EU:n ja Ukrainan välinen pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Ukraina ovat soveltaneet assosiaatiosopimusta väliaikaisesti marraskuusta 2014. Osana tätä assosiaatiosopimusta on sovellettu väliaikaisesti tammikuusta 2016 alkaen pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan Ukrainaan suuntautuvassa viennissä. Sopimuksella helpotetaan kauppaa tehostamalla tullimenettelyjä ja lähentämällä asteittain Ukrainan lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, myös normeja, EU:n vastaaviin.

Sopimus lyhyesti

EU ja Ukraina ovat soveltaneet 1. tammikuuta 2016 alkaen väliaikaisesti pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta osana laajempaa assosiaatiosopimusta, jonka poliittisia ja yhteistyötä koskevia määräyksiä on sovellettu väliaikaisesti marraskuusta 2014 alkaen. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue avaa molemmille osapuolille markkinoita, jotka perustuvat ennakoitaviin ja täytäntöönpanokelpoisiin kauppasääntöihin.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

Assosiaatiosopimus

 • EU:n yritysten on helpompi ja edullisempaa tuoda Ukrainasta ja viedä sinne
 • tuo yrityksellesi monia etuja, kuten tullien poistamisen sekä tehokkaan ja nopean tulliliikenteen helpottamisen kansainvälisillä rajoilla

 

EUon yksi Ukrainan suurimmista kauppakumppaneista, mikä tarkoittaa, että Ukrainaan suuntautuvaan tuontiin ja vientiin on useita mahdollisuuksia ja päinvastoin. Tärkeimmät vientituotteet ovat raaka-aineet, kuten rauta, teräs, kaivostuotteet, maataloustuotteet, koneet ja kemikaalit. Ukraina pyrkii parhaillaan virtaviivaistamaan politiikkoja, jotka hyödyttävät pienyrityksiä niiden käydessä kauppaa EU:n kanssa. Pienyritykset voivat saada tukea myös pk-yrityksiä koskevasta EU:n lippulaivahankkeesta.

Tariffit

EU:n ja Ukrainan sopimus parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Ukrainan markkinoilla ja päinvastoin. Tavarakaupan osalta sopimuksella poistettiin suurin osa tulleista – EU: 98,1 prosenttia ja Ukraina: 99,1 PROSENTTIA.

Teollisuustuotteet

Vaikka suuri osa teollisuustuotteiden tulleista poistettiin sopimuksen tullessa voimaan, useiden tuotelinjojen osalta sovittiin siirtymäkausista.

EU

Sopimuksella poistettiin 94,7 prosenttia tullinimikkeistä.

Muutamien tavaroiden tullit poistetaan asteittain seuraavina siirtymäkausina.

 • mineraalit – 2019
 • kemikaalit – 2021
 • lannoitteet – 2023
 • puutuotteet – 2021
 • jalkineet – 2021
 • kuparitavarat – 2021
 • alumiinitavarat – 2023
 • autot ja useimmat moottoriajoneuvot – 2023
Ukraina

Sopimuksen tullessa voimaan 49,2 prosenttia teollisuustuotteista voisi tulla Ukrainaan tullitta.

Ukrainan vapauttaman EU:n viennin osuuden odotetaan kasvavan 96 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Tullien asteittainen poistaminen koskee seuraavia tuotelinjoja:

 • mineraalit – 2023
 • orgaaniset kemikaalit – 2019
 • lannoitteet – 2019
 • kumirenkaat – 2021
 • nahkatuotteet – 2021
 • tekstiilit, kuten päähineet – 2019

Ukrainan moottoriajoneuvoalaan sovelletaan myös vuoteen 2026 ulottuvaa siirtymäkautta, joka on tulosta vuonna 2008 käydyistä neuvotteluista.  

Maataloustuotteet

EU

Useimpien tuotujen maataloustuotteiden tuontitullit alenivat nollaan vuonna 2016. Tariffikiintiöitä sovelletaan muihin maataloustuotteisiin, joita ei ole vapautettu. Näitä kiintiöitä hallinnoidaan joko ensin tullutta palvellaan ensin -periaatteella tai tuontitodistuksilla. Liitteessä I-A olevissa lisäyksissä 1 ja 2 on luettelo kaikista EU:n ja Ukrainan tariffikiintiöistä.

Ukraina

Lähes puolet Ukrainan maataloustuotteista vapautettiin sopimuksen tullessa voimaan, mutta muutamiin tavaroihin sovelletaan vuoteen 2023 ulottuvaa siirtymäkautta.

Ukrainan kaikkia tuontitulleja ei alenneta nollaan

 • maitotuotteisiin, kananmuniin, sokeriin, eläinöljyihin ja -rasvoihin sovellettavista maatalous- ja elintarviketulleista 8,7 prosenttia alennetaan lineaarisesti 20–60 prosentilla vuoteen 2026 mennessä. Tämän jälkeen sovelletaan jäännöstullia.
 • sokereihin, siipikarjanlihaan ja sianlihaan sovelletaan tariffikiintiöitä – ilmoitettujen määrien rajoissa tuodut tavarat ovat tullittomia

EU:n ja Ukrainan sopimuksessa kielletään molempia osapuolia käyttämästä vientitulleja. Ukrainan hallitus päätti kuitenkin poistaa asteittain tiettyjen tavaroiden vientitullit vuoteen 2026 mennessä, mukaan lukien karja ja piiloraaka-aineet, tietyntyyppisten öljyä tuottavien viljelykasvien siemenet ja metallilajit. Lisätietoja tästä on EU:n ja Ukrainan sopimuksen liitteessä I- C.

Ukrainan vientiin, joka kestää vuoteen 2031 saakka, sovelletaan erityistä suojatoimenpidemekanismia. Tämä tarkoittaa sitä, että Ukraina saa määrätä lisämaksun useiden tavaroiden, kuten raaka-aineiden, auringonkukansiementen sekä metalli-, teräs- ja kuparityyppien vientitulleille, jos Ukrainasta suuntautuvan viennin kumulatiivinen määrä ylittää vuotuisen ajanjakson aikana kynnystason. Lisätietoja tästä on EU:n ja Ukrainan sopimuksen liitteessä I-D.

 

Hae tuotteeseenne sovellettava tulli My Trade Assistant -tietokannasta.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt ovat PEM-yleissopimuksen ( etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus) (EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4) alkuperäsäännöt. PEM-yleissopimuksen alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään PEM-yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa liitteessä 2. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä) koskevat säännökset, joita lievennetään.

Alkuperäsääntöjä koskevan PEM-yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiset alkuperä- ja kumulaatiosäännöt 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja vapaakauppasopimuskumppanit EU:n eteläisessä ja itäisessä naapurustossa) ja EU:n kesken helpottaakseen kauppaa ja integroidakseen toimitusketjut alueen sisällä. 

Luettelo PEM:n sopimuspuolista

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin tai Ukrainasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Tuotteen on oltava peräisin tai Ukrainasta, jotta siihen voidaan soveltaa alhaisempaa tai nollatullia PEM-yleissopimuksen mukaisesti.

Tuote ”alkuperä”, jos se on joko

 • joka on tuotettu kokonaan tai Ukrainassa, tai
 • jotka on valmistettu tai Ukrainassa käyttäen ei-alkuperäaineksia, edellyttäen että tällaiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty PEM-yleissopimuksen lisäyksen I liitteessä II olevien tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti
  . Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Johdantohuomautukset”. Joillekin tuotteille on olemassa vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys II.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. On myös joitakin lisäjoustoja, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

 

Esimerkkejä tärkeimmistä tuotekohtaisten sääntöjen tyypeistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Toleranssi (sallittu poikkeama
 • toleranssisäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 %:iin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I olevaan 5 ja 6 huomautukseen ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset”.
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta tavasta kumuloida alkuperä.

 • kahdenvälinen kumulaatio – Ukrainan alkuperäainekset voidaan katsoa EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa
 • diagonaalista kumulaatiota – yhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina arvioitaessa, onko valmiiseen tuotteeseen sovellettava etuuskohteluun oikeuttava pääsy, kun se viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella – diagonaalista kumulaatiota sovelletaan vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on tehty kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä.
  Tarkistakaa ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat PEM-yleissopimusta käyttävät sopimukset), jossa määritetään ne sopimuspuolet, joiden kanssa Ukraina voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota (huhtikuussa 2020) EU:n ja Ukrainan yhteiset kumppanit, joihin Islanti mukaan luettuna, ja Sveitsi mukaan lukien,

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on keskenään vapaakauppasopimukset. Tällöin tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi ukrainalainen kauppias, joka valmistaa Ukrainassa Sveitsiin vietäviä vaatteita, voi käyttää peräisin olevia kankaita vaatteiden valmistukseen ja laskea niiden olevan peräisin Ukrainasta. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperätuotetta olevasta) langasta ja vaatteiden tuotanto on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Ukrainasta, kun niitä viedään Sveitsiin, joten niillä on vapaa pääsy Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on saatavilla täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määrätyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Ukrainaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin sovelletaan kumulaatiota, ilman että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • lastin purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa

Näiden edellytysten täyttyminen on osoitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esim. konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavarat kuljetetaan
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

EU:n ja Ukrainan välisessä kaupassa tehdyn PEM-yleissopimuksen mukaisesti ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuuskohtelutullilla viedyn tuotteen tuottamiseen.

Alkuperää koskevat menettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Saadakseen tullietuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistuksen
 • Liite III sisältää mallin EUR.1- ja EUR-MED-todistuksista ja antaa ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-varmenteen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuote on peräisin tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä

 •  valtuutettu viejä
 •  viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.
Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän on kirjoitettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen yksilöivään kaupalliseen asiakirjaan (liite IV) seuraava ilmoitus, leimattava se tai tulostettava se:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ) ilmoittaa, että jollei selvästi toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tässä tapauksessa ilmoitus on seuraava (liite IV)

”Tässä asiakirjassa (tullin lupa nro...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

- kumulaatiota ei sovelleta”

Alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueen virallisilla kielillä, kuten liitteessä IV mainitaan (kumulaatiota koskevan ilmoituksen olisi aina oltava englanniksi). 

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta sillä edellytyksellä, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperän määrityksen ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

EU:n ja Ukrainan sopimuksessa määrätään lainsäädännön, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamisesta Ukrainan ja EU:n välillä. Sen vuoksi ukrainalaisten valmistajien on täytettävä vain yksi vaatimus, jonka mukaan niiden tuotteet on saatettava sekä EU:n että Ukrainan markkinoille.

Ukrainaan lähennettyjä asetuksia ovat muun muassa

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, joissa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, jossa vahvistetaan kriteerit sille, mikä on otettava huomioon arvioitaessa, onko tuote turvallinen, ja milloin tuote on kiellettävä, koska se aiheuttaa vakavan riskin terveydelle ja turvallisuudelle

Luettelo kaikista 27 asetuksesta, jotka kattavat monenlaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden, turvallisuusvaatimukset, ks. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen liite III.

Standardien osalta Ukraina on

 • omaksunut kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti
 • ovat SITOUTUNEET kumoamaan kaikki ristiriitaiset kansalliset normit. Tähän sisältyvät mahdolliset ristiriitaiset GOST-standardit (Gosudarstvenny Standart), joita käytetään Neuvostoliiton jälkeisissä valtioissa.
Miten tiedän, että tuomani tavarat ovat EU:n asetusten ja standardien mukaisia?

Osapuolten yhteistyö markkinavalvonnan ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen alalla tarkoittaa, että jos viet suuririskisiä tuotteita, kuten paineastioita, hissejä ja tiettyjä koneita, sinulle on tehtävä ainoastaan ilmoitetun laitoksen (laboratorioiden tai muiden Ukrainan hallituksen akkreditoimien tarkastus- ja sertifiointielinten) suorittama vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Luettelo Ukrainan nimeämästä 114:stä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavasta elimestä, jotka kaikki ovat Ukrainan kansallisen akkreditointivirastonakkreditoimia

Jos haluat tuoda tavaroita Ukrainasta, sinun on käytävä läpi vaatimustenmukaisuuden osoittamisprosessi valmistajan allekirjoittamalla EU -vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Tämän jälkeen valmistaja voi tarvittaessa kiinnittää tuotteisiinsa CE-merkinnän.

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen nojalla tehdään sopimus teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja arvioinnista sekä niiden hyväksymisestä. Kyseessä on EU:n ja Ukrainan välinen vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus. Sopimuksen mukaan EU ja Ukraina sallivat vaatimustenmukaisuusvaatimukset täyttävien teollisuustuotteiden, jotka on lueteltu sopimuksen liitteissä ja jotka täyttävät vaatimustenmukaisuusvaatimukset, saattamisen markkinoille ilman lisätestejä tai -menettelyjä.

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

Ukrainan ja EU:n välillä on tiettyjä kasvien ja eläinten terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä sääntöjä, jotka sinun on tunnettava, jotta voitte viedä Ukrainasta tai tuoda sujuvasti Ukrainasta tai päinvastoin. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella yhdenmukaistettiin monia terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä ja kiellettiin osapuolia asettamasta perusteettomia esteitä.

Eläin- tai kasvitautien, myös tuholaisten, osalta on olemassa menettelyt, joilla tunnustetaan tiettyjen alueiden kasvintuhoojista vapaa asema. Tämä on tarkoitettu kauppaan ja ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle aiheutuvista riskeistä ilmoittamiseen. Jos tuojamaan on toteutettava toimenpiteitä vakavan terveysriskin hallitsemiseksi, EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksessa sallitaan tuontia koskevien väliaikaisten rajoittavien toimenpiteiden toteuttaminen. Ne pannaan kuitenkin täytäntöön siten, että minimoidaan näiden kahden maan välisen kaupan häiriöt. Lisätietoja menettelyistä on EU:n ja Ukrainan sopimuksen liitteessä VI.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien valvonta Ukrainassa

Hallitus harjoittaa kolmenlaista rajavalvontaa:

Terveydellinen ja epidemiologinen valvonta

Tavoitteena on suojella maata tautien leviämiseltä ja toteuttaa testejä, joilla varmistetaan, että tavarat ovat terveysvaatimusten mukaisia. Tällainen valvonta on pakollista, ja sitä sovelletaan pääasiassa tuotuihin elintarvikkeisiin, joihinkin kulutustuotteisiin ja auringonkukkaöljyjen vientiin. Maatilatuotteiden luokkaan kuuluviin tavaroihin ei sovelleta terveys- ja epidemiologista valvontaa.

Eläinlääkinnälliset ja terveystarkastukset

Tällä valvonnalla pyritään estämään eläintautien leviäminen. Eläinten, lisäysaineiston, biologisten tuotteiden, patologisen materiaalin, eläinlääkinnällisten valmisteiden, eläinten hoitotuotteiden, rehun lisäaineiden, esiseosten ja eläintuotteiden (mukaan lukien lihavalmisteet, munat, maito, kala ja hunaja) vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen sovelletaan yleensä eläinlääkintä- ja terveystarkastuksia.

Kasvinsuojelun valvonta

Sen lisäksi, että tällaisella valvonnalla estetään tuhoojien leviäminen, se on myös suunniteltu karanteenijärjestelmien valvontaan. Kasvien ja kasvituotteiden (myös elintarvikkeiden), pakkausten, kuljetusvälineiden, maaperän ja muiden säänneltyjä tuhoojia levittävien tuotteiden vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen sovelletaan kasvinterveysvalvontaa.

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Luku Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja muodostaa siten huomattavan rasitteen sinulle viejänä.

 • jos uskot, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sinua viemästä maasta, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Ukrainaan – EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota meihin yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka olisi laadittava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteestasi riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai osaa seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennettiin sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -lehdessä).
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selkeyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä asiakirjoja tuotteenne tulliselvitystä varten on esitettävä, saa osoitteesta My Trade Assistant.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista koskevat säännöt, ks. edellä oleva alkuperäsääntöjä koskeva jakso.

Tietoa tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset indikaattorit

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa ja/tai vietäessä tavaroitanne Ukrainaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus on useiden sellaisten kansainvälisten sopimusten mukainen, joilla säännellään tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia ja tarjotaan oikeudenmukainen ja avoin tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmä. Jos tavaramerkkihallinto hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja hylkäämisen perustelut on esitettävä. Tavaramerkki voidaan peruuttaa, jos sitä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa alueella, jolla se on rekisteröity.

Mallit ja patentit

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen nojalla itsenäisesti luodut mallit, jotka ovat luonteeltaan yksilöllisiä, suojataan rekisteröimällä ne enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä, luomasta, myymästä, tuomasta ja/tai viemästä sitä ilman suostumustasi.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Ukrainan sopimuksen nojalla perustettu maantieteellisiä indikaattoreita käsittelevä erityiskomitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa teollis- ja tekijänoikeuksien osalta ja raportoi kauppakomitealle.

Tavaramerkit

Tavaramerkkihakemukset on jätettävä Ukrainan teollis- ja tekijänoikeusinstituutille ( Ukrainan PTO), joka on valtionyhtiö.

Tarvitset seuraavat asiakirjat ja tiedot, jos haluat hakea tavaramerkkiä Ukrainassa

 • koko nimesi
 • valtio, jossa yhtiö on perustettu
 • osoite ja WIPOn maakoodi
 • kuva ja kuvaus rekisteröitävästä merkistä
 • kuvaus, jos tavaramerkki sisältää sanaosan
 • maininta tavaramerkin väristä
 • luettelo tavaroista ja/tai palveluista, joita haetaan asiaankuuluvan Nizzan kansainvälisen luokituksen mukaisesti
 • etuoikeushakemuksen tai näyttelyn päivämäärä, maa ja numero (jos vaaditaan etuoikeutta Pariisin yleissopimuksen nojalla)
 • oikeaksi todistettu jäljennös etuoikeutta koskevasta hakemuksesta tai asiakirjasta, jossa vahvistetaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sisältävien näyttelyesineiden esillepano virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä
 • valtuutetun henkilön hakijan puolesta allekirjoittama valtakirja

Rekisteröintiprosessi on seuraava:

 • jos hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaisia, hakijalle ilmoitetaan hakemuksen jättämispäivä.
 • toimittamasi asiakirjat tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne ovat Ukrainan tavaramerkkilain muodollisten vaatimusten mukaisia. Jos hakemus on vaatimusten mukainen, sen perusteltavuus tutkitaan.
 • asiasisällön tutkiminen – tavaramerkkihakemuksesi tarkistetaan, jotta se voi saada suojaa Ukrainan lainsäädännön mukaisesti, ja henkilöllisyyden ja samankaltaisuuden tutkiminen suoritetaan

Maantieteellinen merkintä

Ensinnäkin maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen Ukrainassa edellyttää, että hakemus tehdään ukrainan kielellä. Asiakirjat voi jättää vieraalla kielellä ja toimittaa ukrainankielisen käännöksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämispäivästä. Kun hakemus ja liiteasiakirjat on vastaanotettu, Ukrainan teollis- ja tekijänoikeuksien instituutti arvioi ne.

Hakemuksessa on oltava seuraavat asiakirjat:

 • pyyntö rekisteröidä tavaroiden alkuperänimitys, maantieteellinen alkuperämerkintä tai oikeus käyttää tavaroiden rekisteröityä ehdollista alkuperämerkintää, jossa on tiedot hakijasta ja hänen osoitteestaan
 • hakemuksen kohteena olevien tavaroiden alkuperänimitys tai tavaroiden maantieteellinen alkuperämerkintä
 • niiden tavaroiden nimi, joiden osalta hakija hakee tietyn alkuperämerkinnän rekisteröintiä tai oikeutta käyttää rekisteröityä hyväksyttyä alkuperämerkintää
 • sen maantieteellisen paikan nimi ja rajat, jossa tavarat valmistetaan ja johon erityisominaisuudet, ominaisuudet tai maine liittyvät
 • kuvaus tavaroiden erityisominaisuuksista, ominaisuuksista, maineesta tai muista ominaisuuksista
 • tiedot tavaroiden väitetyn kelpuutetun alkuperämerkinnän käytöstä merkinnöissä ja tavaroiden merkinnöissä
 • tiedot siitä, miten tavaroiden erityiset ominaisuudet ja maineen ominaisuudet liittyvät kyseisen maantieteellisen paikan luonnollisiin olosuhteisiin tai inhimilliseen tekijään

Huomaa, että ulkomaisena hakijana Ukrainassa sinun odotetaan myös toimittavan hakemuksen mukana täydentäviä asiakirjoja. Näillä asiakirjoilla olisi vahvistettava

 • hakemuksen kohteena olevien tavaroiden alkuperämerkinnän oikeudellinen suoja asianomaisessa EU:n jäsenvaltiossa
 • oikeutesi käyttää tavaroiden alkuperämerkintää

Palvelukauppa

Sekä Ukrainan hallitus että EU ovat asettaneet kaikki olemassa olevat palvelujen tarjontaa koskevat rajoituksensa tai varauksensa erittäin avoimesti. Ukrainan tekemät varaumat ovat liitteissä XVI-D- F.

Miten siirryt liitteiden kautta?

EU-Ukraina-sopimus sisältää kolme liitettä, joista sinun on tiedettävä vietäessänne. Niihin sisältyy Ukrainan EU:n viejille esittämiä varaumia.

 • Liitteessä XVI-D on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joita koskevat erityisrajoitukset, kun yritys perustetaan Ukrainaan. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla aloilla, joita ei ole lueteltu luettelossa. Rajoitukset on jaettu luetteloon niistä, joita sovelletaan kaikkiin toimialoihin tai osa-aloihin, sekä luetteloon, jossa esitetään erityisiä varaumia alakohtaisesti tai osa-aloittain.
 • Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla voit käydä rajatylittävää palvelukauppaa. Tässä luettelossa luetellaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • Liitteessä XVI-F luetellaan sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat varaumat.

Kuka voi perustaa yrityksen Ukrainaan?

Jos olet

 • yritys, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden perustaa tai hankkia liiketoiminnan sivuliikkeitä tai edustustoja kumpaankin maahan.
 • EU:n ja Ukrainan välinen sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa yritys itsenäisen ammatinharjoittamisen tai hallinnassasi olevien yritysten kautta.

Sinua kohdellaan samalla tavalla kuin Ukrainan kansalaisia ja päinvastoin. Liitteessä XVI-D on luettelo aloista, joilla sijoittautumiselle on asetettu rajoituksia.

Rajat ylittävä palvelujen tarjoaminen

Jos olet kiinnostunut rajat ylittävästä palvelujen tarjoamisesta, voit tarjota palveluja Ukrainaan (ja päinvastoin) samoin ehdoin kuin Ukrainan kansalaisille. Sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

 • alat, kuten notaaripalvelut, metsien omistajuus tai oppilaitosten johtaminen, jos Ukrainan hallitus edellyttää, että palveluntarjoajalla on Ukrainan kansalaisuus, tai postipalvelut, joilla palveluntarjoajan on hankittava toimilupa
 • sopimuksen ulkopuolelle jätetyt alat, kuten audiovisuaaliset palvelut, kansallinen meriliikenteen kabotaasi sekä kotimaan ja kansainväliset lentoliikennepalvelut – EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen 92 artiklassa luetellaan nämä erityispalvelut

EU:n ja Ukrainan välisellä sopimuksella poistetaan seuraavat rajoitukset aloilla, joilla sinulle on myönnetty pääsy Ukrainan markkinoille (ja päinvastoin)

 • palveluntarjoajien lukumäärän yläraja
  • tämä voidaan toteuttaa joko vaatimalla taloudellista tarveharkintaa, soveltamalla kiintiöjärjestelmää tai antamalla lakeja, joilla edistetään monopoleja tai yksinomaisia palveluntarjoajia ja rajoitetaan siten muiden palveluntarjoajien pääsyä markkinoille.
 • palveluliiketoimien tai -varojen kokonaisarvo
 • palvelutoimintojen kokonaismäärä tai palvelutuotoksen kokonaismäärä

Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla voit käydä rajatylittävää palvelukauppaa. Tässä luettelossa luetellaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.  Tämän vuoksi kaikilla palvelualoilla, joita ei mainita luettelossa, on rajoituksia. Lisätietoja EU-Ukraina-sopimuksen liitteessä XIV-E olevasta luettelosta palvelualoista, joilla sinulla on pääsy markkinoille.

Tilapäinen oleskelu

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen nojalla teillä on lupa muuttaa tilapäisesti Ukrainaan työskennelläkseen korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, myyjänä tai yrityksen avainhenkilönä kyseisessä maassa. Jos olet esimerkiksi vanhempi toimihenkilö, joka vastaa laitoksen perustamisesta tai toiminnasta.

Tilapäisen oleskelun kesto on seuraava:

 • sisäisen siirron saanut työntekijä (Ukrainassa (tai sijaitsevan) yrityksen avainhenkilöstö tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat – enintään 3 vuotta
 • liikematkailija (esim. liikematka Ukrainaan (tai) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat, jotka eivät ole sisäisen siirron saaneita työntekijöitä – enintään 1 vuosi

Jos olet sopimusperusteinen palveluntarjoaja, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuksia myös tietyillä aloilla molemmissa maissa. Tältä osin sinun on kuitenkin

 • tarjottava kyseistä palvelua tilapäisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on saanut palvelusopimuksen, jonka kesto on enintään yksi vuosi.
 • hakijalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta, jolla tarjoat sopimusperusteisia palveluja
 • hakijalla on oltava korkeakoulututkinto tai pätevyys, joka osoittaa vastaavantasoiset tiedot, ja asiaankuuluva ammattipätevyys

 

Lisätietoja on saatavilla seuraavista aiheista:

Julkiset hankinnat

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaisesti EU ja Ukraina sitoutuvat varmistamaan, että teillä on pääsy kunkin maan julkisten hankintojen markkinoille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä koskee tavaroita, palveluja tai rakentamista koskevia julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla sekä yleishyödyllisten palvelujen alalla. EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen myötä markkinat avataan asteittain.

Sopimuksella varmistetaan myös, että ukrainalaisia ja EU:n tarjoajia kohdellaan samalla tavalla tarjotessaan toistensa tarjouksia.

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus velvoittaa sekä EU:n että Ukrainan varmistamaan, että tarjouskilpailuissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 • tarjouspyynnöt julkaistaan asianmukaisesti ja julkaistaan internetissä. Näin kaikki kiinnostuneet yritykset saavat tietoja tulevista tarjouskilpailuista.
 • julkaistut tiedot sisältävät tärkeimmät tarjouksen osatekijät, kuten tulevan sopimuksen kohteen, sovellettavat määräajat tai tarjousehdot.
 • Ukrainasta tai tulevia yrityksiä ei syrjitä suoraan tai välillisesti, mikä estäisi niitä osallistumasta tarjouskilpailuun
 • avoimuus ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan koko tarjouskilpailumenettelyn ajan.
 • tarjouskilpailun ratkaisemista koskeva päätös annetaan tiedoksi kaikille hakijoille, ja syyt siihen, miksi tarjoaja ei ole voittanut tarjoaja, esitetään pyynnöstä.
 • riitatapauksissa yrityksillä on laillinen oikeus ottaa asioita esille toimivaltaisissa kansallisissa muutoksenhakuelimissä.

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Ukrainan tiede-, tutkimus- ja koulutuskeskus sertifiointia, standardeja ja laatua varten

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44452–3396

Puhelin ja faksi: + 380 44452–6907

Sähköposti: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internet-sivusto: http://uas.org.ua

Elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa koskeva valtion tarkastus

174 Antonovycha Street, 03680 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44528–9244

Internet-sivusto: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainan
valtion sääntelyviranomainen

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiiv, Ukraina

Puhelin: + 380 44254–5673

Faksi: + 380 44254–4393

Sähköposti: inform@dkrp.gov.ua

Internet-sivusto: http://www.drs.gov.ua 

Ukrainan taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriön teknisten määräysten osasto

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiiv, Ukraina

Puhelin: + 380 44528–8564

Faksi: + 380 44528–9014

Sähköposti: dtr@me.gov.ua

Internet-sivusto: http://www.me.gov.ua

Internet-sivusto: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Ukrainan maatalous- ja elintarvikeministeriö

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiova, Ukraina

Yhteystiedot kansalaisten valituksia varten:

Puhelin: + 380 44279–8474

Sähköposti: zvg@minagro.gov.ua 


Kirjeenvaihdon käsittelystä vastaava yksikkö:

Puhelin: + 380 44278–8171

Puhelin ja faksi: + 380 44278–7602 

Sähköposti: info@minagro.gov.ua

Taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriö

12/2 Grushevs’kyi Street, 01008 Kiiv, Ukraina 

Puhelin: + 380 44253–9394

Faksi: + 380 44253–6371

Sähköposti: meconomy@me.gov.ua

Ukrainan terveydenhuoltoministeriö

Julkinen vastaanottotoimisto

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44425–0526

Ekologian ja luonnonvarojen ministeriö

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiiv 03035, Ukraina

 

Julkinen vastaanotto

Puhelin: + 380 44206–3302

Sähköposti: gr_priem@menr.gov.ua

 

Julkisen sektorin viiteyksikkö

Puhelin: + 380 44206–3115

 

Lehdistökeskus (lehdistökeskus)

Puhelin: + 380 44206–3174

Sähköposti: press@menr.gov.ua

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: