Treoir d’onnmhairiú seirbhísí

An bhfuil sé beartaithe ag do chuideachta seirbhísí a easpórtáil lasmuigh den Aontas? Cuidíonn an roinn seo leat a thuiscint an bhfuil do chuideachta réidh le honnmhairiú agus tugtar cuntas inti ar chéimeanna éagsúla an phróisis easpórtála.

4 Céimeanna chunSeirbhís aOnnmhairiú

 
 

Sula dtosaíonn tú – An bhfuil do chuideachta réidh le trádáil?

An bhfuil sé i gceist agat seirbhís a easpórtáil den chéad uair?

Sula ndéanfaidh tú sin, seiceáil an bhfuil do chuideachta réidh:

 • An bhfuil rath ar do sheirbhís cheana féin i do mhargadh baile nó i dtíortha eile AE?
 • An bhfuil sé ar chumas do chuideachta an tseirbhís seo a thairiscint i margaí eachtracha lasmuigh den Aontas Eorpach? An bhfuil a dhóthain acmhainní foirne, ama, airgeadais agus dlíthiúla aige?
 • An bhfuil bainistíocht do chuideachta tiomanta leathnú go margaí easpórtála lasmuigh den Aontas?
 • An bhfuil plean cuimsitheach airgeadais/margaíochta/gnó ag do chuideachta a bhfuil spriocanna soiléire aige chun tacú le honnmhairiú chuig margaí lasmuigh den Aontas?
 • An bhfuil straitéis nithiúil ag do chuideachta chun an tseirbhís a easpórtáil lasmuigh den Aontas? Mar shampla, is féidir leat do sheirbhís a easpórtáil go díreach chuig do cheannaitheoir i do mhargadh onnmhairiúcháin, amhail cuideachta eile nó tomhaltóir. Nó d’fhéadfá easpórtáil trí ardáin r-thráchtála.
 • Más infheidhme, an bhfuil an chosaint maoine intleachtúla is gá thar lear ag do chuideachta?
 • An bhfuil sé de chumas agus de shaineolas ag do chuideachta a sheirbhís a chur in oiriúint de réir sainroghanna cultúrtha nó caighdeán éagsúil i dtíortha lasmuigh den Aontas Eorpach?

Sula leanfaidh tú ar aghaidh, déan breithniú cúramach ar na ceisteanna thuas agus pléigh iad laistigh de do chuideachta chun cinneadh a dhéanamh an bhfuil tú réidh le do sheirbhísí a onnmhairiú chuig tíortha nach bhfuil san AE, nó cad iad na céimeanna is gá duit a dhéanamh chun tú féin a ullmhú chun é sin a dhéanamh.

 

1

Céim 1: Tuiscint a fháil ar conas is féidir seirbhísí a easpórtáil

Is iondúil go mbíonn ceithre bhealach ann chun do sheirbhís a easpórtáil chuig margadh lasmuigh den Aontas (ar a dtugtar ‘modhanna soláthair’freisin). Sainmhínítear iad sin i gcomhaontú idirnáisiúnta, eadhon an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála.

Soláthar trasteorann seirbhísí (Modh 1):

 

Má tá do chuideachta lonnaithe i dtír amháin agus má sholáthraíonn sí seirbhísí do chustaiméir i dtír eile, tugtar soláthar trasteorann air sin.

Ní thrasnaíonn ach an tseirbhís an teorainn.

Is minic a sholáthraítear an cineál sin seirbhíse trí thairseacha ar líne, trí ghuthán nó trí ríomhphost.

Sampla:

Soláthraíonn cuideachta chomhairliúcháin sa Ghearmáin tuarascálacha anailíse eacnamaíochta do chliant-chuideachta san India.

Seo a leanas samplaí eile de sheirbhísí a onnmhairítear go minic trí sholáthar trasteorann:

 • taighde margaidh
 • anailís staidrimh
 • Comhairle cumarsáide, amhail seirbhísí comhairliúcháin maidir le margaíocht
 • seirbhísí gairmiúla (amhail seirbhísí dlí, ailtireachta, cuntasaíochta)
 • seirbhísí a bhaineann le ríomhairí
 • seirbhísí teileachumarsáide
 • seirbhísí cúiréara

Tomhaltas seirbhísí thar lear (Mód 2):

 

Má tá do chuideachta ag soláthar seirbhíse i do mhargadh baile do chustaiméir eachtrach, tugtar tomhaltas seirbhísí thar lear air sin.

Trasnaíonn an custaiméir an teorainn agus baineann sé úsáid as an tseirbhís a sholáthraíonn tú i do mhargadh.

Sampla:

Taistealaíonn custaiméir Seapánach go hÉirinn agus fanann sé ag óstán nó ag dines ag bialann, dá bhrí sin ag ithe na seirbhísí in Éirinn.

Láithreacht tráchtála thar lear (Mód 3):

 

Má shuíonn do chuideachta go bhfuil sí i láthair i margadh eachtrach, is féidir tagairt a dhéanamh dó mar láithreacht tráchtála thar lear.

Is éard atá i gceist leis sin fochuideachta, brainse nó oifig ionadaíoch a oscailt i dtír eile.

Sampla:

Osclaíonn banc de chuid na Danmhairge brainse i gCeanada nó cinneann grúpa Francach teileachumarsáide fochuideachta a oscailt san Astráil.

I measc na n-earnálacha ina bhfuil an cineál seo soláthair seirbhíse coitianta tá:

 • seirbhísí airgeadais
 • seirbhísí teileachumarsáide
 • seirbhísí comhshaoil

Go ginearálta, tugtar infheistíocht dhíreach choigríche ar chuideachta eachtrach a bhunú nó a fháil thar lear.

Nuair a phleanáil tú d’infheistíocht i margadh eachtrach, féadfaidh an tír ar mian leat infheistiú isteach teorainneacha áirithe a chur i bhfeidhm. Braitheann siad sin ar a chreat dlíthiúil agus d’fhéadfaí na nithe seo a leanas a áireamh leo:

 • srianta ar úinéireacht eachtrach:
  De ghnáth, bíonn siad i bhfoirm teorainn a chur leis an scair de chaipiteal cothromais cuideachtaí a cheadaítear do neamhchónaitheoirí na tíre a shealbhú.
 • Srianta ar an gcineál eintiteas dlíthiúil atá ceadaithe:
  D’fhéadfadh toirmisc shonracha ar eintitis dhlíthiúla áirithe, amhail comhfhiontair nó dílseánacht aonair, a áireamh orthu sin.
 • nósanna imeachta scagtha agus formheasa:
  Is féidir a cheangal orthu sin go dtaispeánfadh infheisteoirí coigríche sochair eacnamaíocha nó go bhfaighidís formheas roimh ré don infheistíocht.
 • srianta ar phearsanra eachtrach:
  De ghnáth, bíonn siad i bhfoirm teorainn a chur le líon/céatadán na náisiúnach eachtrach a bhainistíonn fiontair chleamhnaithe cuideachtaí coigríche nó a oibríonn iontu agus rialuithe oibríochtúla eile ar na cuideachtaí sin.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le gníomhaireacht cur chun cinn infheistíochta sa tír ar mian leat infheistiú inti, le comhairleoir cánach áitiúil nó le dlíodóir chun conradh infheistíochta a chur ar bun agus faisnéis a iarraidh faoi na hoibleagáidí eile atá ar infheisteoirí san earnáil ar leith.

Ceadaíonn bunachar sonraí na mBacainní Trádála duit ‘Bacainní a bhaineann le hinfheistíocht’ a chuardach. Taispeántar na bacainní sin i dtorthaí cuardaigh ‘Mo chúntóir trádála’ freisin.

Daoine nádúrtha a bheith i láthair thar lear (Mód 4):

 

Má thaistealaíonn fostaí de chuid do chuideachta thar lear chun seirbhís a sholáthar i dtír lasmuigh den AE ar bhonn sealadach, tá tú ag cur na seirbhíse sin ar fáil trí dhuine nádúrtha a bheith i láthair thar lear.

Is féidir le cineálacha éagsúla pearsanra seirbhís do chuideachta a sholáthar:

 • Aistrithe idirchorparáideacha: Is fostaithe iad
  sin i do chuideachta (go minic feidhmeannaigh, bainisteoirí, speisialtóirí) a aistrítear chuig láithreacht tráchtála do chuideachta i dtír lasmuigh den Aontas.
 • Cuairteoirí gnó: Tréimhsí gearrfhanachta
  ar feadh cúpla mí atá i gceist (a bhíonn teoranta go minic do 3 mhí) gan aon luach saothair a fháil sa tír eachtrach. Bíonn post sinsearach ag cuairteoirí gnó de ghnáth i do chuideachta agus is iad atá freagrach as bunaíocht a bhunú sa spriocmhargadh.
 • Soláthróirí seirbhíse conarthacha: Is fostaithe
  iad seo i do chuideachta a sholáthraíonn seirbhís ar bhonn conartha atá agat le tomhaltóir deiridh sa tír eachtrach. Seoltar soláthraithe seirbhíse conarthacha thar lear toisc nach bhfuil aon áit tráchtála ag do chuideachta sa tír eachtrach agus toisc gur gá dóibh fanacht go sealadach sa tír eachtrach chun an conradh maidir le seirbhísí a sholáthar a chomhlíonadh.

Sa bhreis ar na catagóirí sin de phearsanra cuideachta, bíonn gairmithe neamhspleácha atá féinfhostaithe i láthair daoine nádúrtha thar lear freisin:

 • Gairmithe neamhspleácha: Is daoine féinfhostaithe iad
  sin a sholáthraíonn seirbhís ar bhonn conartha seirbhísí i dtír eachtrach.

Áirítear ar earnálacha a sholáthraíonn seirbhísí trí fhostaithe thar lear go minic seirbhísí TFC, seirbhísí innealtóireachta nó gairmiúla, nó seirbhísí eile a bhraitheann ar thacaíocht iardhíola.

Samplaí:

 • cuideachtaí teicneolaíochta faisnéise, a sheolann a saineolaithe TF chun comhairle a thabhairt maidir le tionscadal nó bogearraí a shuiteáil go háitiúil
 • cuideachtaí innealtóireachta, a chuireann a bhfoireann le haghaidh oibríochtaí ar an láthair chuig tionscadail
 • dlíodóirí atá ag taisteal chun comhairle a chur ar chustaiméirí i dtír eile
 • cuideachtaí tionscail a chuireann a bhfoireann le haghaidh seirbhísí pleanála agus cothabhála.

Mar nóta ginearálta, is féidir an tseirbhís chéanna a sholáthar ar mhodhanna éagsúla:
Mar shampla, d’fhéadfaí seirbhísí dlí a sholáthar don chustaiméir trí ríomhphost (modh 1), ag fiontar cleamhnaithe seanbhunaithe thar lear (modh 3) nó trí láithreacht an dlíodóra thar lear (modh 4).

 

2

Céim 2: Aimsigh margadh agus ceannaitheoir

Chun seirbhísí a easpórtáil lasmuigh den Aontas, ba cheart duit margadh agus ceannaitheoir a shainaithint ar dtús le haghaidh do sheirbhíse.

 • Is féidirle cumainn tráchtála faisnéis a thabhairt duit faoi mhargaí éagsúla agus faoi chomhpháirtithe gnó éagsúla, agus tú a threorú chuig na tuarascálacha ábhartha.
 • Soláthraithe nuachta trádáil-sonracha nó gníomhaireachtaí cur chun cinn trádála i do thír féin nó i do mhargadh onnmhairithe roghnaithe a chlúdaíonn anailís mhargaidh agus measúnú ar dheiseanna gnó is féidir a bheith ina chuidiú. Is minic a sholáthraíonn na comhlachtaí sin staidéir ar na príomhearnálacha easpórtála.
 • Is féidir lecomhairleoirí easpórtála agus bainc ábhartha comhairle a chur ar fáil freisin.

Conas do spriocmhargaí a roghnú?

Scagadh a dhéanamh ar mhargaí onnmhairíochta a d’fhéadfadh a bheith ann chun a mheas an bhfuil éileamh ar do tháirge agus a mheas an mbeadh do tháirge iomaíoch ar mhargadh an onnmhairithe?

 

Seiceáil na staitisticí trádála do mhargadh sprioc féideartha.

Is féidir le staitisticí iompórtála a thaispeáint an bhfuil an tír is mian leat a onnmhairiú chuig do sheirbhís á hiompórtáil cheana féin, cá as a dtagann na hallmhairí agus má tá soláthar ard de do chineál seirbhíse ar an margadh cheana féin.

Conas ceannaitheoirí féideartha a aimsiú?

Nuair a bheidh ceann amháin nó níos mó de na spriocmhargaí roghnaithe agat, is é an chéad chéim eile ná comhpháirtithe féideartha trádála agus teagmhálacha gnó a shainaithint.

Is féidir comhpháirtithe agus teagmhálacha a aimsiú ag:

 

 • Aontaí trádála eagraithe go sonrach do cheannaitheoirí agus díoltóirí le bualadh le chéile. Mar shampla, eagraíonn an Líonra Fiontar Eorpachimeachtaí rialta meaitseála d' earnálacha ar leith ina mbíonn cuideachtaí ó thíortha nach tíortha den Aontas iad rannpháirteach iontu freisin.
 • Imeachtaícúnamh arna gcur ar fáil ag Comhlachais Tráchtála chun teagmhálacha a bhunú idir comhpháirtithe ionchasacha gnó.

Is féidir leat a sheiceáil freisin an bhfuil cead agat a dhíol leis an rialtas i do mhargadh onnmhairíochta féideartha.

 

 

3

Céim 3: Seiceáil an féidir le do chuideachta leas a bhaint as Comhaontú Trádála de chuid an Aontais

Is minic a dhéanann an tAontas comhaontuithe trádála déthaobhacha le tíortha lasmuigh den Aontas.

Seiceáil an bhfuil comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír ar mian leat easpórtáil go dtí an roinn Margaí.

D’fhéadfadh comhaontuithe trádála an Aontais trádáil seirbhísí sna príomhearnálacha a chumhdach agus is minic a laghdaíonn nó a dhíchuireann na bacainní ar onnmhairí sna hearnálacha sin go minic. Seo a leanas samplaí de na príomhearnálacha sin:

 • seirbhísí airgeadais
 • teileachumarsáid
 • muiriompar
 • seirbhísí gairmiúla
 • trádáil dhigiteach

Cad iad na buntáistí a bhaineann le comhaontuithe trádála maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche

Má tá comhaontú trádála i bhfeidhm ag an Aontas leis an tír sin, is féidir na bacainní ar infheistíocht dhíreach choigríche a laghdú nó fiú iad a dhíothú in earnálacha áirithe, agus d’fhéadfadh forálacha infheistíochta sonracha a bheith san áireamh ann a cheanglaíonn leibhéal cosanta d’infheistíochtaí coigríche ó thaobh an dlí de.

 

Comhaontuithe TrádálaAE

 • Sraith rialacha níos cobhsaí agus níos intuartha a chur ar fáil duit nuair a dhéanann tú trádáil le margaí eachtracha
 • Deimhin a dhéanamh de nach ndéanfaidh dlíthe na mBallstát nach bhfuil san Aontas idirdhealú ar sheirbhísí an Aontais
 • Deiseanna easpórtála nua níos fearr a chruthú do do chuideachta agus infheistiú thar lear a éascú.

Cad a tharlóidh mura bhfuil mo sheirbhís clúdaithe ag comhaontú AE?

Mura bhfuil comhaontú trádála fós ag an Aontas leis an tír ar mian leat í a onnmhairiú chuig nó mura bhfuil d’earnáil leasa clúdaithe ag comhaontú ar leith, ba cheart duit:

na coinníollacha maidir le rochtain ar an margadh a liostaítear faoi Chomhaontú Ginearálta na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Trádáil Seirbhísí a sheiceáil.

Liosta comhaltaí EDT tá a gcuid bacainní ar onnmhairí seirbhísí ina sceideal gealltanas.

 

4

Céim 4: Measúnú a dhéanamh ar na ceanglais i do mhargadh onnmhairiúcháin

 

 • Beidh na riachtanais ag brath ar an gcaoi ar mian leat easpórtáil (féach céim 2) agus ar an spriocmhargadh.

Is féidir leat eolas mionsonraithe faoi na riachtanais shonracha sa spriocmhargadh a roghnaigh tú sa roinn den mhargadh a fhiosrú.

Cé na ceanglais is gá duit a sheiceáil maidir le soláthar trasteorann (modh 1)?

 • Ceanglais údarúcháin agus cheadúnúcháin: B’fhéidir go mbeidh ar do chuideachta ceadúnais áirithe a fháil chun an tseirbhís a chur ar fáil sa mhargadh onnmhairiúcháin.
 • Riachtanas maidir le haitheantas frithpháirteach do dhioplómaí agus do cháilíochtaí: Beidh ar dhioplómaí ábhartha soláthraithe seirbhíse agus cáilíochtaí eile a bheith glactha ag an tír ar mian leat easpórtáil chuici ionas go mbeidh cead agat do sheirbhísí a sholáthar thar lear. Is fíor sin i gcás roinnt onnmhairí seirbhísí gairmiúla: Sampla: B’fhéidir nach mbeadh cead ag iniúchóir AE cuntas cuideachta iasachta a sheiceáil, agus dá bhrí sin ní féidir leat do sheirbhís a easpórtáil chuig an tír atá i gceist.
 • Srianta sonrachaar roinnt earnálacha seirbhísí: Mar shampla, d’fhéadfadh teorainneacha agus srianta a bheith ann maidir le seirbhísí árachais. Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le 'coibhéis’ (a sholáthraíonn na reachtóirí ar a bhfuil na tíortha ar a bhfuiltear ag díriú) ar onnmhairí táirgí seirbhísí airgeadais sa mhargadh eachtrach.

Cé na riachtanais is gá duit a sheiceáil le haghaidh tomhaltais thar lear (modh 2)?

Tarlaíonn tomhaltas thar lear nuair a thaistealaíonn an custaiméir lasmuigh dá thír féin agus nuair a ídíonn sé an tseirbhís atá á soláthar agat i do thír féin.

 • I bhformhór na gcásanna, is ionann na riachtanais ba ghá duit a chomhlíonadh agus na riachtanais a bheadh ort agus seirbhís á cur ar fáil agat i do mhargadh náisiúnta nó i margadh an Aontais Eorpaigh.

Cé na ceanglais is gá duit a sheiceáil le haghaidh láithreacht tráchtála (modh 3)?

D’fhéadfadh ceanglais nó srianta maidir le láithreacht tráchtála a bheith ag tíortha lasmuigh den AE, agus ba cheart d’onnmhaireoirí an AE iad a chur san áireamh agus iad ag infheistiú sna tíortha sin.

 • Tá gá le láithreacht áitiúil: Ní féidir
  roinnt seirbhísí a sholáthar i dtíortha nach bhfuil san AE gan láithreacht áitiúil a bheith sa mhargadh sin. D’fhéadfadh sé sin a bheith amhlaidh i gcás roinnt seirbhísí árachais, mar shampla. Dá bhrí sin, b’fhéidir go mbeadh ar do chuideachta láithreacht tráchtála a bhunú thar lear, mar shampla trí fhochuideachta a bhunú nó dul isteach i gcomhar le cuideachtaí áitiúla sa mhargadh eachtrach, e.g. trí chomhfhiontar.
 • Caidhpeanna cothromais eachtracha:
  Cuireann tíortha áirithe srianta i bhfeidhm ar an sciar uasta de chothromas eachtrach a cheadaítear i dtaca le hinfheistíochtaí.
 • Teorainneacha ar infheistíochtaí: Is féidir teorainneacha
  den sórt sin a nascadh le ceadúnais shonracha atá riachtanach do dhaoine aonair nó do chuideachtaí nó teorainneacha ar líon na gcuideachtaí atá ceadaithe.
 • Srianta ar chineál an eintitis dhlíthiúil: D’fhéadfadh sé nach mbeadh forálacha dlíthiúla i bhfeidhm ag margaí eachtracha
  áirithe ach amháin lena gceadaítear comhfhiontair, nó lena dtoirmeascfaí go sainráite foirmeacha dlíthiúla eile infheistíochta amhail dílseánacht aonair.
 • Srianta ar líon na soláthróirí: D’fhéadfadh na srianta
  sin a bheith ábhartha maidir le ceadúnais shonracha nach mór do sholáthraithe a bheith acu.
 • Riachtanais náisiúntachta: D’fhéadfadh sé go n-éileodh earnálacha
  áirithe nó cineálacha áirithe táirgí ar infheisteoirí ceadúnais a bheith acu atá teoranta do dhaoine aonair a bhfuil náisiúntacht na tíre sin acu, nó a d’fhéadfadh a chur de cheangal ar bhainisteoirí na bunaíochta a bheith den náisiúntacht sin. Chomh maith leis sin, d’fhéadfaí srian a chur le fáil agus úsáid talún agus eastáit réadaigh ag eachtrannaigh.
 • Forálacha cánach: Is féidir le forálacha
  sonracha cánach a bheith infheidhme maidir le hinfheistíochtaí coigríche agus d’fhéadfadh creat dlíthiúil a bheith i bhfeidhm ag tíortha sonracha lena n-áirítear cánachas idirdhealaitheach ar infheistíochtaí coigríche.
 • Srianta airgeadais: Féadfaidh feidhm a bheith ag srianta
  áirithe airgeadais maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche. Mar shampla, d’fhéadfadh srianta ar sheoltáin, ar aistrithe caipitil agus ar chomhshó airgeadra a bheith san áireamh leo sin. Féadfar srian a chur ar chumaisc agus ar éadálacha trasteorann freisin.

Cé na ceanglais is gá duit a sheiceáil maidir le daoine nádúrtha a bheith i láthair (modh 4)?

Chun seirbhís a onnmhairiú go minic bíonn gá le d’fhostaithe a bheith ag fanacht go sealadach thar lear sa spriocmhargadh chun an tseirbhís a sholáthar.

Mar shampla:

 • B’fhéidir go mbeidh ar innealtóir do chuideachta taisteal chun meaisín/bogearraí a nuashonrú nó chun trealamh a chothabháil. Ach d’fhéadfadh srianta a bheith ar shoghluaisteacht daoine agus iad ag soláthar seirbhísí ar an mbealach sin.

Áirítear na nithe seo a leanas ar na ceanglais maidir le himscrúdú:

 • Ceanglais chónaithe:
  D’fhéadfadh sé go mbeadh ar sholáthraithe seirbhísí a bheith ina gcónaitheoirí sa spriocthír.
 • Riachtanais saoránachta:
  B’fhéidir go mbeadh ar sholáthraithe seirbhísí a bheith ina saoránach den tír ar mian leat seirbhísí a easpórtáil chuici.
 • Ceanglais cheadúnúcháin agus deimhniúcháin: D’fhéadfadh ceadúnais shonracha, oiliúint, teastais oideachais nó teastais cháilíochta eile a bheith de dhíth ar
  sholáthróirí seirbhísí. Tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas an bhfuil teastais áirithe bailí sa tír eachtrach. D’fhéadfadh sé tarlú freisin go gcaithfidh eintitis na spriocthír iad a sholáthar do ghairmeacha/seirbhísí áirithe.
 • Ceanglais maidir le víosaí gnó agus ceadanna oibre:
  Sampla sonrach amháin a bhaineann le fanacht sealadach agus le ceanglais víosa is ea an gceadaítear don fhostaí a chéile nó a leanaí a thabhairt leo le linn na tréimhse fanachta.
 • Tástálacha ar riachtanais eacnamaíocha/tástálacha margaidh saothair: D’fhéadfadh sé go n-iarrfadh tíortha
  áirithe ortsa nó ar do chustaiméir cruthúnas a thabhairt nach féidir leis an lucht saothair áitiúil freastal ar riachtanas na seirbhíse.
 • Srianta ardhul isteach/cuótaí: Féadfaidh srianta nó cuótaí
  áirithe ar dhul isteach iarratas a dhéanamh ar sholáthar eachtrach seirbhísí i ngairmeacha ar leith.
 • Riachtanais oideachais agus cáilíochtaí eile:
  sé tábhachtach go mbeadh a fhios agam an bhfuil deimhnithe áirithe bailí sa tír eachtrach atá i gceist.

Cad eile is gá duit a fháil amach?

Nuair a sholáthraíonn tú seirbhísí do thíortha nach bhfuil san Aontas, ní mór duit a sheiceáil cé na rialacháin chánach atá i bhfeidhm. Áirítear leis sin:

 • cánacha áitiúla
 • Íocaíochtaí CBL

Féadfaidh rialacháin chánach éagsúla a bheith i bhfeidhm ar do mhargadh onnmhairíochta. D’fhéadfadh roinnt seirbhísí a bheith faoi réir eisceachtaí ag brath ar an tír ar mian leat onnmhairiú chuig an tír sin, mar shampla má tá do chuideachta i láthair go buan sa tír sin.

Cá bhfuil tuilleadh eolais le fáil?

Do Sheicliosta: 4 Céimeanna chun Seirbhís a Onnmhairiú

Sula dtosaíonn tú: Measúnú a dhéanamh ar ullmhacht do chuideachta maidir le honnmhairiú

 • Féach ar an seicliosta ceisteanna chun measúnú a dhéanamh ar ullmhacht onnmhairithe do chuideachta
 • Plé agus cinneadh a dhéanamh an bhfuil do chuideachta réidh le trádáil le tíortha nach bhfuil san Aontas, nó na bearta is gá a dhéanamh mar ullmhúchán do ghníomhaíochtaí trádála lasmuigh den Aontas amach anseo

Céim 1: Tuiscint a fháil ar conas is féidir seirbhísí a easpórtáil

 • Socraigh conas is mian leat do sheirbhís a easpórtáil

Céim 2: Tuiscint a fháil ar conas is féidir seirbhísí a easpórtáil

 • Roghnaigh do mhargadh nua easpórtála agus déan measúnú ar acmhainneacht ghnó agus ar iomaíochas do sheirbhísí (tá sé tábhachtach costais a bhaineann le heaspórtáil a chur san áireamh i ríomhanna praghsanna)
 • Daoine a d' fhéadfadh a bheith ina gceannaitheoirí ashainaithint
 • Aithin gníomhaireacht/institiúid/comhpháirtí chun tacaíocht a thabhairt duit agus tú ag eagrú agus ag foirmiúlachtaí an phróisis onnmhairithe (amhail conarthaí a ullmhú, coinníollacha íocaíochta a sheiceáil, acmhainneacht creidmheasa an cheannaitheora, srianta ar aistriú caipitil i dtír an cheannaitheora)

Céim 3: Seiceáil an féidir le do chuideachta leas a bhaint as Comhaontú Trádála de chuid an Aontais Eorpaigh

 • A dheimhniú an bhfuil comhaontú trádála curtha i gcrích ag an Aontas leis an tír ar mhaith leat é a onnmhairiú chuig
 • Foinsí a shainaithint le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin gcomhaontú trádála ábhartha
 • Scrúdú a dhéanamh ar na coinníollacha maidir le rochtain ar an margadh le haghaidh do chuid seirbhíse sa sceideal de ghealltanais

Céim 4: Measúnú a dhéanamh ar na ceanglais i do mhargadh onnmhairiúcháin

 • A mheas an bhfuil cead ag do sheirbhís dul isteach sa mhargadh easpórtála a bhfuil suim agat ann, i.e. an bhfuil aon srianta nótoirmisc i bhfeidhm
 • Más mian leat do sheirbhísí a sholáthar thar theorainneacha, seiceáil cé na riachtanais a d' fhéadfadh a bheith i bhfeidhm (ceanglais údarúcháin nó cheadúnúcháin, mar shampla)
 • Más mian leat a dheimhniú go bhfuil tú i láthair i margadh eachtrach, seiceáil cé na srianta a d' fhéadfadh a bheith i bhfeidhm (mar shampla, ar úinéireacht eachtrach, ar an gcineál eintiteas dlíthiúil atá ceadaithe nó ar na nósanna imeachta formheasa)
 • Más mian leat go mbeadh duine de d’fhostaithe ag gabháil leis an tseirbhís atá á honnmhairiú agat, seiceáil cé na riachtanais shonracha a d' fhéadfadh a bheith i bhfeidhm (mar shampla, maidir le cáilíochtaí, ceadanna oibre ar riachtanais náisiúntachta nó srianta iontrála)
 • Seiceáil cé na rialacháin chánach is infheidhme agus tú ag soláthar seirbhísí lasmuigh den Aontas Eorpach
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa