin, kestävään kehitykseen ja kilpailuun aloitettiin 2. lokakuuta 2019. Lisäksi osapuolet sopivat paketista, jolla nykyaikaistetaan tämän talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjä.

Edunsaajamaat

 • Komorit
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychellit
 • Zimbabwe
 • Sopimus on avoin alueen muille maille.

Epäsymmetriset määräykset ESA-maiden hyväksi

EU:n ja ESAn talouskumppanuussopimuksessa määrätään ESA-maita suosivista epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä maatalouden, elintarviketurvan ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

 • Vaikka EU:n markkinat avattiin välittömästi ja täysimääräisesti, ESA-valtiot avaavat markkinansa osittain EU:sta peräisin olevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystasojen erot.

Tullit

EU myöntää ESA-maista tulevalle tuonnille 100 % tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn markkinoille. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täydellinen ja vapaa kaikille tuotteille.

ESA-maat poistavat tullit osittain väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteenä olevien yksilöllisten luetteloidensa mukaisesti seuraavasti:

 • Madagaskar vapauttaa 81 % EU:n tuonnista.
 • Mauritius 96 %;
 • Seychellit 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Arat tuotteet voidaan jättää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Tärkeimmät vapautukset ovat seuraavat:

 • Madagaskar: liha, maito ja juusto, kalastus, vihannekset, viljat, öljyt ja rasvat, syötävät valmisteet, sokeri, kaakao, juomat, tupakka, kemikaalit, muovi- ja paperitavarat, tekstiilit, metallitavarat, huonekalut;
 • Mauritius: elävät eläimet ja liha, eläinperäiset syötävät tuotteet, rasvat, syötävät valmisteet ja juomat, kemikaalit, muovit ja kumitavarat nahasta ja turkisnahoista, rauta & teräs ja kulutuselektroniikkatuotteet;
 • Seychellit: liha, kalastus, juomat, tupakka, nahkatavarat, lasi ja keraamiset tuotteet sekä ajoneuvot;
 • Zimbabwe: eläinperäiset tuotteet, vilja, juomapaperi, muovit ja kumi, tekstiilit ja vaatteet, jalkineet, lasi ja keramiikka, kuluttajaelektroniikka ja -ajoneuvot.

Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.

Alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä My Trade Assistant —tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteidensa alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman, jos sitä käytetään väärin. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisilta.

Etuustullien soveltaminen edellyttää, että ESA-maista peräisin olevien tuotteiden mukana on alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla jompikumpi seuraavista:

 1. Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
 2. Kauppalaskuilmoitus, jonka antaa mikä tahansa viejä enintään 6.000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Muut asiakirjat

Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva direktiivi)

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lähtien lopettanut kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristäviä toimenpiteitä
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimus mahdollistaa toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

EU:n ja ESAn talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perusasioihin” eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Talouskumppanuussopimus edistää ESA-maiden valmiutta panna täytäntöön Afrikan mantereen vapaakauppa-alue (AfCFTA) Afrikan unionin puitteissa ja muodostaa siten perustan alueelliselle taloudelliselle yhdentymiselle.

Kehitysyhteistyö, valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

 • EU on valmis antamaan tukea, jota rahoitetaan nykyisistä välineistä, pääasiassa EU:n kehitysbudjetista ja Euroopan kehitysrahastosta (EKR) kauppaa tukevan avun kautta.
 • Viiden ESA-maan pyynnöstä Euroopan unioni on jo suostunut antamaan rahoitustukea talouskumppanuussopimuksen koordinointimekanismin perustamista varten. Sen tavoitteena on varmistaa asianmukainen koordinointi ja tekninen tuki viidelle ESA-maalle, jotta ne voivat osallistua tehokkaasti neuvotteluprosessiin. Koordinointimekanismi on jo auttanut ESAa valmistelemaan rajausvaihetta tulevia neuvotteluja varten.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit