Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)

EPA SADC – Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimus helpottaa näiden kahden alueen kansalaisten ja yritysten investointeja ja keskinäistä kauppaa sekä vauhdittaa kehitystä Etelä-Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimus viiden SADC-valtion kanssa voi hyödyttää kauppaasi.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltiot,joihin kuuluvat Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini (entinen Swazimaa), allekirjoittivat SADC:n talouskumppanuussopimuksen 10. kesäkuuta 2016. Talouskumppanuussopimus tuli väliaikaisesti voimaan 10. lokakuuta 2016, ja Mosambik on soveltanut sitä väliaikaisesti 4. helmikuuta 2018.

SADC:n talouskumppanuussopimus on kehitykseen keskittyvä kauppasopimus, joka antaa epäsymmetrisen pääsyn SADC:n talouskumppanuussopimusryhmän kumppaneille. Ne voivat suojata arkoja tuotteita täydelliseltä vapauttamiselta ja ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä, kun tuonti EU:sta kasvaa liian nopeasti. Yhteistyötä koskevassa luvussa yksilöidään kauppaan liittyvät alat, joille voidaan myöntää rahoitusta. Sopimukseen sisältyy myös kestävää kehitystä koskeva luku, jossa käsitellään sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä.

Tavarakaupan osalta uusi markkinoille pääsy sisältää paremmat kauppaehdot lähinnä maataloudessa ja kalastuksessa, mukaan lukien viini, sokeri, kalastustuotteet, kukat ja hedelmäsäilykkeet. EU puolestaan saa merkityksellisen uuden pääsyn eteläisen Afrikan tulliliiton markkinoille (tuotteita ovat vehnä, ohra, juusto, lihatuotteet ja voi).

Edunsaajamaat

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambik
 • Namibia
 • Etelä-Afrikka
 • Eswatini (Swazimaa)

Muut kuusi eteläisen Afrikan kehitysyhteisön jäsentä – Kongon demokraattinen tasavalta, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – osallistuvat talouskumppanuussopimuksiin tai neuvottelevat niistä EU:n kanssa osana muita alueellisia ryhmiä eli Keski-Afrikkaa tai itäistä ja eteläistä Afrikkaa.

Epäsymmetriset määräykset SADC-maiden hyväksi

Talouskumppanuussopimuksessa määrätään SADC:n talouskumppanuussopimusmaita suosivista epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarvikkeita ja kehittymässä olevia teollisuudenaloja koskevista erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä.

 • SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat ottaa käyttöön viisi kahdenvälistä suojatoimenpidettä ja korottaa tuontitulleja, jos tuonti EU:sta kasvaa niin paljon tai niin nopeasti, että se uhkaa häiritä kotimaista tuotantoa.
 • jos EU soveltaa WTO:n sääntöjen mukaista suojalauseketta, EU tarjoaa SADC:n talouskumppanuussopimuskumppaneilleen 5 vuoden poikkeuksen, joka voidaan uusia, jotta SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat jatkaa vientiään.

Tullit

 • EU myöntää 100 %: n tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Botswanasta, Lesothosta, Mosambikista, Namibiasta ja Swazimaasta peräisin olevaan tuontiin. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täydellinen ja vapaa kaikille tuotteille. EU poistaa tullit 98,7 %: lta Etelä-Afrikasta peräisin olevasta tuonnista, johon sovelletaan erityiskiintiöitä.
 • eteläisen Afrikan tulliliittoon kuuluvat maat (Botswana, Lesotho, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini) poistavat tullit noin 86 % EU:n tuonnista. Mosambik poistaa tullit 74 %: lta EU:n tuonnista
 • Kaikki tullit esitetään EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksenliitteissä I, II ja III.

 

Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuuskohtelun tuotteesi on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa I käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä (EUVL L 250, 16.9.2016, s. 1924). Ks. myös SADC:n ja EU:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjan 1 soveltamista koskeva opas.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta vai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta?

Tuotteen on oltava peräisin EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta, jotta siihen voidaan soveltaa EU:n ja SADC:n välisen talouskumppanuussopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia.

Tuotetta pidetään EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuotteena, jos

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttamattomuussääntö). Lisäjoustoja on tarjolla myös tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisen helpottamiseksi (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä tuotekohtaisista säännöistä EU:n kauppasopimuksissa

 • Arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • Tariffiluokittelun muuttaminen— tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen, esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • Erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankoja varten. tällaisia sääntöjä sovelletaan enimmäkseen tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.
 • Näiden eri sääntöjen yhdistelmä on mahdollinen, ja eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

 

Tuotettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma apulainen -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa sallittavaa poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen arvona ilmaistujen ei-alkuperäainesten enimmäismäärien ylittämiseen.
 • Erityisiä sallittuja poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteen 1 ”Alkuhuomautukset” 6–5huomautukseen.
Kumulaatio

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa määrätään seuraavaa:

 • Kahdenvälinen kumulaatio, jonka perusteella SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • Täysi kumulaatio, jonka ansiosta ei-alkuperäaineksille EU:ssa suoritettu valmistus tai käsittely voidaan ottaa huomioon SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioissa, muissa AKT-valtioissa tai EU:n merentakaisissa maissa tai alueilla tuotekohtaisen säännön noudattamisen helpottamiseksi
 • Diagonaalinen kumulaatio, jonka avulla minkä tahansa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion, toisen AKT-talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n merentakaisen maan tai alueen alkuperäaineksia voidaan pitää SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät. Tällainen kumulaatio edellyttää hallinnollista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemistä niiden kahden maan välillä, joista alkuperä kumuloituu.

 

EU:n viejät voivat 1. lokakuuta 2018 soveltaa alkuperäsäännöistä tehdyssä pöytäkirjassa 1 olevan 4 artiklan 3 ja 7 kohdassa määrättyä kumulaatiota muiden AKT-talouskumppanuussopimusvaltioiden sekä EU:n merentakaisten maiden ja alueiden kanssa (EUVL C 407). 12.11.2018, s. 8).

Euroopan komissio julkaisi 12. marraskuuta 2018 luettelon Etelä-Afrikan alkuperäaineksista, joita ei voida tuoda EU:hun tullitta ja kiintiöittä ja joihin ei sovelleta alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa 1 olevan 4 artiklan 2 kohdassa määrättyä kumulaatiota.

 • Kumulaatio sellaisten ainesten osalta, joihin sovelletaan suosituimmuuskohtelua EU:ssa, jolloin jostakin kolmannesta maasta peräisin olevia aineksia voidaan pitää SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen että kyseistä ainesta voidaan tuoda EU:hun tullitta suosituimmuustullilla ja edellyttäen, että alkuperämaasta peräisin olevaan ainekseen ei sovelleta polkumyyntitullia tai kiertämisen estävää tullia
 • Kumulaatio sellaisten muiden maiden alkuperäainesten osalta, joilla on tullivapaa ja kiintiötön etuuskohteluun perustuva pääsy EU:hun, jolloin sellaisten maiden alkuperäaineksia, joilla on tulliton ja kiintiötön pääsy EU:hun, voidaan pitää SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksina, jos niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät
Poikkeukset

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion pyynnöstä voitaisiin myöntää erityispoikkeus tietyin edellytyksin, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voitaisiin soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä. Tällä hetkellä ei sovelleta erityisiä poikkeuksia.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut sovellettavat pöytäkirjan vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan kansallisten erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • erien jakaminen osiin

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää ilmoittajaa toimittamaan todisteet vaatimustenmukaisuudesta millä tahansa tavalla, mukaan lukien sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit, tai kollien merkintöihin tai numeroihin perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet tai itse tavaroihin liittyvät todisteet.

Tullinpalautus

Etuustullein viedyn tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Tullietuuskohtelun hakemiseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan alkuperäselvitystä koskevassa IV osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä koskevassa V osastossa.

Miten suosituimmuustariffia haetaan?

Etuuskohtelun saamiseksi sinun on esitettävä alkuperäselvitys

 • tarvitset joko
 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä
 • alkuperäselvitystä ei vaadita, jos
  • tuotteiden yhteisarvo on enintään 500 euroa, kun kyseessä ovat pienpakkaukset, tai
  • 1,200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta
EUR.1-tavaratodistus
 • liitteessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli, jossa on ohjeet todistuksen täyttämistä varten.
 • Viejämaan tulliviranomaiset antavatEUR.1-tavaratodistukset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
Alkuperäilmoitus (viejän oma ilmoitus)

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta, antamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6,000 euroa

 

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka harjoittaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia alkuperäilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta.

Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava tulliviranomaisille kaikki tarvittavat takeet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksessa.

 

Mitä alkuperäilmoituksessa olisi oltava?

 • alkuperäilmoituksen tekemiseksi viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus (asianomaisella kielellä):”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että jollei toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. ”
 • Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on liitteessä IV. Tarkista tulliviranomaisilta mahdolliset lisävaatimukset.
 • sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa.

Toimittaminen

 • viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta, tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • tuotteiden alkuperän tarkastamisesta vastaavat paikalliset tulliviranomaiset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä My Trade Assistant —tietokannasta

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä voidaan todistaa etuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka liittyvät tulliviranomaisten suorittamaan alkuperän tarkastamiseen, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Lisätietoja tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy EU:n ja Etelä-Afrikan kahdenvälinen pöytäkirja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta.

 • EU suojaa yli 100 eteläafrikkalaista nimeä, kuten Rooibos, kuuluisa infuusio Etelä-Afrikasta ja lukuisia viinien nimiä, kuten Stellenbosch ja Paarl.
 • Etelä-Afrikka suojaa yli 250 EU:n nimeä, jotka jakautuvat elintarvikkeiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien luokkiin

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muussa maassa kuin Etelä-Afrikassa toimiva tuottaja ei voi markkinoida omalla alueellaan sijaitsevasta laitoksesta valmistettua teetä symbolisesti tärkeällä nimellä Rooibos. Sama koskee EU:n perinteisiä tuotenimityksiä.

Palvelujen kauppa

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut alueet

Kilpailu

 • EU on lopettanut kaikkien SADC:n talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet
 • EU on minimoinut toimenpiteet, joilla on tuotantoa ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia
 • jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Riitojenratkaisu

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa riidat ratkaistaan neuvottelemalla tai sovittelemalla ja viime kädessä välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyn jälkeen valituksen kohteena olevan osapuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuomion noudattamiseksi. Jos määräyksiä ei noudateta, toisella osapuolella on oikeus korvaukseen tai oikeus toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet, kuten tullien korottaminen.

Kestävä kehitys

SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perusasioihin” eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Sopimus sisältää näin ollen joitakin EU:n sopimuksissa esiintyviä vahvimpia ilmaisuja oikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

SADC:n talouskumppanuussopimus koskee yhtä paljon SADC:n talouskumppanuussopimusmaiden välistä kauppaa kuin EU:n kanssa käytävää kauppaa.

 • SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäsäännöt tukevat uusien arvoketjujen kehittämistä alueella. Kumulaatiosäännökset mahdollistavat alennustariffien soveltamisen EU:n rajalla yhdessä alueen maassa korjattuihin hedelmiin, jotka sen jälkeen säilytetään ja säilytetään toisessa. Tällaiset joustavat alkuperäsäännöt hyödyttävät maatalous-, kalastus- ja teollisuusalan yrityksiä.
 • SADC:n talouskumppanuussopimuksella yhdenmukaistetaan EU:sta peräisin olevalle tuonnille asetetut eteläisen Afrikan tulliliiton tullit ja parannetaan näin tulliliiton toimintaa. Tällä tavoin SADC:n talouskumppanuussopimus vahvistaa alueellista yhdentymistä.
 • jokainen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio on sopinut, että kaikki sen EU:lle myöntämät edut laajennetaan koskemaan myös muita SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioita.

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa kauppaa tukevaa apua teknistä apua. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Sinulle tämä tarkoittaa sitä, että tulliasiointi on vähäisempää.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit