EU:n ja Georgian välinen pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Georgia allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen kesäkuussa 2014, ja se tuli voimaan heinäkuussa 2016. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue (DCFTA) on erottamaton osa sopimusta. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan Georgiaan suuntautuvassa viennissä. Se tehostaa tullimenettelyjä. Se helpottaa kauppaa myös lähentämällä Georgian lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, standardit mukaan lukien, asteittain EU:n lainsäädäntöön, sääntöihin ja menettelyihin.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

Sopimuksen ansiosta yrityksenne on helpompi viedä Georgiaan ja tuoda sieltä.

 • poistaa useimmat tariffit
 • tehostaa tullimenettelyjä

Kuka voi viedä Georgiaan EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen nojalla?

Jotta yritys voi viedä EU:n alueelta Georgiaan, sen on oltava rekisteröity jossakin EU:n jäsenvaltiossa, ja sillä on oltava voimassa oleva tulli-ilmoitus ja tarvittaessa vientilupa.

Kuka voi viedä Georgiasta EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen nojalla?

Jotta yritys voi viedä tuotteita EU:n ja Georgian välisen sopimuksen nojalla, sen on oltava rekisteröity Georgian tasavallassa.

 

Georgian tärkeimmät tavaraviennit ovat

 • mineraalituotteet
 • koneet ja laitteet
 • kemialliset tuotteet
 • kuljetusvälineet ja -laitteet

EUon yksi Georgian tärkeimmistä kauppakumppaneista. Sen vuoksi maa pyrkii virtaviivaistamaan kauppalainsäädäntöään ja -käytäntöjään EU:n lainsäädännön ja käytäntöjen kanssa, mikä hyödyttää erityisesti kauppaa käyviä pk-yrityksiä.

Tariffit

Sopimuksella poistetaan suurin osa tavaroista kannettavista tulleista.

Teollisuustuotteet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksella poistetaan teollisuustuotteiden tullit 100-prosenttisesti.

Maataloustuotteet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksessa kielletään tariffikiintiöiden käyttö sekä tuonnissa että viennissä.

Suuntautuvassa tuonnissa on kuitenkin joitakin poikkeuksia, jotka koskevat tiettyjä herkkiä maataloustuotteita, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä:

Valkosipulia koskeva tariffikiintiö

Valkosipulin tuontiin sovelletaan vuotuista tariffikiintiötä. Sopimuksen mukaan EU hyväksyy Georgiasta tulevan tuonnin, jonka määrä on yhteensä 220 tonnia valkosipulia vuodessa. Kokonaismäärään sisältyvä tuonti määritetään ensin tullutta palvellaan ensin -periaatteella. Kun kokonaismäärä ylittyy, sovelletaan EU:n suosituimmuustullia. Tarkista ennen vientiä kunkin sovellettavan kiintiön saldo.

Tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinta

Jos tuot tiettyjä hedelmiä ja vihanneksia, kuten tomaatteja, kesäkurpitsoja tai persikoita, niihin sovelletaan tulohintajärjestelmää. Sopimuksen mukaan tulli lasketaan paljoustullina. Jos tavarat, joita tuot, täyttävät alkuperäsääntöjen vaatimukset ja ne arvostetaan tuojana paljoustullissa ilmoitettua määrää alhaisempaan laskuhintaan, kirjataan kiinteän paljoustullin määrän ja laskun määrän välinen erotus.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse maksaa mitään maksuja, jos Georgiasta tuotavan tavaran tullausarvo on yhtä suuri tai korkeampi kuin tullitoimipaikan ilmoittama tulohinta.

Ks. luettelo tavaroista, joihin sovelletaan tulohintaa.

Onko sinun maksettava hedelmien ja vihannesten tulohinta, jos tuotte tavaroita Georgiasta?

Käytännössä useimpien Georgiasta tuotujen tavaroiden tullausarvo on tulohintaa korkeampi, joten useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse maksaa tulohintaa.

Toimenpiteiden kiertämisen estäminen

Useimpiin (jalostettuihin) maataloustuotteisiin sovelletaan kiertämisen ehkäisemismekanismia eli kynnysarvoa tuonnin kokonaismäärälle vuodessa. EU-Georgia-assosiaatiosopimuksen liitteessä II-C on luettelo maataloustuotteista, joihin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismia.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuonti Georgiasta ylittää tietyn tason, EU voi suspendoida näiden tuotteiden alhaisemmat tullit. Kynnys voidaan ylittää vain, jos Georgian hallitus voi esittää vankan perustelun siitä, että georgialaisilla tuottajilla on kapasiteettia tuottaa näitä tuotteita ja/tai vientikapasiteettia ylittää kynnysarvon. Jos perustelut ovat tyydyttäviä, tulleista luovutaan.

Näin varmistetaan, että kolmannet maat eivät hyödynnä EU:n ja Georgian välistä sopimusta ja vie niitä vilpillisesti Georgian kautta.

 

Löydät tuotteeseenne sovellettavan tullin My Trade Assistant -sivustosta

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Georgian kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen, jäljempänä ’PEM-yleissopimus’, lisäyksessä I. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä olisi sovellettava vuoden 2021 puoliväliin mennessä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä) koskevat säännökset, joita lievennetään.

Alkuperäsääntöjä koskevan PEM-yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiset alkuperä- ja kumulaatiosäännöt 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja vapaakauppasopimuskumppanit EU:n eteläisessä ja itäisessä naapurustossa) ja EU:n kesken helpottaakseen kauppaa ja integroidakseen toimitusketjut alueen sisällä.

Luettelo PEM:n sopimuspuolista

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin tai Georgiasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Tuotteen on oltava peräisin tai Georgiasta, jotta siihen voidaan soveltaa alhaisempaa tai nollatullia PEM-yleissopimuksen mukaisesti.

Tuote ”alkuperä”, jos se on joko

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sietokyvyn tai kumulaation, noudattamiseksi on myös joitakin lisäjoustoja.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelua koskevan säännön muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä, 47 ryhmä)
 • erityistoimet – Tarvitaan tietty tuotantomenetelmä, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Toleranssi (sallittu poikkeama
 • toleranssisäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen.
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia, jotka sisältyvät liitteessä I olevaan 5–6 huomautukseen ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset”.
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta tavasta kumuloida alkuperä.

 • kahdenvälinen kumulaatio – Georgian alkuperäainekset voidaan katsoa EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa
 • diagonaalista kumulaatiota – yhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina arvioitaessa, onko lopputuotteen alkuperätuote etuuskohteluun oikeuttava pääsy, kun se viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella. Diagonaalista kumulaatiota sovelletaan

  kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä. Tarkista ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki PEM-yleissopimuksen perusteella voimassa olevat sopimukset), jossa yksilöidään ne sopimuspuolet, joiden kanssa Georgia voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota. Huhtikuussa 2020 EU:n ja Georgian yhteiset kumppanit, joihin voitiin soveltaa diagonaalista kumulaatiota, olivat Islanti, Sveitsi (Liechtenstein mukaan luettuna) ja Norja.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalinen kumulaatio on sallittua useissa maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on keskenään kauppasopimuksia. Tällöin tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan georgialainen kauppias, joka tuottaa Sveitsiin vietäviksi tarkoitettuja vaatteita, voi käyttää peräisin olevaa langaa ja laskea sen olevan peräisin Georgiasta. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperätuotetta olevasta) langasta ja vaatteiden tuotanto on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Georgiasta, kun niitä viedään Sveitsiin, joten niillä on vapaa pääsy Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM-asetuksen mukaisesta kumulaatiosta on saatavilla täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määrätyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Georgiaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin sovelletaan kumulaatiota, ilman että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • lastin purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa

Näiden edellytysten täyttyminen on osoitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esimerkiksi konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavarat kuljetetaan
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

EU:n ja Georgian välisessä kaupassa tehdyn PEM-yleissopimuksen mukaisesti ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuuskohtelutullilla viedyn tuotteen tuottamiseen.

Alkuperää koskevat menettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään alkuperäselvityksiä koskevassa V osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Saadakseen tullietuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistuksen
 • Liitteet III a ja III b sisältävät EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit ja ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-varmenteen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuote on peräisin tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä joko

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.
Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän on kirjoitettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen yksilöivään kaupalliseen asiakirjaan (liite IV a) seuraava ilmoitus, leimattava tai tulostettava se:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ) ilmoittaa, että jollei selvästi toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tässä tapauksessa ilmoitus on seuraava (liite IV b):

”Tässä asiakirjassa (tullin lupa nro...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

— Kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

- kumulaatiota ei sovelleta”

Alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueen virallisilla kielillä, kuten liitteissä IV a ja b mainitaan (kumulaatiota koskevan ilmoituksen olisi aina oltava englanniksi).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta sillä edellytyksellä, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset (tuovan sopimuspuolen käynnit viejään eivät ole sallittuja)

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperän määrityksen ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Sopimuksen mukaisesti Georgia lähensi teknisiä standardejaan ja määräyksiään EU:n standardien ja määräysten mukaisiksi. Tämä tarkoittaa, että suurin osa Georgian teknisistä säännöistä on samat kuin.

Georgian lainsäädännön lähentäminen, mukaan lukien

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, jossa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, jossa vahvistetaan kriteerit sille, mikä on otettava huomioon määritettäessä tuote turvalliseksi, ja sen määrittämiseksi, milloin tuote on kiellettävä, koska se aiheuttaa vakavan riskin terveydelle ja turvallisuudelle

Luettelo näistä asetuksista ja muusta lainsäädännöstä, jonka Georgia on pannut täytäntöön, on EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteessä III-B.

Georgia suostui myös lähentämään 21:tä asetusta, jotka kattavat useiden tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Ne luetellaan EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteessä III- A.

Standardien osalta Georgia on ottanut käyttöön kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kaikista rekisteröidyistä Georgian standardeista 98 prosenttia on kansainvälisiä ja eurooppalaisia ja 2 prosenttia georgialaisia.

Georgiassa voidaan käyttää seuraavantyyppisiä standardeja, joskin vapaaehtoiselta pohjalta

 • kansainväliset ja alueelliset CIS-standardit
 • minkä tahansa EU:n tai OECD:n jäsenvaltion standardit
 • Georgian standardit
 • Georgialaisten yritysten standardit

 

Jos haluat tuoda tavaroita georgialaiselta valmistajalta, joka on päättänyt käyttää omia eritelmiään, sinun on saatava kyseisen valmistajan allekirjoittama EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella todistetaan ja vakuutetaan, että kyseiset tuotteet täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset ja standardit. Tämän jälkeen valmistaja voi liittää tuotteisiinsa Conformité Européenne (CE) -merkinnän, joka osoittaa, että tuote on EU:n normien mukainen.

Jos valmistaja päättää osoittaa vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, se voi maksaa rahaa ja aikaa enemmän kuin vastaavuutta osoittavien yhdenmukaistettujen EU:n standardien noudattaminen.

Tarkastellaan voimassa olevissa alakohtaisissa tuotedirektiiveissä ryhmiteltyjä yhdenmukaistettuja standardeja.

Miten tiedän, että tuomani tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

 • kun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu, Georgiaan suuntautuvaan vientiin liittyvät asiakirjat annetaan joko englanniksi tai notaarin vahvistamana georgialaisen käännöksenä.
 • ilmoitetun laitoksen (joka on yleensä tietty organisaatio, kuten laboratorio tai tarkastus- tai sertifiointielin) on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointi.
 • jos viette tavaroitanne Georgiaan, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin voi suorittaa Georgiaan akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos.
 • jos tuot tavaroitasi Georgiasta, ks. luettelo akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista

Georgia on jäsenenä Rotterdamin yleissopimuksessa kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä sekä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevassa Tukholman yleissopimuksessa. Tämän seurauksena kemikaalien tuontiin voidaan soveltaa kieltoja tai rajoituksia. Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriö on tällaisten kemikaalien virallinen yhteyspiste.

EU ja Georgia työstävät parhaillaan vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta, jonka avulla tietyt vaatimustenmukaisuusvaatimukset täyttävät teollisuustuotteet voidaan saattaa markkinoille ilman lisätestejä tai -menettelyjä.

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

EU:n ja Georgian sopimuksella poistetaan ja kielletään sekä EU:ta että Georgiaa ottamasta käyttöön perusteettomia asetuksia. Tämä hyödyttää erityisesti pienviljelijöitä, jotka vievät maataloustuotteita Georgiaan.

Tämä ei tarkoita sitä, että kunkin maan suojelun taso vaarantuisi. Koska EU:n elintarviketurvallisuusnormit ovat erittäin tiukat ja tiukat, Georgian hallitus hyväksyy joitakin EU:n terveys- ja kasvinsuojelutoimia.

EU:n ja Georgian sopimuksella varmistetaan myös, että eläinten hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevat säännöt vastaavat EU:n normeja ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) kehitystä.

 

Jos Georgia lähentelee edelleen EU:n sääntöjä, miten viette/tuotte?

Jos tuotte kasveja ja/tai eläintuotteita, sinun on hankittava todistus Georgian toimivaltaiselta viranomaiselta. Sertifioinnilla on tarkoitus varmistaa, että tuote täyttää asiaankuuluvat terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset.

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen mukaan Georgian hallituksen on ilmoitettava, kun se on lähentänyt eläinten hyvinvointia ja kasvien terveyttä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä. Kuulemisprosessi sen määrittämiseksi, onko lainsäädäntöä lähennetty, voi kestää jopa 360 päivää.

Luettelo toimivaltaisista viranomaisista
 • Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriön alainen kansallinen elintarvikevirasto vastaa elintarvikkeiden/rehujen vaatimustenmukaisuuden valvonnasta, seurannasta, suunniteltujen ja/tai suunnittelemattomien tarkastusten suorittamisesta, asiakirjatarkastuksista, näytteenotosta testausta ja valvontaa varten. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa EVI valvoo elintarvikkeiden/rehujen vaatimustenmukaisuutta.
  • on myös eläinlääkintäosasto, joka vastaa elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastuksista Georgiassa.
  • EVI:n kasvinsuojeluosasto vastaa tuhoojariskianalyysien sääntelystä Georgiassa.
 • Työ-, terveys- ja sosiaaliministeriö vastaa terveyteen liittyvistä hyödykkeistä ja toimenpiteistä – se osallistuu kriisinhallintaan elintarviketurvallisuuskysymyksissä ja osallistuu toimiin, joilla varmistetaan, että elintarviketurvallisuutta koskevat normit ja parametrit otetaan käyttöön.

Ihmisten terveyden suojelemiseksi kosmetiikkaan ja niihin liittyviin hyödykkeisiin voidaan soveltaa erityisiä tuontimenettelyjä, mukaan lukien hygieniatodistusmenettely ja erityinen rekisteröintimenettely markkinoille pääsyä varten Georgiassa. Lisätietoja tarvittavista asiakirjoista saa työ-, terveys- ja sosiaaliministeriöltä.

 • verovirasto on valtiovarainministeriön osasto, joka vastaa terveys- ja kasvinsuojelusäännösten noudattamisesta Georgian ulkorajoilla.
 • laboratoriot ovat olennainen osa terveys- ja kasvinsuojelutoimien institutionaalista järjestelmää. Georgian akkreditointikeskus hyväksyy kaikki laboratoriot, jotka toimivat tunnustettujen kansainvälisten standardien mukaisesti.

Luku Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja muodostaa siten huomattavan rasitteen sinulle viejänä.

 • jos uskot, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sinua viemästä maasta, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä on lopettanut viennin Georgiaan. EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota meihin yhteyttä

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka olisi laadittava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteestasi riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai osaa seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennettiin sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -lehdessä)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistukset siitä, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selkeyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä asiakirjoja tuotteenne tulliselvitystä varten on esitettävä, saa osoitteesta My Trade Assistant.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista koskevat säännöt, ks. edellä oleva alkuperäsääntöjä koskeva jakso.

Tietoa tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeudet tuotaessa ja/tai vietäessä tavaroitasi Georgiaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimus on useiden tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia sääntelevien kansainvälisten sopimusten mukainen. Jos tavaramerkkihallinto hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja hylkäämisen perustelut.

Mallit ja patentit

Itsenäisesti luodut mallit, jotka ovat luonteeltaan yksilöllisiä, suojataan rekisteröimällä ne enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia, joilla ei ole suostumustasi, käyttämästä, luomasta, myymästä, tuomasta ja/tai viemästä sitä.

Maantieteelliset indikaattorit 

EU:n ja Georgian sopimuksen nojalla perustettu erityinen maantieteellisiä indikaattoreita käsittelevä komitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa tällä alalla ja raportoi kauppakomitealle. Lisätietoja maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä sekä elintarvikkeiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä on EU-Georgia -assosiaatiosopimuksen liitteessä XVII -C.

Miten saada suojelua?

Sakpatenti on georgialainen riippumaton oikeushenkilö, joka vastaa maan kaikkien teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta ja teollis- ja tekijänoikeuspolitiikan määrittelystä.

Hakija tai hänen edustajansa voi hakea suoraan maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä. Hakemus on toimitettava paperilla tai sähköisesti Georgian kielellä, ja siinä on viitattava yhteen alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään.

Hakemukseen olisi sisällyttävä

 • alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä koskeva pyyntö
 • hakijan täydellinen nimi ja osoite
 • alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä
 • niiden tavaroiden nimi, joille alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä haetaan

Maantieteellistä merkintää koskevassa hakemuksessa on oltava myös asiakirja, joka sisältää

 • tavaran ja raaka-aineen kuvaus sekä niiden kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset ja/tai aistinvaraiset ja muut ominaisuudet
 • tavaran alkuperän maantieteellisen alueen kuvaus ja sen tarkat rajat
 • kuvaus tuotteiden tuotantotekniikasta sekä asianomaisen maantieteellisen alueen erityisistä tuotantoedellytyksistä ja -menetelmistä, jos niitä on olemassa
 • tiedot, jotka vahvistavat, että alkuperänimitysten tuotteiden erityislaatu ja -ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan erityisestä maantieteellisestä ympäristöstä ja inhimillisistä tekijöistä
 • tiedot, jotka vahvistavat, että tavaroiden erityinen laatu, maine tai muut ominaisuudet liittyvät tähän maantieteelliseen alueeseen
  • tavaroiden maantieteellisen alkuperän vahvistava asiakirja
  • valtakirja, jolla vahvistetaan edustajan valtuutus

Palvelukauppa

Sekä Georgian hallitus että EU ovat asettaneet kaikki nykyiset palvelujen tarjontaa koskevat rajoituksensa tai varauksensa erittäin avoimesti. Tämä tuo sinulle arvokasta oikeusvarmuutta EU:n palveluntarjoajana. Luettelo Georgiaa koskevista varaumista on EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteissä XIV-E, XIV-F ja XIV -G.

Miten siirryt liitteiden kautta?

EU:n ja Georgian välinen sopimus sisältää seuraavat neljä liitettä, joissa on Georgian esittämiä varaumia, jotka voivat vaikuttaa teihin ja yritykseenne.

 • jos olet kiinnostunut yrityksen perustamisesta Georgiaan, katso liite XIV-E, jossa on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joilla teillä ei ole pääsyä. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla muilla aloilla, joita ei ole lueteltu luettelossa.
 • jos olet kiinnostunut rajatylittävästä palvelukaupasta, katso liite XIV-F, jossa on positiivinen luettelo palvelualoista, joilla sinulla on pääsy – tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • jos haet korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita tai avainhenkilöstömahdollisuuksia, ks.liite XIV-G, jossa luetellaan alat tai osa-alat, joihin rajoituksia sovelletaan.
 • jos olet riippumaton ammattimainen tai sopimusperusteinen palveluntarjoaja, ks. liite XIV-H, jossa luetellaan sovelletut varaukset.

Kuka voi perustaa yrityksen Georgiaan?

Jos olet

 • yritys, EU:n ja Georgian välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden perustaa tai hankkia liiketoiminnan sivuliikkeitä tai edustustoja Georgiaan.
 • EU:n ja Georgian välinen sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa yritys itsenäisen ammatinharjoittamisen tai hallinnassasi olevien yritysten kautta.

EU:n palveluntarjoajia kohdellaan samalla tavalla kuin Georgian kansalaisia. Ks. liitteessä XIV-E luettelo aloista, joilla sijoittautumiselle on asetettu rajoituksia.

Rajat ylittävä palvelujen tarjoaminen

EU:n ja Georgian välinen sopimus antaa EU:n palveluntarjoajille mahdollisuuden päästä Georgian markkinoille samoin edellytyksin kuin Georgian kansalaiset. Tätä koskevat poikkeukset luetellaan myös EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteissä XIV -E, XIV -Fja XIV-G.

Entä jos haluat muuttaa tilapäisesti Georgiaan työntekoa varten?

EU:n ja Georgian välisen sopimuksen mukaan voit muuttaa tilapäisesti Georgiaan (tai) työskennelläkseen korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, myyjänä tai yrityksen avainhenkilönä kyseisessä maassa.

Tilapäisen oleskelun kesto on seuraava:

 • sisäisen siirron saanut työntekijä (Georgiassa (tai sijaitsevan) yrityksen keskeinen henkilöstö tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat – enintään 3 vuotta
 • liikematkailija (esim. matkustaakseen yrityksen perustamiseksi Georgiaan (tai) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • korkeakoulututkinnonsuorittaneet harjoittelijat, jotka eivät ole sisäisen siirron saaneita työntekijöitä – enintään 1 vuosi

EU:n ja Georgian välinen sopimus luo myös mahdollisuuksia sopimusperusteisille palveluntarjoajille kumman tahansa maan tietyillä aloilla. Tältä osin sinun on kuitenkin

 • tarjottava kyseistä palvelua tilapäisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on saanut palvelusopimuksen, jonka kesto on enintään yksi vuosi.
 • hakijalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta, jolla tarjoat sopimusperusteisia palveluja
 • hakijalla on oltava korkeakoulututkinto tai pätevyys, joka osoittaa vastaavantasoiset tiedot, ja asiaankuuluva ammattipätevyys

Lisätietoja henkilöstöön, korkeakoulututkinnon suorittaneisiin harjoittelijoihin, yritysmyyjiin ja sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin kohdistuvista rajoituksista on EU-Georgia-assosiaatiosopimuksen liitteessä G.

Georgian kansallinen investointivirasto edistää Georgian ja EU:n välisiä liikesuhteita. Jos haet Georgian kumppania, ota yhteyttä Georgian suurlähetystöön missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.

Julkiset hankinnat

EU ja Georgia suunnittelevat molemminpuolista pääsyä julkisten hankintojen markkinoille kussakin maassa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä pääsy myönnetään Georgialle vaiheittain. Tämä koskee sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla että yleishyödyllisten palvelujen alalla.

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että tarjoukset käsitellään molemmissa maissa oikeudenmukaisesti siten, että paikallisia ja ulkomaisia hakijoita kohdellaan samalla tavalla.

Sopimus velvoittaa sekä EU:n että Georgian varmistamaan, että

 • kaikki suunnitellut hankinnat julkistetaan – näin avataan markkinat kilpailulle ja annetaan sinulle pääsy aiottua hankintaa koskeviin tietoihin ennen hankintasopimuksen tekemistä
 • hankintasopimuksen kohteesta on olemassa syrjimätön kuvaus, jossa esitetään asianmukaiset määräajat ja joka on kaikkien talouden toimijoiden saatavilla.
 • talouden toimijana ei syrjitä ketään, mikä saattaa estää sinua osallistumasta tarjouskilpailuun.
 • tarjouskilpailun ratkaisuprosessi on avoin voittaneen tarjouksen julkaisemiseen asti
 • lopullinen päätös annetaan tiedoksi kaikille hakijoille – hylätyille hakijoille annetaan pyynnöstä selvitys, jonka perusteella päätöstä voidaan analysoida.

Miten sopimukset tehdään?

Georgian valtion hankintavirastolla ( SPA) on johtava rooli julkisten hankintojen koordinoinnissa, täytäntöönpanossa ja seurannassa. Tarjouksen tekemiseen käytetään viittä menetelmää.

 • sähköinen tarjous – käytetään sellaisten homogeenisten esineiden ostoon, joiden arvo on vähintään 75 182 euroa
 • yksinkertaistettu sähköinen tarjous – käytetään sellaisten homogeenisten esineiden hankintaan, joiden arvo on enintään 75 182 euroa
 • yksinkertaistetut hankinnat – käytetään hankintoihin, joiden arvo on alle 1 880 euroa (eri kynnysarvot diplomaattiedustustoille sekä puolustukseen, turvallisuuteen ja yleisen järjestyksen ylläpitoon liittyville hankinnoille)
 • suunnittelukilpailut – joita käytetään suunnitteluun liittyvien hankkeiden ja palvelujen hankinnassa hankintaviranomaisen päätöksen perusteella
 • konsolidoitu tarjouspyyntö – SPA:n toteuttama yhtenäinen, keskitetty valtion hankintamenettely homogeenisten hankittujen esineiden ostamiseksi eri hankintayksiköille

SPA-verkkosivustolla on myös ”valkoisen ja mustan listan rekisteri”. Rekisterissä on kaksi luettelosarjaa.

 • mustalla listalla olevat hakijat, jotka eivät anna vakuutta sopimuksen täytäntöönpanosta ja/tai kieltäytyvät allekirjoittamasta sopimusta hankintaviranomaisen kanssa ja/tai eivät täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan – hakijat eivät voi osallistua tarjouskilpailuihin tai saada toisen tarjouksen vuoden kuluessa mustalle listalle merkitsemisestä.
 • valkoiseen luetteloon valitut hakijat, jotka ovat täyttäneet hakukriteerit, jotka eivät ole maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, joilla ei ole velkaa valtion talousarvioon ja joiden kolmen edellisen vuoden liikevaihto ei ole alle 375 940 euroa

Entä jos teillä on valitus?

On myös riitojenratkaisulautakunta, joka koostuu kuudesta jäsenestä. Kansalaisyhteiskunta nimittää kolme johtokunnan jäsenistä varmistaen, että DRB on avoin ja riippumaton.

Jos sinulla on hankintajärjestelmää koskevia valituksia, voit kääntyä DRB:n puoleen. Valitusten tekemisestä ja käsittelystä ei peritä maksuja.

Miten kantelu tehdään?

Voit tehdä valituksen sähköisesti täyttämällä tarjoussivulla olevan lomakkeen. Kun DRB on vahvistanut valituksenne laillisuuden, DRB voi kymmenen päivän kuluessa ilmoittaa hankintaviranomaiselle virheestä ja vaatia oikaisua. DRB voi myös vaatia hankintakomitean päätöksen täydellistä tarkistamista tai peruuttamista tai ilmoittaa tapauksesta lainvalvontaviranomaisille, jos kyseessä on vakava rikkominen. Jos olette tyytymätön DRB:n päätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tuomioistuimessa.

Sähköiset hankinnat

Voit myös käyttää yhdistettyä sähköistä järjestelmää, joka on Georgian sähköinen hankintaportaali. Näin julkisia hankintoja koskevat tiedot ovat helposti saatavilla, mukaan lukien aiottujen hankintatoimien ilmoittaminen, sähköisten tarjousasiakirjojen saatavuus, automatisoitu julkisia hankintoja koskeva tiedote ja sähköisen tarjousmallin luominen sähköisiä operaattoreita varten.

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Kansalliset laitokset

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Muita linkkejä

Kansalliset laitokset

Valtiovarainministeriö (taloudellisista suhteista vastaava osasto)

Georgia valvoo sellaisten aineiden tuontia, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistamiseen. Tiettyjen kemikaalien tuonti voi edellyttää erityistä lupaa, ja ulkoasiainministeriö on nimetty kansallinen viranomainen.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2945000 (laajentaminen: 1207)

Faksi: + 995 32 2945001

Georgian talous- ja kestävän kehityksen ministeriö

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faksi: + 995 32 2921534

Sähköposti: ministry@moesd.gov.ge

Georgian keskuspankki (National Bank of Georgia)

GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2406120

Georgian kansallinen teollis- ja tekijänoikeuskeskus

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2252533

Sähköposti: info@sakpatenti.org.ge

Georgian kansallinen tilastotoimisto

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2367210

Sähköposti: info@geostat.ge

Georgiaa koskeva yritys

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2960010

Sähköposti: info@enterprise.gov.ge

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Euroopan unionin edustusto Georgiassa

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2943763

Sähköposti: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgian edustusto Euroopan unionissa

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Puhelin: + 995 32 27611190

Faksi: + 995 32 27611199

Sähköposti: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internet-sivusto: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Georgian kauppa- ja teollisuuskamarin kansainvälisten suhteiden osasto

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia (European Business Association Georgia)

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 599 25 66 55

Sähköposti: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 27491851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Georgian kansallinen standardointi- ja metrologiavirasto

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2612530

Faksi: + 995 32 2613500

Sähköposti: geostm@geostm.ge

Yhdistetty kansallinen akkreditointielin

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Sähköposti: gac@gac.gov.ge

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Kansallinen elintarvikevirasto (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2919167

Faksi: + 995 32 2919165

Kansallisen elintarvikeviraston kasvinsuojeluosasto

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2919167 (laajennukset: 120, 133)

Faksi: + 995 32 2919165

Kansallisen elintarvikeviraston eläinlääkintäosasto

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2919167 (laajennukset: 120, 106)

Faksi: + 995 32 2919165

Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriö

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksi: + 995 32 727231

Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriön biologista monimuotoisuutta käsittelevä osasto

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksi: + 995 32 727231

Työ-, terveys- ja sosiaaliministeriö

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 272538

Verohallinto, keskustoimisto

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tiedotuskeskus:

Puhelin: + 995 32 2299299

Sähköposti: info@rs.ge

Maatalousministeriön laboratorio

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2530968

Faksi: + 995 32 2541016

Sähköposti: contact@lma.gov.ge

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Valtion hankintavirasto

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 22484822

Valtion hankintaviraston alusta

 

Internet-sivusto: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Yhtenäinen sähköinen järjestelmä:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Jaa tämä sivu: