Talouskumppanuussopimus SADC – eteläisen Afrikan kehitysyhteisö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimus helpottaa näiden kahden alueen ihmisten ja yritysten investointeja ja keskinäistä kauppaa sekä edistää kehitystä koko eteläisessä Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimus viiden SADC-maan kanssa voi hyödyttää kauppaasi.

Sopimus pähkinänkuoressa

EU:n ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltiot Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini (entinen Swazimaa) allekirjoittivat talouskumppanuussopimuksen 10. kesäkuuta 2016. Talouskumppanuussopimus tuli väliaikaisesti voimaan 10. lokakuuta 2016, ja Mosambik on soveltanut sitä väliaikaisesti 4. helmikuuta 2018 alkaen.

SADC:n talouskumppanuussopimus on kehityspainotteinen kauppasopimus, joka antaa SADC:n talouskumppanuussopimusryhmän kumppaneille epäsymmetrisen pääsyn. Ne voivat suojata herkkiä tuotteita täydelliseltä vapauttamiselta ja ottaa käyttöön suojatoimia, kun tuonti EU:sta kasvaa liian nopeasti. Yhteistyötä koskevassa luvussa yksilöidään kauppaan liittyvät alat, jotka voivat hyötyä rahoituksesta. Sopimukseen sisältyy myös kestävää kehitystä koskeva luku, joka kattaa sosiaaliset ja ympäristöasiat.

Tavaroiden kaupan osalta uuteen markkinoille pääsyyn sisältyy paremmat kauppaehdot pääasiassa maataloudessa ja kalastuksessa, mukaan lukien viini, sokeri, kalastustuotteet, kukat ja hedelmäsäilykkeet. EU puolestaan saa mielekkään uuden markkinoillepääsyn eteläisen Afrikan tulliliittoon (tuotteita ovat vehnä, ohra, juusto, lihatuotteet ja voi).

Edunsaajamaat

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambik
 • Namibia
 • Etelä-Afrikka
 • Eswatini (Swazimaa)

Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön alueen kuusi muuta jäsentä – Kongon demokraattinen tasavalta, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – ovat osa talouskumppanuussopimuksia tai neuvottelevat niistä EU:n kanssa osana muita alueellisia ryhmiä eli Keski-Afrikkaa tai itäistä ja eteläistä Afrikkaa.

SADC-maita suosivat epäsymmetriset säännökset

Talouskumppanuussopimuksessa määrätään SADC:n talouskumppanuussopimusmaita suosivista epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkojen tuotteiden sulkemisesta vapauttamisen ulkopuolelle, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarvikkeita ja alkuvaiheessa olevaa teollisuutta koskevista erityisistä suojatoimista ja -toimenpiteistä.

 • SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat ottaa käyttöön viisi kahdenvälistä suojatoimenpidettä ja korottaa tuontitulleja, jos tuonti EU:sta kasvaa niin paljon tai niin nopeasti, että se uhkaa häiritä kotimaista tuotantoa.
 • jos EU soveltaa WTO:n sääntöjen mukaista suojatoimenpidettä, EU tarjoaa SADC:n talouskumppanuussopimuskumppaneilleen uusittavissa olevaa viiden vuoden vapautusta sen soveltamisesta, jotta SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat jatkaa vientiään

Tullit

 • EU myöntää kokonaan tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Botswanasta, Lesothosta, Mosambikista, Namibiasta ja Swazimaasta tulevaan tuontiin. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja ilmainen kaikille tuotteille. EU poistaa tullit 98,7 prosentilta Etelä-Afrikasta peräisin olevasta tuonnista erityisissä määräkiintiöissä.
 • Eteläisen Afrikan tulliliittoon kuuluvat maat (Botswana, Lesotho, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini) poistavat tullit noin 86 prosentilta EU:sta tulevasta tuonnista. Mosambik poistaa tullit 74 prosentilta EU:n tuonnista
 • kaikki tullit esitetään EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen liitteissä I, II ja III.

 

Käytä My Trade Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tarkat tiedot tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon sen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuuskohtelun tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista ”Alkuperäsääntöjenitsearviointiväline (ROSA)”kauppa-avustajani  osiosta. Näin voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä osiossa.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden "taloudellinen kansalaisuus". Jos aihe on sinulle uusi, voit tutustua pääkäsitteisiin tavaraosiossa.

Alkuperäsäännöt

 

Saadakseen etuuskohtelun tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista kauppa-avustajani  interaktiivisesta”Alkuperäsääntöjen itsearviointityökalusta (ROSA)”,miten voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten voit laatia oikeat asiakirjat.

Alla on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa I (EUVL L 250, 16.9.2016, s. 1924). Tutustu myös SADC:n ja EU:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjan 1 soveltamista koskevaan oppaaseen.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta?

Jotta tuotteellesi voidaan myöntää EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukainen alempi tullietuus tai tullittomuus, tuotteen on oltava peräisin EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta.

Tuotetta pidetään EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuotteena, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). On myös joitakin lisäjoustoja, joiden avulla voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä (esimerkiksi toleranssia tai kumulaatiota).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • Arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei voi ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen noudettuna-hinnasta
 • Tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä, esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • Erityiset toimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankoja varten, tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa
 • Näiden eri sääntöjen yhdistelmä on mahdollinen, ja eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa sallitaan, että tuottaja käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 15 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää ylittämään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäismäärän kynnysarvoa arvona ilmaistuna.
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteen 1 ”Alkuhuomautukset” 5–6 huomautukseen, sovelletaan erityisiä poikkeamia
Kumulaatio

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa määrätään

Poikkeukset

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion pyynnöstä voitaisiin tietyin edellytyksin myöntää erityinen poikkeus, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voitaisiin soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä. Tällä hetkellä ei sovelleta erityisiä poikkeuksia.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Jotkin toimet voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kotimaisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvissä olosuhteissa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää tavaranhaltijaa esittämään vaatimustenmukaisuustodisteita, jotka voidaan antaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit, tai kollien merkintöihin tai numeroihin perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet tai muut itse tavaroihin liittyvät todisteet.

Tullin haittapuoli

Etuustullilla viedyn tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Tullietuuskohtelun hakemiseen ja tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan alkuperäselvityksiä koskevassa IV osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevia järjestelyjä koskevassa V osastossa.

Miten hakea tullietuuskohtelua?

Etuuskohtelun saaminen edellyttää alkuperäselvityksen esittämistä

 • tarvitset joko
 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä
 • alkuperäselvitystä ei vaadita, jos
  • tuotteiden yhteisarvo on enintään 500 euroa pienpakkausten osalta, tai
  • 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta
EUR.1-tavaratodistus
Alkuperäilmoitus (viejän oma ilmoitus)

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta, antamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä edellyttäen, että lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa

 

Hyväksytyt viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka harjoittaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia alkuperäilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta.

Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava tulliviranomaisille kaikki tarvittavat takeet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.

 

Mitä alkuperäilmoituksen on sisällettävä?

 • alkuperäilmoituksen tekemiseksi viejän on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan (asianmukaisella kielellä) seuraava ilmoitus: ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ...) ) vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu."
 • alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on liitteessä IV. Tarkista tulliviranomaisiltasi mahdolliset lisävaatimukset.
 • Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annat tulliviranomaisillesi kirjallisen sitoumuksen siitä, että otat täyden vastuun kaikista tunnistamisilmoituksista.

Toimittaminen

 • viejä voi antaa alkuperäilmoituksen siinä tarkoitettuja tuotteita vietäessä tai viennin jälkeen edellyttäen, että se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista;
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön
 • Paikalliset tullit tarkastavat tuotteiden alkuperän – tuojaosapuolen vierailut viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • saada tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • hakea tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä My Trade Assistant -tietokannasta

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset SPS

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Edellä olevassa alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa on kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöistä, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista.

Tutustu muihin tulliselvitysasiakirjoihin ja -menettelyihin, joita tarvitaan Euroopan unioniin tuontia varten.

Tietoa tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy EU:n ja Etelä-Afrikan kahdenvälinen pöytäkirja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta.

 • EU suojelee yli sataa eteläafrikkalaista nimeä, kuten Rooibosta, joka on kuuluisa Etelä-Afrikasta peräisin oleva infuusio, ja lukuisia viinien nimiä, kuten Stellenbosch ja Paarl.
 • Etelä-Afrikka suojaa yli 250:tä EU:n nimitystä elintarvikkeiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien eri luokissa

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muussa maassa kuin Etelä-Afrikassa toimiva tuottaja ei voi pitää kaupan omalla alueellaan sijaitsevasta kasvista jalostettua teetä symbolisesti tärkeällä nimellä Rooibos. Sama koskee EU:n perinteisiä tuotenimiä.

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut alat

Kilpailu

 • EU on lopettanut kaikkien SADC:n talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet
 • EU on minimoinut toimenpiteet, joilla on tuotantoa ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia
 • jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi

Riitojen ratkaisu

SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukaan riidat ratkaistaan neuvottelemalla tai sovittelemalla ja viime kädessä välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyn jälkeen valituksen kohteena olevan osapuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuomion noudattamiseksi. Jos vaatimuksia ei noudateta, toisella osapuolella on oikeus korvaukseen tai se voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, kuten korottaa tulleja.

Kestävä kehitys

SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin "olennaisiin ja perustavanlaatuisiin" osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Sopimus sisältää näin ollen joitakin EU:n sopimusten vahvimpia sanoja oikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

 • ”täytäntöönpanosta pidättymistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan sitä, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) ”aiheellisia toimenpiteitä” voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • talouskumppanuussopimusten yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa on kyse yhtä paljon SADC:n talouskumppanuussopimusmaiden välisestä kaupasta kuin EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • SADC:n talouskumppanuussopimuksen alkuperäsäännöt tukevat uusien arvoketjujen kehittämistä alueella. Kertymistä koskevat säännökset mahdollistavat alennustariffien soveltamisen EU:n rajalla hedelmiin, jotka on korjattu yhdessä alueen maassa ja sen jälkeen säilötty ja säilytetty toisessa maassa. Tämäntyyppiset joustavat alkuperäsäännöt hyödyttävät maatalouselintarvike-, kalastus- ja teollisuusalan yrityksiä.
 • SADC:n talouskumppanuussopimuksella yhdenmukaistetaan EU:sta peräisin olevaan tuontiin sovellettavia eteläisen Afrikan tulliliiton tulleja ja parannetaan näin tulliliiton toimintaa. Tällä tavoin SADC:n talouskumppanuussopimus vahvistaa alueellista yhdentymistä.
 • kukin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio on sopinut, että kaikki sen EU:lle myöntämät edut ulotetaan koskemaan myös muita SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioita

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa teknistä apua kauppaa tukevaan apuun. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Sinulle tämä tarkoittaa vähemmän vaivaa tullin kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: