Споразумение за партньорство между ЕС и Мексико

Двустранните търговски отношения между ЕС и Мексико се уреждат от Споразумението за партньорство, което се прилага временно от 2000 г.

Понастоящем Европейският съюз и Мексико водят преговори за ново споразумение за асоцииране между ЕС и Мексико, което има за цел да замени настоящото споразумение за партньорство.

Прочетете повече

Правила за произход

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нови за темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са посочени в приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕО — Мексико от 23 март 2000 г. относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество (ОВ L 245, 29.09.2000 г., стр. 953).

Специфичните за отделните продукти правила бяха адаптирани към измененията в класирането на стоките, въведени с Хармонизираната система от 2002 г. Съвместно решение № 5/2002 на Съвета (ОВ L 44, 18.2.2003 г., стр. 1) съдържа „новото“ допълнение II (заедно с няколко други разпоредби), което е публикувано отново в неговата цялост.

Приложение III е изменено, за да се вземе предвид разширяването на ЕС през 2004 г. с Решение № 3/2004 на Съвместния съвет (ОВ L 293, 16.9.2004 г., стр. 15). Измененията, свързани с разширяването на ЕС през 2007 г., бяха въведени с Решение № 2/2008 на Съвместния съвет (ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 55).

СРешение № 1/2007 на Съвместния комитет ЕС-Мексико (ОВ L 279, 23.10.2007 г., стр. 15) бяха въведени някои изменения на правилата за произход, съдържащи се в приложение III, които се отнасят до следното:

 • удължаване до 30 юни 2009 г. на временното прилагане на две специфични за продуктите правила, посочени в допълнение II, буква а) и отнасящи се до някои химични продукти
 • удължаване на временното прилагане на специфичните за продуктите правила, посочени в допълнение II, буква а) и отнасящи се до кожени изделия, до приключване на текущите преговори в рамките на СТО
 • промяна на метода на управление, използван за разпределяне на годишните квоти, посочени в приложение II, за текстилни изделия, изнасяни от ЕС за Мексико, от тръжна система на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“
 • промяна на метода на управление, използван за разпределяне на годишните квоти, посочени в допълнение II, буква а) за обувките, изнасяни от ЕС за Мексико, от тръжна система на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“
 • промяна на правилото за произход, установено в допълнение II за продукти, класирани в позиция 1904 от Хармонизираната система
 • промяна на правилото за произход, установено в допълнение II за продукти, класирани в позиция 7601 от Хармонизираната система

Моят продукт произхожда ли от ЕС или Мексико съгласно Глобалното споразумение между ЕС и Мексико?

За да може вашият продукт да отговаря на условията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Глобалното споразумение между ЕС и Мексико, той трябва да е с произход от ЕС или Мексико.

Даден продукт е с произход от ЕС или от Мексико, ако е

 

Примери за специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от неговата цена франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — тези правила се използват предимно в текстилния и шивашкия сектор, както и в химическия сектор

Съвети, които да ви помогнат да спазвате правилата за отделните продукти

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, за да ви помогне да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например толеранс или кумулация.

Толеранс

 • правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, до 10 % от цената на продукта франко завода
 • допустимото отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните за отделните продукти правила
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от ХС, които са включени в бележки 5—7 от допълнение I „Уводни бележки“ към специфичните за отделните продукти правила за произход

Кумулация

 • Двустранна кумулация — материалите с произход от Мексико могат да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на продукт

Други изисквания

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в протокола, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за директен транспорт.

Превоз през трета държава: правило за директен транспорт

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до Мексико (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Трансбордиране или временно складиране в трета страна се разрешава, ако продуктите остават под надзора на митническите органи и не претърпяват операции, различни от:

 • разтоварване
 • повторно натоварване
 • всяка операция, предназначена да ги запази в добро състояние.

Ще трябва да представите доказателства за директния превоз на митническите органи на страната вносител.

Възстановяване на мита

Съгласно Глобалното споразумение между ЕС и Мексико не е възможно да се получи възстановяване на платените преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа.

Процедури, свързани с произхода

Ако искате да поискате преференциална тарифа, ще трябва да следвате процедурите, свързани с произхода, и искането ви да бъде проверено от митническите органи на страната, в която внасяте вашите стоки. Процедурите са определени в дял V относно доказателството за произход и в дял IV относно договореностите за административно сътрудничество.

Как да поискате преференциална тарифа

За да се възползват от преференциална тарифа, вносителите трябва да представят доказателство за произход.

Доказателството за произход може да бъде:

 • сертификат за движение EUR.1, или
 • декларация за произход

Доказателството за произход е валидно за срок от 10 месеца от датата на издаване.

Не се изисква доказателство за произход, когато общата стойност на пратката не надвишава

 • 500 EUR за малки пакети или
 • 1,200 EUR за личен багаж

Вижте обяснителните бележки към приложение III (включително преразгледаната обяснителна бележка към член 17) за подробности относно попълването или съставянето на доказателства за произход.

Сертификат за движение EUR.1

Сертификатите за движение EUR.1 се издават в Мексико от Secretaría de Economía (Министерство на икономиката). Министерството на икономиката отговаря и за:

 • предоставяне, наблюдение и отнемане на разрешения на одобрени износители
 • последващи проверки по искане на митнически орган в държава — членка на ЕС

Митническият орган в Мексико може да поиска от митническите органи в държавите — членки на ЕС, да проверят произхода на стоките или автентичността на доказателството за произход. Износителят, който подава заявление за сертификат, следва да бъде готов да представи документи, доказващи произхода на съответните продукти. По-конкретно, за Мексико, 4-цифреното тарифно класиране на изнасяните стоки трябва да бъде посочено в клетка 8 на сертификата за движение EUR 1.

Допълнение III включва образец на сертификат EUR.1 и дава указания за попълването му.

Декларацияза произход

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или Мексико, като представят декларация за произход. Тя може да бъде направена от

 • одобрен износител, или
 • от всеки износител, при условие че общата стойност на продуктите не надвишава 6,000 EUR

За да станете одобрен износител, трябва да сте в състояние да удовлетворите компетентните митнически органи („Secretaria Economia“ на Министерството на икономиката от мексиканска страна) за статута на произход на вашите продукти, както и за всички други изисквания, които те могат да наложат. Компетентните органи могат да оттеглят вашия одобрен статут, ако го злоупотребявате по някакъв начин. За да научите повече за процедурите, свържете се с компетентните митнически органи („Secretaria Economia“ на Министерството на икономиката от мексиканска страна).

Как се изготвя декларация за произход

 • износителят следва да състави, подпечата или разпечата следната декларация (на съответния език) върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ, който описва въпросните продукти достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани.

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №... декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с.... преференциален произход

Текстът на декларацията върху фактура може да бъде изготвен на всеки от официалните езици на ЕС и може да бъде намерен в допълнение IV. Проверете пред митническите органи във вашата страна за евентуални допълнителни изисквания.

Трябва да подпишете декларацията си върху фактура на ръка. Ако сте одобрен износител, вие сте освободен от това изискване, при условие че поемете писмена гаранция пред митническите органи, че поемате пълна отговорност за всяка декларация, която ви идентифицира. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.

Декларация върху фактура може да бъде изготвена от износителя при износ на продуктите, за които се отнася, или след износа, при условие че е представена на митническия орган на държавата вносител не по-късно от срока, установен във вътрешното законодателство на всяка от страните: две години в ЕС и една година в Мексико

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. Проверката се основава на:

 • административно сътрудничество между митническите органи на страните вносители и на страните износители
 • проверка, извършвана от местните митници. Не се разрешават посещения на страната вносител при износителя.

Органите на страната износител извършват окончателното определяне на произхода и информират органите на страната вносител за резултатите.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки