Обща схема за преференции (ОСП)

Вашето дружество внася ли продукти от развиващи се или най-слабо развити страни? Този раздел ви помага да разберете ОСП на ЕС.

За ОСП

Настоящата обща схема от преференции (ОСП) на ЕС (Регламент (ЕС) № 978/2012)се прилага от 1 януари 2014 г. През ноември 2023 г. срокът на прилагане на този регламент относно ОСП беше удължен до декември 2027 г., докато Европейският парламент и Съветът на ЕС одобрят преразгледания регламент относно ОСП.

Трите режима на схемата — общата схема ОСП, схемата за стимулиране ОСП + и схемата „Всичко, освен оръжие“ (ВОО), се подсилват чрез адаптиране на преференциите и гарантиране на по-голямото им въздействие.

Държавите, които отговарят на условията за ОСП, са изброени в приложение I към Регламента относно ОСП. Държавите, които се ползват от новите преференции по ОСП, са изброени в приложение II. Бенефициерите на „Всичко освен оръжие“ са изброени в приложение IV.

Начинът, по който да се кандидатства за специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, ОСП + е определен в Регламент (ЕС) № 978/2012 и делегиран регламент (ЕС) № 155/2013 на Комисията.

Правила за произход

 

За да отговаря на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA)в Моят търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относно правилата за произход и процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в този раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте новост по темата, можете да намерите въведение в основните понятия в раздела „Стоки“.

Правила за произход

Къде мога да намеря правилата?

Правилата за произход са определени в следните правни документи:

Моля, имайте предвид, че това са всеобхватни разпоредби, които не се отнасят само до произхода. Въпреки това, ръководството на Комисията за потребителите относно правилата за произход по ОСП (Правила за произход наЕвропейския съюз за ОСП: Ръководство за потребителите) включва неофициална консолидирана версия на правния текст относно правилата за произход по ОСП.

Продуктът ми е с произход от държава — бенефициер по ОСП?

За да може вашият продукт да отговаря на условията за прилагане на по-ниската или нулевата преференциална тарифа по ОСП, той трябва да е с произход от държава — бенефициер по ОСП. Счита се, че даден продукт е с произход от държава — бенефициер по ОСП, ако е

 • изцяло получени в държава бенефициер или
 • получени в държава бенефициер, включващи материали, които не са изцяло получени, но са претърпели достатъчна обработка или преработка, както е определено в специфичните за продуктите правила в приложение 22—03 към делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията, приложение
  22—03, включва два набора от правила: една, приложима за най-слабо развитите държави — бенефициери по ОСП, а другата — за всички останали държави — бенефициери по ОСП.

Примери за основните видовеспецифични запродуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от цената франко завода
 • промяната в тарифното класиране — производственият процес води до промяна на тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежди — такива правила се използват предимно в текстилния и химическия сектор

Съвети, които да ви помогнат да спазвате специфичните за продукта правила

Предвижда се допълнителна гъвкавост, която да ви помогне да спазвате специфичните за продукта правила, като например толеранс или кумулация.

Търпимост

В ОСП правилото за допустимо отклонение позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното за продукта правило, при условие че нетното им тегло или стойност не надвишава

 • 15 % от теглото на продукта за селскостопански и преработени селскостопански продукти, включени в глави 2 и 4—24 от Хармонизираната система, различни от преработените рибни продукти от глава 16
 • 15 % от цената франко завода на продукта за промишлени продукти, различни от текстил и облекло

Специфичните допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележка 6 и бележка 7 от приложение А Уводни бележки към списъка в приложение 22—03.

Това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на максималния праг на стойността на материалите без произход, изброени в специфичните за продуктите правила.

Натрупване

ОСП предвижда следните начини за кумулиране на произхода:

 • Двустранна кумулация, която позволява материалите с произход от ЕС да се отчитат като материали с произход от държавата — бенефициер по ОСП, когато се използват в производството на продукт
 • Регионална кумулация, която позволява кумулация в рамките на определени регионални групи държави. Понастоящем това се отнася за

Група I

 • Камбоджа
 • Индонезия
 • Лаос
 • Мианмар/Бирма
 • Филипини
 • Виетнам *

* Виетнам вече няма да бъде бенефициер по ОСП, считано от 1януари 2023 г.

Група III

 • Бангладеш
 • Бутан
 • Индия
 • Непал
 • Пакистан
 • Шри Ланка

Тази кумулация позволява внесените материали от държави от една и съща група да се считат за материали с произход, когато се използват за производството на даден продукт. В приложение 22—05 има определени специални условия за текстилните продукти и някои продукти, които са изключени от регионалната кумулация, изброени в приложение 22—04.

 • Междурегионална кумулация, която позволява на държавите бенефициери от I и III група да използват материала на другата държава като продукт с произход. Тази кумулация е предмет на искане, което не се разрешава автоматично. Понастоящем съществува една такава кумулация.
 • Разширена кумулация, която позволява на държава бенефициер да кандидатства за кумулация с държава, с която Европейският съюз има споразумение за свободна търговия. Понастоящем тази кумулация не се прилага.
 • Кумулацията с Норвегия, Швейцария и Турция позволява материалите с произход от тези три държави да се считат за материали с произход от държава бенефициер, когато се използват за производството на продукт. Селскостопанските стоки, класирани в глави 1—24 от Хармонизираната система, се изключват от този вид кумулация.

Дерогиране

При определени условия може да бъде предоставена специална дерогация, за да се даде възможност за по-облекчени правила за произход, приложими за конкретни продукти с произход от определени държави. Такава дерогация е предоставена и понастоящем е в сила за Кабо Верде.

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания на протокола (като например недостатъчна обработка или преработка или правило за непромяна).

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от държавата бенефициер по ОСП до ЕС, без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите останат под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на страната вносител
 • консервиране на продуктите при добри условия
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническите органи могат да изискат доказателства за спазване на правилото, като например:

 • договорни транспортни документи като коносаменти
 • фактически или конкретни доказателства, основани на маркировката или номерирането на опаковките
 • всички доказателства, свързани със самите стоки

Възстановяване на мита

Възстановяването на мита, платени преди това върху материали без произход, използвани за производството на продукт, изнасян по преференциална тарифа, е разрешено в рамките на схемата ОСП.

Процедури, свързанис произхода

Как да поискате преференциална тарифа

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите, свързани с произхода. Процедурите във връзка с произхода, свързани с искане за преференциална тарифа и проверката от страна на митническите органи, са определени в членове 60 и 70—112 от регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията. Те изясняват например как да се декларира произходът на даден продукт, как да се искат преференции или как митническите органи могат да проверяват произхода на продукта.

Декларация за произход

 • Не се изисква доказателство за произход при внос в ЕС, когато общата стойност на пратката не надвишава 500 EUR за малки пратки или 1,200 EUR за личен багаж.

Доказателства за произход

Износителите от държавите бенефициери могат сами да декларират, че техният продукт е с произход, като представят изявление за произход, което може да бъде изготвено от

Изявлението за произход е декларация за произход, изготвена от регистрирания износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, който позволява идентифициране на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход се съдържа в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. За правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка главно с член 92 и член 93 от посочения регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход за искане на преференциално тарифно третиране по ОСП е изявление за произход, издадено от износители, които са регистрирани в държавата бенефициер в системата за регистрирани износители (REX). Сертификатите формуляр А вече не се приемат след тази дата.

Като се имат предвид обаче смущенията, причинени от пандемията от COVID-19, е възможно да се поиска удължен преходен период. Държавите, в които системата REX не можа да бъде внедрена или използвана поради пандемията, могат да се възползват от друго удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е установено с Регламент (ЕС) 2020/750. За редовни актуализации, моля, проверете уебсайта на REX.

Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата на изготвянето му.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. ОСП се основава на следните принципи:

 • проверката се основава на административно сътрудничество между митническите органи на държавата бенефициер и ЕС
 • проверките на произхода на продуктите се извършват от митническите органи на държавата бенефициер, но ако е необходимо, Комисията или органите на държавите — членки на ЕС, могат да участват в такива разследвания.
 • след приключване на проверката органите на държавата бенефициер съобщават резултатите на запитващите органи на държавата — членка на ЕС, които определят окончателно произхода.

Изискванията към продуктите

Технически правила и изисквания

Изисквания към продуктите и търговски режими, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внасяни в Европейския съюз.

Потърсете специалните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и държавата му на произход, като използвате „Моят търговски асистент“.

За да видите изискванията за вашия продукт, първо трябва да знаете неговия митнически код. Ако не знаете митническия код, можете да го потърсите с името на вашия продукт във вградена търсачка.

Изисквания за здраве и безопасност, санитарни и фитосанитарни стандарти

Научете повече за здравните, безопасните, санитарните и фитосанитарните (СФС) стандарти, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внасяни в Европейския съюз.

Потърсете правилата в областта на здравето, безопасността и санитарните и фитосанитарните мерки, приложими за вашия продукт и държавата му на произход в „Моят търговски асистент“.

Документи и процедури за митническо оформяне

Доказателство за произход

Износителите от държавите бенефициери могат сами да декларират, че техният продукт е с произход, като представят изявление за произход, което може да бъде изготвено от

Изявлението за произход е декларация за произход, изготвена от регистрирания износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, който позволява идентифициране на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход се съдържа в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. За правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка главно с член 92 и член 93 от посочения регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход за искане на преференциално тарифно третиране по ОСП е изявление за произход, издадено от износители, които са регистрирани в държавата бенефициер в системата за регистрирани износители (REX). Сертификатите формуляр А вече не се приемат след тази дата.

Като се имат предвид обаче смущенията, причинени от пандемията от COVID-19, е възможно да се поиска удължен преходен период. Държавите, в които системата REX не можа да бъде внедрена или използвана поради пандемията, могат да се възползват от друго удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е установено с Регламент (ЕС) 2020/750. За редовни актуализации, моля, проверете уебсайта на REX.

Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата на изготвянето му.

Други документи

Митнически процедури за внос и износ.

Интелектуална собственост и географски означения

 • Правила на ЕС относно
  • Интелектуална собственост и географски означения
  • Политиката на ЕС в областта на интелектуалната собственост и развиващите се страни

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиция

Полезни връзки и документи

Проверете специфичните правила и тарифи, които се прилагат за стоката, която искате да внасяте/изнасяте в „Моят търговски асистент“.

Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общите тарифни преференции.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки