SADC:n talouskumppanuussopimus – eteläisen Afrikan kehitysyhteisö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta näiden kahden alueen ihmisten ja yritysten on helpompi investoida toisiinsa ja käydä kauppaa keskenään ja vauhdittaa kehitystä kaikkialla Etelä-Afrikassa. Lue, miten viiden SADC-maan kanssa tehty EU:n talouskumppanuussopimus voi hyödyttää kauppaasi.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltiot,joihin kuuluvat Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini (entinen Swazimaa), allekirjoittivat SADC:n talouskumppanuussopimussopimuksen 10. kesäkuuta 2016. Talouskumppanuussopimus tuli väliaikaisesti voimaan 10. lokakuuta 2016, ja Mosambiki on soveltanut sitä väliaikaisesti 4. helmikuuta 2018 alkaen.

SADC:n talouskumppanuussopimus on kehityspainotteinen kauppasopimus, joka tarjoaa epäsymmetrisen pääsyn SADC:n talouskumppanuussopimusryhmän kumppaneille. Ne voivat suojata arkoja tuotteita täydelliseltä vapauttamiselta ja ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä, kun tuonti EU:sta kasvaa liian nopeasti. Yhteistyötä koskevassa luvussa yksilöidään kauppaan liittyvät alat, jotka voivat saada rahoitusta. Sopimukseen sisältyy myös kestävää kehitystä koskeva luku, joka kattaa sosiaali- ja ympäristöasiat.

Tavarakaupan osalta uuteen markkinoille pääsyyn sisältyy parempia kauppaehtoja pääasiassa maataloudessa ja kalastuksessa, mukaan lukien viini, sokeri, kalastustuotteet, kukat ja hedelmäsäilykkeet. EU saa puolestaan mielekkään uuden pääsyn eteläisen Afrikan tulliliittoon (tuotteita ovat vehnä, ohra, juusto, lihatuotteet ja voi).

Edunsaajamaat

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambik
 • Namibia
 • Etelä-Afrikka
 • Eswatini (Swazimaa)

Kuusi muuta eteläisen Afrikan kehitysyhteisön jäsentä – Kongon demokraattinen tasavalta, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – kuuluvat tai neuvottelevat talouskumppanuussopimuksista EU:n kanssa osana muita alueellisia ryhmiä eli Keski-Afrikkaa tai itäistä ja eteläistä Afrikkaa.

Epäsymmetriset säännökset SADC-maiden hyväksi

Talouskumppanuussopimuksessa on epäsymmetrisiä määräyksiä SADC:n talouskumppanuussopimusmaiden hyväksi, kuten arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarvikkeita ja alkuvaiheessa olevia teollisuudenaloja koskevien erityisten suojatoimien ja toimenpiteiden lisäksi

 • SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat ottaa käyttöön viisi kahdenvälistä suojatoimenpidettä ja korottaa tuontitulleja, jos tuonti EU:sta kasvaa niin paljon tai niin nopeasti, että se uhkaa häiritä kotimaista tuotantoa
 • jos EU soveltaa WTO:n sääntöjen mukaista suojatoimenpidettä, EU tarjoaa SADC:n talouskumppanuussopimuskumppaneilleen viiden vuoden poikkeuksen, joka voidaan uusia, jotta SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat jatkaa vientiään.

Tariffit

 • EU myöntää kokonaan tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Botswanasta, Lesothosta, Mosambikista, Namibiasta ja Swazimaasta tulevaan tuontiin. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton kaikille tuotteille. EU poistaa tullit 98,7 prosentista Etelä-Afrikasta peräisin olevasta tuonnista tiettyjen määrällisten kiintiöiden puitteissa.
 • eteläisen Afrikan tulliliittoon kuuluvat maat (Botswana, Lesotho, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini) poistavat tullit noin 86 prosentista EU:n tuonnista. Mosambik poistaa tullit 74 prosentilta EU:sta tulevasta tuonnista
 • kaikki tullit ovat EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen liitteissä I, II ja III.

 

Omakauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) ”, jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossa on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa I, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä (EUVL L 250, 16.9.2016, s. 1924). Ks. myös SADC:n ja EU:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjan 1 soveltamista koskeva opas.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, tuotteen on oltava peräisin EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta.

Tuotteen katsotaan olevan EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuote, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseksi on myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • Arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • Tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä, esimerkiksi paperin (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) valmistus ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • Erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi langan kehruu, tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.
 • Näiden erilaisten sääntöjen yhdistäminen on mahdollista, kun eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa sallittu poikkeamasääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää ylittämään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäismäärää arvona ilmaistuna.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteen 1 ”Alkuhuomautukset” 5–6huomautukseen.
Kumulaatio

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa määrätään

 • kahdenvälinen kumulaatio, jonka ansiosta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina ( ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
 • täyskumulaatio, jonka ansiosta ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely EU:ssa voidaan ottaa huomioon SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa (ja päinvastoin) arvioitaessa tuotekohtaisen säännön noudattamista.
 • diagonaalinen kumulaatio, jonka perusteella i) minkä tahansa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion, muun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n merentakaisen maan tai alueen alkuperäaineksia ja ii) kyseisissä maissa suoritettua toimintaa tai käsittelyä voidaan pitää SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tai EU:ssa alkuperätuotteina tai suoritettuina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät, mukaan lukien hallinnollista yhteistyötä koskevat sopimukset niiden kahden maan välillä, joista alkuperä on kumuloitunut. Tätä kumulaatiota ei sovelleta i) Tyynenmeren alkuperäaineksiin ja ii) Etelä-Afrikan alkuperäaineksiin, joita ei voida tuoda EU:hun tullitta ja kiintiöttä.   
 • kumulaatio sellaisten ainesten osalta, joihin sovelletaansuosituimmuuskohteluaEU:ssa, jolloin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion viejät voivat ottaa huomioon ei-alkuperäainekset, jotka EU:hun tuotaessa saisivat tullittoman ja kiintiöttömän kohtelun EU:n suosituimmuustulleissa ikään kuin ne olisivat kyseisen SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuotteita, jos ne sisällytetään siellä tuotettuun tuotteeseen, edellyttäen, että alkuperämaasta peräisin olevaan ainekseen ei sovelleta polkumyynti- tai kiertämistulleja.
 • kumulaatio sellaisten muiden maidenalkuperäainestenosalta, joille on myönnetty tulliton ja kiintiötön pääsy EU:hun, mikä mahdollistaa tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n alueelle kyseisten ainesten osalta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksiksi, jos niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.
Poikkeukset

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion pyynnöstä voitaisiin tietyin edellytyksin myöntää erityinen poikkeus, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voitaisiin soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä. Tällä hetkellä ei sovelleta erityisiä poikkeuksia.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan omien erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää ilmoittajaa toimittamaan vaatimustenmukaisuudesta todisteita, jotka voidaan antaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit, tai kollien merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet tai itse tavaroihin liittyvät todisteet.

Tullinpalautus

Etuuskohtelutullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Tullietuuskohtelun hakemiseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan alkuperäselvitystä koskevassa IV osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa V osastossa.

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Etuuskohtelun saamiseksi sinun on esitettävä alkuperäselvitys

 • tarvitset joko
 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.
 • alkuperäselvitystä ei vaadita, kun
  • tuotteiden yhteisarvo on enintään 500 euroa pienten pakkausten osalta, tai
  • 1200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta
EUR.1-tavaratodistus
 • liitteessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli, jossa annetaan ohjeet todistuksen täyttämisestä.
 • EUR.1- tavaratodistuksen antavat viejämaan tulliviranomaiset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
Alkuperäilmoitus (viejän oma ilmoitus)

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat peräisin EU:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen yhteisarvo on enintään 6000 euroa

 

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa viejälle, joka harjoittaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia alkuperäilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta.

Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava tulliviranomaisille kaikki tarvittavat takeet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.

 

Mitä alkuperäilmoituksen olisi sisällettävä?

 • alkuperäilmoituksen laatimiseksi viejän olisi kirjoitettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus (asianomaisella kielellä), leimattava tai painettava se: ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on liitteessä IV. Tarkista tulliviranomaisilta mahdolliset lisävaatimukset.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hakija antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan.

Toimittaminen

 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen siinä tarkoitettuja tuotteita vietäessä tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • tuotteiden alkuperän tarkastukset suorittaa paikallinen tulli – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -tietokannasta

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin tuontia varten.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy EU:n ja Etelä-Afrikan kahdenvälinen pöytäkirja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta.

 • EU suojelee yli sataa eteläafrikkalaista nimeä, kuten Rooibos-nimitystä, Etelä-Afrikasta peräisin olevaa kuuluisaa infuusiota ja lukuisia viinien nimiä, kuten Stellenbosch ja Paarl.
 • Etelä-Afrikka suojelee yli 250:tä EU:n nimeä, jotka jakautuvat elintarvikkeiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien luokkiin

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muussa maassa kuin Etelä-Afrikassa toimiva tuottaja ei voi pitää kaupan omalla alueellaan sijaitsevasta laitoksesta valmistettua teetä symbolisesti tärkeällä nimellä Rooibos. Sama koskee EU:n perinteisiä tuotenimiä.

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muut alueet

Kilpailu

 • EU on lopettanut kaikkien SADC:n talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet
 • EU on minimoinut toimenpiteet, joilla on tuotantoa ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia
 • jos paikallinen teollisuus on uhattuna tuonnin lisääntyessä Euroopasta, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Riitojen ratkaisu

SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukaan riidat ratkaistaan neuvottelemalla tai sovittelemalla ja viime kädessä välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyn jälkeen valituksen kohteena olevan osapuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuomion noudattamiseksi. Jos vaatimuksia ei noudateta, toisella osapuolella on oikeus korvaukseen tai se voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, kuten tullien korottamisen.

Kestävä kehitys

SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Sopimuksessa on siis joitakin EU:n sopimuksissa saatavilla olevista vahvimmista sanoista, jotka koskevat oikeuksia ja kestävää kehitystä.

 • ”täytäntöönpanon kieltämistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan sitä, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • talouskumppanuussopimusten yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen integraatio

SADC:n talouskumppanuussopimus koskee sekä SADC:n talouskumppanuussopimusmaiden välistä kauppaa että EU:n kanssa käytävää kauppaa.

 • SADC:n talouskumppanuussopimuksen alkuperäsäännöt tukevat uusien arvoketjujen kehittämistä alueella. Kumulaatiosäännöksissä sallitaan alennustullien soveltaminen EU:n rajalla yhdessä alueen maassa korjattuihin hedelmiin, jotka on säilötty ja säilytetty toisessa. Tämäntyyppiset joustavat alkuperäsäännöt hyödyttävät maatalous- ja elintarvikealan, kalastuksen ja teollisuuden yrityksiä.
 • SADC:n talouskumppanuussopimuksella yhdenmukaistetaan eteläisen Afrikan tulliliiton tullit, joita sovelletaan EU:sta peräisin olevaan tuontiin, ja parannetaan näin tulliliiton toimintaa. Tällä tavoin SADC:n talouskumppanuussopimus vahvistaa alueellista yhdentymistä.
 • kukin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio on sopinut, että sen EU:lle myöntämä etu ulotetaan myös muihin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioihin.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa teknistä apua kauppaa tukevalle kehitysavulle. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa ei ole niin paljon häikäisyä.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: